Turvallisuus

Painotamme turvallisuutta sekä työtapaturmien ennaltaehkäisyä ja meillä on vahva turvallisuuskulttuuri. Työntekijöiden terveys ja turvallisuus ovat Suomisella etusijalla.

Turvallisuus on yksi tärkeimmistä henkilöstöön liittyvistä tavoitteistamme, ja pyrimme siihen, ettei meillä sattuisi yhtään poissaoloon johtavaa työtapaturmaa. Vuonna 2021 Suomisella sattui neljä poissaoloon johtanutta työtapaturmaa (1 vuonna 2020). Kuusi kahdeksasta toimipaikastamme saavutti nollan tapaturman tavoitteen vuonna 2021. Vaikka tapaturmataajuutemme (AFR) nousi ja oli 3,04 (0,80), tapaturmien vakavuusaste (ASR) laski ja oli 0,05 (0,14) vuonna 2021. Tilastoimme kaikki työtapaturmat ja läheltä piti -tilanteet ja selvitämme niiden syyt.

Seuraamme työturvallisuutta päivittäin. Vuonna 2021 otimme käyttöön uuden turvallisuusohjelmiston, jonka avulla voimme hallita kaikkea työturvallisuuteen liittyvää yhdellä alustalla. Suomisen turvallisuudenhallintajärjestelmät ovat ISO 45001 -sertifioituja viidessä kahdeksasta toimipaikasta. Kaksi toimipaikkaa on tarkoitus sertifioida ISO 45001 -standardin mukaisesti vuoden 2022 aikana.

Turvallisuus pandemian aikana

COVID-19-pandemia vaikutti meihin edelleen vuonna 2021. Päätavoitteemme vuoden aikana oli pitää henkilöstömme turvassa ja terveinä. Suominen seurasi COVID-19-tilannetta tarkasti ja toteutti varotoimia suojellakseen henkilöstöään ja varmistaakseen työskentelyn turvallisuuden toimipisteillään.

Turvallisuustyömme

Suomisen turvallisuustyö perustuu ennal-taehkäisyyn. Olemme ottaneet käyttöön Life Saving Rules -säännöt ja Behavior Based Safety -turvallisuusohjelman, jotka koskevat Suomisen kaikkia työntekijöitä riippumatta siitä, työskentelevätkö he tuotantolaitoksessa vai toimistolla.

Vuonna 2021 Behavior Based Safety -turvallisuusohjelma oli käytössä jo kahdeksatta vuotta. Ohjelmassa korostetaan yksilön omaa vastuuta turvallisuudesta ja keskitytään vaikuttamaan yksilön asenteisiin ja motivaatioon. Ohjelman tiimoilta työntekijät tekevät turvallisuuskierroksia, joiden aikana he kiertävät työtilat ja arvioivat toimintatapojen ja olosuhteiden turvallisuutta ja mahdollisia vaaroja. Kierroksen jälkeen näistä seikoista keskustellaan avoimesti muiden työntekijöiden kanssa. Turvallisuuskierrokset kuitenkin keskeytettiin varotoimena myös vuonna 2021, jotta tuotantolaitoksissamme voitiin huolehtia COVID-19-pandemian edellyttämistä turvaväleistä. Kierroksia aletaan tehdä heti kun pandemiatilanne helpottuu.

Suominen kehittää työturvallisuutta jatkuvan parantamisen periaatteella ja jakaa jatkuvasti parhaita käytäntöjä eri toimipisteiden välillä, jotta koko tuotantolaitosverkosto hyötyisi uusista oivalluksista. Suomisen työturvallisuutta kehitettäessä pyritään vaikuttamaan erityisesti henkilöstön asenteisiin, käyttäytymiseen ja toimintatapoihin sekä rakentamaan turvallisuuskulttuuria. Vuonna 2021 keskityimme erityisesti turvallisuuteen liittyviin aiheisiin sisäisessä viestinnässämme.