Tiedonantopolitiikka

1 Tarkoitus

Suominen Oyj (”Suominen” tai ”yhtiö”) noudattaa viestinnässään sovellettavaa Suomen ja EU:n lainsäädäntöä, kuten EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta (”MAR”), Helsingin pörssin sääntöjä, Finanssivalvonnan ohjeita sekä yhtiön hallinnointiperiaatteita.

Tämän tiedonantopolitiikan (”politiikka”) tarkoituksena on kuvata keskeisiä periaatteita, joita Suominen noudattaa pääomamarkkinoille ja medialle suunnatussa viestinnässään.

2 Soveltamisala

Tätä tiedonantopolitiikkaa sovelletaan kaikkiin Suominen-konsernin yhtiöihin ja kaikkien Suomisen ja sen konserniyhtiöiden työntekijöiden edellytetään noudattavan tätä politiikkaa.

3 Yleiset periaatteet

Suomisen viestintä perustuu faktoihin sekä systemaattisuuden, avoimuuden, rehellisyyden, tasa-arvoisuuden ja aktiivisuuden keskeisiin periaatteisiin. Suominen viestii niin myönteisistä kuin kielteisistäkin asioista viipymättä ja tasapuolisesti kaikille ulkoisille sidosryhmille ja pyrkii antamaan oikeudenmukaisen ja asianmukaisen kuvan yhtiön toiminnasta. Suomisen sijoittajasuhteiden tavoitteena on Suomisen osakkeiden oikeanlaisen arvostamisen tukeminen välittämällä pääomamarkkinoille luotettavaa, riittävää ja ajantasaista tietoa Suomisen toiminnasta, toimintaympäristöstä, strategiasta, tavoitteista ja taloudellisesta tuloksesta.

4 Säännellyt tiedonantokäytännöt

Suominen julkistaa taloudellista tulostaan koskevat tiedot etukäteen ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Yhtiön sijoittajakalenteri, jossa ilmoitetaan vuositilinpäätöksen ja seuraavan vuoden osavuosikatsauksien suunnitellut julkaisupäivät, julkaistaan ennen uuden tilikauden alkua. Sijoittajakalenteri on saatavilla yhtiön verkkosivuilla. Lähtökohtaisesti tiedot yhtiön taloudellisesta tuloksesta, taloudellisesta asemasta, näkymistä, kannattavuuden kehityksestä tai muista Suomisen toimintaan ja toimintaympäristöön liittyvistä olennaisista asioista esitetään osavuosikatsauksissa, puolivuotiskatsauksissa ja tilinpäätöksessä. Kaikki uudet näiden raporttien julkaisun välisenä aikana ilmenevät tiedot, joilla katsotaan olevan merkittävä vaikutus yhtiön rahoitusvälineisiin, julkaistaan aina pörssitiedotteena. 

Sisäpiiritiedon julkistaminen

Kaikki suoraan Suomiseen liittyvät sisäpiiritiedot julkistetaan mahdollisimman pian, ja liiketoimintaan liittyvät sisäpiiritietoa sisältävät asiat julkistetaan markkinoille silloin, kun niistä katsotaan tulleen sisäpiiritietoa.

Suomisen hallitus, tai kiireellisissä tapauksissa toimitusjohtaja, on vastuussa sen määrittelemisestä, milloin tietojen katsotaan olevan sisäpiiritietoja.

Yhtiö voi lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, jos kaikki seuraavat vaatimukset täyttyvät: (i) tietojen välitön julkistaminen todennäköisesti vaikuttaa haitallisesti yhtiön oikeutettuihin etuihin; ii) tietojen julkistamisen siirtäminen ei todennäköisesti johda yleisöä harhaan ja iii) yhtiö pystyy varmistamaan tietojen luottamuksellisuuden.

Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämistä koskevan päätöksen yhteydessä dokumentoidaan lykkäämisen edellytykset, laaditaan asiaa koskeva sisäpiiriluettelo ja tehdään virallinen päätös lykkäämisestä.

Taloudelliset tavoitteet ja näkymät

Yhtiön taloudellisiin tavoitteisiin tehdyt muutokset julkaistaan pörssitiedotteessa.

Suominen tiedottaa taloudellisista näkymistä yhtiön tilinpäätöksen julkaisun yhteydessä. Tämä sisältää johdon arvion nykyisen tilikauden vertailukelpoisesta käyttökatteesta (EBITDA). Näkymistä tiedotetaan myös jokaisen tilikauden aikana julkaistavan osavuosikatsauksen yhteydessä. Suominen ei tiedota näkymistä yksittäisten vuosineljännesten osalta. Suominen pidättää oikeuden olla julkaisematta taloudellisia näkymiä poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Tulosvaroitus

Tulosvaroitus annetaan viipymättä, jos Suomisen taloudellinen tulos poikkeaa tilikauden aikana odottamattomalla ja merkittävällä tavalla siitä, mitä voidaan kohtuudella odottaa yhtiön aiemmin julkistamien tietojen perusteella.

Suomisen toimitusjohtaja arvioi ja päättää yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa, onko tarpeen antaa tulosvaroitus. Tulosvaroitus julkaistaan aina pörssitiedotteena.

Omistusosuuksien muutokset

Julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeenomistajilla on velvollisuus ilmoittaa sekä Finanssivalvonnalle että kyseiselle pörssiyhtiölle omistusosuuksissaan tapahtuneista muutoksista. Muutoksista on ilmoitettava, kun 1) suorien omistusosuuksien arvo, 2) rahoitusvälineiden kautta omistettujen osuuksien arvo tai 3) näiden summa on tasan, yli tai alle 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 %, 90 % tai kaksi kolmasosaa yhtiön äänioikeuksista tai osakkeiden kokonaismäärästä. Suominen julkaisee nämä tiedot viipymättä pörssitiedotteena sen jälkeen, kun osakkeenomistaja on ilmoittanut tällaisesta muutoksesta Suomiselle ja Finanssivalvonnalle.

Johtohenkilöiden liiketoimet

Suominen julkaisee ilmoituksen Suomisen osakkeisiin, velkainstrumentteihin, johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin liittyvistä liiketoimista, joita ovat tehneet johtohenkilöt tai heidän lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt, kun liiketoimien yhteenlaskettu arvo ylittää vuositasolla MAR:n säädösten mukaisen 5 000 euron rajan (ilman nettoutusta). Tämä liiketoimiin liittyvä ilmoitusvelvollisuus koskee Suomisen hallituksen jäseniä ja toimitusjohtajaa sekä muita yhtiön johtoryhmän jäseniä, mukaan lukien heidän lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt. Tehtyihin liiketoimiin liittyvät ilmoitukset julkaistaan pörssitiedotteina kahden työpäivän kuluessa siitä kun yhtiö on saanut tiedon liiketoimista.

5 Muut tiedonantokäytännöt

Yhteydenpito sijoittajien, analyytikkojen ja median edustajien kanssa

Suomisen viestinnästä ja sijoittajasuhteista vastaava funktio hoitaa yhteydenpidon sijoittajien, analyytikkojen ja median edustajien kanssa keskitetysti. Suomisen ylin johto ja viestintä- ja sijoittajasuhdefunktion edustaja osallistuvat sijoittajien, analyytikkojen ja median edustajien kanssa pidettäviin kokouksiin. Kokousten tavoitteena on antaa hyödyllistä tietoa Suomisesta ja sen toimintaympäristöstä. Keskustelut perustuvat Suomisen aiemmin julkaisemiin tietoihin tai yleisesti saatavilla oleviin tietoihin. Uusia tietoja, joiden katsotaan vaikuttavan merkittävästi yhtiön rahoitusvälineiden arvoon, ei käsitellä tällaisissa kokouksissa. 

Hiljainen jakso

Suominen noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen taloudellisen tuloksensa julkaisemista. Tänä aikana Suominen ei kommentoi yhtiön taloudellista tulosta, markkinoita, tulevaisuudennäkymiä tai liiketoimintanäkymiä. Tänä aikana Suomisen johto ja muut työntekijät eivät myöskään tapaa pääomamarkkinoiden tai talousmedian edustajia.

Huhut, markkinakeinottelut ja vuodot

Suominen ei kommentoi markkinahuhuja, osakkeiden hintakehitystä, kilpailijoiden tai asiakkaiden toimia tai analyytikkojen arvioita. Jos yhtiön johto arvioi, että markkinahuhulla on todennäköisesti merkittävä vaikutus Suomisen rahoitusvälineiden arvoon, Suominen voi harkita pörssitiedotteen julkaisemista oikaistakseen virheelliset tai harhaanjohtavat tiedot ja antaakseen oikeat tiedot syrjimättömällä tavalla. Suominen ei kommentoi valmisteilla olevia liiketoimia. Jos julkisuuteen kuitenkin vuotaa tietoja, joilla odotetaan olevan merkittävä vaikutus Suomisen rahoitusvälineisiin, Suominen julkaisee asiasta pörssitiedotteen.

Edustajat

Suomisen toimitusjohtaja, talousjohtaja sekä viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja ovat yhdessä vastuussa yhtiön taloudellisia asioita koskevasta raportoinnista ja sijoittajaviestinnästä. Suomisen taloudellista tulosta, markkinoita ja näkymiä koskevat kommentit antaa toimitusjohtaja ja talousjohtaja. Heidän lisäkseen ainoastaan hallituksen puheenjohtaja voi antaa lausuntoja yhtiön taloudellisesta asemasta ja kehityksestä.

6 Suomisen julkaisemat tiedotteet

Suomisen tiedotteet jaetaan kahteen kategoriaan: pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet. Julkaisukategoria määritellään tiedon merkityksen, asiaankuuluvuuden ja yhtiön sisäisten ohjeiden perusteella.

Pörssitiedotteet

Suominen julkaisee pörssitiedotteissaan tärkeitä päätöksiä, asioita ja tuloksia, joilla katsotaan olevan merkittävä vaikutus Suomisen rahoitusvälineiden arvoon.

Pörssitiedotteella julkistetaan esimerkiksi tilinpäätöksiä, osavuosikatsauksia, keskeisiä strategisia seikkoja sekä tietoa merkittävistä muutoksista, jotka koskevat taloudellisia ja yleisiä näkymiä. Pörssitiedotteella ilmoitetaan myös muun muassa muutoksista hallituksessa tai yhtiön johdossa, merkittävistä sijoituksista, rahoitusjärjestelyistä ja liiketoimista, liiketoiminnan merkittävästä suunnanmuutoksesta tai uudesta yhteistyöjärjestelystä. Lisäksi pörssitiedotteella julkaistaan osakeantiin, ostoon tai lunastustarjoukseen liittyviä tietoja tai tietoa yhtiön rahoitusvälineitä koskevista muutoksista, jollaisia ovat osakesarjan jakaminen, merkittävien oikeustoimien aloittaminen tai niihin liittyvät päätökset tai viranomaisten tekemät merkittävät päätökset. Myös yhtiökokouskutsu, hallituksen ja nimitystoimikunnan yhtiökokousta varten tekemät ehdotukset, osakkeiden liikkeellelasku, yhtiön tilintarkastajan vaihtuminen, osakeperusteiset kannustinsuunnitelmat, yhtiön ja siihen liittyvien osapuolten väliset merkittävät liiketoimet sekä yhtiön omien osakkeiden osto tai luovutus ovat asioita, joista ilmoitetaan pörssitiedotteella.

Suomisen toimitusjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö hyväksyy pörssitiedotteet, ja viestintä- ja sijoittajasuhdefunktio julkaisee ne Helsingin pörssin kautta.

Lehdistötiedotteet

Suomisen lehdistötiedotteilla viestitään sellaisista Suomisen liiketoimintaan liittyvistä tapahtumista, jotka eivät sisällä sisäpiiritietoa mutta joiden arvioidaan olevan sidosryhmille uutisarvoisia tai heidän yleisen etunsa mukaisia. Viestintä- ja sijoittajasuhdefunktio julkaisee Suomisen lehdistötiedotteet.

7 Kanavat sekä tiedotteiden jakelu ja saatavuus

Suominen julkaisee kaikki sisäpiiritiedot pörssitiedotteena Helsingin pörssin ja keskeisten tiedotusvälineiden kautta. Pääasiallinen Suomista koskevan tiedon lähde on kuitenkin yhtiön verkkosivut.

Suomisen julkaisemat pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla heti tietojen julkistamisen jälkeen. Sivuilla on käytettävissä arkisto, joka sisältää aiemmin julkaistut tiedotteet ja tilinpäätökset vähintään viiden vuoden ajalta. Koska Suominen on Helsingin pörssissä noteerattu yhtiö, sen virallinen raportointikieli on suomi. Kaikki virallinen aineisto julkaistaan sekä suomeksi että englanniksi.

Suominen voi myös toteuttaa julkisen verkkolähetyksen yhtiön taloudellista tulosta ja tärkeitä uutisia julkaistaessa.

8 Viestintä poikkeuksellisissa tilanteissa

Kriisitilanteissa Suomisen liiketoimintayksiköiden paikallinen johto aloittaa kriisinhallintamenettelyt, joihin lukeutuvat myös viestintämenettelyt. Jos yhtiön johto arvioi tilanteen niin vakavaksi, että sillä on todennäköisesti merkittävä vaikutus Suomisen rahoitusvälineiden arvoon, viestintävastuu siirtyy Suomisen viestintä- ja sijoittajasuhdefunktiolle ja pörssitiedote julkaistaan mahdollisimman pian.

9 Sisäpiiritietoon liittyvät ohjeet

Sisäpiiritietoon liittyvissä asioissa Suominen noudattaa sovellettavaa lainsäädäntöä, Finanssivalvonnan standardeja sekä Helsingin pörssin sisäpiiriohjeita. Suominen noudattaa suljettua ajanjaksoa, joka alkaa 30 kalenteripäivää ennen osavuosikatsauksen, puolivuotiskatsauksen tai tilinpäätöksen julkaisemista ja päättyy julkaisupäivän loppuun. Tänä aikana Suomisen hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä muut taloudellisten raporttien laatimiseen osallistuvat Suomisen työntekijät eivät saa ostaa tai myydä tai suorittaa muita liiketoimia, jotka liittyvät Suomisen osakkeisiin, velkainstrumentteihin, johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin.

10 Tulkinnat ja poikkeamat

Tämän politiikan tulkintaan ja soveltamiseen liittyvät ohjeet antaa toimitusjohtaja tai hänen nimeämänsä henkilö.

11 Lisätiedot

Lisätietoja tähän politiikkaan liittyen antaa yhtiön viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja.