Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Q4 ja koko vuosi 2023

”Vuosi 2023 oli edelleen vaikea kannattavuuden osalta, mutta toisella vuosipuoliskolla parannustoimenpiteemme alkoivat vaikuttaa tulokseen asteittain. 

Vertailukelpoinen käyttökatteemme nousi hieman edellisestä vuodesta ja oli 15,8 milj. euroa (15,3). Vuoden ensimmäisen puoliskon jälkeen toimenpiteemme kaupallisen osaamisen ja toiminnan tehokkuuden parantamiseksi alkoivat vaikuttaa tulokseen, ja pystyimme parantamaan myyntikatteitamme. Tämä vaikutti positiivisesti käyttökatteeseen. Jatkamme systemaattisesti näitä toimia taloudellisen– ja toiminnallisen tehokkuutemme parantamiseksi myös tulevaisuudessa.

Liikevaihtomme vuonna 2023 oli 450,9 milj. euroa (493,3). Lasku edellisestä vuodesta johtui pääasiassa alhaisemmista myyntihinnoista, joihin vaikuttivat alhaisemmat raaka-aineiden hinnat, sekä lähinnä Mozzaten tehtaan sulkemisesta johtuva vähäinen volyymien lasku.

Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana lopetimme tuotannon Mozzaten tehtaalla Italiassa. Päätös tehtiin Euroopan liiketoiminnan kilpailukyvyn parantamiseksi. Jatkamme toimenpiteitämme parantaaksemme toiminnan tehokkuutta muilla tehtaillamme.

Kuitukankaista valmistettujen pyyhintätuotteiden markkina on nopeasti siirtymässä kohti vastuullisempia vaihtoehtoja. Suominen on strategiansa mukaisesti asettanut tavoitteekseen vastuullisten tuotteiden myynnin kasvattamisen sekä uusien ympäristöystävällisempien kuitukankaiden jatkuvan kehittämisen. Vuonna 2023 kasvatimme vastuullisten tuotteiden myyntiämme
79 %, ylittäen tavoitteemme 50 % kasvusta vertailuvuoteen 2019 verrattuna. Saatoimme myös päätökseen investointiprojektin Nakkilassa vahvistaaksemme edelleen kyvykkyyksiämme vastuullisissa kuitukankaissa.

Vahva kykymme innovoida ja vastata markkinoiden tarpeisiin heijastuu uusien tuotteiden osuudessa liikevaihdostamme, joka ylitti 35 %. Uusilla tuotteilla tarkoitamme kolmen edellisen vuoden aikana lanseerattuja tuotteita.

Vuonna 2023 suoritimme toisen kerran EcoVadiksen vastuullisuusarvioinnin ja saimme siitä hopeatason luokituksen. Paransimme suoritustamme viidellä pisteellä ja tämä tulos asettaa meidät parhaan 5 %:n joukkoon EcoVadiksen arvioiman muita tekstiilejä valmistavan teollisuudenalan kategoriassa.

Vuoden lopussa ilmoitimme uudesta organisaatiomallista. Uusi malli vahvistaa yhteistyötä kaupallisten tiimien ja tuotannon välillä. Liiketoiminta-alueet, jotka nyt vastaavat sekä myynnistä että tuotannosta, mahdollistavat sen, että voimme olla entistä tehokkaampia, fokusoituneempia ja ketterämpiä, kun tavoitteenamme on kannattavuuden parantaminen ja halu palvella asiakkaitamme entistäkin paremmin.

Katsoessa vuotta eteenpäin, näemme joitain positiivisia signaaleja sekä markkinoilta että asiakkailta. Olen luottavainen, että meneillään olevat parannustoimenpiteet ja muutokset auttavat meitä matkallamme kohti kannattavaa kasvua.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia työntekijöitämme sitoutumisesta ja panoksesta sekä kumppaneitamme tuotteliaasta yhteistyöstä.”

Tommi Björnman
toimitusjohtaja

Näimme kolmannella neljänneksellä merkkejä kannattavuuden paranemisesta. Vuosineljänneksen vertailukelpoinen käyttökate parani hieman ja oli 5,2 milj. euroa (5,1), joka on korkein käyttökate sitten vuoden 2021 viimeisen neljänneksen. Käyttökatteen paraneminen johtui pääasiassa paremmista myyntikatteista.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihtomme oli 106,4 milj. euroa (131,9). Myyntihinnat laskivat seuraten alhaisempia raaka-ainehintoja. Myyntimäärät laskivat johtuen Mozzaten tehtaan sulkemisesta Italiassa toisella vuosineljännellä. Valuuttojen vaikutus liikevaihtoon oli -5,2 milj. euroa.

Kaupallisen osaamisen ja toiminnan tehokkuuden parannukset etenevät suunnitelmien mukaan ja ovat vähitellen alkaneet vaikuttaa tuloksen parantumiseen. Jatkamme järjestelmällisesti suorituksemme parantamiseen tähtäävän suunnitelman toteuttamista.

Vuosineljänneksen aikana meille myönnettiin toisen kerran peräkkäin hopeatason luokitus EcoVadis-vastuullisuusarvioinnista. Paransimme arvosanaamme viidellä pisteellä ja tulos nostaa meidät parhaan 5 %:n joukkoon EcoVadisin arvioiman muita tekstiilejä valmistavan teollisuudenalan kategoriassa.

Vahva innovaatiokyvykkyytemme sekä valmiutemme vastata markkinoiden tarpeisiin näkyy uusien tuotteiden osuudessa liikevaihdostamme. Osuuden taso säilyi hyvänä ja oli yli 35 % kolmannella neljänneksellä.

Sisäisten tehostamistoimenpiteidemme lisäksi jatkamme innovatiivisen portfoliomme hyödyntämistä palvellaksemme asiakkaitamme ja tuottaaksemme lisäarvoa, jotta voimme parantaa kannattavuuttamme. Haastavasta maailmantaloudesta huolimatta näemme tällä hetkellä liiketoimintaympäristössämme myönteisiä merkkejä vuodelle 2024.

Tommi Björnman
toimitusjohtaja

Vuoden 2023 toinen neljännes oli edelleen haastava Suomiselle. Liikevaihtomme oli toisella vuosineljänneksellä 112,7 milj. euroa (118,0). Myyntimäärät olivat hieman vertailukautta korkeammat, mutta myyntihinnat laskivat seuraten alhaisempia raaka-ainekustannuksia. 

Vertailukelpoinen käyttökatteemme (EBITDA) kasvoi neljänneksellä 2,7 milj. euroon (1,9) johtuen pääasiassa paremmista myyntikatteista ja alhaisemmista myynti-, hallinto- ja yleiskustannuksista.

Jatkamme taloudellisen suorituksemme parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden identifioimista ja toteuttamista. Osana parannustoimenpiteitämme aloitimme tammikuussa neuvottelut tuotannon lopullisesta lopettamisesta Mozzaten tehtaallamme Italiassa. Neuvottelut saatiin päätökseen ja tuotanto Mozzatessa loppui huhtikuussa 2023. Jatkamme toimenpiteitämme parantaaksemme toiminnan tehokkuutta muilla tehtaillamme.

Investointiprojektimme yhden tuotantolinjan parantamiseksi Nakkilassa etenee suunnitellusti. Projekti vahvistaa asemaamme vastuullisissa tuotteissa ja se valmistuu vuoden 2023 toisella puoliskolla.

Suomisen vahva maine markkinoilla ja kattava vastuullisten tuotteiden portfolio antaa meille vakaan pohjan strategiamme toteuttamiselle ja asiakasyhteistyön edelleen vahvistamiselle. Innovaatiot ovat strategiamme ytimessä ja uusien tuotteiden myynti säilyi vahvana, ollen yli 35 % liikevaihdostamme.

Vaikka markkinahaasteet jatkuivat, toinen vuosineljännes oli operatiivisesti hieman ensimmäistä neljännestä parempi. Huolimatta markkinaolosuhteiden säilymisestä epävarmoina maailmantalouden turbulenssista johtuen, odotan, että parannustoimenpiteemme vaikuttavat positiivisesti suoritukseemme vuoden toisella puoliskolla.

Tommi Björnman
toimitusjohtaja

Vuoden 2023 alku on ollut Suomiselle haastava. Vaikka raaka-aineiden hinnat alkoivat laskea vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä, ovat ne silti merkittävästi korkeammat kuin vertailukaudella. Liikevaihtomme oli ensimmäisellä neljänneksellä 116,8 milj. euroa (110,3). Myyntihinnat nousivat ja myyntimäärät olivat samalla tasolla kuin vertailukaudella huolimatta lakoista Suomen satamissa ja Mozzaten tehtaallamme Italiassa.

Vuosineljänneksen käyttökate laski 2,6 milj. euroon (3,3). Raaka-ainekustannuksemme nousivat enemmän kuin myyntihinnat, jotka reagoivat nousseisiin kustannuksiin viiveellä johtuen hintamekanismista.

Tammikuussa 2023 aloitimme neuvottelut koskien suunnitelmaa tuotannon pysyvästä lopettamisesta Mozzaten tehtaallamme Italiassa. Neuvottelut on nyt saatu päätökseen ja tuotanto Mozzatessa päättyi huhtikuussa 2023.

Vastuullisten kuitukankaiden edelläkävijänä Suominen järjesti Sustainability & New Fiber -seminaarin Nakkilassa helmikuun 2023 lopussa. Seminaari keräsi yhteen noin 50 ammattilaista eri puolilta kuitukangastuotannon arvoketjua ja sai erinomaista palautetta. Innovaatio- ja vastuullisuustyömme sai myös tunnustusta INDEX™23 -messuilla, kun HYDRASPUN® Circula -tuotteemme voitti EDANA:n INDEX™23 Award -palkinnon kategoriassa, joka esitteli, kuinka innovaatiot ja vastuullisuus vievät kuitukangasteollisuutta eteenpäin.

Lähitulevaisuus näyttää edelleen haastavalta ja kilpailu on kovaa. Markkinat ovat edelleen epävakaat, ja sama koskee raaka-aine-, energia- ja rahtikustannuksia. Olemme kuitenkin optimistisempia vuoden toisen puoliskon suhteen. Raaka-ainehinnat laskivat Q1/2023 aikana verrattuna edelliseen neljännekseen (Q4/2022) ja näemme merkkejä siitä, että raaka-aineiden hinnat pysyvät lähitulevaisuudessa lähellä Q1/2023 tasoa. Nähtäväksi jää, miten nykyinen talousilmasto vaikuttaa lopputuotteiden kysyntään ja kulutusvalintoihin pyyhintätuotteiden kohdalla. Historiallisesti pyyhintätuotteiden markkinat ovat säilyneet melko vakaina yleisestä taloustilanteesta huolimatta. Kaikki huomioiden odotamme, että vertailukelpoinen käyttökatteemme vuonna 2023 nousee vuodesta 2022.

Olen iloinen saadessani liittyä Suomisen joukkoon ja työskennellä yhdessä koko tiimin kanssa, jotta saamme asemoitua yhtiön takaisin kannattavan kasvun tielle.

Tommi Björnman
toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan katsaus 2022

2022 oli vaikea vuosi Suomiselle. Ennen­kokematon raaka-aineiden hintainflaatio, joka vaikutti meihin merkittävästi jo vuonna 2021, jatkui ja lisäksi energiakustannukset nousivat vuonna 2022 Venäjän hyökättyä laittomasti Ukrainaan helmikuussa. Erityisesti Suomisen Yhdysvaltojen liiketoiminta kärsi korkeista varastotasoista koko toimitus-ketjussa, ja epätasapaino alkoi normalisoitua vasta vuoden toisella puoliskolla. Strategiam­me toteutuksessa etenimme vakaasti.

Jatkoimme vuonna 2020 julkaistun strategiamme toteutusta. Strategiamme tavoite on kasvu ja kannattavuuden parantaminen keskittymällä vastuullisuuteen, asiakkaisiin ja tehokkuuteen. Vuonna 2022 kerroimme investoivamme yhden tuotantolinjan parantamiseen ja päivittämiseen Nakkilassa. Investointi on linjassa strategiamme kanssa ja tukee visiotamme olla edelläkävijä vastuullisissa kuitukankaissa. Investointiprojekti etenee suunnitellusti, ja sen odotetaan valmistuvan vuoden 2023 toisella puoliskolla.

Liikevaihtomme ylsi 493,3 milj. euroon. Vaikka myyntivolyymit laskivat vuodesta 2021, liikevaihto kasvoi johtuen korkeammista myyntihinnoista ja valuuttakursseista. Valuuttakurssien positiivinen vaikutus oli 32,9 milj. euroa.

Vertailukelpoinen käyttökate laski selvästi edellisvuodesta ja oli 15,3 milj. euroa. Korkeammat myyntihinnat eivät pystyneet täysin kompensoimaan volyymin menetystä ja korkeampia raaka-aine- ja energiakustannuksia. Kannattavuuden parantamiseksi toteutimme vuoden aikana useita toimenpiteitä, kuten energialisämaksujen käyttöönoton Euroopassa maalis- ja syyskuussa sekä yleisen lisämaksun Pohjois-Amerikassa elokuussa. Lisäksi laajensimme tuotevalikoimaamme Yhdysvalloissa.

Vahva kykymme innovoida ja vastata markkinoiden kysyntään näkyy uusien tuotteiden osuutena liikevaihdostamme, joka ylitti 30 % vuonna 2022. Uusilla tuotteilla tarkoitamme kolmen edellisen vuoden aikana lanseerattuja tuotteita.

Vastuullisuus on kiinteä osa kaikkea toimintaamme

Strategiamme kulmakivi on vastuullisuus, ja kehitämme jatkuvasti tarjontaamme ja toimintojamme sen mukaisesti. Tavoitteemme on kasvattaa vastuullisten tuotteiden myyntiä 50 % vertailuvuoteen 2019 verrattuna ja lanseerata yli 10 vastuullista tuotetta joka vuosi. Vuonna 2022 vastuullisten tuotteiden myynti oli 99 % korkeampi kuin vertailuvuonna 2019, ja lanseerasimme vuoden aikana 12 vastuullista tuotetta. Yksi esimerkki näistä tuotteista on ensimmäinen hiilineutraali tuotteemme BIOLACE® Zero. Avasimme vuoden aikana myös kompostoitumista mittaavan testikeskuksen, Green Labin, Nakkilaan tukemaan tuotekehitystämme.

Työturvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää, ja tavoitteemme on nolla työtapaturmaa. Teemme jatkuvasti työtä turvallisuuskulttuurin vahvistamiseksi edelleen ja jaamme parhaita käytäntöjä. Yksi konkreettinen esimerkki onnistuneesta turvallisuustyöstämme on, että Paulinían tehtaallamme Brasiliassa tuli kesäkuussa 2022 täyteen vuosikymmen ilman yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa. 

Toinen henkilöstöön liittyvä tavoitteemme on henkilöstön sitoutumisen vahvistaminen. Toteutimme kolmannen peräkkäisen henkilöstötutkimuksemme vuonna 2022. Tutkimuksen tuloksia käytetään konkreettisten, tavoitteellisten kehityshankkeiden luomiseen osana systemaattista työtämme henkilöstön sitoutumisen ja suorituskykyisen kulttuurin kehittämisessä.

Myös tuotannossamme haluamme käyttää resursseja tehokkaasti ja toimia niin, että minimoimme toimintamme ympäristövaikutukset. Meillä on konkreettiset vähennys­tavoitteet kasvihuonekaasupäästöille, energian kulutukselle, veden kulutukselle ja kaatopaikkajätteelle. Esimerkkinä työstämme kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi siirryimme kokonaan fossiilivapaaseen sähköön kaikilla Euroopan tehtaillamme ja asensimme aurinkopaneelit Alicanten tehtaallemme Espanjaan.

Vuonna 2022 suoritimme ensimmäistä kertaa EcoVadis­-vastuullisuusarvioinnin ja saimme siitä hopeatason luokituksen. Tulos asettaa meidät parhaan 8 %:n joukkoon EcoVadisin arvioiman muita tekstiilejä valmistavan teollisuudenalan kategoriassa.

Yhdessä eteenpäin

Katsoessamme vuotta 2023 näemme markkinoilla useita tekijöitä, joilla on positiivinen vaikutus Suomiseen. Raaka-
ainekustannusten inflaatio on kääntynyt vihdoin laskuun, energiamarkkinoilla on merkkejä hintojen laskusta ja Yhdysvaltain markkinoilla varastotasot ovat nyt laskeneet tavanomaiselle tasolleen. Nähtäväksi kuitenkin jää, miten nykyinen korkea kuluttajahintainflaatio vaikuttaa pyyhintätuotteiden loppukysyntään. Yleensä pyyhintätuotteiden markkina on säilynyt melko tasaisena yleisestä taloustilanteesta huolimatta.

Jatkamme strategiamme toteuttamista viiden paino­pistealueemme kautta. Painopistealueemme ovat toiminnan tehokkuus, tiennäyttäjä vastuullisuudessa, erottautuminen innovaatioilla ja kaupallisella osaamisella, hyvä työpaikka ja kaksi toimintamallia. Tässä työssä jokaisella suomislaisella on tärkeä rooli.

Lopuksi haluan kiittää osakkeenomistajiamme, asiakkaitamme ja liiketoimintakumppaneitamme hyvästä yhteistyöstä. Erityisesti haluan kiittää työntekijöitämme vahvasta omistautumisesta ja kovasta työstä haastavan vuoden aikana. 

Klaus Korhonen, väliaikainen toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan katsaus Q4 ja koko vuosi 2022

”2022 oli vaikea vuosi Suomiselle. Ennenkokematon raaka-aineiden hintainflaatio, joka vaikutti meihin merkittävästi jo vuonna 2021, jatkui ja lisäksi energiakustannukset nousivat 2022 sen jälkeen, kun Venäjä laittomasti hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa. Erityisesti Suomisen Yhdysvaltojen liiketoiminta kärsi korkeista varastotasoista koko toimitusketjussa ja epätasapaino alkoi normalisoitua vasta vuoden toisella puoliskolla.

Vuonna 2022 liikevaihtomme ylsi 493,3 milj. euroon (443,2). Vaikka myyntivolyymit laskivat vuodesta 2021 liikevaihto oli korkea ja siihen vaikuttivat korkeammat myyntihinnat ja myös valuuttakurssien positiivinen vaikutus, joka oli 32,9 milj. euroa. Vertailukelpoinen käyttökate laski selvästi edellisvuodesta ja oli 15,3 milj. euroa (47,0). Korkeammat myyntihinnat eivät pystyneet täysin kompensoimaan volyymin menetystä ja korkeampia raaka-aine- ja energiakustannuksia. Kannattavuuden parantamiseksi toteutimme vuoden aikana useita toimenpiteitä, kuten energialisämaksujen käyttöönoton Euroopassa maalis- ja syyskuussa sekä yleisen lisämaksun Pohjois-Amerikassa elokuussa. Lisäksi laajensimme tuotevalikoimaamme Yhdysvalloissa.

Ilmoitimme kesäkuussa 2022, että investoimme Nakkilassa yhden tuotantolinjan parantamiseen ja päivittämiseen. Investoinnilla vahvistamme asemaamme vastuullisissa tuotteissa. Investointi on linjassa Suomisen strategian kanssa ja tukee yhtiön visiota olla edelläkävijä vastuullisissa kuitukankaissa. Investointiprojekti etenee suunnitellusti ja sen odotetaan valmistuvan vuoden 2023 toisella puoliskolla.

Kehitämme jatkuvasti vastuullisten tuotteiden valikoimaamme. Tavoitteemme on lisätä vastuullisten kuitukankaiden myyntiä 50 prosentilla vertailuvuoden 2019 tasoon nähden sekä lanseerata yli 10 vastuullista tuotetta vuodessa. Vuonna 2022 vastuullisten kuitukankaiden myynti oli 99 % korkeampi vertailuvuoden 2019 tasoon nähden ja lanseerasimme 12 vastuullista tuotetta. Yhtenä esimerkkinä vuonna 2022 lanseeratuista uusista tuotteista on ensimmäinen hiilineutraali tuotteemme, BIOLACE® Zero. Avasimme myös kompostoitumista mittaavan testikeskuksen, Green Labin, Nakkilaan tukemaan tuotekehitystämme.

Vuonna 2022 Suominen suoritti ensimmäistä kertaa EcoVadis-vastuullisuusarvioinnin ja sai siitä hopeatason luokituksen. Tulos asettaa meidät parhaan 8 %:n joukkoon EcoVadisin arvioiman muita tekstiilejä valmistavan teollisuudenalan kategoriassa.

Tommi Björnman nimitettiin Suomisen uudeksi toimitusjohtajaksi marraskuussa 2022. Hän toimii tällä hetkellä Avgol Nonwovensin toimitusjohtajana ja aloittaa Suomisella viimeistään toukokuussa 2023.

Tammikuussa 2023 aloitimme neuvottelut koskien suunnitelmaa tuotannon lopettamisesta pysyvästi Mozzaten tehtaallamme Italiassa. Päätös tehtiin raskain sydämin, mutta pidämme sitä väistämättömänä ottaen huomioon Euroopan markkinatilanteen sekä meneillään olevan siirtymän kohti vastuullisista kuitukankaista valmistettuja pyyhintätuotteita. Suunnitelmalla ei ole vaikutusta Cressan tehtaamme toimintaan Italiassa.

Katsoessamme vuotta 2023 näemme markkinoilla useita tekijöitä, joilla on positiivinen vaikutus Suomiseen. Raaka-ainekustannusten inflaatio kääntyi vihdoin laskuun Q4/2022, energiamarkkinoilla on merkkejä hintojen laskusta ja Yhdysvaltain markkinoilla varastotasot ovat nyt laskeneet tavanomaiselle tasolleen. Nähtäväksi kuitenkin jää, miten nykyinen korkea kuluttajahintainflaatio vaikuttaa pyyhintätuotteiden loppukysyntään. Yleensä pyyhintätuotteiden markkina on säilynyt melko tasaisena yleisestä taloustilanteesta huolimatta.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia työntekijöitämme heidän panoksestaan ja kovasta työstään sekä liikekumppaneitamme erinomaisesta yhteistyöstä vuonna 2022.”

Klaus Korhonen, väliaikainen toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan katsaus Q3/2022

Vaikean ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen Suomisen tulos alkoi elpyä kolmannella neljänneksellä. Saavutimme kolmannella vuosineljänneksellä volyymien, hintojen ja valuuttojen myötävaikutuksella kaikkien aikojen korkeimman kvartaaliliikevaihdon. Myyntimäärämme kasvoivat verrattuina sekä Q3/2021 että Q2/2022 tasoihin erityisesti Pohjois-Amerikassa tapahtuneen kysynnän kohentumisen ansiosta. Katteet olivat edelleen alhaisemmat kuin vuosi sitten, mutta paranivat hieman edelliseen neljännekseen verrattuna.

Liikevaihtomme oli 131,9 milj. euroa (98,7) kolmannella vuosineljänneksellä. Myyntimäärät kasvoivat ja myyntihinnat nousivat raaka-ainehintojen nousun seurauksena. Valuuttakurssien vaikutus oli merkittävästi positiivinen, +11,1 milj. euroa. Vuosineljänneksen käyttökate (EBITDA) parani 5,1 milj. euroon (4,2). Korkeammat myynti- ja tuotantovolyymit vaikuttivat tulokseen positiivisesti, mutta myyntihintojen nousu ei pystynyt täysin kompensoimaan kasvaneita raaka-aine- ja energiakustannuksia huolimatta jo aiemmin käyttöönotetusta energialisämaksusta Euroopassa. Liiketoiminnan muihin tuottoihin vaikuttivat positiivisesti Brasiliassa ja Italiassa saadut kertaluonteiset verohyvitykset ja -kannustimet.

Elokuussa tiedotimme kaikkia tuotteitamme koskevasta lisämaksuista Pohjois-Amerikassa vastauksena merkittävään ja odottamattomaan raaka-aine-, energia- ja rahtikustannusten nousuun. Syyskuussa tiedotimme uudesta energialisämaksusta kaikille tuotteillemme Euroopassa, sillä energian hinnat ovat jatkaneet merkittävää nousuaan maaliskuussa käyttöönotetun ensimmäisen lisämaksun jälkeen. Energian kustannusinflaation odotetaan jatkuvan syksyn ja talven aikana.

Kolmannella vuosineljänneksellä Suominen suoritti ensimmäistä kertaa EcoVadis-vastuullisuusarvioinnin ja sai siitä hopeatason luokituksen. Tulos asettaa meidät parhaan 8 %:n joukkoon EcoVadisin arvioiman muita tekstiilejä valmistavan teollisuudenalan kategoriassa.

Odotamme, että tuotteidemme kysyntä Yhdysvalloissa jatkaa elpymistään, ja olemme jo nähneet vuoden viimeisen neljänneksen alussa raaka-ainemarkkinoiden kääntyvän suotuisammaksi. Samalla omat parannustoimemme alkavat kantaa hedelmää. Odotamme kaikkien näiden tekijöiden vaikuttavan positiivisesti tulokseen viimeisellä neljänneksellä.

Petri Helsky
Toimitusjohtaja

Vuoden 2022 ensimmäinen puolisko oli Suomiselle vaikea. Emme nähneet toisella vuosineljänneksellä paranemista kovien pintojen desinfiointiin tarkoitettujen kuitukankaiden kysynnässä, joka on kärsinyt korkeista varastotasoista Yhdysvaltojen toimitusketjuissa. Kaiken kaikkiaan myyntivolyymit paranivat hieman edellisestä vuosineljänneksestä, mutta jäivät selvästi alle vertailukauden tason. Raaka-aineiden, energian ja kuljetusten osalta kustannukset nousivat jälleen jyrkästi toisella neljänneksellä. Myynnin hinnoittelumekanismiemme viiveestä johtuen myyntihintamme eivät täysin vastanneet kustannusten nousua. Etenkin Euroopassa Ukrainan sota pahensi kustannusinflaatiota.

Liikevaihtomme toisella neljänneksellä oli 118,0 milj. euroa (113,6); valuuttakurssit vaikuttivat liikevaihtoon positiivisesti 8,0 milj. euroa. Myyntivolyymit laskivat vertailukaudesta Q2/2021, joka oli koronasta johtuneen korkean kysynnän ajanjakson viimeinen neljännes, kun taas myyntihinnat nousivat seuraten korkeampia raaka-aineiden hintoja. Vuosineljänneksen käyttökate (EBITDA) laski 1,9 milj. euroon (15,3) johtuen alhaisemmista myyntimääristä ja alhaisemmista katteista, sillä raaka-aine-, energia-, ja kuljetuskustannukset nousivat enemmän kuin myyntihintamme. Kiinteiden kustannusten säästötoimenpiteillä oli pieni positiivinen vaikutus tulokseen.

Jatkamme parannustoimenpiteiden tunnistamista ja toteuttamista parantaaksemme taloudellista suorituskykyämme. Kuten edellisessä osavuosikatsauksessamme kerroimme, lisäsimme maaliskuun puolivälissä kaikkiin Euroopassa myytäviin tuotteisiin energialisän, joka astui voimaan toisella vuosineljänneksellä. Olemme myös edenneet työssämme tuotevalikoimamme laajentamiseksi Yhdysvalloissa varastojen epätasapainosta kärsivillä tuotantolinjoilla, ja odotamme näiden linjojen kysynnän paranevan vuoden 2022 toisella puoliskolla perustuen uusiin sovittuihin volyymeihin. Tuotannon puolella olemme käynnistäneet kehitysohjelman parantaaksemme edelleen tuotantomme raaka-ainetehokkuutta.

Turvallisuus on meille tärkeää sekä strategiassamme että päivittäisessä toiminnassamme, ja pitkän aikavälin tavoitteemme on nolla poissaoloon johtanutta tapaturmaa (LTA). Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana toimipisteillämme ei ole tapahtunut yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa (LTA), ja hieno esimerkki onnistuneesta turvallisuustyöstämme on Paulinian tehdas Brasiliassa, joka saavutti kesäkuussa 2022 vuosikymmenen ilman poissaoloon johtanutta tapaturmaa.

Kehitämme jatkuvasti vastuullisten tuotteiden tuotevalikoimaamme. Tukeaksemme tuotekehitystämme biohajoavissa kuitukankaissa olemme rakentaneet oman testikeskuksen Green Labin Nakkilaan, ja ensimmäiset kompostoitavuustestit on jo aloitettu.

Toisella vuosineljänneksellä ilmoitimme investoivamme yhden Nakkilan tuotantolinjamme parantamiseen. Tämä investointi vahvistaa kykyämme vastuullisissa tuotteissa, ja se tehdään linjassa strategiamme ja visiomme kanssa. Visiomme on olla edelläkävijä vastuullisissa kuitukankaissa.

Kesäkuussa 2022 sovimme 100 milj. euron syndikoidun luottolimiittijärjestelyn (revolving credit facility) voimassaoloajan pidentämisestä yhdellä vuodella. Voimassaoloaikaa on nyt jatkettu heinäkuuhun 2025 saakka.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla taloudellinen suorituskykymme on ollut selvästi heikkoa. Näemme kuitenkin merkkejä tilanteen paranemisesta sekä USA:n tuotteiden kysynnässä että raaka-ainemarkkinoilla yleisesti. Odotamme näiden yhdessä parannustoimenpiteidemme kanssavaikuttavan positiivisesti taloudelliseen tulokseemme kolmannella ja erityisesti neljännellä vuosineljänneksellä.

Petri Helsky
Toimitusjohtaja

Alkuvuosi 2022 oli Suomiselle haastava kuten odotimmekin. Tietyt avainasiakkaat erityisesti Yhdysvalloissa kamppailivat edelleen varastotasojensa kanssa. Lisäksi vuoden varhaisessa vaiheessa koronaviruksen omikron-variantti haittasi sekä meidän että asiakkaidemme toimintoja. Molemmat tekijät vaikuttivat myyntiimme negatiivisesti. Kustannuspuolella raaka-aine-, energia- ja kuljetuskustannukset nousivat edelleen voimakkaasti. Myynnin hinnoittelumekanismien viiveestä johtuen myyntihintamme ensimmäisellä vuosineljänneksellä ei täysin heijastaneet näitä korotuksia.

Tuomitsemme Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ja tunnemme syvää myötätuntoa kaikkia ukrainalaisia kohtaan, joiden elämää Venäjän käsittämätön aggressio on järkyttänyt. Sodan välitön vaikutus Suomisen liiketoimintaan on vähäinen, sillä meillä ei ole lainkaan toimittajia Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Ukrainassa sekä vain hyvin harvoja asiakkaita Venäjällä. Sodan alettua olemme lopettaneet kaiken myynnin Venäjälle. Suomiseen yrityksenä vaikuttavat eniten hyökkäyksen välilliset taloudelliset vaikutukset, jotka pahentavat edellä mainittua merkittävää kustannusinflaatiota.

Liikevaihtomme ensimmäisellä kvartaalilla oli 110,3 milj. euroa (115,3). Myyntimäärät laskivat COVID-19-pandemian huipusta ja myyntihinnat nousivat selvästi korkeammista raaka-ainekustannuksista johtuen. Vuosineljänneksen käyttökate (EBITDA) oli 3,3 milj. euroa (18,5). Pääsyynä laskuun olivat alhaisemmat volyymit sekä aikaviive asiakashinnoittelumme ja raaka-aine-, energia- ja kuljetuskustannusten välillä. Nämä kustannukset nousivat myyntihintojamme enemmän.

Parantaaksemme taloudellista suorituskykyämme olemme käynnistäneet käyttökatteen parannusohjelman tunnistaaksemme sekä uusia myyntimahdollisuuksia että kustannussäästökohteita. Yksi esimerkki toteutetuista toimista on maaliskuun puolivälissä käyttöön otettu energialisämaksu kaikkiin Euroopassa myytäviin tuotteisiimme. Lisäksi, koska USA:n varasto-ongelmat liittyvät pääosin tiettyyn tuoteryhmään, olemme pyrkineet laajentamaan tuotevalikoimaa niillä tuotantolinjoilla, joihin varastojen epätasapaino erityisesti vaikuttaa.

Visiomme on olla edelläkävijä vastuullisissa kuitukankaissa ja kehitämme vastuullisten tuotteidemme valikoimaa sen mukaisesti. Lanseerasimme vuosineljänneksen aikana ensimmäisen hiilineutraalin tuotteemme, BIOLACE® Zero -kuitukankaan. Vastuullisuustyömme sai tunnustusta myös IDEA®22 -konferenssissa, jossa HYDRASPUN® Aquaflo -tuotteemme voitti palkinnon Nonwoven Product Achievement -kategoriassa.

Lähitulevaisuus näyttää edelleen haastavalta. Ukrainan sota on pahentanut raaka-aine-, energia- ja kuljetuskustannusten inflaatiopaineita sekä lisännyt yleistä epävarmuutta. Eräiden Yhdysvalloissa toimivien avainasiakkaidemme varastotasot ovat pysyneet koholla huolimatta laskevasta trendistä, jota vakaa loppukäyttäjäkysyntä tukee. Olemme kuitenkin optimistisempia vuoden toisen puoliskon suhteen. Näemme merkkejä raaka-aineiden kustannusinflaation hidastumisesta kolmannesta vuosineljänneksestä eteenpäin ja odotamme myös tuotteidemme kysynnän paranevan Yhdysvaltojen varastotasojen normalisoitumisen ja aiemmin mainittujen portfoliomme laajentamistoimien ansiosta

Petri Helsky
Toimitusjohtaja

Toinen COVID-19 pandemiavuosi oli Suomiselle kaksijakoinen. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla Suomisen myyntivolyymit ja tulos pysyivät vuoden 2020 ennätystasolla. Kolmannella neljänneksellä koimme äkillisen tilapäisen volyymien laskun johtuen ylivarastoinnista toimitusketjussa. Volyymit palautuivat taas osittain viimeisellä neljänneksellä. Strategiamme toteutuksessa etenimme vakaasti.

Jatkoimme vuonna 2020 julkaistun strategiamme toteutusta. Strategiamme tavoite on kasvu ja kannattavuuden parantaminen keskittymällä vastuullisuuteen, asiakkaisiin ja tehokkuuteen. Vuonna 2021 saimme päätökseen kolme investointiprojektia. Niistä kaksi oli Italiassa, toinen kapasiteetin lisäämiseksi uudelleenkäynnistetty linja ja toinen vastuullisten kuitukankaiden tuotantovalmiuden vahvistamiseksi toteutettu projekti. Kolmas projekti oli Yhdysvalloissa, ja se tehtiin uusien, innovatiivisten tuotteiden tarjonnan kasvattamiseksi.

Käyttökatteemme (EBITDA) oli 47,0 miljoonaa euroa, joka on kolmanneksi paras vuositulos Suomisen historiassa. Tulos laski ennätysvuodesta 2020 pääasiassa alhaisemmista myyntivolyymeistä sekä raaka-aineiden, kuljetusten ja energian hintojen noususta, jota emme saaneet siirrettyä täysimääräisesti myyntihintoihin.

Liikevaihtomme oli 443,2 miljoonaa euroa. Vahva kykymme innovoida ja vastata markkinoiden kysyntään näkyy uusien tuotteiden osuutena liikevaihdostamme, joka oli yli 25 % vuonna 2021. Uusilla tuotteilla tarkoitamme kolmen edellisen vuoden aikana lanseerattuja tuotteita.

Vastuullisuus strategiamme ytimessä

Strategiamme kulmakivi on vastuullisuus, ja kehitämme jatkuvasti tarjontaamme ja toimintojamme sen mukaisesti. Tavoitteemme on kasvattaa vastuullisten tuotteiden myyntiä 50 % vertailuvuoteen 2019 verrattuna ja lanseerata 10 vastuullista tuotetta joka vuosi. Vuonna 2021 vastuullisten tuotteiden myynti oli 47 % korkeampi kuin vertailuvuonna 2019, ja lanseerasimme vuoden aikana 16 vastuullista tuotetta. Tutkimme myös aktiivisesti uusia vastuullisia kuituja voidaksemme palvella asiakkaidemme tarpeita entistäkin paremmin tulevaisuudessa. Olemme tehneet tuotannon koeajoja esimerkiksi hampulla ja saaneet tuotteista erinomaista palautetta asiakkailtamme.

Myös omissa toiminnoissamme haluamme käyttää resursseja tehokkaasti ja toimia niin, että minimoimme toimintamme ympäristövaikutukset. Meillä on konkreettiset vähennystavoitteet kasvihuonekaasupäästöille, energian kulutukselle, veden kulutukselle ja kaatopaikkajätteelle, ja edistyimme vuonna 2021 vakaasti kohti näitä tavoitteita. Esimerkkinä työstämme kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi teimme päätöksen siirtyä kokonaan fossiilivapaaseen sähköön kaikilla Euroopan tehtaillamme.

Työturvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää, ja tavoitteemme on nolla työtapaturmaa. Teemme jatkuvasti työtä turvallisuuskulttuurin edelleen vahvistamiseksi ja jaamme parhaita käytäntöjä. Toinen henkilöstöön liittyvä tavoitteemme on henkilöstön sitoutumisen vahvistaminen. Toteutimme toisen peräkkäisen henkilöstötutkimuksemme vuonna 2021. Tutkimuksen tuloksia käytetään konkreettisten, tavoitteellisten kehityshankkeiden luomisen pohjana osana systemaattista työtämme henkilöstön sitoutumisen ja suorituskykyisen kulttuurin kehittämisessä.

Meille vastuullisuus ei ole vain ympäristöystävällisempiä tuotteita ja oman toimintamme ympäristövaikutusten minimointia, vaan korostamme vastuullisten liiketoimintakäytäntöjen tärkeyttä koko arvoketjussamme. Tähän liittyen koko henkilöstömme koulutettiin uudistetuista liiketapaperiaatteistamme vuonna 2021.

Strategian toteuttaminen jatkuu

Toteutamme strategiaamme viiden painopistealueen kautta. Painopistealueemme ovat toiminnan tehokkuus, tiennäyttäjä vastuullisuudessa, erottautuminen innovaatioilla ja kaupallisella osaamisella, hyvä työpaikka ja kaksi toimintamallia.

Parannamme jatkuvasti toimintojemme tehokkuutta ja laatua ja edistämme työntekijöidemme työterveyttä ja -turvallisuutta. Hyödynnämme parhaalla mahdollisella tavalla monipuolista laitekantaamme sekä uraauurtavaa osaamistamme kuitukankaissa vahvistaaksemme markkinajohtajuuttamme vastuullisissa kuitukankaissa. Palvelemme asiakkaitamme parhailla tuotteilla ja palveluilla sekä valjastamme organisaation positiivisen energian ja sitoutuneisuuden tuloksen tekoon.

Kohti tulevaa

Vuoden 2022 osalta näemme haasteita erityisesti vuoden ensimmäisinä kuukausina. Tietyt merkittävät asiakkaat kamppailevat edelleen varastotasojensa kanssa, ja viimeaikainen koronatapausten voimakas nousu vaikuttaa sekä meidän että asiakkaidemme toimintoihin. Nämä yhdistettynä tekevät lähiajan kysyntänäkymästä hyvin epävakaan. Lisäksi myyntihintamme seuraavat nousevia raaka-aine-, energia- ja kuljetuskustannuksia viiveellä kuten aiemminkin. Odotamme, että tuotteidemme kysyntä tasaantuu vuoden toisesta neljänneksestä alkaen, sillä pitkällä aikavälillä kuluttajakysynnän odotetaan pysyvän pandemiaa edeltävää tasoa korkeammalla.

Saavutimme hyvän tuloksen haasteista huolimatta. Haluan kiittää osakkeenomistajiamme, asiakkaitamme ja liiketoimintakumppaneitamme erinomaisesta yhteistyöstä. Erityisesti haluan kiittää työntekijöitämme vahvasta omistautumisesta ja hyvästä työstä. Kun jatkamme yhtä päämäärätietoisesti yhdessä eteenpäin, voimme luottaa siihen, että visiomme toteutuu ja olemme edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa.

Petri Helsky
toimitusjohtaja