Henkilöstömme

COVID-19-pandemia vaikutti edelleen toimintaympäristöömme, ja yli 700:n työntekijämme terveyden ja turvallisuuden takaaminen oli toiminnassamme etusijalla. Jatkoimme henkilöstöön liittyvien prosessien kehittämistä. Vuonna 2021 keskityimme erityisesti kolmeen teemaan: uran ja oman osaamisen kehittäminen, palautteen ja tunnustuksen antaminen sekä johtamistaidot ja viestintä.

Henkilöstön terveyden turvaaminen

Suomiselle henkilöstön terveyden ja turvallisuuden takaaminen on ensiarvoisen tärkeää kaikissa tilanteissa. COVID-19-pandemian alussa käyttöön otettuja turvatoimia ja muita varotoimia jatkettiin vuonna 2021.

Jatkoimme pandemian kehityksen seurantaa ja muokkasimme turva toimenpiteitämme sen mukaisesti. COVID-19-työryhmä, johon kuului jäseniä kaikista toimipisteistämme, jatkoi toimintaansa vuonna 2021. Omistautuneen henkilöstömme sekä ennakoivan lähestymistapamme ja varotoimiemme ansiosta pandemia vaikutti vain vähän toimintaamme ja kykyymme palvella asiakkaitamme. Pystyimme pandemiasta huolimatta myös edistämään vastuullisuustavoitteidemme saavuttamista suunnitelmamme mukaisesti.

Suomisen työntekijöistä 100% kuului työterveyshuollon piiriin vuonna 2021.

Henkilöstön sitoutuneisuuden edistäminen

Henkilöstön sitoutuneisuuden parantaminen on yksi yritysvastuuohjelmamme tärkeimmistä henkilöstöön liittyvistä tavoitteista. Toteutimme vuonna 2021 järjestyksessään toisen peräkkäisen globaalin henkilöstökyselyn.

Henkilöstökyselyn vastausprosentti oli 73. Kysely auttoi meitä tunnistamaan sekä henkilöstön sitoutuneisuuteen myönteisesti vaikuttavia tekijöitä että osa-alueita, joissa meillä on parantamisen varaa. Tulokset paranivat kaikilla osa-alueilla, jotka olimme valinneet painopistealueiksi edellisen henkilöstökyselyn tulosten perusteella. Tämä osoitti, että toimenpiteet, joihin olimme ryhtyneet, olivat oikeita ja tehokkaita. Luottamus Suomisen tulevaan menestykseen kuitenkin laski vuodesta 2020, joka oli yritykselle taloudellisesti ennätysvuosi.

Globaalin henkilöstökyselyn tuloksia hyödynnetään Suomisen henkilöstöön liittyvässä kehitystyössä. Tiimikohtaiset tulokset toimitetaan tiiminvetäjille, jotka käyvät tulokset läpi ja keskustelevat niistä tiimiläistensä kanssa. Tulosten perusteella jokainen tehtaanjohtaja ja toiminnoista vastaava johtaja laatii kohdennetun konkreettisen kehityssuunnitelman, johon sisältyy myös seuranta.

Globaalin kyselyn perusteella henkilöstömme sitoutuneisuusaste on 66 %, eli kolme prosenttiyksikköä alhaisempi kuin edellisessä kyselyssä. Indeksi muodostuu kysymyksistä, jotka koskevat työntekijöiden pysyvyyttä, todennäköisyyttä suositella yritystä, ylpeyttä organisaatiosta ja sitoutuneisuutta siihen. Tulos tarkoittaa sitä, että 66 % kyselyyn osallistuneista vastasi näihin kysymyksiin suotuisasti.

Rekrytointi- ja perehdytysprosessien ja -kokemusten jatkokehittäminen on Suomiselle tärkeä pitkän aikavälin tavoite. Vahvistamme myös työnantajabrändiämme ja viestimme siitä entistä aktiivisemmin voidaksemme edistää työntekijöidemme sitoutuneisuutta, pysyvyyttä ja tyytyväisyyttä sekä parantaaksemme Suomisen houkuttelevuutta työnantajana.

Korkean suorituskyvyn edistäminen

Erinomaiseen suoritukseen tähtäävän kulttuurin rakentaminen on keskeinen osa Suomisen strategiaa ja yritysvastuuohjelmaa. Pyrimme luomaan kulttuurin, jossa työntekijöitä kannustetaan ylittämään odotukset ja jossa he pystyvät hyödyntämään koko potentiaalinsa. Tuemme strategian toteuttamista ja korkean suorituskyvyn kulttuuria varmistamalla, että työntekijöidemme tavoitteet ja toiminta ovat yhdensuuntaiset yhtiön strategian ja tavoitteiden kanssa.

Kehitämme jatkuvasti prosessejamme ja käytäntöjämme, joiden avulla voimme tunnistaa erinomaisen suorituksen, kannustaa siihen ja palkita siitä, sekä edistää tulokseen perustuvan palkitsemisen periaatetta. Edellisen globaalin henkilöstökyselyn perusteella palautteen ja tunnustuksen antaminen arvioitiin kehityskohteeksi, minkä vuoksi otimme vuonna 2021 käyttöön täysin uudistetun suorituksen johtamisen prosessin. Prosessi koskee kaikkia toimihenkilöitämme ja sisältää neljä vuosittaista strukturoitua kehityskeskustelua. Vuonna 2021 laadimme suunnitelman paikallisten tuotantolaitostyöntekijöiden suorituksen johtamisen prosessien ja lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmien yhtenäistämiseksi. Vuonna 2021 kehityskeskusteluihin osallistui 77 % Suomisen kaikista työntekijöistä.

Yhtäläisten mahdollisuuksien edistäminen ja ammatillisen kehittymisen tukeminen

Suomisella on yli 700 työntekijää, jotka edustavat yli kymmentä kansallisuutta ja työskentelevät kahdeksassa toimipaikassa kolmella mantereella. Tiedämme, että henkilöstön monimuotoisuus edistää liiketoimintaa, ja haluamme tarjota kaikille oikeudenmukaisen työpaikan ja yhtäläiset mahdollisuudet. Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää esimerkiksi iän, sukupuolen, uskonnon tai etnisen alkuperän perusteella. Kun teemme henkilöstöön liittyviä päätöksiä esimerkiksi rekrytoinnin, ylennysten, palkitsemisen tai henkilöstön osaamisen kehittämisen yhteydessä, kiinnitämme erityistä huomiota tasa-arvoon.

Edellisen globaalin henkilöstökyselymme perusteella kehityskohteiksi valittiin myös urakehitys sekä strategisten tavoitteidemme saavuttamisen kannalta merkittävässä asemassa olevan osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen. Vuonna 2021 loimme ja otimme käyttöön osaamisen viitekehyksen voidaksemme tukea henkilöstömme ammatillista kehitystä systemaattisesti. Viitekehys myös vahvistaa rekrytoinnin ja seuraajasuunnittelun prosesseja sekä mahdollistaa henkilöstön osaamisen kartoittamisen.

Vuonna 2021 lanseerasimme kaikille työntekijöille pakollisen Suomisen päivitettyjä liiketapaperiaatteita koskevan koulutusohjelman. Järjestimme myös esimiehille koulutuksia ja muuta toimintaa tukeaksemme heitä ja parantaaksemme heidän johtamistaitojaan. Lisäksi järjestimme vuoden aikana muun muassa erilaisia laatu- ja prosessikoulutuksia sekä sopimuskoulutuksen valikoiduille kohderyhmille.