Kutsu Suominen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Suominen Oyj, pörssitiedote 4.2.2021 klo 10.00

Suominen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 25.3.2021 alkaen kello 10.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Karvaamokuja 2 B, Helsinki.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta yhtiökokousmenettelystä eduskunnan 15.9.2020 hyväksymän väliaikaisen lain nojalla (”Väliaikaislaki”). Covid-19 -pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Tämä on välttämätöntä, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain ennakkoon äänestämällä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon tämän kutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä. Osakkeenomistajien on kuitenkin mahdollista seurata yhtiökokousta internetin kautta videoyhteyden välityksellä. Kokousta näin seuraavien osakkeenomistajien ei katsota osallistuvan yhtiökokoukseen. Ohjeet osakkeenomistajille yhtiökokoukseen osallistumiseksi ja seuraamiseksi internetin välityksellä löytyvät tämän kutsun osasta C ”Ohjeita kokoukseen osallistujille”.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen avaaminen

 2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimii asianajaja Olli Nikitin. Mikäli Olli Nikitin on painavasta syystä estynyt toimimasta puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön. Puheenjohtaja voi nimetä kokoukselle sihteerin.

 3.     Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii Klaus Korhonen. Mikäli Klaus Korhonen on painavasta syystä estynyt toimimasta pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

 1. Kokouksen laillisuuden toteaminen
   
 2. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

 6.     Vuoden 2020 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, katsotaan tässä kohdassa esitetyksi yhtiökokoukselle.

 1. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
   
 2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2020 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta ja että voitto siirretään kertyneisiin voittovaroihin. Lisäksi hallitus ehdottaa, että osingon lisäksi päättyneeltä tilikaudelta maksetaan pääoman palautusta 0,10 euroa osakkeelta sijoitetun vapaan pääoman rahastosta. Tällä hetkellä ulkona olevien osakkeiden määrällä laskettuna osinkoa maksettaisiin yhteensä 5 756 834,10 euroa ja pääoman palautusta yhteensä 5 756 834,10 euroa, yhteensä 11 513 668, 20 euroa. Osingon ja pääoman palautuksen maksun täsmäytyspäivä on 29.3.2021 ja osinko ja pääoman palautus maksetaan 8.4.2021.

 1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
   
 2. Palkitsemisraportti  

Hallitus ehdottaa yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2020 hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Palkitsemisraportti on nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.suominen.fi/fi/yhtiokokous viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

 11.  Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Suominen Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkiot pysyisivät ennallaan ja olisivat seuraavat: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 66 000 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vuosipalkkio 31 000 euroa. Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron lisäkorvaus.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta seuraavasti: 500 euroa kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa, 1 000 euroa kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa ja 500 euroa jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä. Päätöksistä, jotka tehdään kokousta pitämättä, ei makseta palkkiota. Vuonna 2020 puhelinkokouksista maksettiin 250 euroa. Muilta osin kokouspalkkiot ehdotetaan pidettäväksi ennallaan.

Vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % Suominen Oyj:n osakkeina. Vuosipalkkiona luovutettavien osakkeiden määrä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi-maaliskuun 2021 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista viimeistään 31.5.2021.

Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

 12.  Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Suominen Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan ja olisi kuusi (6).

 13.  Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Suominen Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Andreas Ahlström, Björn Borgman, Nina Linander, Sari Pajari-Sederholm ja Laura Raitio.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä hallituksen puheenjohtaja Jan Johansson on ilmoittanut, että hän ei ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin uutena jäsenenä Jaakko Eskola.

Vuorineuvos Jaakko Eskola (s. 1958, diplomi-insinööri, Suomen kansalainen) toimii tällä hetkellä Wärtsilä Oyj Abp:n hallituksen ja johtokunnan vanhempana neuvonantajana. Hän on toiminut useissa johtotehtävissä Wärtsilän palveluksessa vuodesta 1998 alkaen. Vuorineuvos Eskola on Ahlstrom-Munksjö Oyj:n väistyvä hallituksen puheenjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman hallituksen varapuheenjohtaja ja Pörssisäätiön hallituksen jäsen.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Andreas Ahlströmiä, joka toimii tällä hetkellä Ahlström Capital Oy:n sijoitusjohtajana. Suominen Oyj:n suurin osakkeenomistaja Ahlstrom Capital B.V. on Ahlström Capital Oy:n konserniyhtiö. Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön internetsivuilla www.suominen.fi.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin vuorineuvos Jaakko Eskola.

 14.  Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

 15.  Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittaisiin edelleen yhtiön tilintarkastajaksi yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi. Ernst & Young Oy on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Halosen, mikäli Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi.

 16.  Yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettäminen

Suominen Oyj:n (jäljempänä ”Suominen”) osakkeet liitettiin arvo-osuusjärjestelmään 1.10.2001. Yhtiö syntyi Lassila & Tikanoja Oyj:n (0110679-8) (jäljempänä ”Jakaantuva Yhtiö”) kokonaisjakaantumisen seurauksena, jolloin Jakaantuvan Yhtiön kaikki varat ja velat siirtyivät selvitysmenettelyttä J.W. Suominen Yhtymä Oyj:lle (nykyinen toiminimi Suominen Oyj) ja Lassila & Tikanoja Oyj -nimiselle uudelle yhtiölle (1680140-0) (jäljempänä ”Lassila & Tikanoja”). Jakautuvan Yhtiön osakkeenomistajat saivat jakautumisvastikkeena kutakin Jakautuneen Yhtiön osaketta vastaan yhden uuden Lassila & Tikanojan osakkeen ja yhden Suomisen osakkeen.

Jakaantuvan Yhtiön osakkeenomistajien tuli vaatia paperisiin osakekirjoihin perustuvien osakkeiden kirjaamista arvo-osuustililleen viimeistään seitsemän (7) päivää ennen jakaantumisen täytäntöönpanopäivää, eli 23.9.2001 mennessä, välttääkseen jakautumisvastikkeena annettavien Suomisen osakkeiden kirjaamisen yhteistilille. Suomisen osakkeita on kuitenkin edelleen kirjattuna yhteistilille, koska näiden osakkeiden omistajat eivät ole tehneet kirjaamisvaatimusta.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi osakeyhtiölain 3 luvun 14a §:n 3 momentin mukaisesti, että oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan Suomisen osakkeeseen ja siihen perustuvat oikeudet menetetään Suomisen yhteistilillä olevien osakkeiden osalta.

Menettämisseuraamus koskee osakeyhtiölain 3 luvun 14 a §:n 3 momentin mukaan niitä vielä yhteistilillä olevia Suomisen osakkeita, joiden osalta osakeoikeuksien kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään ei ole vaadittu arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 6 luvun 3 §:n mukaisesti ennen asiaa koskevaa yhtiökokouksen päätöstä.

Menettämisseuraamus koskee Suomisen yhteistilille 4.2.2021 kirjattuna olevia yhteensä 4 049 Suomisen osaketta, joka vastaa noin 0,007 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Edellä tarkoitetusta osakemäärästä vähennetään se määrä osakkeita, joiden siirtämistä arvo-osuusjärjestelmään on pätevästi vaadittu viimeistään ennen asiaa koskevaa yhtiökokouksen päätöstä ja joita koskeva jälkivaihtovaatimus tulee täydelliseksi viimeistään 31.10.2021.

Mikäli yhtiökokous päättää yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettämisestä, kaikki yhteistilillä oleva osakkeet siirtyvät yhtiön omiksi osakkeiksi ja niihin sovelletaan osakeyhtiölain yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä.

 17.  Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

1. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 400 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.

2. Suunnattu hankkiminen ja osakkeista maksettava vastike

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

3. Osakkeiden pitäminen, mitätöiminen ja luovutus

Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

4. Muut ehdot ja voimassaolo

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2022 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

 18.  Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään

 1. uusien osakkeiden antamisesta ja/tai
 2. yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai
 3. osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

1. Oikeus osakkeisiin

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa

 • yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai
 • osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen, osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai osakkeiden käyttäminen hallituksen jäsenten palkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi.

Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.

2. Maksullinen ja maksuton osakeanti

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan (Maksullinen osakeanti) tai maksutta (Maksuton osakeanti). Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

3. Osakkeiden enimmäismäärä

Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta.

4. Optio- ja muiden erityisten oikeuksien antaminen

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina). Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia ei kuitenkaan anneta osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 5 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy kohdassa 3 mainittuun enimmäismäärään.

5. Merkintähinnan merkitseminen taseeseen

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä on merkittävä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

6. Muut ehdot ja voimassaolo

Valtuutukset kumoavat kaikki aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2022 saakka.

 19.  Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätösehdotukset, on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.suominen.fi/fi/yhtiokokous. Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, sekä palkitsemisraportti ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään torstaina 4.3.2021. Edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään torstaina 8.4.2021.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Covid-19 -pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi saapua kokouspaikalle. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä Väliaikaislain rajoitukset huomioon ottaen vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Osakkeenomistaja tai asiamies ei voi osallistua kokoukseen myöskään reaaliaikaisen tietoteknisen yhteyden välityksellä, mutta osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta internetin kautta videoyhteyden välityksellä tilaamalla videoyhteyslinkki ja salasana etukäteen joko sähköisen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen yhteydessä tai erikseen osoitteessa www.suominen.fi/fi/yhtiokokous. Linkki on henkilökohtainen ja se on tilattava 24.3.2021 kello 10.00 mennessä. Videoyhteyslinkin tilaaminen vaatii vahvan tunnistautumisen suomalaisilla tai ruotsalaisilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Yhteisömuotoisen osakkeenomistajan edustajan tai asiamiehen tulee myös tunnistautua palveluun omilla henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla ja ilmoittaa, mitä yhteisömuotoista osakkeenomistajaa hän edustaa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat sekä muut osakkeenomistajat, joilla tai joiden edustajalla ei ole suomalaisia tai ruotsalaisia verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta, eivät voi tilata videoyhteyslinkkiä internetsivujen kautta, mutta voivat halutessaan ottaa yhteyttä Innovatics Oy:öön sähköpostitse agm@innovatics.fi saadakseen videoyhteyslinkin ja salasanan kokouksen seuraamiseksi videoyhteyden välityksellä. Videoyhteyslinkki, salasana ja ohjeet kokouksen seuraamiseksi videoyhteyden välityksellä lähetetään sähköpostilla ja tekstiviestinä tilaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen ja matkapuhelinnumeroon. Videoyhteyslinkki yhtiökokouksen seuraamiseksi toimitetaan vain niille osakkeenomistajille, jotka ovat merkittynä yhtiön yhtiökokouksen täsmäytyspäivän mukaiseen osakasluetteloon. Kokousta videoyhteyden välityksellä seuraavien osakkeenomistajien ei katsota osallistuvan yhtiökokoukseen elleivät he ole myös ilmoittautuneet ja äänestäneet ennakkoon tämän kokouskutsun mukaisesti.

 1.     Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.3.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

 2.     Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 16.2.2021, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt ja kun yhtiö on julkaissut mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 22.3.2021 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 16.2.2021 – 22.3.2021 klo 10.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a)    Yhtiön internetsivujen kautta www.suominen.fi/fi/yhtiokokous
             
      Sähköiseen ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen tarvitaan luonnollisen henkilön osalta osakkeenomistajan tai hänen asiamiehensä ja oikeushenkilön osalta sen edustajan tai asiamiehen vahva sähköinen tunnistautuminen (suomalaiset tai ruotsalaiset pankkitunnukset tai mobiilivarmenne)
             
b)    Postitse tai sähköpostitse
             
      Postitse tai sähköpostitse ennakkoon äänestävän osakkeenomistajan tulee toimittaa yhtiön internetsivuilta www.suominen.fi/fi/yhtiokokous saatavilla oleva ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Suominen Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.
             
      Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet postitse tai sähköpostitse Innovatics Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen määräajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistajan viesti sisältää ennakkoäänestyslomakkeella mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus ja sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero. Osakkeenomistajien ilmoittautumisen yhteydessä luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Äänestyksen ohjeet kaikille osakkeenomistajille ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.suominen.fi/fi/yhtiokokous. Lisätietoja ja teknistä tukea sähköiseen ilmoittautumiseen on saatavissa myös puhelimitse numerosta 010 2818 909 (arkisin kello 9.00-12.00 ja kello 13.00-16.00).

 3.     Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.suominen.fi/fi/yhtiokokous viimeistään 16.2.2021, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt ja kun yhtiö on julkaissut mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla.

Osakkeenomistaja, joka ei itse äänestä ennakkoon, voi maksutta käyttää yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua ja valtuuttaa asianajaja Veli Siitosen Asianajotoimisto Merilampi Oy:stä tai hänen määräämänsä yhtiöstä riippumattoman toisen asianajajan edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään tämän äänioikeutta kokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti. Yhtiön tarjoaman valtakirjapalvelun käyttäminen on osakkeenomistajalle maksutonta. Allekirjoitettu valtakirja sisältäen ennakkoäänestyslomakkeen tulee toimittaa asianajaja Veli Siitoselle postitse tai sähköpostitse (yhteystiedot alla) ennen ilmoittautumisajan ja äänestysajan päättymistä, mihin mennessä mainittujen asiakirjojen ja tietojen on oltava perillä.

Yhtiön nimeämän asiamiehen esittely löytyy internetsivuilta https://www.merilampi.com/ihmiset/specialist-counsel/veli-siitonen/?lang=fi ja hänen yhteystietonsa ovat:

postiosoite: Asianajotoimisto Merilampi Oy, Veli Siitonen, Keskuskatu 7, 00100 Helsinki

sähköposti: veli.siitonen@merilampi.com

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan halutessaan myös muun itse valitsemansa asiamiehen välityksellä.  Myös osakkeenomistajan itse valitseman asiamiehen on äänestettävä ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen tulee toimittaa saamansa allekirjoitettu valtakirja sisältäen ennakkoäänestyslomakkeen postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Suominen Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan ja äänestysajan päättymistä, mihin mennessä mainittujen asiakirjojen ja tietojen on oltava perillä taikka toimittaa valtakirja sähköisen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen yhteydessä.

Valtakirjan toimittaminen Innovatics Oy:lle ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, edellyttäen, että asiamies toimittaa joko samassa yhteydessä tai myöhemmin ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle.

 4.     Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.3.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 22.3.2021 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtia äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta.

 5.     Vastaehdotusten tekeminen päätösehdotuksiin sekä kysymysten lähettäminen ennakkoon

Osakkeenomistajilla, joilla on Väliaikaislain tarkoittamalla tavalla vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen agm@suominencorp.com viimeistään 10.2.2021 klo 16.00. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys osakeomistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, osakkeenomistaja on ilmoittautunut yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä edelleen vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla www.suominen.fi/fi/yhtiokokous viimeistään 15.2.2021.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 9.3.2021 kello 16.00 asti sähköisen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen yhteydessä tai sähköpostitse osoitteeseen agm@suominencorp.com. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla www.suominen.fi/fi/yhtiokokous viimeistään 16.3.2021. Kysymysten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää selvityksen osakeomistuksestaan.

 6.     Muut ohjeet/tiedot

Suominen Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 4.2.2021 yhteensä 58 259 219 osaketta ja ääntä.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Helsinki 4.2.2021

SUOMINEN OYJ
Hallitus

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2020 oli 458,9 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi


Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus