Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä peruspalkasta luontoisetuineen, tulospalkkiosta (lyhyen aikavälin palkitseminen) sekä osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä (pitkän aikavälin palkitseminen).

Peruspalkka ja luontoisetuudet

Toimitusjohtajan kuukausipalkka on 38 500 euroa ja luontoisetujen arvo kuukaudessa on 20 euroa. Toimitusjohtajalla on tavanomaisia etuja kuten puhelinetu (mahdollisuus autoetuun). Lisäksi hänellä on sairauskuluvakuutus.

Lyhyen aikavälin palkitseminen

Suomisella on käytössä tulospalkkiojärjestelmä, jonka perusteet hallitus hyväksyy vuosittain etukäteen. Tilikaudella 2023 toimitusjohtajan mahdollinen tulospalkkio perustuu konsernin yleisiin taloudellisiin mittareihin (80 % paino) ja tiettyihin henkilökohtaisiin tavoitteisiin (20 % paino), ja sen enimmäismäärä on 60 % perusvuosipalkasta.

Pitkän aikavälin palkitseminen

Osakepalkkiojärjestelmä

Toimitusjohtaja on osallistujana Suomisen osakepalkkiojärjestelmässä ansaintajaksolla 2023–2025. Kannustinjärjestelmästä mahdollisesti maksettavat palkkiot perustuvat osakkeen suhteelliseen kokonaistuottoon (Total Shareholder Return, TSR). Toimitusjohtajalle mahdollisesti maksettava palkkio vastaa yhteensä enintään noin 168 500 osakkeen arvoa ansaintajaksolla 2023–2025. Luku pitää sisällään rahana maksettavan osuuden. Hallitus on oikeutettu leikkaamaan kannustinjärjestelmän mukaisia palkkioita, mikäli hallituksen Suomisen osakkeen pörssikurssille asettamat raja-arvot täyttyvät.

Ansaintajakson 2023–2025 mahdolliset palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana vuonna 2026. Rahana maksettava osuus on tarkoitettu kattamaan palkkiosta aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Suomisen toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmistä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä hänen yhden vuoden bruttovuosipalkkaansa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

Irtisanomisaika ja erokorvaus

Toimitusjohtajan kanssa solmitun kirjallisen toimitusjohtajasopimuksen mukaan toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta sekä yhtiön irtisanoessa että toimitusjohtajan irtisanoutuessa. Yhtiön irtisanoessa sopimuksen toimitusjohtajalle maksetaan erokorvauksena 12 kuukauden rahapalkkaa vastaava summa. Toimitusjohtajalla ei ole erillistä sopimusta siltä varalta, että hänen työsuhteensa päättyisi julkisen ostotarjouksen johdosta.

Päivitetty viimeksi 11.04.2023