Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä peruspalkasta luontoisetuineen, tulospalkkiosta (lyhyen aikavälin palkitseminen), osakeperusteisista kannustinjärjestelmistä (pitkän aikavälin palkitseminen) sekä lisäeläkejärjestelystä.

Peruspalkka ja luontoisetuudet

Toimitusjohtajan nykyinen kuukausipalkka on 34 850 euroa ja luontoisetujen arvo kuukaudessa on 1 130 euroa. Toimitusjohtajalla on tavanomaisia etuja kuten työsuhdeauto ja puhelinetu. Lisäksi hänellä on sairauskuluvakuutus, jonka kustannus yhtiölle on 4 771,69 euroa vuonna 2022.

Lyhyen aikavälin palkitseminen

Suomisella on käytössä tulospalkkiojärjestelmä, jonka perusteet hallitus hyväksyy vuosittain etukäteen. Tilikaudella 2022 toimitusjohtajan mahdollinen tulospalkkio perustuu konsernin käyttökatteeseen (50% paino), konsernin myyntikatteeseen (20% paino) ja tiettyihin henkilökohtaisiin tavoitteisiin (30% paino), ja sen enimmäismäärä on 60% perusvuosipalkasta.

Pitkän aikavälin palkitseminen

Osakepalkkiojärjestelmä

Toimitusjohtaja on osallistujana Suomisen osakepalkkiojärjestelmässä, jossa on tällä hetkellä kolme kolmivuotista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2020-2022, 2021–2023 ja 2022-2024. Kannustinjärjestelmästä mahdollisesti maksettavat palkkiot perustuvat kaikissa kolmessa ansaintajaksossa osakkeen suhteelliseen kokonaistuottoon (Total Shareholder Return, TSR). Toimitusjohtajalle mahdollisesti maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 224 500 osakkeen arvoa ansaintajaksolla 2020-2022, 128 500 osakkeen arvoa ansaintajaksolla 2021-2023 ja 99 500 osakkeen arvoa ansaintajaksolla 2022-2024. Luku pitää sisällään rahana maksettavan osuuden. Hallitus on oikeutettu leikkaamaan kannustinjärjestelmän mukaisia palkkioita, mikäli hallituksen Suomisen osakkeen pörssikurssille asettamat raja-arvot täyttyvät.

Ansaintajaksojen 2020-2022, 2021–2023 ja 2022-2024 mahdolliset palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana vuosina 2023, 2024 ja 2025. Rahana maksettava osuus on tarkoitettu kattamaan palkkiosta aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Suomisen toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmistä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä hänen yhden vuoden bruttovuosipalkkaansa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

Sitouttava lisäosakejärjestelmä 2019-2021

Toimitusjohtaja on osallistujana Suomisen sitouttavassa lisäosakejärjestelmässä. Järjestelmän tavoitteena on yhdenmukaistaa osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Sitouttava lisäosakejärjestelmä on suunnattu valikoiduille Suominen-konsernin avainhenkilöille. Palkkion saamisen edellytyksenä on, että osallistuja hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämän määrän.

Jos osallistujalle asetetut edellytykset ovat täyttyneet ja hänen työsuhteensa Suominen-konserniin kuuluvassa yhtiössä on voimassa palkkion maksuhetkellä, hän saa palkkiona lisäosakkeita.

Järjestelmässä on sitouttamisjaksoja, joiden pituudet hallitus päättää. Mahdollinen palkkio maksetaan sitouttamisjakson jälkeen osittain osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuus on tarkoitettu kattamaan osallistujille palkkioista aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Palkkioiden maksamisen edellytyksenä on, että osallistujan työ- tai toimisuhde on voimassa palkkion maksuhetkellä.

Järjestelmän mukaan toimitusjohtajalla on oikeus saada yhteensä 20 000 Suomisen osaketta (bruttoarvo ennen veroja), jos hän on henkilökohtaisesti ostanut 10 000 Suomisen osaketta. Lisäosakkeet luovutetaan kahtena yhtä suurena eränä vuosina 2020 ja 2021. Ensimmäinen erä (4 676 netto osaketta) luovutettiin toimitusjohtajalle syksyllä 2020 ja toinen, viimeinen, erä (4 676 netto osaketta) syksyllä 2021. Palkkion maksu tehtiin osin osakkeina ja osin rahana.

Irtisanomisaika ja erokorvaus

Toimitusjohtajan kanssa solmitun kirjallisen toimitusjohtajasopimuksen mukaan toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta sekä yhtiön irtisanoessa että toimitusjohtajan irtisanoutuessa. Yhtiön irtisanoessa sopimuksen toimitusjohtajalle maksetaan erokorvauksena 12 kuukauden rahapalkkaa vastaava summa. Toimitusjohtajalla ei ole erillistä sopimusta siltä varalta, että hänen työsuhteensa päättyisi julkisen ostotarjouksen johdosta.

Lisäeläkejärjestely

Toimitusjohtajalla on lakisääteisen eläkkeen lisäksi lisäeläkejärjestely, joka oikeuttaa toimitusjohtajan vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläke-etuihin 63-vuotiaana. Lisäeläke on maksuperusteinen ja vastaa 11,5 prosenttia toimitusjohtajan kyseisenä vuonna saamasta työeläkelain alaisesta rahapalkasta. Lisäeläkemaksu suoritetaan laskennallisen vuosiansion perusteella (kiinteä kuukausipalkka lisättynä arvioidulla tulospalkkiolla). Toteutuneen ja laskennallisen maksun mahdollinen erotus huomioidaan seuraavan vuoden maksussa.