Vesi

Vesi on Suomiselle tärkeä luonnonvara, koska sen avulla kuidut sidotaan tuotantoprosesseissa yhteen kuitukankaaksi. Noin 90 % näitä prosesseja varten otetusta vedestä kuitenkin palautetaan vesistöön tai viemäriverkkoon. Otetusta vedestä siis vain noin 10 % kuluu prosesseissamme, ja sekin lähinnä haihtumalla.

Veden käyttöä ja poistoa sääntelevät kansalliset tai alueelliset viranomaiset, ja seuraamme jatkuvasti poistoveden laatua. Kaikki vesi puhdistetaan joko omissa puhdistamoissamme tai kunnallisissa jätevedenpuhdistamoissa ennen vesistöön päästämistä.

Märkärainausteknologia, jota käytetään kahdella Suomisen tehtaalla, kuluttaa huomattavasti enemmän vettä kuin muut tuotantoteknologiat. Märkärainauksen osuus on 75 % Suomisen kokonaisvedenotosta.

Suominen on arvioinut veden niukkuutta tuotantoalueillaan käyttämällä Maailman luonnonvarain instituutin (WRI) Water Risk Atlasta. Yksi tehtaistamme sijaitsee vesiriskien suhteen korkean riskin alueella, jolla vesi voidaan katsoa niukaksi luonnonvaraksi. Kyseisen tehtaan vedenoton osuus on noin 1,3 % Suomisen kokonaisvedenotosta.

Tavoitteenamme on vuoteen 2025 mennessä pienentää vedenkulutusta 20 % tuotettua tonnia kohti vertailuvuoden 2019 tasoon verrattuna. Vuonna 2021 vedenkulutuksemme laski 20,3 % tuotettua tonnia kohti vertailuvuoden 2019 tasoon verrattuna. Onnistuimme parantamaan vesitehokkuutta useimmissa tehtaissa.