Yritysvastuuohjelma

Yritysvastuu on strategiamme ja liiketoimintamme ytimessä. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Yritysvastuu on olennainen osa kaikkea toimintaamme.

Yritysvastuuohjelma 2020–2025

Suomisen yritysvastuuohjelma määrittää vastuullisuuteen liittyvät teemat ja tavoitteet strategiakaudelle 2020–2025. Ohjelma on hallituksen hyväksymä, ja sen toteutusta seurataan säännöllisesti. Yritysvastuuohjelmassa on neljä teemaa: ihmiset ja turvallisuus, vastuulliset kuitukankaat, ympäristövaikutusten minimointi ja yrityskansalaisuus.

Vastuullisuustavoitteemme ja tunnuslukumme

TUNNUSLUKU TAVOITE TULOS
Poissaoloon johtaneiden
työtapaturmien määrä
0 2 vuonna 2022
Työntekijöiden
sitoutuneisuusindeksi
73 % 65 % vuonna 2022

TUNNUSLUKU TAVOITE TULOS
Vastuullisten tuotteiden
lanseerausten määrä1
Yli 10 vuodessa 12 vuonna 2022
Vastuullisten kuitukankaiden
myynti
Myynnin 50 % kasvu
vertailuvuoteen 2019 verrattuna
99 % kasvu vertailuvuoteen 2019
verrattuna

TUNNUSLUKU TAVOITE TULOS
Uudistettujen
liiketapaperiaatteiden
kattavuus
100 % nykyisistä ja uusista
työntekijöistä
95 % kaikista työntekijöistä koulutettu vuoden 2022 loppuun mennessä
Tavarantoimittajien
arvioinnit
Raaka-ainetoimittajat
arvioinnit tavarantoimittajien
liiketapaperiaatteiden osalta
(riskiarvioinnin perusteella)
Arviointiprosessin luominen eteni suunnitelman mukaisesti

TUNNUSLUKU TAVOITE TULOS
Energiankulutus
(GJ/tuotetonni)
20 %:n vähennys vertailuvuoteen 2019 verrattuna2 0,6 %:n vähennys vertailuvuoteen
2019 verrattuna2
Kaatopaikalle päätyvä
prosessijäte (kg/tuotetonni)
20 %:n vähennys vertailuvuoteen 2019 verrattuna 2,5 %:n vähennys
vertailuvuoteen 2019 verrattuna
Vedenkulutus (m3/tuotetonni) 20 %:n vähennys vertailuvuoteen 2019 verrattuna 6,1 %:n vähennys
vertailuvuoteen 2019 verrattuna
Kasvihuonekaasupäästöt
(tonnia/tuotetonni)
20 %:n vähennys vertailuvuoteen 2019 verrattuna3 20,0 %:n vähennys vertailuvuoteen
2019 verrattuna3

Vastuullisten tuotteiden lanseeraukset sisältävät uusien vastuullisten tuotteiden lanseeraukset, uudelleenlanseeraukset ja vastuullisiin tuotteisiin liittyvät konseptit.
2 Vuotta 2019 koskeva energiankulutuksen luku on oikaistu.
3 Tavoite on asetettu omasta toiminnastamme sekä ostetun energian tuotannosta aiheutuville päästöille (Scope 1 ja 2). Kasvihuonekaasujen laskentamenetelmän tarkistuksen johdosta vertailuvuoden 2019 kasvihuonekaasuluku oikaistiin vuoden 2021 raportissa.

Olennaisuus

Olennaisimpien vastuullisuusnäkökohtien määrittäminen auttaa meitä priorisoimaan niihin liittyvää työtämme. Suomisella olennaisimmat yritysvastuun aihealueet määritellään sen mukaan, kuinka merkittäviä ne ovat Suomisen liiketoiminnan ja sidosryhmien odotusten kannalta sekä miten ne vaikuttavat talouteen, ympäristöön ja ihmisiin, ihmisoikeudet mukaan lukien.

Suomisen alkuperäinen yritysvastuun olennaisuusarviointi tehtiin vuonna 2019. Arviointiin sisältyi sidosryhmäkysely, joka lähetettiin esimerkiksi asiakkaille, henkilöstölle, sijoittajille, tavarantoimittajille, toimialajärjestöille ja osakkeenomistajille, sekä keskeisten sidosryhmien edustajien haastatteluja. Samassa yhteydessä tarkasteltiin myös Suomisen ja sen asiakkaiden nykyistä liiketoimintaympäristöä sekä niiden toimialoihin vaikuttavia keskeisiä markkinatekijöitä.

Kyselyn jälkeen aiheiden merkitystä Suomiselle ja sen sidosryhmille arvioitiin sisäisessä työpajassa, johon osallistui keskeisiä asiantuntijoita ja johdon edustajia. Vuoden 2019 analyysin tulosten perusteella Suomiselle valittiin kuusi oleellisinta yritysvastuun painopistealuetta: ympäristöystävälliset tuotteet, terveys ja turvallisuus, energiatehokkuus, jätteen syntymisen ehkäiseminen, taloudellinen vakaus ja työntekijöiden sitoutuneisuus. Arvioinnin tuloksia käytettiin yritysvastuuohjelmamme 2020–2025 perustana. Ohjelman ajankohtaisuus vahvistettiin vuonna 2021 kaikille sidosryhmillemme avoimella verkkokyselyllä.

Lisäksi Suominen arvioi vuonna 2022 vaikutuksensa talouteen, ympäristöön sekä ihmisiin ja ihmisoikeuksiin varmistaakseen, että yritysvastuuohjelma on asianmukainen ja heijastaa olennaisia vaikutuksia. Prosessin aikana listattiin kaikki Suomisen liiketoiminnalle oleelliset aihealueet kaikissa arvoketjun osissa ja tunnistettiin näiden tekijöiden kielteiset ja myönteiset vaikutukset. Aihealueet ryhmiteltiin vakavuuden ja todennäköisyyden perusteella, joiden arviointi perustui johtoryhmän tunnistamiin riskeihin sekä toimintaympäristöön. Vaikutusten arvioinnin perusteella tultiin siihen tulokseen, että yritysvastuuohjelma ja siinä painotetut olennaiset aihealueet ovat asianmukaisia. Yritysvastuuohjelmaa koskevaa sidosryhmien vuoropuhelua jatkettiin vuonna 2022 asiakkaiden, sijoittajien ja työntekijöiden kanssa.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Olemme määritelleet kolme tavoitetta, jotka kattavat alueet joihin voimme eniten vaikuttaa ja yritysvastuuohjelmamme ohjaa työtämme näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yritysvastuuraportointi

Suominen julkaisee vuosittain Yritysvastuuraportin osana yhtiön vuosiraportointia. Tavoitteena on jakaa tietoa sidosryhmille Suomisen yritysvastuutyöstä ja -tavoitteista.