Kutsu Suominen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Helsinki, 2016-01-29 11:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Suominen Oyj  Pörssitiedote  29.1.2016 klo 12.30

Kutsu Suominen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Suominen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 16.3.2016 klo 10.00 alkaen Finlandia-talossa (Terassisali) osoitteessa Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 9.00. Kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu, jonka aikana osakkeenomistajilla on mahdollisuus tavata yhtiön johtoa.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2015 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,02 euroa osakkeelta. Osakekohtainen osingonmäärä perustuu ennen asiakohdan 17 mukaista osakkeiden yhdistämistä olevaan osakkeiden lukumäärään. Tällä hetkellä ulkona olevien osakkeiden määrällä laskettuna osinkoa maksettaisiin yhteensä 5 030 234,60 euroa. Osingon maksun täsmäytyspäivä on 18.3.2016 ja osinko maksetaan 31.3.2016.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Suominen Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyisivät ennallaan ja olisivat seuraavat: Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 50.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 37.500 euroa ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 28.000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1.000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa. Vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % Suominen Oyj:n osakkeina.

Edellä mainitusta palkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista viimeistään 3.6.2016.

Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Suominen Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan ja olisi kuusi (6).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Suominen Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen kokoonpano pysyy muuttumattomana ja hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Jorma Eloranta, Risto Anttonen, Hannu Kasurinen, Laura Raitio, Andreas Ahlström ja Jaana Tuominen.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Andreas Ahlströmiä, joka toimii tällä hetkellä Ahlström Capital Oy:n sijoituspäällikkönä. Suominen Oyj:n suurin osakkeenomistaja AC Invest Two B.V. on Ahlström Capital Oy:n konserniyhtiö. Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön internetsivuilla www.suominen.fi.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että KHT-yhteisö Ernst & Young Oy valittaisiin edelleen yhtiön tilintarkastajaksi yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi. Ernst & Young Oy on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kristina Sandinin, mikäli Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi.

15. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että yhtiöjärjestyksen 4 §:stä poistetaan hallituksen jäsenen ikää koskeva rajoitus ja siten, että jatkossa hallituksen puheenjohtajan valitsee hallituksen sijasta yhtiökokous.

Muutosten tarkoituksena on, että yhtiökokous valitsee jatkossa hallituksen puheenjohtajan ja että yhtiökokouksen mahdollisuuksia valita yhtiölle mahdollisimman pätevä hallitus ei rajoiteta.

Tällä hetkellä yhtiöjärjestyksen 4 § kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 70 vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.


Muutoksen seurauksena yhtiöjärjestyksen 4 § kuuluisi kokonaisuudessaan seuraavasti:


Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet valitsee yhtiökokous. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.


16. Muutokset pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtäviin

Asiakohdassa 15 mainitun yhtiöjärjestyksen muutoksen johdosta, hallitus ehdottaa, että pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamista koskevan 26.3.2013 tehdyn yhtiökokouksen päätöksen kohta 1 muutetaan seuraavaan muotoon:

1. Nimitystoimikunnan tarkoitus ja tehtävät
Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta, ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi ja ehdotus hallituksen jäseniksi sekä puheenjohtajaksi. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.


Aiemmin pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamista koskevan 26.3.2013 tehdyn yhtiökokouksen päätöksen kohta 1 kuului seuraavasti:

1. Nimitystoimikunnan tarkoitus ja tehtävät

Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta, ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi ja ehdotus hallituksen jäseniksi. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

 

Mikäli yhtiökokous ei hyväksy asiakohdan 15 mukaista yhtiöjärjestyksen muutosta tai hyväksyy sen osittain siten, että yhtiön hallitus valitsee myös jatkossa hallituksen puheenjohtajan, hallitus ei ehdota asiakohdan 16 mukaista muutosta osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtäviin.

17. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle osakkeiden yhdistämiseksi osakeyhtiölain 15 luvun 9 §:n mukaisessa menettelyssä

Suominen Oyj:n (”Yhtiö”) hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärää vähennetään osakepääomaa alentamatta osakeyhtiölain (624/2005) 15 luvun 9 §:n mukaisessa menettelyssä siten, että jokaiset viisi (5) osaketta yhdistetään yhdeksi (1) osakkeeksi. Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena on kiinnostuksen lisääminen Yhtiön osaketta kohtaan, osakkeilla käytävän kaupankäynnin edellytysten parantaminen ja joustavuuden lisääminen mahdollisen osingonmaksun yhteydessä. Hallitus katsoo, että kiinnostuksen lisääminen osaketta kohtaan ja osingonmaksukyvyn joustavoittaminen osakkeita yhdistämällä on Yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaista ja että osakkeiden yhdistämiselle ja siihen liittyvälle osakkeiden lunastamiselle on siksi Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Osakkeiden yhdistäminen toteutetaan lunastamalla muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen suhteessa kaikilta Yhtiön osakkeenomistajilta osakeyhtiölain 15 luvun 9 §:n mukaisesti vastikkeetta osakemäärä, joka saadaan kertomalla kullakin osakkeenomistajan arvo-osuustilillä osakkeiden yhdistämispäivänä oleva osakkeiden lukumäärä yhdistämiskertoimella 4/5 (”Yhdistämiskerroin”) eli jokaista viittä (5) olemassa olevaa osaketta kohden lunastetaan neljä (4) osaketta. Kunkin osakkeenomistajan omistamia osakkeita arvioidaan arvo-osuustilikohtaisesti. Mikäli arvo-osuustilillä oleva osakkeiden lukumäärä ei ole jaollinen Yhdistämiskertoimella, pyöristetään lunastettavien osakkeiden lukumäärä ylöspäin lähimpään kokonaiseen osakkeeseen. Pyöristyksen seurauksena lunastettu osakkeen murto-osa maksetaan kyseiselle osakkeenomistajalla rahana jäljempänä kuvatulla tavalla. Mikäli osakkeenomistaja omistaa vähemmän kuin viisi (5) osaketta, lunastetaan osakkeenomistajalta kaikki Yhtiön osakkeet. Osakkeet myydään osakkeenomistajan lukuun ja myyntitulo tilitetään osakkeenomistajalle vastaavalla tavalla kuin pyöristyksen seurauksena lunastettujen osakkeiden murto-osien myynnistä saadut varat.

Yhdistämisen yhteydessä vastikkeetta lunastettavat osakkeet mitätöidään välittömästi lunastuksen yhteydessä lukuun ottamatta edellä mainitun lunastettavien osakkeiden pyöristyksen seurauksena lunastettavia osakkeiden murto-osia, jotka kootaan yhteen ja myydään kyseisten osakkeenomistajien lukuun jäljempänä kuvatulla tavalla. Yhdistäminen ei koske Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, joiden lukumäärää järjestely ei alenna. Vastikkeetta lunastettavien ja välittömästi mitätöitävien osakkeiden kokonaismäärä on yhtiökokouskutsun mukaisen tilanteen perusteella enintään yhteensä 201 209 384 osaketta lukuun ottamatta pyöristyksen vuoksi lunastettavia osakkeita.

Osakkeiden yhdistämisen jälkeen Yhtiö myy viivytyksettä pyöristyksen seurauksena lunastettavien osakkeiden murto-osista yhdistetyt osakkeet Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä arvopaperipörssissä kyseisten osakkeenomistajien lukuun. Myynnistä saatavat varat maksetaan osakkeenomistajille niiden erotusten suhteessa, jotka saadaan vähentämällä kultakin osakkeenomistajalta lunastettavien osakkeiden määrästä määrä, joka tulisi lunastettavaksi ilman pyöristystä. Varoille maksetaan korkoa lunastushetken ja varojen tilittämisen väliseltä ajalta korkolain 12 §:ssä tarkoitetun kulloinkin voimassa olevan viitekoron mukaisesti.

Yhtiökokouskutsun päivämääränä 20 268 Yhtiön osaketta on Yhtiön perustamisen yhteydessä avatulla yhteistilillä. Yhteistiliä käsitellään osakkeiden yhdistämisen yhteydessä yhtenä arvo-osuustilinä ja OYL 15 luvun 9 §:ssä tarkoitettu, pyöristysten perusteella maksettava korvaus talletetaan OYL 15 luvun 9 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Mikäli oikeuden kirjaamista vaaditaan tulevaisuudessa yhteistilillä olevien osakkeiden osalta ja vaatimuksen esittäjällä on oikeus yhteistilillä oleviin osakkeisiin, luovutetaan yhteistililtä yksi (1) osake kutakin vanhaa viittä (5) osaketta kohden. Mahdollisen pyöristyksen perusteella maksettavan korvauksen määrä määräytyy yhdistämisen yhteydessä maksettujen korvausten perusteella ja lunastushetkeksi katsotaan oikeuden kirjaamista koskevan vaatimuksen esittämishetki. Pyöristyksen perusteella maksettava korvaus maksetaan kulloinkin hallituksen päättämällä tavalla joko edellä mainitusta talletuksesta tai yhtiön varoista.

Osakkeiden yhdistämispäivä on 21.3.2016, jonka perusteella määräytyy osakkeenomistajan oikeus pyöristyksen perusteella lunastettuja osakkeiden myynnistä saatuihin varoihin. Osakkeiden yhdistäminen toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä pörssikaupankäynnin päättymisen jälkeen yhdistämispäivänä. Osakkeiden uusi kokonaislukumäärä rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 22.3.2016 ja kaupankäynti uudella osakkeiden kokonaislukumäärällä alkaa arviolta 22.3.2016. Pyöristämisen perusteella myydyistä osakkeista saadut varat maksetaan niihin oikeutetuille osakkeenomistajille arviolta 31.3.2016.

