Sidosryhmävuoropuhelu

Suomisen sidosryhmät ovat yhteisöjä tai yksilöitä, jotka vaikuttavat liiketoimintaamme tai joihin liiketoimintamme vaikuttaa. Sidosryhmämme ovat keskenään hyvin erilaisia, joten painotukset ja viestintäkanavat vaihtelevat kunkin sidosryhmän tavoitteiden ja tarpeiden mukaan. Jatkuva vuorovaikutus sidosryhmien kanssa on keskeinen osa Suomisen yritysvastuuta.

Sidosryhmävuoropuhelu antaa tärkeää tietoa sidosryhmien odotuksista ja huolenaiheista sekä auttaa meitä tunnistamaan toimintaympäristöömme liittyvät mahdollisuudet ja riskit. Haluamme käydä avointa ja jatkuvaa vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa ja pyrimme viestimään heille läpinäkyvästi eri kanavissa.

Toteutimme vuonna 2019 yritysvastuun olennaisuusarvioinnin. Arviointiin sisältyi sidosryhmille, kuten muun muassa asiakkaille, henkilöstölle, sijoittajille, tavarantoimittajille, toimialajärjestöille ja osakkeenomistajille, lähetetty kysely sekä keskeisten sidosryhmien haastatteluja. Tulosten perusteella Suomiselle valittiin kuusi oleellisinta yritysvastuun aihealuetta: ympäristöystävälliset tuotteet, terveys ja turvallisuus, energiatehokkuus, jätteen syntymisen ehkäiseminen, taloudellinen vakaus ja työntekijöiden sitoutuneisuus. Arvioinnin tuloksia käytettiin yritysvastuuohjelmamme 2020–2025 perustana.

Vuonna 2021 Suominen teki sidosryhmäkyselyn uudestaan varmistaakseen, että vuonna 2019 tärkeimmiksi ja olennaisimmiksi määritellyt yritysvastuun aihealueet ovat edelleen samat. Sidosryhmäkysely toteutettiin verkkopohjaisella alustalla, ja se oli avoin kaikille sidosryhmillemme vuoden 2021 jälkipuoliskolla. Kyselyn tulokset vahvistivat, että Suomisen yritysvastuuohjelman 2020–2025 tärkeimmät tavoitteet ja painopistealueet ovat edelleen paikkansapitävät ja vastaavat sidosryhmiemme odotuksia.