Tunnuslukujen laskentakaavat

 

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) = Raportointikauden voitto oikaistuna hybridilainan korkovaikutuksella verojen jälkeen
Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita
Laimennettu osakekohtainen tulos (EPS) = Raportointikauden voitto
Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita
Liikevoitto (EBIT) = Tulos poistojen ja arvonalentumisten jälkeen
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) = Tulos poistojen ja arvonalentumisten jälkeen oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen uuden ohjeen mukaisesti Suominen ei enää esitä vaihtoehtoisena tunnuslukuna liikevoittoa ilman kertaluonteisia eriä. Eri raportointikausien tuloksen vertailukelpoisuuden parantamiseksi Suominen esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna vertailukelpoisen liikevoiton. Liikevoittoa oikaistaan merkittävillä liiketapahtumilla, joiden katsotaan vaikeuttavan eri raportointikausien välistä vertailua. Tällaisia eriä ovat muun muassa arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot sekä uudelleenjärjestelykulut. 

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta = Liiketoiminnan rahavirta
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita
Osakekohtainen oma pääoma = Oma pääoma yhteensä
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita
Osakekohtainen osinko = Raportointikaudelta jaettu osinko
Liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä kauden lopussa ilman omia osakkeita
Osinkosuhde, % = (Osakekohtainen osinko x 100)
Laimentamaton osakekohtainen tulos
Efektiivinen osinkotuotto, % = (Osakekohtainen osinko x 100)
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi
Hinta/osakekohtainen tulos (P/E) = Raportointikauden viimeinen pörssikurssi
Laimentamaton osakekohtainen tulos
Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita x raportointikauden viimeinen pörssikurssi
Osakkeiden vaihto = Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä ilman omia osakkeita
Käyttökate   Tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia (liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset)
Rahavarat   Muut rahavarat ja käteisvarat
Korolliset nettovelat = Korolliset velat – korolliset saamiset – rahavarat
Oman pääoman tuotto (ROE), % = (Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) x 100)
Oma pääoma yhteensä (vuosineljännesten keskiarvo)
Sijoitettu pääoma = Oma pääoma yhteensä + korolliset velat
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = (Liikevoitto + rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) x 100)
Sijoitettu pääoma, vuosineljännesten keskiarvo
Omavaraisuusaste, % = (Oma pääoma yhteensä x 100)
(Taseen loppusumma – saadut ennakot)
Velkaantumisaste, % = (Korolliset nettovelat x 100)
Oma pääoma yhteensä