Ennen osakkeiden yhdistämistä Yhtiö myy tarvittaessa Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä arvopaperipörssissä hallussa oleviaan omia osakkeita sellaisen määrän, jotta muiden kuin Yhtiön itsensä omistuksessa olevien osakkeiden kokonaismäärä ennen yhdistämistä on Yhdistämiskertoimella jaollinen.

Yhtiön 10.2.2014 liikkeeseen laskeman hybridilainan haltijoilla on osakkeiden yhdistämisessä yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajien kanssa siten, että lainaosuuksien ja niille kertyneiden pääomitettujen korkojen osakkeiksi vaihtamisen vaihtokurssi on yhdistämisen jälkeen 2,5 euroa, osakkeiksi vaihtamisen perusteella annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 8 660 000 sekä kulloinkin vaihdettavien osakkeiden vähimmäismäärä on 40 000 Yhdistämissuhdetta vastaavasti.

Mikäli yhtiökokous hyväksyy osakkeiden yhdistämisen, hallitus muuttaa yhtiön osakeperusteisia palkitsemisjärjestelmiä siten, että niissä huomioidaan osakkeiden yhdistäminen.

Järjestely ei edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

1. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 400 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.

2. Suunnattu hankkiminen ja osakkeista maksettava vastike

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

3. Osakkeiden pitäminen, mitätöiminen ja luovutus

Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

4. Muut ehdot ja voimassaolo
Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2017 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Mikäli yhtiökokous ei hyväksy osakkeiden yhdistämistä hallituksen ehdotuksen mukaisesti, valtuutuksen kohteena olevien osakkeiden lukumäärä lisääntyy siten, että se koskee enintään 2 000 000 osaketta.

Mikäli yhtiökokous päättää hyväksyä osakkeiden yhdistämisen jollain muulla kuin hallituksen ehdottamalla Yhdistämissuhteella, ehdotusta valtuutukseksi muutetaan siten, että se vastaa osakemäärää, joka vastaa enintään 0,8 prosenttia osakkeiden yhdistämisen jälkeisestä osakkeiden kokonaislukumäärästä.

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään

(i) uusien osakkeiden antamisesta ja/tai
(ii) yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai
(iii) osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

1. Oikeus osakkeisiin

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa
- yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai
- osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen, osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai osakkeiden käyttäminen hallituksen jäsenten palkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi.

Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.

2. Maksullinen ja maksuton osakeanti

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan (Maksullinen osakeanti) tai maksutta (Maksuton osakeanti). Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

3. Osakkeiden enimmäismäärä

Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta.

4. Optio- ja muiden erityisten oikeuksien antaminen

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina). Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia ei kuitenkaan anneta osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 5 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy kohdassa 3 mainittuun enimmäismäärään.

5. Merkintähinnan merkitseminen taseeseen

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä on merkittävä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

6. Muut ehdot ja voimassaolo

Valtuutukset kumoavat kaikki aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2019 saakka.

Mikäli yhtiökokous ei hyväksy osakkeiden yhdistämistä hallituksen ehdotuksen mukaisesti, valtuutuksen kohteena olevien osakkeiden lukumäärä lisääntyy siten, että se koskee enintään 25 000 000 osaketta.

Mikäli yhtiökokous päättää hyväksyä osakkeiden yhdistämisen jollain muulla kuin hallituksen ehdottamalla Yhdistämissuhteella, ehdotusta valtuutukseksi muutetaan siten, että se vastaa osakemäärää, joka vastaa enintään 9,9 prosenttia osakkeiden yhdistämisen jälkeisestä osakkeiden kokonaislukumäärästä.

20. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Suominen Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.suominen.fi. Suominen Oyj:n vuosikertomus, tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 24.2.2016. Päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 30.3.2016 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 4.3.2016 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 11.3.2016 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen tulee olla perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostilla osoitteeseen agm@suominencorp.com
b) puhelimitse numeroon 010 214 3551 arkipäivisin klo 8.00 - 16.00
c) kirjeitse osoitteeseen Suominen Oyj, Itämerentori 2, 00180 Helsinki
d) faksilla numeroon 09 773 1109

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi sekä asiamiehen henkilötunnus.

Osakkeenomistajien Suominen Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 4.3.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 11.3.2016 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Suominen Oyj, Itämerentori 2, 00180 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Suominen Oyj:llä on 29.1.2016 yhteensä 252 425 616 osaketta ja ääntä.

 

Helsingissä 29.1.2016

SUOMINEN OYJ
Hallitus

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset - luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on yli 600 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2015 oli 444,0 milj. euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 31,2 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan Nasdaq Helsingissä (Mid Cap). Lue lisää: www.suominen.fi.
 

 

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus