Vesi

Vesi on Suomiselle tärkeä luonnonvara, koska sen avulla kuidut sidotaan yhteen kuitukankaan tuotantoprosesseissa. Noin 90 % prosesseja varten otetusta vedestä kuitenkin palautetaan vesistöön tai viemäriverkkoon. Otetusta vedestä siis vain noin 10 % kuluu prosesseissamme, pääasiassa haihtumalla.

Veden käyttöä ja poistoa sääntelevät kansalliset tai alueelliset viranomaiset, ja seuraamme jatkuvasti poistoveden laatua. Kaikki vesi puhdistetaan joko omissa puhdistamoissamme tai kunnallisissa jätevedenpuhdistamoissa ennen vesistöön päästämistä.

Märkärainausteknologia, jota käytetään kahdella Suomisen tehtaalla, kuluttaa merkittävästi muita tuotantoteknologioita enemmän vettä. Märkärainauksen osuus on 82 % Suomisen kokonaisvedenotosta.

Suominen on arvioinut veden niukkuutta tuotantoalueillaan Maailman luonnonvarain instituutin (WRI) Water Risk Atlas -työkalun avulla. Yksi tehtaistamme sijaitsee vesiriskien suhteen korkean riskin alueella, jolla vesi voidaan katsoa niukaksi luonnonvaraksi. Kyseisen tehtaan vedenoton osuus on 1,2 % Suomisen kokonaisvedenotosta.

Tavoitteenamme on vuoteen 2025 mennessä pienentää vedenkulutusta 20 % tuotettua tonnia kohti vertailuvuoden 2019 tasoon verrattuna. Vuonna 2023 Suominen kulutti 0,7 % vähemmän vettä tuotetonnia kohti vertailuvuoden tasoon nähden.