Avainluvut

Tällä sivulla on esitetty Suomisen tunnuslukujen laskentakaavat, tietoa yhtiön velkarahoituksesta sekä Suomisen keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Suomisen tiedotteet, osavuosikatsaukset ja vuosikertomukset ovat saatavilla Materiaalit-sivulla.

 

 

Avainlukuja

 

Lataa kaikki avainluvut (Excel-tiedosto)

 

 

10-12/2020

10-12/2019

1-12/2020

1-12/2019

Liikevaihto, milj. euroa

111,1

94,5

458,9

411,4

Käyttökate

13,5

7,4

60,9

33,7

Käyttökate, %

12,2

7,9

13,3

8,2

Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa

8,5

1,4

39,5

8,1

Vertailukelpoinen liikevoitto, %

7,7

1,5

8,6

2,0

Liikevoitto, milj. euroa

8,5

1,4

39,5

8,1

Raportointikauden voitto, milj. euroa

7,3

-1,2

30,1

0,2

Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa

17,9

5,7

57,0

29,9

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa

0,31

0,10

0,99

0,52

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa

0,13

-0,02

0,52

0,00

Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %

16,7

3,7

Velkaantumisaste (gearing), %

25,4

50,7

Osakekohtainen osinko ja pääoman palautus, yhteensä, euroa *

0,20

0,05


* 2020 osalta ehdotus yhtiökokoukselle.
 

Tunnuslukujen laskentakaavat

 
Laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) = Raportointikauden voitto oikaistuna hybridilainan korkovaikutuksella verojen jälkeen  
Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita  
Laimennettu osakekohtainen tulos (EPS) = Raportointikauden voitto  
Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita  
Liikevoitto (EBIT) = Tulos poistojen ja arvonalentumisten jälkeen  
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) = Tulos poistojen ja arvonalentumisten jälkeen oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä  
   
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen uuden ohjeen mukaisesti Suominen ei enää esitä vaihtoehtoisena tunnuslukuna liikevoittoa ilman kertaluonteisia eriä. Eri raportointikausien tuloksen vertailukelpoisuuden parantamiseksi Suominen esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna vertailukelpoisen liikevoiton. Liikevoittoa oikaistaan merkittävillä liiketapahtumilla, joiden katsotaan vaikeuttavan eri raportointikausien välistä vertailua. Tällaisia eriä ovat muun muassa arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot sekä uudelleenjärjestelykulut.   
   
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta = Liiketoiminnan rahavirta  
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita  
Osakekohtainen oma pääoma = Oma pääoma yhteensä  
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita  
Osakekohtainen osinko = Raportointikaudelta jaettu osinko  
Liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä kauden lopussa ilman omia osakkeita  
Osinkosuhde, % = (Osakekohtainen osinko x 100)  
Laimentamaton osakekohtainen tulos  
Efektiivinen osinkotuotto, % = (Osakekohtainen osinko x 100)  
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi  
Hinta/osakekohtainen tulos (P/E) = Raportointikauden viimeinen pörssikurssi  
Laimentamaton osakekohtainen tulos  
Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita x raportointikauden viimeinen pörssikurssi  
 
Osakkeiden vaihto = Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä ilman omia osakkeita  
 
Käyttökate = Tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia (liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset)  
 
Rahavarat = Muut rahavarat ja käteisvarat  
 
Korolliset nettovelat = Korolliset velat – korolliset saamiset – rahavarat  
 
Oman pääoman tuotto (ROE), % = (Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) x 100)  
Oma pääoma yhteensä (vuosineljännesten keskiarvo)  
Sijoitettu pääoma = Oma pääoma yhteensä + korolliset velat  
 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = (Liikevoitto + rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) x 100)  
Sijoitettu pääoma, vuosineljännesten keskiarvo  
Omavaraisuusaste, % = (Oma pääoma yhteensä x 100)  
(Taseen loppusumma – saadut ennakot)  
Velkaantumisaste, % = (Korolliset nettovelat x 100)  
Oma pääoma yhteensä  

 

Velkarahoitus

 

85 milj. euron joukkovelkakirjalaina

Suominen Oyj on laskenut liikkeeseen 85 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Joukkovelkakirjalaina erääntyy 3.10.2022, sen kiinteä vuotuinen kuponkikorko on 2,50 prosenttia ja joukkovelkakirjalainan emissiokurssi on 100,00 prosenttia. Joukkovelkakirjalainasta saatavat varat käytetään osittain Suominen Oyj:n vuonna 2019 erääntyvien 75 000 000 euron vakuudettomien 4,375 % kiinteäkorkoisten velkakirjojen (ISIN: FI4000108576) osittaiseen takaisinostoon. Loppuosa saatavista varoista voidaan käyttää Suominen Oyj:n yleisiin rahoitustarpeisiin.

