Suomisen varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Suominen Oyj:n pörssitiedote 19.3.2020 klo 14.30


Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 19.3.2020 Helsingissä. Kokous pidettiin yksinkertaisimmassa mahdollisessa muodossa ja kokoukseen osallistui henkilökohtaisesti 6 osakkeenomistajaa. Lisäksi yhtiökokouksessa oli valtakirjalla edustettuna 63 % yhtiön kaikista osakkeista. Kaikkiaan kokouksessa oli paikalla 9 henkilöä.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2019 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2019. Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemispolitiikan ja hallituksen ehdotukset, jotka koskivat hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2019 maksetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta. Osingon maksun täsmäytyspäivä on 23.3.2020 ja osinko maksetaan 3.4.2020.


Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten uusista palkkioista. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 66 000 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vuosipalkkio 31 000 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron lisäkorvaus. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta seuraavasti: 500 euroa kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa, 1 000 euroa kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa ja puhelinkokouksesta 250 euroa.

Vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % Suominen Oyj:n osakkeina. Vuosipalkkiona luovutettavien osakkeiden määrä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi-maaliskuun 2020 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista viimeistään 31.5.2020.

Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).


Yhtiökokous valitsi Suominen Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Jan Johanssonin ja jäseniksi uudelleen Andreas Ahlströmin, Sari Pajarin ja Laura Raition. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Björn Borgman ja Nina Linander.

Kaikki valitut henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Andreas Ahlströmiä, joka toimii tällä hetkellä Ahlström Capital Oy:n sijoitusjohtajana. Suominen Oyj:n suurin osakkeenomistaja AC Invest Two B.V. on Ahlström Capital Oy:n konserniyhtiö.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi. Ernst & Young Oy on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Halosen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi Andreas Ahlströmin.

Hallitus valitsi keskuudestaan myös tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Nina Linander valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Andreas Ahlström ja Laura Raitio valittiin uudelleen jäseniksi. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jan Johansson ja jäseneksi valittiin uudelleen Sari Pajari sekä uutena jäsenenä Björn Borgman.


SUOMINEN OYJ


Lisätietoja:
Klaus Korhonen, henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja, Suominen, p. 010 214 3070


Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2019 oli 411,4 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus