Keskeiset tehtävät

Hallituksen keskeisenä tehtävänä on ohjata Suomisen strategiaa niin, että Suominen voi pitkällä tähtäimellä saavuttaa sille asetetut taloudelliset tavoitteet ja tuottaa mahdollisimman suurta arvoa osakkeenomistajille huomioiden samalla myös muiden keskeisten sidosryhmien odotukset.

Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus päättää asioista, joilla on yhtiön toiminnan laajuus huomioon ottaen huomattava merkitys yhtiölle. Hallituksella on vuosittainen kokoussuunnitelma.

Hallituksen valitsee yhtiökokous. Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä.

Keskeiset tehtävät

Hallituksen tehtävät määritellään lainsäädännössä, Suomisen yhtiöjärjestyksessä, suomalaisten pörssiyhtiöiden hallinnointikoodissa ja hallituksen työjärjestyksessä.

Hallituksen keskeiset tehtävät ovat

 • hyväksyä yhtiön strategia ja valvoa sen toteuttamista
 • hyväksyä yhtiön pitkän aikavälin tavoitteet ja seurata niiden toteuttamista
 • hyväksyä vuotuinen liiketoimintasuunnitelma
 • hyväksyä merkittävät yritysostot ja -myynnit, investoinnit tai menot
 • hyväksyä merkittävä ulkoinen rahoitus (sekä velka että oma pääoma), tytäryhtiöiden pääomittaminen sekä takaukset ja kiinnitykset
 • päättää yhtiön toimitusjohtajan ja johtoryhmän muiden jäsenten nimittämisestä ja erottamisesta sekä heidän työehdoistaan ja palkitsemisestaan
 • hyväksyä yhtiön organisaatiorakenne
 • seurata ja valvoa yhtiön tuloskehitystä ja varmistaa johtamisjärjestelmän tehokkuus
 • päättää yhtiön pitkäaikaisista osakeperusteisista kannustinjärjestelmistä
 • hyväksyä yhtiön taloudelliset raportit, kuten tilinpäätökset, osavuosikatsaukset, toimintakertomukset ja tilinpäätöstiedotteet
 • varmistaa, että yhtiöllä on riittävät suunnittelu-, tieto- ja valvontajärjestelmät sekä -resurssit tulosten seurantaa ja riskienhallintaa varten
 • kutsua koolle yhtiökokoukset
 • laatia osinkopolitiikka ja tehdä ehdotus osingonjaosta
 • tehdä ehdotus tilintarkastajan valinnasta ja tilintarkastuspalkkioista
 • tehdä yhtiökokoukselle muita ehdotuksia.

Hallitusten jäsenten riippumattomuus

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Kaikki hallituksen jäsenet ovat myös riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Andreas Ahlströmiä, joka toimii Ahlström Capital Oy:n sijoitusjohtajana. Suomisen suurin osakkeenomistaja Ahlstrom Capital B.V. on Ahlström Capital Oy:n konserniyhtiö.

Kokouskäytäntö

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan johdolla. Kokousten esittelijänä toimii pääsääntöisesti toimitusjohtaja. Vuonna 2021 hallitus kokoontui 11 kertaa, joista viisi kertaa per capsulam. Jäsenten osallistumisprosentti oli 100. Kunkin jäsenen osallistumisaktiivisuus ilmenee seuraavasta taulukosta.

Nimi   Osallistuminen
Jaakko Eskola puheenjohtaja 9/9
Andreas Ahlström varapuheenjohtaja 11/11
Björn Borgman jäsen 11/11
Nina Linander jäsen 11/11
Sari Pajari-Sederholm  jäsen 11/11
Laura Raitio jäsen 11/11
25.3.2021 asti    
Jan Johansson puheenjohtaja 2/2