Suominen hakee joukkovelkakirjalainan listalleottoa Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla.  Finanssivalvonta on hyväksynyt joukkovelkakirjalainan listalleottoesitteen ja sen on saatavana pdf-tiedostona alla olevan linkin kautta. Listalleottoesite on englanninkielinen ja se sisältää suomenkielisen tiivistelmän.

Esitettä tai siinä olevaa tietoa ei tule jakaa tai levittää, suorasti tai epäsuorasti, henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat tällä hetkellä Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Singaporessa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai muualla, missä esitteen tai siinä olevien tietojen saatavilla olo voi olla lainvastaista. Klikkaamalla tästä hyväksyn edellä kuvatut ehdot ja avaan listalleottoesitteen (pdf)

Pankkilainat

85 milj. euron joukkovelkakirjalainan liikkeellelaskun yhteydessä Suominen sopi uudesta syndikaattilainajärjestelystä. Lainarahoitus sisältää nelivuotisen 100 miljoonan euron luottolimiitin (revolving credit facility).

Lainasopimukset on solmittu Nordean ja Handelsbankenin kanssa. Pankkilainojen taloudelliset kovenantit ovat luottomäärän suhde käyttökatteeseen (leverage ratio) sekä velkaantumisaste (gearing). Sopimusten mukaan Suomisen luottomäärän suhde käyttökatteeseen tulee olla alle 3.5 ja velkaantumisasteen tulee olla alle 115 %.

17,5 milj. euron vaihdettava hybridilaina

Suominen Oyj laski helmikuussa 2014 liikkeelle 17,5 miljoonan euron osakkeiksi vaihdettavan hybridilainan Brasilian tehtaan hankinnan rahoittamiseksi. Alkuperäisten lainaehtojen mukaan hybridilainan merkitsijöillä on oikeus vaihtaa lainaosuutensa ja niille kertyneet pääomitetut korot Suominen Oyj:n osakkeiksi 11.2.2014–10.2.2018 välisenä aikana 0,50 euron vaihtokurssilla. Suominen Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi hybridilainan liikkeelle laskua edeltävänä viimeisenä kolmena kuukautena oli 0,48 euroa. Suomisen osakkeiden 21.3.2016 toteutetun yhdistämisen jälkeen vaihtokurssi on yhdistämissuhdetta vastaavasti 2,50 euroa.

Suominen tiedotti 11.12.2017, että lainaosuuksia ja niille kertyneitä korkoja on vaihdettu yhteensä 4 419 324 uuteen Suominen Oyj:n osakkeeseen. Osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 13.12.2017 mennessä ja ne tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien. Osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä arviolta 14.12.2017 alkaen. Osakkeiden vaihtokurssi merkitään Suomisen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Suomisella oli ennen osakevaihtoa yhteensä 53 839 895 osaketta ja ääntä. Osakkeiksi vaihtamisen perusteella annettavien uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Suominen Oyj:llä on yhteensä 58 259 219 osaketta ja ääntä. Kaikki hybridilainan osuudet on nyt vaihdettu uusiksi Suominen Oyj:n osakkeiksi. Suomisen osakkeiden lukumäärä ei enää nouse hybridilainan osuuksien osakkeiksi vaihtamisen seurauksena. 

Taloudelliset tavoitteet

 

Suomisen hallitus on asettanut seuraavat taloudelliset tavoitteet strategiakaudeksi 2020–2025:

  • Liikevaihdon kasvu kauden aikana: nopeampaa kuin kohdemarkkinoiden kasvu
  • Käyttökate-% (EBITDA-%) 2025 mennessä: yli 12 %
  • Velkaantumisaste kauden aikana: 40–80 %, mukaan lukien IFRS 16 Vuokrasopimukset – standardin soveltamisen vaikutus


Yhtiö soveltaa tilinpäätöksen tunnuslukujen laskentaperusteita ja -kaavoja.