Keskeiset tehtävät

Hallituksen keskeisenä tehtävänä on ohjata Suomisen strategiaa niin, että Suominen voi pitkällä tähtäimellä saavuttaa sille asetetut taloudelliset tavoitteet ja tuottaa mahdollisimman suurta arvoa osakkeenomistajille huomioiden samalla myös muiden keskeisten sidosryhmien odotukset.

Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus päättää asioista, joilla on yhtiön toiminnan laajuus huomioon ottaen huomattava merkitys yhtiölle. Hallituksella on vuosittainen kokoussuunnitelma.

Hallituksen valitsee yhtiökokous. Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä.

Keskeiset tehtävät

Hallituksen tehtävät määritellään lainsäädännössä, Suomisen yhtiöjärjestyksessä, suomalaisten pörssiyhtiöiden hallinnointikoodissa ja hallituksen työjärjestyksessä.

Hallituksen keskeiset tehtävät ovat:

 • hyväksyä yhtiön strategia ja valvoa sen toteuttamista
 • hyväksyä yhtiön pitkän aikavälin tavoitteet ja seurata niiden toteuttamista
 • hyväksyä vuotuinen liiketoimintasuunnitelma
 • hyväksyä merkittävät yritysostot ja -myynnit, investoinnit tai menot
 • hyväksyä merkittävä ulkoinen rahoitus (sekä velka että oma pääoma), tytäryhtiöiden pääomittaminen sekä takaukset ja kiinnitykset
 • päättää yhtiön toimitusjohtajan ja johtoryhmän muiden jäsenten nimittämisestä ja erottamisesta sekä heidän työehdoistaan ja palkitsemisestaan
 • hyväksyä yhtiön organisaatiorakenne
 • seurata ja valvoa yhtiön tuloskehitystä ja varmistaa johtamisjärjestelmän tehokkuus
 • päättää yhtiön pitkäaikaisista osakeperusteisista
  kannustinjärjestelmistä
 • hyväksyä yhtiön taloudelliset raportit, kuten tilinpäätökset, osavuosikatsaukset, toimintakertomukset ja
  tilinpäätöstiedotteet
 • varmistaa, että yhtiöllä on riittävät suunnittelu-, tieto- ja valvontajärjestelmät sekä -resurssit tulosten seurantaa ja riskienhallintaa varten
 • kutsua koolle yhtiökokoukset
 • laatia osinkopolitiikka ja tehdä ehdotus osingonjaosta
 • tehdä ehdotus tilintarkastajan valinnasta ja tilintarkastuspalkkioista
 • tehdä yhtiökokoukselle muita ehdotuksia.

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Kaikki hallituksen jäsenet ovat myös riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Andreas Ahlströmiä, joka toimii Ahlström Capital Oy:n sijoitusjohtajana. Suomisen suurin osakkeenomistaja Ahlstrom Capital B.V. on Ahlström Capital Oy:n konserniyhtiö.

Kokouskäytäntö

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan johdolla. Kokousten esittelijänä toimii pääsääntöisesti toimitusjohtaja.

Vuonna 2022 hallitus kokoontui 11 kertaa, joista kolme kertaa per capsulam. Jäsenten osallistumisprosentti oli 100. Kunkin jäsenen osallistumisaktiivisuus ilmenee seuraavasta taulukosta.

Nimi

 

Osallistuminen

Jaakko Eskola

puheenjohtaja

11/11

Andreas Ahlström

varapuheenjohtaja

11/11

Björn Borgman

jäsen

11/11

Nina Linander

jäsen

11/11

Aaron Barsness

jäsen

9/9

Laura Raitio

jäsen

11/11

 

 

 

24.3.2022 asti

 

 

Sari Pajari-Sederholm

jäsen

2/2