Yhtiökokous

Suomisen ylin päättävä elin on yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätäntävaltaansa. 

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä. Kokouksessa päätetään sille osakeyhtiölain ja Suomisen yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista asioista, joita ovat muun muassa:

 • tilinpäätöksen vahvistaminen,
 • taseen osoittaman voiton käyttäminen,
 • hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta sekä heidän palkkioistaan päättäminen,
 • vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, ja
 • tilintarkastajan valinta ja palkkioista päättäminen. 

Suominen julkaisee yhtiökokouskutsun yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Voidakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta.

Etukäteistietojen antaminen

Osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen yhtiön verkkosivuilla julkaistavalla yhtiökokouskutsulla, jossa mainitaan muun muassa:

 • yhtiökokouksen aika ja paikka, 
 • ehdotus yhtiökokouksen asialistaksi, 
 • kuvaus menettelyistä, joita osakkeenomistajan on noudatettava voidakseen osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää yhtiökokouksessa,
 • päivämäärä, jolloin osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää yhtiökokouksessa (täsmäytyspäivä), ja
 • missä yhtiökokousasiakirjat ja päätösehdotukset ovat saatavilla.

Lisäksi hallitus voi päättää julkaista tiedon yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön verkkosivujen osoitteen yhdessä yhtiön kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

Seuraavat tiedot asetetaan nähtäville yhtiön internetsivuille viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta: 

 • yhtiökokouskutsu,
 • osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaismäärä osakelajeittain kokouskutsun päivänä, 
 • yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat, 
 • hallituksen tai muun toimivaltaisen elimen päätösehdotukset, ja
 • asia, joka on otettu yhtiökokouksen asialistalle, mutta josta päätöstä ei ehdoteta tehtäväksi.

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sekä kokouskutsu julkistetaan myös pörssitiedotteena.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksesta laadittu pöytäkirja asetetaan osakkeenomistajien nähtäville yhtiöverkkosivuille kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta. Kokouspöytäkirjan liitteet asetetaan nähtäville ainoastaan siinä tapauksessa, että ne sisältävät yhtiökokouksen tekemän päätöksen sisällön.

Yhtiökokoukset

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2013 klo 10.00 Finlandia-talossa Helsingissä. Kokouksen materiaalit löytyvät alta.