Henkilöstömme

Jatkoimme henkilöstöön liittyvien prosessien kehittämistä pitkän aikavälin suunnitelmamme mukaisesti. Kehitimme käytäntöjä, joiden avulla voimme tunnistaa ja palkita erinomaiset suoritukset sekä edistää niitä. Lisäksi jatkoimme suoritukseen perustuvan palkitsemis­mallin edistämistä. Vuonna 2022 panostimme erityisesti tuotanto­työntekijöiden ammatilliseen kehitykseen ja palautteenantoon.

Henkilöstön sitoutuneisuuden edistäminen

Henkilöstön sitoutuneisuuden parantaminen on yksi yritysvastuuohjelmamme tärkeimmistä henkilöstöön liittyvistä tavoitteista. Toteutimme vuonna 2022 kolmannen peräkkäisen globaalin henkilöstökyselyn. Kyselyn vastausprosentti oli 80 %, mikä oli seitsemän prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisen vuoden kyselyssä.

Kysely auttoi meitä tunnistamaan sekä henkilöstön sitoutuneisuuteen myönteisesti vaikuttavia tekijöitä että osa-alueita, joissa meillä on parannettavaa. Tulokset osoittivat, että kyselyn tulosten hyödyntäminen ja viestiminen on parantunut merkittävästi, mikä vahvisti sen, että monet vastaajat ovat todenneet aikaisempien tulosten johtaneen myönteisiin muutoksiin. Toisaalta viestintä, yhteistyö, palaute ja tunnustukset erottuivat edelleen kehittämistä edellyttävinä osa-alueina. Työntekijöidemme luottamus yhtiön tulevaan menestykseen laski hieman vuodesta 2021.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään Suomisen henkilöstöön liittyvässä kehitystyössä. Tiimikohtaiset tulokset toimitetaan tiiminvetäjille, jotka käyvät tulokset läpi ja keskustelevat niistä tiimiläistensä kanssa. Tulosten perusteella jokainen tehtaanjohtaja ja toiminnoista vastaava johtaja laatii omalle organisaatiolleen konkreettisen kohdennetun kehityssuunnitelman ja seuraa suunnitelman toteutumista.

Globaalin kyselyn perusteella henkilöstömme sitoutuneisuusaste on 65 %, eli yhtä prosenttiyksikköä alempi kuin edellisessä kyselyssä. Henkilöstön sitoutuneisuutta mitataan kysymyksillä siitä, kuinka todennäköisesti työntekijä suosittelisi yritystä ja kuinka todennäköisesti tämä jatkaa yrityksen palveluksessa sekä kuinka ylpeä työntekijä on organisaatiosta ja kuinka sitoutunut tämä siihen on. Tulos tarkoittaa sitä, että 65 % kyselyyn osallistuneista vastasi näihin kysymyksiin suotuisasti.

Rekrytointi- ja perehdytysprosessien ja -kokemusten jatkokehittäminen on Suomiselle tärkeä pitkän aikavälin tavoite. Vahvistamme myös työnantajabrändiämme ja viestimme siitä entistä aktiivisemmin voidaksemme edistää työntekijöidemme sitoutuneisuutta, pysyvyyttä ja tyytyväisyyttä sekä parantaaksemme Suomisen houkuttelevuutta työnantajana.

Korkean suorituskyvyn edistäminen

Erinomaiseen suoritukseen tähtäävän kulttuurin rakentaminen on keskeinen osa Suomisen strategiaa ja yritysvastuuohjelmaa. Pyrimme luomaan kulttuuria, jossa työntekijöitä kannustetaan ylittämään odotukset ja jossa he pystyvät hyödyntämään täyden potentiaalinsa. Tuemme strategiaamme ja korkean suorituskyvyn kulttuuria varmistamalla, että työntekijöidemme tavoitteet ja toiminta ovat yhdensuuntaiset yhtiön strategian ja tavoitteiden kanssa.

Kehitämme prosessejamme ja käytäntöjämme jatkuvasti, jotta voimme tunnistaa erinomaisen suorituksen, kannustaa siihen ja palkita siitä sekä edistää suoritukseen perustuvaa palkitsemismallia. Palautteen ja tunnustuksen antaminen on tunnistettu aikaisemmissa globaaleissa henkilöstökyselyissä kehityskohteiksi, ja vuonna 2022 jatkoimmekin prosessiemme kehittämistä. Yhdenmukaistimme tuotantotyöntekijöidemme lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät ja otimme käyttöön kaikkia tuotantotyöntekijöitä koskevan kehityskeskustelu- ja palauteprosessin. Prosessi tukee ensisijaisesti työntekijöidemme ammatillista kehitystä ja tarjoaa mahdollisuuden saada ja antaa rakentavaa palautetta. Jatkuvan suoritus- ja kehitysvuoropuhelun lisäksi prosessiin kuuluu kaksi kertaa vuodessa järjestettävä strukturoitu kehityskeskustelu.

Vuonna 2022 kehityskeskusteluihin osallistui 62 % Suomisen kaikista työntekijöistä.

Yhtäläisten mahdollisuuksien edistäminen ja ammatillisen kehittymisen tukeminen

Suomisella on yli 700 työntekijää, jotka edustavat yli kymmentä kansallisuutta ja työskentelevät kahdeksassa toimipaikassa kolmella mantereella. Tiedämme, että henkilöstön monimuotoisuus edistää liiketoimintaa, ja haluamme tarjota kaikille oikeudenmukaisen työpaikan ja yhtäläiset mahdollisuudet. Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää esimerkiksi iän, sukupuolen, uskonnon tai etnisen alkuperän perusteella. Kun teemme henkilöstöön liittyviä päätöksiä esimerkiksi rekrytoinnin, ylennysten, palkitsemisen tai henkilöstön osaamisen kehittämisen yhteydessä, kiinnitämme erityistä huomiota tasa-arvoon.

Suomisen aikaisemmissa globaaleissa henkilöstökyselyissä kehityskohteiksi tunnistettiin urakehitys sekä strategisten tavoitteidemme saavuttamisen kannalta kriittisessä asemassa olevan osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen. Vuonna 2022 jatkoimme Suomisen osaamisen viitekehyksen toteuttamista, jotta voimme systemaattisesti tukea henkilöstömme ammatillista kehitystä. Viitekehys myös vahvistaa rekrytoinnin ja seuraajasuunnittelun prosesseja sekä mahdollistaa henkilöstön osaamisen kartoittamisen. Vuonna 2023 tavoitteenamme on jatkaa henkilöstömme ammatillisen kehittymisen tukemista erilaisilla kehitys- ja koulutusohjelmilla, jotka esihenkilö ja työntekijä tunnistavat yhdessä kehityskeskusteluissaan.

Vuonna 2022 toteutettiin kaikille toimihenkilöille pakollinen lahjonnan ja korruption vastainen koulutusohjelma. Vuoden loppuun mennessä 97 % toimihenkilöistä oli suorittanut koulutuksen. Vuonna 2022 järjestettiin myös kaikille työntekijöille avoin kyberturvallisuuskoulutus. Lisäksi vuoden aikana järjestettiin myös muun muassa johtamiskoulutusta sekä erilaisia tietyille rooleille kohdennettuja laatu- ja prosessikoulutuksia.

Henkilöstön terveys ja turvallisuus 

Suomisella henkilöstön terveys ja turvallisuus ovat etusijalla. Suomisen työntekijöistä 100 % kuuluu työterveyshuollon piiriin vuonna 2022.

Koronapandemia vaikutti edelleen toimintaympäristöömme, ja yli 700:n työntekijämme terveyden ja turvallisuuden takaaminen oli toiminnassamme etusijalla. Jatkoimme pandemian kehityksen seurantaa ja muokkasimme turvatoimenpiteitämme sen mukaisesti. COVID-19-työryhmä jatkoi toimintaansa vuonna 2022. Pandemiasta huolimatta pystyimme palvelemaan asiakkaitamme ja pitämään toimintamme käynnissä. Pystyimme myös edistämään vastuullisuustavoitteidemme saavuttamista suunnitelman mukaisesti.