Hallituksen valiokunnat

Hallituksella on kaksi pysyvää valiokuntaa: tarkastusvaliokunta sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta. Hallitus valitsee valiokuntien jäsenet keskuudestaan vuosittaisessa järjestäytymiskokouksessaan.

Hallitus päätti 13.12.2023 pitämässään kokouksessa perustaa väliaikaisen strategiavaliokunnan, joka pysyy toiminnassa, kunnes hallitus toisin päättää. 

Valiokunnat raportoivat työstään hallitukselle kunkin kokouksensa jälkeen. 

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta auttaa hallitusta valvomaan yhtiön hallinnointia, kirjanpitoa ja taloudellista raportointia sekä sisäisten valvontajärjestelmien ja ulkoisen tilintarkastajan toimintaa. Tarkastusvaliokunta valmistelee vastuualueelleen kuuluvia asioita hallitukselle, mutta valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, ellei hallitus erikseen tietyn asian osalta niin päätä.

Hallitus valitsee tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan ja jäsenet keskuudestaan vuosittain. Tarkastusvaliokuntaan valitaan vähintään kolme jäsentä. Tarkastusvaliokunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä, ja vähintään yhden jäsenen tulee olla riippumaton myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Tarkastusvaliokunta 2023

Suomisen varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa 3.4.2023 hallitus valitsi keskuudestaan  tarkastusvaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Nina Linander, ja Andreas Ahlström valittiin uudelleen jäseneksi. Laura Remes valittiin uudeksi jäseneksi.

Tarkastusvaliokunta 2022

Tarkastusvaliokunnassa toimivat Nina Linander (puheenjohtaja), Andreas Ahlström ja Laura Raitio.

Tarkastusvaliokunta kokoontui neljä kertaa vuonna 2022. Jäsenten osallistumisprosentti oli 100. Kunkin jäsenen osallistumisaktiivisuus ilmenee seuraavasta taulukosta.

Nimi

 

Osallistuminen

Nina Linander

puheenjohtaja

4/4

Andreas Ahlström

jäsen

4/4

Laura Raitio

jäsen

4/4

 

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta valmistelemalla yhtiön toimitusjohtajan ja johtoryhmän muiden jäsenten palkitsemis- ja nimitysasiat. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee vastuualueelleen kuuluvia asioita hallitukselle, mutta valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, ellei hallitus erikseen yksittäisen asian osalta niin päätä.

Hallitus valitsee valiokunnan puheenjohtajan ja jäsenet keskuudestaan vuosittain. Valiokuntaan valitaan vähintään kolme jäsentä. Valiokunnan jäsenten on oltava yhtiöstä riippumattomia.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta 2023

Suomisen varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa 3.4.2023 hallitus valitsi keskuudestaan henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta jäsenet. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jaakko Eskola. Aaron Barsness ja Björn Borgman valittiin uudelleen jäseniksi.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta 2022

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnassa toimivat Jaakko Eskola sekä Björn Borgman, Aaron Barsness (24.3.2022 alkaen) ja Sari Pajari-Sederholm (24.3.2022 asti).

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui kaksi kertaa vuonna 2022. Jäsenten osallistumisprosentti oli 100. Kunkin jäsenen osallistumisaktiivisuus ilmenee seuraavasta taulukosta.

Nimi

 

Osallistuminen

Jaakko Eskola

puheenjohtaja

2/2

Björn Borgman

jäsen

2/2

Aaron Barsness

jäsen

2/2

 

Strategiavaliokunta 

Strategiavaliokunta avustaa hallitusta ja yhtiön johtoa strategisissa päätöksissä ja aloitteissa sekä muissa yhtiön strategiaan liittyvissä asioissa. Valiokunnan rooli on neuvoa-antava, eikä sillä ole päätösvaltaa strategisissa päätöksissä.  

Hallitus valitsee valiokunnan puheenjohtajan ja jäsenet keskuudestaan vuosittain. Valiokuntaan valitaan vähintään kolme jäsentä. 

Strategiavaliokunta 2023

Hallitus valitsi 13.12.2023 pitämässään kokouksessa keskuudestaan strategiavaliokunnan jäsenet. Valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Laura Remes. Andreas Ahlström ja Aaron Barsness valittiin valiokunnan jäseniksi. 

 

 

Päivitetty viimeksi 18.12.2023