Suominen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen sekä hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Helsinki, 2015-03-19 13:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Suominen Oyj  Pörssitiedote  19.3.2015 klo 14.15
 

SUOMINEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN SEKÄ HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 19.3.2015 Helsingissä.

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2014.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen, osingon maksusta päättäminen sekä tappioiden kattaminen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta

Yhtiökokous päätti, että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan varoja 0,01 euroa osakkeelta. Varojen jaon täsmäytyspäivä on 23.3.2015 ja osakekohtainen varojen jako maksetaan 30.3.2015.

Edelleen yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2014 ei jaeta osinkoa, sillä voittovarat ovat negatiiviset. Emoyhtiön tilikauden 2014 tappio -9 618 929,34 euroa ja edellisten tilikausien tappiot yhteensä -17 828 766,04 euroa katetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

Päätökset olivat hallituksen ehdotusten mukaisia.

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2014.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 50 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 37 500 euroa ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 28 000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa. Vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina.

Edellä mainitusta palkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritetään NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi-maaliskuun 2015 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista viimeistään 6.6.2015.

Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Päätös oli Suominen Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen mukainen.


Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiökokous päätti nostaa Suominen Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärän nykyisestä viidestä (5) kuuteen (6) henkilöön. Päätös oli osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiökokous päätti valita Suominen Oyj:n hallituksen jäseniksi uudelleen Risto Anttosen, Jorma Elorannan, Hannu Kasurisen ja Jaana Tuomisen. Uusiksi jäseniksi hallitukseen valittiin Laura Raitio ja Andreas Ahlström. Päätös oli nimitystoimikunnan ehdotuksen mukainen.

Andreas Ahlström on toiminut Ahlström Capital Oy:n sijoituspäällikkönä vuodesta 2009. Hän on tällä hetkellä hallituksen puheenjohtajana Frangible Safety Posts -yhtiössä ja hallituksen jäsen Ripasso Energy sekä Scandinavian Biogas -yhtiöissä. Vuonna 1976 syntynyt Ahlström on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja hän on Suomen kansalainen.

Laura Raitio on toiminut Diacor terveyspalvelut Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2014 ja sitä ennen useissa johtotehtävissä Ahlstrom-konsernissa vuodesta 1990. Hän on Neste Oilin sekä Terveyspalvelualojen liitto ry:n hallitusten jäsen. Vuonna 1962 syntynyt Raitio on koulutukseltaan tekniikan lisensiaatti ja hän on Suomen kansalainen.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Päätös oli hallituksen ehdotuksen ja tarkastusvaliokunnan suosituksen mukainen.

Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi. Ernst & Young Oy on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kristina Sandinin. Päätös oli hallituksen ehdotuksen ja tarkastusvaliokunnan suosituksen mukainen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

1. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 2 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.

2. Suunnattu hankkiminen ja osakkeista maksettava vastike

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

3. Osakkeiden pitäminen, mitätöiminen ja luovutus

Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

4. Muut ehdot ja voimassaolo

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2016 saakka.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi nimitystoimikunnan suosituksen mukaan keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Jorma Elorannan ja varapuheenjohtajaksi Risto Anttosen.

Hallitus valitsi keskuudestaan myös tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Hannu Kasurinen ja jäseniksi Andreas Ahlström ja Laura Raitio. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jorma Eloranta ja jäseniksi Risto Anttonen ja Jaana Tuominen.SUOMINEN OYJ
Hallitus


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.suominen.fi


Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet - esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset - luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on noin 600 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2014 oli 401,8 milj. euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 26,9 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

 

Viimeisimmät uutiset

Calendar of Events, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.05.2024

Suomisen vuoden 2024 tammi-syyskuun osavuosikatsauksen julkistuspäivä muuttuu

Osavuosikatsaukset, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.05.2024

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2024: Kannattavuus paranee asteittain

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 4.04.2024

Suomisen varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset