Verojalanjälki

Suomisen verojalanjälki edustaa Suomisen liiketoiminnasta sen toimintamaissa aiheutuvia taloudellisia vaikutuksia yhteiskuntaan verojen ja veronluonteisten maksujen muodossa. Suomisen liiketoiminnasta aiheutuu Suomiselle verojen ja veronluonteisten maksujen maksamisvelvollisuuksia sekä velvollisuus periä ja tilittää konserniyhtiöiden liiketoiminnasta johtuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Suomisella on yhtiön hallituksen hyväksymät veropolitiikka ja veroihin liittyvät toimintaohjeet. Liiketapaperiaatteidensa mukaisesti Suominen on sitoutunut toimimaan vastuullisesti ja noudattamaan kaikessa toiminnassaan eettisesti hyväksyttäviä periaatteita. Vastuullinen toiminta sisältää kaikkien raportointivaatimusten täyttämisen sekä kaikkien lakisääteisten välittömien, välillisten ja muiden verojen maksamisen. Suomisen tavoitteena on noudattaa kaikkia verotukseen liittyviä lakisääteisiä vaatimuksia ja määräaikoja toimintamaissaan.

Suominen pyrkii järkevällä ja oikeudenmukaisella verosuunnittelulla sekä verovelvoitteiden noudattamisella ylläpitämään vakaata ja perusteltavissa olevaa veroasemaa. Konsernin verovelvoitteiden osalta Suomisen tavoitteena on tunnistaa konsernin verotuksellinen asema ja velvoitteet etukäteen. Suominen ei tee keinotekoisia verosyistä tehtäviä järjestelyitä, ja kaikki transaktiot ovat liiketoimintalähtöisiä.

Suomisen verojalanjälki syntyy yksinomaan Suomisen liiketoiminnasta yhtiön toimintamaissa, eikä Suominen ole sopinut järjestelyistä, joiden tarkoituksena olisi muuttaa tai järjestellä uudelleen yhtiön verorasitusta siitä, mikä aiheutuu normaalista liiketoiminnasta. Suomisen konserniyhtiöiden välinen tavarakauppa on erittäin vähäistä, ja lähtökohtaisesti konserniyhtiöt myyvät valmistamansa tuotteet suoraan asiakkaalle. Liiketoimintamallista johtuen Suominen maksaa yritystuloveroa niissä maissa, joissa sen tuotannosta muodostuu arvoa.

Konsernin sisäisiä palveluita saavilta konserniyhtiöiltä peritään palveluveloitus. Palveluveloitus on hinnoiteltu käyttäen markkinaehtoperiaatetta.

Suomisella on yrityksiä ainoastaan niissä viidessä maassa – Brasiliassa, Suomessa, Italiassa, Espanjassa ja Yhdysvalloissa – joissa sillä on sekä tuotanto että myyntitoimintaa. Verojen muiden veronluonteisten maksujen suhteen Suominen noudattaa kunkin maan lakeja ja määräyksiä.

Suomalaisten konserniyhtiöiden päämarkkinat ovat ulkomailla, minkä vuoksi näiden yhtiöiden vienti ylittää merkittävästi kotimaan myynnin. Koska vienti on arvonlisäverotonta, siitä seuraa, että suomalaisten konserniyhtiöiden arvonlisäverollisiin ostoihin sisältyvä vähennettävä arvonlisävero on huomattavasti suurempi kuin niiden arvonlisäverollisen myynnin perusteella tilittämä arvonlisävero. Tästä johtuen Suominen saa arvonlisäveron palautusta Suomesta.

Suomisen verojalanjälki kattaa konserniyhtiöiden kustannuksiin sisältyvien verojen ja veronluonteisten maksujen lisäksi myös konserniyhtiöiden perimät ja tilittämät verot ja veronluonteiset maksut, kuten välilliset verot. Verotuksen ja kirjanpidon erilaisesta ajoituksesta aiheutuvat laskennalliset verot eivät sisälly verojalanjälkeen.

Vuonna 2022 Suomisen palveluksessa oli keskimäärin 707 henkilöä (FTE – koko­aikaisiksi muutettuina). Suominen vaikuttaa paikallisen yhteiskunnan talouteen positiivisesti työntekijöiden tuloverojen ja sekä yrityksen että työntekijöiden maksamien sosiaaliturvamaksujen muodossa. Siten Suomisen verojalanjälkeen sisältyvät myös perityt ja tilitetyt työntekijöiden tuloverot ja sosiaaliturvamaksut. Työnantajan verot on raportissa erotettu selkeästi työntekijöiden veroista ja maksuista.

Suomisen yhteisöveroon vaikuttavat merkittävissä määrin joissakin Suomisen toimintamaissa syntyneet verotukselliset tappiot. Paikallisten verolakien ja -määräysten mukaan verotappiot voidaan siirtää myöhemmille tilikausille ja vähentää tulevien vuosien verotettavasta tuloksesta. Suomisella on useassa toimintamaassaan käytössä verolainsäädännön sallima verokonsolidointijärjestelmä, jolloin kyseisessä maassa sijaitsevat erillisyhtiöt verotetaan tuloveron osalta konsolidoidun verotettavan tulon perusteella sen sijaan, että kukin yhtiö verotettaisiin erikseen.

Konserniyhtiöt maksavat myös kiinteistö­veroja omistamistaan maa-alueista ja rakennuksista, erilaisia ympäristö- ja energiaveroja sekä erilaisia maksuja, joiden perusteena on esimerkiksi valmistustoiminnan harjoittaminen. Suominen ei käsittele näitä perittävinä ja tilitettävinä välillisinä veroina vaan konserniyhtiöiden kustannuksiin sisältyvinä veroina.

Eräät Suomisen toimintamaat myöntävät ehdot täyttäville yrityksille verohyvityksiä esimerkiksi käyttöomaisuushyödykkeiden ylimääräisten poistojen kautta. Näitä myönnettyjä verohyvityksiä voidaan joissain Suomisen toimintamaissa käyttää esi­merkiksi erilaisten verojen ja veronluonteisten maksujen kuittaamiseen.

 

1 000 euroa 

2022 

2021 

Konsernin verot ja maksut 

Suomi 

Muut maat 

Suomi 

Muut maat 

Yhteisövero verotettavan tulon perusteella 

-1 318 

-3 460 

-1 166 

-3 678 

Kiinteistövero

-75 

-1 277 

-73 

-975 

Työnantajamaksut 

-1 853 

-10 592 

-1 727 

-9 807 

Kuluksi kirjattu arvonlisävero 

-20 

-3 

-20 

-4 

Viennin tullit* 

- 

-5 

- 

-15 

Tuonnin tullit*

-463 

-1 785 

-342 

-1 835 

Valmiste- yms. verot 

-119 

-250 

63 

-458 

Muut verot ja veronluonteiset maksut 

-40 

-322 

-28 

-320 

Saadut verohyvitykset ja -kannustimet 

- 

2 659 

- 

- 

YHTEENSÄ 

-3 888 

-15 035 

-3 294 

-17 093 

Perityt ja edelleentilitetyt verot ja maksut 

Suomi 

Muut maat 

Suomi 

Muut maat 

Arvonlisävero, netto 

3 323 

-6 962 

3 242 

-7 786 

Tilitetyt palkoista perityt maksut 

-3 588 

-9 374 

-3 417 

-8 764 

Tilitetyt lähdeverot 

-453 

-122 

-791 

-113 

YHTEENSÄ 

-718 

-16 457 

-967 

-16 664 

* Tullit maksaa tavaran tuonti- tai vientiyritys, eikä niitä peritä ja/tai tilitetä jonkun muun puolesta. Tästä syystä tullit raportoidaan maksettuina veroina.