Muun johtoryhmän palkitseminen

Palkitsemisen päätöksentekomenettely

Suomisen hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee yhtiön johtoryhmän palkitsemisasiat. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta arvioi jatkuvasti johtoryhmän palkitsemisen asianmukaisuutta vertailemalla näiden palkitsemistasoa markkinatasoon ja varmistamalla, että palkitseminen vastaa yhtiön strategiaa ja osakkeenomistajien etuja.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, ellei hallitus erikseen yksittäisen asian osalta niin päätä. Johtoryhmän jäsenten palkoista, tulospalkkioista ja muista eduista päättää Suomisen hallitus. Yhtiökokous tai hallitus yhtiökokouksen valtuuttamana päättää osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien luovuttamisesta johtoryhmälle. Johtoryhmäläiset eivät osallistu omaa palkitsemistaan koskevaan päätöksentekoon.

Palkitsemisen periaatteet

Suomisen tavoitteena on palkitsemisjärjestelmä, joka kannustaa tavoittelemaan yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä ja omistaja-arvon luomista. Yhtiö pyrkii palkitsemiseen, jonka avulla voidaan houkutella, motivoida ja pitää yhtiössä parhaat mahdolliset johtohenkilöt ja hallituksen jäsenet, jotka edistävät Suomisen tuloskehitystä ja strategiaa keskeisten sidosryhmien etujen mukaisesti. Tavoitteena on varmistaa, että Suomisella palkitseminen on tulosperusteista.

Suomisen johtoryhmän muiden jäsenten palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä kuukausipalkasta luontoisetuineen, tulospalkkiosta (lyhyen aikavälin palkitseminen) sekä osakeperusteisista kannustinjärjestelmistä (pitkän aikavälin palkitseminen). Aiemmassa osiossa toimitusjohtajan palkitsemisjärjestelmästä sanottu koskee myös johtoryhmän muita jäseniä seuraavin poikkeuksin:

  • Lyhyen aikavälin palkitseminen: Tilikaudella 2023 muun johtoryhmän mahdollinen tulospalkkio perustuu johtoryhmän jäsenen roolista riippuen joihinkin seuraavista ansaintakriteereistä: konsernin käyttökate, liiketoiminta-alueen käyttökate, konsernin myyntikate, käyttöpääomaliitännäiset kriteerit ja henkilökohtaiset tavoitteet. Johtoryhmän jäsenen tulospalkkio vastaa enimmillään 50 prosenttia perusvuosipalkasta.

  • Pitkän aikavälin palkitseminen osakepalkkiojärjestelmillä: Johtoryhmän muille jäsenille mahdollisesti maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 182 500 osakkeen arvoa ansaintajaksolla 2021–2023, 142 000 osakkeen arvoa ansaintajaksolla 2022–2024 ja 344 000 osakkeen arvoa ansaintajaksolla 2023–2025. Luku pitää sisällään rahana maksettavan osuuden. Johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet osakepalkkiojärjestelmistä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa yhteensä vastaa puolta hänen bruttovuosipalkkansa arvosta.

  • Muun johtoryhmän osalta irtisanomisaika on maksimissaan kuusi kuukautta sekä yhtiön irtisanoessa sopimuksen että johtoryhmän jäsenen irtisanoutuessa. Yhtiön irtisanoessa sopimuksen johtoryhmäläiselle maksetaan erokorvauksena maksimissaan kolmen kuukauden rahapalkkaa vastaava summa, ellei paikallinen lainsäädäntö muuta edellytä.

  • Yhtä johtoryhmän jäsentä lukuun ottamatta muuhun johtoon kuuluville henkilöille ei makseta erillistä lisäeläkettä. Niissä maissa, joissa ei ole lakisääteistä eläkejärjestelyä, eläkkeet on järjestetty Suomisen tavanomaisten vapaaehtoisten eläkejärjestelyjen puitteissa.

 

Palkitseminen vuonna 2022

Johtoryhmän muiden jäsenten palkat ja palkkiot vuonna 2022 luontoisetuineen olivat yhteensä 1 118 303 euroa, josta luontoisetuja oli 78 424 euroa ja tulospalkkioita 145 235 euroa.

Johtoryhmän jäsenet saivat osakepalkkiojärjestelmän ansaintajaksosta 2019-2021 yhteensä palkkioita 829 105 euron arvosta (116 755 osaketta ja rahaosuus kattamaan palkkioista aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja). Lisäeläkemaksuja maksettiin yhteensä 20 000 euroa.