Lähipiiriliiketoimia koskevat periaatteet

Suominen noudattaa lähipiiriliiketoimia koskevaa lainsäädäntöä, määräyksiä sekä ohjeistuksia ja niissä asetettuja vaatimuksia koskien lähipiiriliiketoimien seurantaa, arviointia, päätöksentekoa ja raportointia. Hallitus on hyväksynyt ja säännöllisesti tarkastaa Suomisen lähipiiripolitiikan, jossa määritellään lähipiiriliiketoimien seurannan ja arvioinnin periaatteet.

Suominen on määritellyt yhtiön lähipiiriin kuuluviksi tahoiksi hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan ja muut johtoryhmän jäsenet sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt. Yhtiö ylläpitää listaa sen lähipiiriin kuuluvista henkilöistä.

Yhtiö voi tehdä sopimuksia ja muita oikeustoimia lähipiiriinsä kuuluvien osapuolten kanssa edellyttäen, että tällaiset sopimukset tai muut oikeustoimet tehdään osana yhtiön tavanomaista liiketoimintaa ja tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Hallitus päättää lähipiiriliiketoimista, jotka tehdään joko yhtiön tavanomaisen liiketoiminnan ulkopuolella tai muutoin kuin tavanomaisin kaupallisin ehdoin.

Yhtiön talousosasto seuraa säännöllisesti lähipiiriliiketoimia osana yhtiön tavanomaisia raportointi­ ja seurantaprosesseja. Hallituksen ja johtoryhmän jäsenet ovat velvollisia ilmoittamaan yhtiön talousjohtajalle kaikki suunnitellut tai toteutuneet lähipiiriliiketoimet ilman aiheetonta viivytystä.