Yritysvastuuohjelma

Vastuullisuus on keskeinen osa strategiaamme ja liiketoimintaamme. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Yritysvastuu on olennainen osa kaikkea toimintaamme.

Yritysvastuuohjelma 2020–2025

Suomisen yritysvastuuohjelma määrittää vastuullisuuteen liittyvät teemat ja tavoitteet strategiakaudelle 2020–2025. Ohjelma on hallituksen hyväksymä, ja sen toteutusta seurataan säännöllisesti. Yritysvastuuohjelmassa on neljä teemaa: ihmiset ja turvallisuus, vastuulliset kuitukankaat, ympäristövaikutusten minimointi ja yrityskansalaisuus.

Vastuullisuustavoitteemme ja tunnuslukumme

TUNNUSLUKU TAVOITE TULOS
Poissaoloon johtaneiden
työtapaturmien määrä
0 6 vuonna 2023
Työntekijöiden
sitoutuneisuusindeksi
73 % 66 % vuonna 2023

TUNNUSLUKU TAVOITE TULOS
Vastuullisten tuotteiden
lanseerausten määrä1
Yli 10 vuodessa 12 vuonna 2023
Vastuullisten kuitukankaiden
myynti
Myynnin 50 % kasvu
vertailuvuoteen 2019 verrattuna
79 % kasvu vertailuvuoteen 2019
verrattuna

TUNNUSLUKU TAVOITE TULOS
Uudistettujen
liiketapaperiaatteiden
kattavuus
100 % nykyisistä ja uusista
työntekijöistä
94 % työntekijöistä koulutettu vuoden 2023 loppuun mennessä
Tavarantoimittajien
arvioinnit
Raaka-ainetoimittajat
arvioinnit tavarantoimittajien
liiketapaperiaatteiden osalta
(riskiarvioinnin perusteella)
Prosessi perustettu

TUNNUSLUKU TAVOITE TULOS
Energiankulutus
(GJ/tuotetonni)
20 %:n vähennys vertailuvuoteen 2019 verrattuna2 Ei edistystä vuonna 2023
Kaatopaikalle päätyvä
prosessijäte (kg/tuotetonni)
20 %:n vähennys vertailuvuoteen 2019 verrattuna Ei edistystä vuonna 2023
Vedenkulutus (m3/tuotetonni) 20 %:n vähennys vertailuvuoteen 2019 verrattuna 0,7 %:n vähennys
vertailuvuoteen 2019 verrattuna
Kasvihuonekaasupäästöt
(tonnia/tuotetonni)
20 %:n vähennys vertailuvuoteen 2019 verrattuna3 14,9 %:n vähennys vertailuvuoteen
2019 verrattuna3
1 Vastuullisten tuotteiden lanseeraukset sisältävät uusien vastuullisten tuotteiden lanseeraukset, uudelleenlanseeraukset ja vastuullisiin tuotteisiin liittyvät konseptit.
2 Vuotta 2019 koskeva energiankulutuksen luku on oikaistu.
3 Tavoite on asetettu omasta toiminnastamme sekä ostetun energian tuotannosta aiheutuville päästöille (Scope 1 ja 2). Vertailuvuoden 2019 kasvihuonekaasuluku oikaistiin vuonna 2023 kokonaispäästölaskelman pienestä virheestä johtuen.

Olennaisuus

Vastuullisuus on olennainen osa Suomisen strategiaa, ja pyrimmekin jatkuvasti kehittämään toimintamme vastuullisuutta ja saavuttamaan aseman vastuullisten kuitukankaiden edelläkävijänä. Saavuttaaksemme nämä tavoitteet ja palvellaksemme koko arvoketjua parhaalla mahdollisella tavalla, meidän on ymmärrettävä, miten sidosryhmämme hahmottavat Suomisen vastuullisuuteen liittyvät vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet. Olennaisimpien vastuullisuusnäkökohtien tunnistaminen auttaa meitä priorisoimaan vastuullisuustoimiamme. 

Vuonna 2023 Suominen aloitti prosessin, jonka tavoitteena on olennaisuusarvioinnin päivittäminen siten, että siinä huomioidaan vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Suomisen koko arvoketjun osalta (kaksoisolennaisuuden periaate). Prosessi sisältää sisäisiä työpajoja aihealueiden asiantuntijoiden ja johdon kanssa sekä sidosryhmien sitouttamista. Sisäisissä työpajoissa tunnistettiin Suomisen liiketoiminnan kannalta olennaiset aiheet arvoketjun kaikissa osissa sekä niiden myönteiset ja kielteiset vaikutukset. Todelliset ja mahdolliset vaikutukset tunnistettiin sisäisen analyysin ja olemassa olevan dokumentaation avulla. Käytettyihin lähteisiin lukeutuivat esimerkiksi Suomisen yleinen riskiarviointi, HSE-arviointi (terveys, turvallisuus ja ympäristö) ja arvion tulokset sekä sidosryhmäkyselyt. Aihealueet ryhmiteltiin niiden arvioidun vakavuuden ja todennäköisyyden perusteella. Arvioinnissa huomioitiin toimintaympäristö ja johtoryhmän tunnistamat riskit. Lisäksi toteutettiin sidosryhmäkysely, johon pyydettiin vastauksia muun muassa Suomisen asiakkailta, työntekijöiltä, yhteisösijoittajilta, tavarantoimittajilta, toimialajärjestöiltä sekä osakkeenomistajilta. Lisäksi toteutettiin keskeisiin sidos ryhmiin kuuluvien henkilöiden haastatteluja. Prosessi on tarkoitus saattaa loppuun vuoden 2024 alussa, ja se auttaa meitä edelleen kehittämään yritysvastuuohjelmaamme ja ohjaa tulevia vastuullisuustoimiamme. 

Edellinen olennaisuusarviointi suoritettiin vuonna 2019. Nykyinen, vuosille 2020–2025 laadittu yritysvastuuohjelma perustuu edelliseen arviointiin ja keskittyy kuuteen Suomisen toiminnan kannalta olennaisimpaan vastuullisuusaiheeseen, jotka ovat ympäristöystävälliset tuotteet, terveys ja turvallisuus, energiatehokkuus, jätteen syntymisen ehkäiseminen, taloudellinen vakaus ja työntekijöiden sitoutuneisuus.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Olemme määritelleet kolme tavoitetta, jotka kattavat alueet joihin voimme eniten vaikuttaa ja yritysvastuuohjelmamme ohjaa työtämme näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yritysvastuuraportointi

Suominen julkaisee vuosittain Yritysvastuuraportin osana yhtiön vuosiraportointia. Tavoitteena on jakaa tietoa sidosryhmille Suomisen yritysvastuutyöstä ja -tavoitteista.