Sisäpiirihallinto

Suominen noudattaa kaikkia sisäpiiritiedon sääntelyyn liittyviä säännöksiä, mukaan lukien EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta (”MAR”), rikoslakia, arvopaperimarkkinalakia, valtiovarainministeriön ja Finanssivalvonnan antamat päätöksiä, määräyksiä, ohjeita ja standardeja, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja kulloinkin voimassa olevaa Helsingin pörssin sisäpiiriohjetta. Lisäksi yhtiön hallitus on hyväksynyt Suomiselle sisäpiiripolitiikan, jolla annetaan Suomisen ja sen tytäryhtiöiden hallintoelimille ja työntekijöille tietoa sisäpiiritietoa koskevista voimassa olevista määräyksistä

Ilmoitusvelvolliset johtohenkilöt

MAR:n mukaisesti Suomisella ei ole enää velvollisuutta ylläpitää julkista sisäpiirirekisteriä. Sen sijaan Suominen ylläpitää luetteloa johtotehtävissä toimivista henkilöistä (”johtohenkilö”) ja heidän lähipiiristään. Näillä henkilöillä on velvollisuus ilmoittaa Suomiselle ja Finanssivalvonnalle kaikki heidän lukuunsa Suomisen rahoitusvälineillä tehdyt liiketoimet. Suominen julkistaa näistä ilmoituksista pörssitiedotteen niin pian kuin mahdollista ilmoituksen saatuaan.

Liiketoimistaan ilmoitusvelvollisiksi johtohenkilöiksi on Suomisella määritelty Suominen Oyj:n hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet.

Julkistettuja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksia voi tarkastella uutishuoneessa.

Suljettu ikkuna

Suominen noudattaa suljettua ajanjaksoa, joka alkaa 30 kalenteripäivää ennen osavuosikatsauksen, puolivuotiskatsauksen tai tilinpäätöksen julkaisemista ja päättyy julkaisupäivän loppuun. Tänä aikana Suomisen hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä muut taloudellisten raporttien laatimiseen osallistuvat Suomisen työntekijät ("avainhenkilöt") eivät saa ostaa tai myydä tai suorittaa muita liiketoimia, jotka liittyvät Suomisen osakkeisiin, velkainstrumentteihin, johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin. Tulevien suljettujen ikkunoiden ajankohdat ovat nähtävillä sijoittajakalenterissa.

Määriteltyjen johto- ja avainhenkilöiden on mahdollista käydä kauppaa suljetun ikkunan aikana Suomisen rahoitusvälineillä vain äärimmäisissä poikkeustapauksissa, esimerkiksi osallistuakseen yhtiön velvoittamana osakesäästöohjelmaan. Poikkeamiseen suljetusta ikkunasta vaaditaan yhtiön suostumus. Mikäli johto- tai avainhenkilöllä on hallussaan sisäpiiritietoa, kaupankäyntirajoituksista ei voida poiketa.

Johto- ja avainhenkilöiden kaupankäynti

Sen lisäksi, että johto- ja avainhenkilöt noudattavat suljettua ikkunaa ja muita kaupankäyntirajoituksia, heidän tulee ajoittaa kaupankäyntinsä Suomisen osakkeilla ja muilla rahoitusvälineillä siten, että he eivät toiminnallaan heikennä rahoitusmarkkinoiden yleistä luottamusta yhtiötä kohtaan. Suominen suosittelee, että johto- ja avainhenkilöt sijoittavat Suomisen osakkeisiin ja muihin rahoitusvälineisiin pitkällä tähtäimellä. Lisäksi yhtiö suosittelee, että johto- ja avainhenkilöt ajoittavat mahdolliset kaupat siten, että markkinoilla on käytettävissään mahdollisimman kattavat tiedot osakkeiden tai rahoitusvälineiden arvoon vaikuttavista tekijöistä.

Sisäpiirihallinnon vastuualueet

Suomisen talousjohtaja toimii yhtiön sisäpiirivastaavana ja johtaa yhtiön sisäpiirihallintoa. MAR:n, arvopaperimarkkinalain tai muiden sovellettavien määräysten asettamien velvoitteiden ohella Suomisen sisäpiirihallinto vastaa muun muassa sisäpiiriasioita koskevasta sisäisestä viestinnästä ja koulutuksesta, johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä, sekä avainhenkilöiden luetteloinnista sekä hankekohtaisten sisäpiiriluetteloiden ylläpitämisestä, johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimista johtuvien ilmoitusten vastaanottamisesta, käsittelystä ja toimittamisesta Finanssivalvontaan (mikäli ilmoittaja on yhtiön siihen valtuuttanut) sekä ilmoitukseen liittyvän pörssitiedotteen julkaisemisesta, sisäpiiriasioiden valvonnasta sekä yhtiön verkkosivuilla julkaistavan tiedon hallinnasta.