Sisäpiirihallinto

Suominen noudattaa EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta (”MAR”), arvopaperimarkkinalakia, valtiovarainministeriön ja Finanssivalvonnan antamia päätöksiä, määräyksiä, ohjeita ja standardeja, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja Helsingin pörssin sisäpiiriohjetta. Lisäksi yhtiön hallitus on hyväksynyt ja säännöllisesti tarkastaa Suomisen sisäpiiripolitiikan, jolla annetaan Suomisen ja sen konserniyhtiöiden hallintoelimille ja työntekijöille tietoa sisäpiirikauppaa koskevista voimassa olevista määräyksistä. 

Yhtiön johtohenkilöiden liiketoimet

Suominen on MAR:n mukaisesti määritellyt, että hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä muut johtoryhmän jäsenet (yhdessä ”johtohenkilöt”) sekä näiden lähipiiriin kuuluvat henkilöt ovat velvollisia ilmoittamaan yhtiölle ja Finanssivalvonnalle heidän tai heidän lukuunsa Suomisen rahoitusvälineillä tehdyt liiketoimet. Suominen ylläpitää listaa johtohenkilöistä ja heidän lähipiiristään, sekä julkistaa sille ilmoitetut liiketoimet pörssitiedotteella. 

Pörssitiedotteet Suomisen johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimista ovat saatavilla Suomisen verkkosivuilla uutishuoneessa.

Suljettu ajanjakso

Suominen noudattaa suljettua ajanjaksoa, joka alkaa 30 kalenteripäivää ennen osavuosikatsauksen, puolivuotiskatsauksen tai tilinpäätöksen julkaisemista ja päättyy julkaisupäivän päättyessä. Suljetun ajanjakson aikana yhtiön johtohenkilöt sekä tietyt muut yhtiön työntekijät, jotka osallistuvat taloudellisten raporttien laatimiseen tai joilla on muuten pääsy Suomisen arkaluontoisiin taloudellisiin tietoihin (”avainhenkilöt”) eivät saa käydä kauppaa omaan tai muiden lukuun suoraan tai välillisesti Suomisen osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä. Tieto suljetuista ajanjaksoista julkistetaan vuosittain sijoittajakalenterissa yhtiön verkkosivuilla sijoittajakalenterissa.

Määriteltyjen johto­ ja avainhenkilöiden on mahdollista käydä kauppaa Suomisen rahoitusvälineillä suljetun ajanjakson aikana vain poikkeustapauksissa. Poikkeusta voidaan soveltaa vain silloin kun kyseinen johto- tai avainhenkilö voi osoittaa, että kauppaa ei voida toteuttaa jonain toisena ajankohtana, ja kyseisellä johto- tai avainhenkilöllä ei ole hallussaan yhtiön sisäpiiritietoa. Yhtiön tulee hyväksyä kaikki poikkeukset kaupankäyntikieltoon suljetun ajanjakson aikana. 

Johto- ja avainhenkilöiden kaupankäynti

Suomisen johto- ja avainhenkilöiden tulee suljetun ajanjakson kaupankäyntikiellon noudattamisen lisäksi ajoittaa kaupankäyntinsä yhtiön osakkeilla ja muilla rahoitusvälineillä siten, että he eivät toiminnallaan heikennä rahoitusmarkkinoiden yleistä luottamusta yhtiötä kohtaan. Suominen suosittelee, että johto­ ja avainhenkilöt sijoittavat Suomisen osakkeeseen ja muihin rahoitusvälineisiin pitkällä tähtäimellä. Lisäksi on suositeltavaa, että johto­ ja avainhenkilöt ajoittavat mahdollisen kaupankäynnin siten, että markkinoilla on käytettävissään mahdollisimman kattavat tiedot osakkeen tai rahoitusvälineen arvoon vaikuttavista tekijöistä.

Sisäpiirihallinnon vastuut

Suomisen talousjohtaja toimii yhtiön sisäpiirivastaavana ja vastaa yhtiön sisäpiirihallinnosta. 

MAR:n, arvopaperimarkkinalain tai muiden sovellettavien määräysten asettamia velvoitteita rajoittamatta, Suomisen sisäpiirihallinto vastaa sisäpiiriasioita koskevasta sisäisestä viestinnästä ja koulutuksesta, johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä sekä avainhenkilöiden luetteloinnista, johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimia koskevien ilmoitusten vastaanottamisesta sekä ilmoituksiin liittyvien pörssitiedotteiden julkaisemisesta, hankekohtaisten sisäpiiriluetteloiden ylläpitämisestä, ja sisäpiiriasioiden valvonnasta.