Verojalanjälki

Suomisen verojalanjälki edustaa Suomisen toiminnasta sen toimintamaissa aiheutuvia taloudellisia vaikutuksia yhteiskuntaan verojen ja veronluonteisten maksujen muodossa. Suomisen liiketoiminnasta aiheutuu Suomiselle verojen ja veronluonteisten maksujen maksamisvelvollisuuksia sekä velvollisuus periä ja tilittää konserniyhtiöiden liiketoiminnasta johtuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Suomisen verojalanjälki syntyy pelkästään Suomisen liiketoiminnasta yhtiön toimintamaissa eikä Suominen ole sopinut järjestelyistä, joiden tarkoituksena olisi muuttaa tai järjestellä uudelleen yhtiön verorasitusta siitä, mikä aiheutuu normaalista liiketoiminnasta. Suomisen konserniyhtiöiden välinen tavarakauppa on erittäin vähäistä. Konsernin sisäisiä palveluita saavilta konserniyhtiöiltä peritään palveluveloitus.Palveluveloitus on hinnoiteltu käyttäen markkinaehtoperiaatetta.

Suomisella on yrityksiä ainoastaan niissä viidessä maassa – Brasiliassa, Suomessa, Italiassa, Espanjassa ja Yhdysvalloissa – joissa sillä on sekä tuotanto- että myyntitoimintaa. Verojen muiden veronluonteisten maksujen suhteen Suominen noudattaa kunkin maan lakeja ja määräyksiä. 

Suomalaisten konserniyhtiöiden päämarkkinat ovat ulkomailla, minkä vuoksi näiden yhtiöiden vienti ylittää merkittävästi kotimaan myynnin. Vienti on arvonlisäverotonta. Tästä seuraa, että suomalaisten konserniyhtiöiden arvonlisäverollisiin ostoihin sisältyvä vähennettävä arvonlisävero on huomattavasti suurempi kuin niiden arvonlisäverollisen myynnin perusteella tilittämä arvonlisävero. Tästä johtuen Suominen saa arvonlisäveron palautusta Suomesta.

Suomisen verojalanjälki kattaa konserniyhtiöiden kustannuksiin sisältyvien verojen ja veronluonteisten maksujen lisäksi myös konserniyhtiöiden perimät ja tilittämät verot ja veronluonteiset maksut, kuten välilliset verot. Verotuksen ja kirjanpidon erilaisesta ajoituksesta aiheutuvat laskennalliset verot eivät sisälly verojalanjälkeen.

Vuonna 2021 Suomisen palveluksessa oli keskimäärin 709 henkilöä. Suominen vaikutti paikallisen yhteiskunnan talouteen positiivisesti työntekijöiden tuloverojen ja sekä yrityksen että työntekijöiden maksamien sosiaaliturvamaksujen muodossa. Siten Suomisen verojalanjälkeen sisältyvät myös perityt ja tilitetyt työntekijöiden tuloverot ja sosiaaliturvamaksut. Työnantajan verot on raportissa erotettu selkeästi työntekijöiden veroista ja maksuista.

Suomisen yhteisöveroon on vaikuttanut merkittävissä määrin joissakin Suomisen toimintamaissa aikaisempina vuosina syntyneet verotukselliset tappiot. Paikallisten verolakien ja -määräysten mukaan verotappiot voidaan siirtää myöhemmille tilikausille ja vähentää tulevien vuosien verotettavasta tuloksesta. Vuodelta 2021 Suominen ei juurikaan maksa yhteisöveroa Suomessa, koska sillä on edellisiltä vuosilta siirtyneitä verotuksellisia tappioita. Suomisella on useassa toimintamaassaan käytössä verolainsäädännön sallima verokonsolidointijärjestelmä, jolloin kyseisessä maassa sijaitsevat erillisyhtiöt verotetaan tuloveron osalta konsolidoidun verotettavan tulon perusteella sen sijaan, että kukin yhtiö verotettaisiin erikseen.

Suominen hyödynsi edellisvuonna Yhdysvalloissa COVID-19-pandemian johdosta myönnettyjä yhteisöverohelpotuksia, jotka sallivat yhtiöiden käyttää verotuksellisia tappioitaan kattamaan aikaisempien vuosien verotuksellisia voittoja. Tämän johdosta Suominen sai veronpalautusta, joka pienensi vuonna 2020 Yhdysvalloissa maksettua yhteisöveroa.

Konserniyhtiöt maksavat myös kiinteistöveroja omistamistaan maa-alueista ja rakennuksista sekä erilaisia maksuja, joiden perusteena on esimerkiksi valmistustoiminnan harjoittaminen. Suominen ei käsittele näitä perittävinä ja tilitettävinä välillisinä veroina vaan konserniyhtiöiden kustannuksiin sisältyvinä veroina.

Konsernin verot ja maksut

 

              2021

              2020

1 000 euroa

Suomi

Muut maat

Suomi

Muut maat

Yhteisövero verotettavan tulon perusteella

-1 166

-3 678

-2

-2 851

Kiinteistövero*

-73

-975

-73

-984

Työnantajamaksut

-1 727

-9 807

-1 786

-10 215

Kuluksi kirjattu arvonlisävero

-20

-4

-20

-5

Viennin tullit**

-

-15

-

-22

Tuonnin tullit**

-342

-1 835

-450

-1 305

Valmiste- yms. verot

63

-458

-18

-151

Muut verot ja veronluonteiset maksut

-28

-320

-21

-525

YHTEENSÄ

-3 294

-17 093

-2 370

-16 059

Perityt ja edelleentilitetyt verot ja maksut

 

 

               2021

 

                 2020

 1 000 euroa

Suomi

Muut maat

 

Suomi

Muut maat

Arvonlisävero, netto

3 242

-7 786

 

3 355

-4 887

Tilitetyt palkoista perityt maksut

-3 417

-8 764

 

-2 936

-8 650

Tilitetyt lähdeverot

-791

-113

 

-150

-121

YHTEENSÄ

-967

-16 664

 

269

-13 658

 

* Yhteisövero ei sisällä laskennallisia veroja.
** Tullit maksaa tavaran tuonti- tai vientiyritys eikä niitä peritä ja/tai tilitetä jonkin muun puolesta. Tästä syystä tullit raportoidaan maksettuina veroina.