Kutsu Suominen Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Helsinki, Suomi, 2014-01-10 09:35 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj   Pörssitiedote  10.1.2014 klo 10.35

KUTSU SUOMINEN OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Suominen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 31.1.2014 klo 16.00 alkaen Finlandia-talossa (Aurora-sali) osoitteessa Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 15.00.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

6. Vaihdettava hybridilainajärjestely sekä siihen liittyvä hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta


Vaihdettavan hybridilainajärjestelyn tausta ja tarkoitus

Yhtiö on 10.1.2014 tehnyt sopimuksen koskien Ahlstrom Oyj:n Brasilian kuitukangasliiketoiminnan siirtymistä yhtiölle. Brasilian kuitukangasliiketoiminta sisältyi yhtiön ja Ahlstrom Oyj:n väliseen vuonna 2011 tehtyyn Home and Personal -liiketoiminnan kauppaan, mutta viranomaislupien viivästymisestä johtuen siirtoa ei voitu toteuttaa muun liiketoiminnan siirron yhteydessä.

Yhtiö aikoo rahoittaa 10.1.2014 sovitun kaupan muun muassa enintään 17.500.000 euron määräisellä hybridilainalla. Ahlstrom Oyj on sitoutunut merkitsemään lainaosuudet siltä osin kuin lainaosuudet eivät tule kokonaisuudessaan merkityiksi muiden sijoittajien toimesta. Kaupan toteutumisen edellytyksenä on, että yhtiökokous valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta alla esitetyn mukaisesti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta

Edellä kuvattuun hybridilainajärjestelyyn liittyen hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien (jäljempänä ”erityiset oikeudet”) antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Erityiset oikeudet oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Erityinen oikeus voidaan antaa yhtiön velkojalle myös siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen.

Hybridilainajärjestelyn tarkoituksena on Ahlstrom Oyj:n Brasilian kuitukangasliiketoiminnan oston rahoittaminen, joten hybridilainan ottamiselle ja siihen liittyvälle erityisten oikeuksien antamiselle on näin ollen painava taloudellinen syy.

Erityisten oikeuksien nojalla merkittävien yhtiön uusien osakkeiden ja/tai yhtiön hallusta luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 43.330.000 kappaletta.

Hallitus olisi oikeutettu päättämään kaikista muista erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista.

Valtuutus olisi voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus ei kumoaisi aiempia valtuutuksia koskien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamista.

Hybridilainajärjestelyn keskeiset ehdot sekä hallituksen päätösehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään erityisten oikeuksien antamisesta julkaistaan yhtiön www-sivuilla osoitteessa www.suominen.fi.

7. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT


Tämä kokouskutsu, hallituksen päätösehdotus sekä hybridilainajärjestelyn keskeiset ehdot ovat saatavilla Suominen Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.suominen.fi. Internet-sivuilla ovat nähtävillä myös Suominen Oyj:n vuosikertomus 2012, joka sisältää yhtiön viimeisimmän tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, sekä tilikauden 2012 päättymisen jälkeen laaditut osavuosikatsaukset, hallituksen selostus viimeisen osavuosikatsauksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista sekä 26.3.2013 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja. Mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 14.2.2014 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 21.1.2014 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 21.1.2014 klo 16.00 mihin mennessä ilmoittautumisen tulee olla perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostilla osoitteeseen eeva.oinonen@suominencorp.com
b) puhelimitse numeroon 010 214 3551 arkipäivisin klo 8.00 - 16.00
c) kirjeitse osoitteeseen Suominen Oyj, Itämerentori 2, 00180 Helsinki
d) faksilla numeroon 09-773 1109.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi sekä asiamiehen henkilötunnus.

Osakkeenomistajien Suominen Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 21.1.2014. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 28.1.2014 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Suominen Oyj, Itämerentori 2, 00180 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Suominen Oyj:llä on 10.1.2014 yhteensä 247.934.122 osaketta ja ääntä.

Helsingissä 10.1.2014

SUOMINEN OYJ
Hallitus

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Nina Kopola, puh. 010 214 300
Talousjohtaja Tapio Engström, puh. 010 214 300


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus