Yritysvastuuohjelma

Yritysvastuu on strategiamme ja liiketoimintamme ytimessä. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Yritysvastuu on olennainen osa kaikkea toimintaamme.

Yritysvastuuohjelma 2020–2025

Suomisen yritysvastuuohjelma määrittää vastuullisuuteen liittyvät teemat ja tavoitteet strategiakaudelle 2020–2025. Ohjelma on hallituksen hyväksymä, ja sen toteutusta seurataan säännöllisesti. Yritysvastuuohjelmassa on neljä teemaa: ihmiset ja turvallisuus, vastuulliset kuitukankaat, ympäristövaikutusten minimointi ja yrityskansalaisuus.

Vastuullisuustavoitteemme ja tunnuslukumme

TUNNUSLUKU TAVOITE TULOS
Poissaoloon johtaneiden
työtapaturmien määrä
0 4 vuonna 2021
Työntekijöiden
sitoutuneisuusindeksi
73 % 66 % vuonna 2021

TUNNUSLUKU TAVOITE TULOS
Vastuullisten tuotteiden
lanseerausten määrä*
Yli 10 vuodessa* 16 vuonna 2021
Vastuullisten kuitukankaiden
myynti
Myynnin 50 % kasvu
vertailuvuoteen 2019 verrattuna
47 % kasvu vertailuvuoteen 2019
verrattuna

TUNNUSLUKU TAVOITE TULOS
Uudistettujen
liiketapaperiaatteiden
kattavuus
100 % nykyisistä ja uusista
työntekijöistä
82 % työntekijöistä koulutettu vuoden 2021 loppuun mennessä
Tavarantoimittajien
auditoinnit
Raaka-ainetoimittajat
auditoitu tavarantoimittajien
liiketapaperiaatteiden osalta
(riskiarvioinnin perusteella)
Auditointiprosessin luominen eteni suunnitelman mukaisesti

TUNNUSLUKU TAVOITE TULOS
Energiankulutus
(GJ/tuotetonni)
20 %:n vähennys vertailuvuoteen 2019 verrattuna 7,1 %:n vähennys vertailuvuoteen
2019 verrattuna
Kaatopaikalle päätyvä
prosessijäte (kg/tuotetonni)
20 %:n vähennys vertailuvuoteen 2019 verrattuna 16,4 %:n vähennys
vertailuvuoteen 2019 verrattuna
Vedenkulutus (m3/tuotetonni) 20 %:n vähennys vertailuvuoteen 2019 verrattuna 20,3 %:n vähennys
vertailuvuoteen 2019 verrattuna
Kasvihuonekaasupäästöt
(tonnia/tuotetonni)
20 %:n vähennys vertailuvuoteen 2019 verrattuna2 8,8 %:n vähennys vertailuvuoteen
2019 verrattuna2

Olennaisuus

Olennaisimpien vastuullisuusnäkökohtien määrittäminen auttaa meitä priorisoimaan niihin liittyvää työtämme. Suomisella olennaisimmat yritysvastuun aihealueet määritellään sen mukaan, kuinka merkittäviä ne ovat Suomisen liiketoiminnan ja sidosryhmien odotusten kannalta. Toteutimme vuonna 2019 yritysvastuun olennaisuusarvioinnin. Arviointiin sisältyi sidosryhmille, kuten muun muassa asiakkaille, henkilöstölle, sijoittajille, tavarantoimittajille, toimialajärjestöille ja osakkeenomistajille lähetetty kysely sekä keskeisten sidosryhmien haastatteluja. Samassa yhteydessä tarkasteltiin myös Suomisen ja sen asiakkaiden nykyistä liiketoimintaympäristöä sekä niiden toimialoihin vaikuttavia keskeisiä markkinatekijöitä. Kyselyn jälkeen aiheiden merkitystä Suomiselle ja sen sidosryhmille arvioitiin sisäisessä työ pajassa, johon osallistui keskeisiä asiantuntijoita ja johdon edustajia.

Vuoden 2019 analyysin tulosten perusteella Suomiselle valittiin kuusi oleellisinta yritysvastuun aihealuetta: ympäristöystävälliset tuotteet, terveys ja turvallisuus, energiatehokkuus, jätteen syntymisen ehkäiseminen, taloudellinen vakaus ja työntekijöiden sitoutuneisuus. Arvioinnin tuloksia käytettiin yritysvastuuohjelmamme 2020–2025 perustana.

Vuonna 2021 Suominen teki sidosryhmäkyselyn uudestaan varmistaakseen, että vuonna 2019 tärkeimmiksi ja olennaisimmiksi määritellyt yritysvastuun aihealueet ovat edelleen samat. Sidosryhmäkysely tehtiin verkkopohjaisella alustalla, ja se oli avoin kaikille sidosryhmillemme vuoden 2021 loppupuoliskolla. Kyselyn tulokset vahvistivat, että Suomisen yritysvastuu ohjelman 2020–2025 tärkeimmät tavoitteet ja painopistealueet ovat edelleen paikkansapitävät ja vastaavat sidos ryhmiemme odotuksia.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Olemme määritelleet kolme tavoitetta, jotka kattavat alueet joihin voimme eniten vaikuttaa ja yritysvastuuohjelmamme ohjaa työtämme näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yritysvastuuraportointi

Suominen julkaisee vuosittain Yritysvastuuraportin osana yhtiön vuosiraportointia. Tavoitteena on jakaa tietoa sidosryhmille Suomisen yritysvastuutyöstä ja -tavoitteista.