Hallituksen valiokunnat

Hallituksella on kaksi pysyvää valiokuntaa: tarkastusvaliokunta sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta. Hallitus päätti 13.12.2023 pitämässään kokouksessa perustaa väliaikaisen strategiavaliokunnan, joka pysyy toiminnassa, kunnes hallitus toisin päättää.

Valiokunnat raportoivat työstään hallitukselle kunkin kokouksensa jälkeen.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta yhtiön hallinnon, kirjanpidon, taloudellisen raportoinnin sekä sisäisen valvonnan toimintojen ja järjestelmien valvonnassa, ja sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen seurannassa. Tarkastusvaliokunta valmistelee vastuualueelleen kuuluvia asioita hallitukselle, mutta valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, ellei hallitus erikseen tietyn asian osalta niin päätä. 

Hallitus valitsee tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan ja jäsenet keskuudestaan vuosittain. Valiokuntaan valitaan vähintään kolme jäsentä. Tarkastusvaliokunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä, ja vähintään yhden jäsenen tulee olla riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Tarkastusvaliokunta 2024

Suomisen varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa 4.4.2024 hallitus valitsi keskuudestaan  tarkastusvaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Nina Linander, ja Andreas Ahlström sekä Laura Remes valittiin uudelleen jäseniksi. 

Tarkastusvaliokunta 2023

Tarkastusvaliokunnassa vuonna 2023 toimivat Nina Linander (puheenjohtaja), Andreas Ahlström ja Laura Remes (3.4.2023 alkaen). Laura Raitio toimi tarkastusvaliokunnan jäsenenä 3.4.2023 asti.

Tarkastusvaliokunta kokoontui neljä kertaa vuonna 2023. Jäsenten osallistumisprosentti oli 100 %. Kunkin jäsenen osallistumisaktiivisuus ilmenee seuraavasta taulukosta.

Nimi

 

Osallistuminen

Nina Linander

puheenjohtaja

4/4

Andreas Ahlström

jäsen

4/4

Laura Remes

jäsen

3/3

 

 

 

3.4.2023 asti

 

 

Laura Raitio

jäsen

1/1

 

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta valmistelemalla yhtiön toimitusjohtajan ja johtoryhmän muiden jäsenten palkitsemis- ja nimitysasioita. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee vastuualueelleen kuuluvia asioita hallitukselle, mutta valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, ellei hallitus erikseen yksittäisen asian osalta niin päätä.

Hallitus valitsee henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan ja jäsenet keskuudestaan vuosittain. Valiokuntaan valitaan vähintään kolme jäsentä. Valiokunnan jäsenten on oltava yhtiöstä riippumattomia.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta 2024

Suomisen varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa 4.4.2024 hallitus valitsi keskuudestaan henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Charles Héaulmé, ja Aaron Barsness sekä Björn Borgman valittiin uudelleen jäseniksi.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta 2023

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnassa vuonna 2023 toimivat Jaakko Eskola (puheenjohtaja), Aaron Barsness ja Björn Borgman. 

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui viisi kertaa vuonna 2023. Jäsenten osallistumisprosentti oli 100 %. Kunkin jäsenen osallistumisaktiivisuus ilmenee seuraavasta taulukosta.

Nimi

 

Osallistuminen

Jaakko Eskola

puheenjohtaja

5/5

Aaron Barsness

jäsen

5/5

Björn Borgman

jäsen

5/5

 

Strategiavaliokunta 

Strategiavaliokunta tukee hallitusta ja yhtiön johtoa strategisissa päätöksissä ja aloitteissa sekä muissa yhtiön strategiaan liittyvissä asioissa. Valiokunnan rooli on neuvoa-antava, eikä sillä ole päätösvaltaa strategisten päätösten suhteen.

Hallitus valitsee strategiavaliokunnan puheenjohtajan ja jäsenet keskuudestaan vuosittain. Valiokuntaan valitaan vähintään kolme jäsentä.

Strategiavaliokunta 2024

Suomisen varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa 4.4.2024 hallitus valitsi keskuudestaan strategiavaliokunnan jäsenet. Strategiavaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Laura Remes, ja Andreas Ahlström sekä Aaron Barsness valittiin uudelleen jäseniksi.

Strategiavaliokunta 2023

Hallitus päätti 13.12.2023 pitämässään kokouksessa perustaa strategiavaliokunnan ja valitsi Laura Remeksen valiokunnan puheenjohtajaksi ja Andreas Ahlströmin sekä Aaron Barsnessin valiokunnan jäseniksi.

Strategiavaliokunta ei kokoontunut vuonna 2023. 

 

 

Päivitetty viimeksi 4.04.2024