Yrityskansalaisuus

Suominen toimii vastuullisesti ja johdonmukaisesti kaikkialla maailmassa. Edistämme vastuullista toimintaa toimitusketjussamme ja koko yhteiskunnassa kunnioittamalla ihmisoikeuksia, olemalla hyvä yrityskansalainen ja minimoimalla oman toimintamme ympäristövaikutukset. Noudatamme kaikessa toiminnassamme tiukkoja eettisiä vaatimuksia.

Suominen on kansainvälinen yritys, jolla on toimintaa kolmella mantereella. Teemme päivittäin yhteistyötä useiden eri sidosryhmien kanssa monikulttuurisessa ympäristössä. Kehitämme sidosryhmäsuhteitamme oikeudenmukaisesti ja vastuullisesti ja pyrimme läpinäkyvyyteen kaikessa viestinnässämme.

Kansainvälisenä yrityksenä tarjoamme työtä ja liiketoimintamahdollisuuksia eri puolilla maailmaa ja tuemme samalla toimintamaidemme taloutta. Verojalanjälkemme syntyy liiketoiminnasta, jota harjoitamme toimintamaissamme. Olemme sitoutuneet noudattamaan täysin kaikkia sovellettavia kansallisia ja kansainvälisiä lakeja, määräyksiä ja yleisesti hyväksyttyjä käytäntöjä sekä pidättäytymään epäoikeudenmukaisesta liiketoiminnasta, kuten petoksista, korruptiosta ja lahjonnasta. Suominen tukee YK:n Global Compact -aloitetta.

Eettiset periaatteet

Suominen toimii vastuullisesti ja johdonmukaisesti kaikkialla maailmassa. Noudatamme kaikessa toiminnassamme tiukkoja eettisiä vaatimuksia.

Verojalanjälki

Suomisen verojalanjälki edustaa Suomisen toiminnasta sen toimintamaissa aiheutuvia taloudellisia vaikutuksia yhteiskuntaan verojen ja veronluonteisten maksujen muodossa.

Sidosryhmävuoropuhelu

Jatkuva vuorovaikutus sidosryhmien kanssa on keskeinen osa Suomisen yritysvastuuta.