Suominen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Suominen Oyj   Yhtiökokouksen päätökset   15.3.2018 klo 16.30

Suominen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 15.3.2018 Helsingissä.

Vuoden 2017 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2017.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Yhtiökokous päätti maksaa osakkeenomistajille tilikaudelta 2017 pääoman palautusta 0,11 euroa osakkeelta, yhteensä 6 312 123,29 euroa. Pääoman palautuksen täsmäytyspäivä on 19.3.2018 ja pääoman palautus maksetaan 28.3.2018. Päätös oli hallituksen ehdotuksen mukainen.


Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2017.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 60 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 37 500 euroa ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 28 000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa. Vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % Suominen Oyj:n osakkeina.

Edellä mainituista palkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi-maaliskuun 2018 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista viimeistään 1.6.2018.

Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Päätös oli Suominen Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen mukainen.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten lukumäärän ennallaan kuudessa (6) jäsenessä. Päätös oli Suominen Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen mukainen.

Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Yhtiökokous valitsi Suominen Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Jan Johanssonin ja jäseniksi uudelleen Andreas Ahlströmin, Risto Anttosen, Hannu Kasurisen, Laura Raition ja Jaana Tuomisen. Kaikki valitut henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Andreas Ahlströmiä, joka toimii tällä hetkellä Ahlström Capital Oy:n sijoitusjohtajana. Suominen Oyj:n suurin osakkeenomistaja AC Invest Two B.V. on Ahlström Capital Oy:n konserniyhtiö.

Päätökset olivat Suominen Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen mukaisia.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Päätös oli hallituksen ehdotuksen ja tarkastusvaliokunnan suosituksen mukainen.

Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi. Ernst & Young Oy on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Halosen.

Päätös oli hallituksen ehdotuksen ja tarkastusvaliokunnan suosituksen mukainen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

1. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 400 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.

2. Suunnattu hankkiminen ja osakkeista maksettava vastike
Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

3. Osakkeiden pitäminen, mitätöiminen ja luovutus
Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

4. Muut ehdot ja voimassaolo
Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2019 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Päätös oli hallituksen ehdotuksen mukainen.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi uudelleen Risto Anttosen.

Hallitus valitsi keskuudestaan myös tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Hannu Kasurinen valittiin uudelleen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Andreas Ahlström valittiin uudelleen jäseneksi. Laura Raitio valittiin tarkastusvaliokuntaan uudeksi jäseneksi. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jan Johansson ja jäseniksi valittiin uudelleen Risto Anttonen ja Laura Raitio.


SUOMINEN OYJ
Hallitus


Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset – luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on yli 650 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen liikevaihto vuonna 2017 oli 426,0 milj. euroa ja liikevoitto 15,0 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan Nasdaq Helsingissä keskisuurten yhtiöiden listalla. Lue lisää: www.suominen.fi.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus