Sidosryhmävuoropuhelu

Suomisen sidosryhmät ovat yhteisöjä tai yksilöitä, jotka vaikuttavat liiketoimintaamme tai joihin liiketoimintamme vaikuttaa. Sidosryhmämme ovat keskenään hyvin erilaisia, joten painotukset ja viestintäkanavat vaihtelevat kunkin sidosryhmän tavoitteiden ja tarpeiden mukaan. Jatkuva vuorovaikutus sidosryhmien kanssa on keskeinen osa Suomisen yritysvastuuta.

Sidosryhmävuoropuhelu antaa tärkeää tietoa sidosryhmien odotuksista ja huolenaiheista sekä auttaa meitä tunnistamaan toimintaympäristöömme liittyvät mahdollisuudet ja riskit. Haluamme käydä avointa ja jatkuvaa vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa ja pyrimme viestimään heille läpinäkyvästi eri kanavissa.

Suominen aloitti kaksoisolennaisuusarvioinnin vuonna 2023. Arviointiin sisältyi sidosryhmille, kuten muun muassa asiakkaille, henkilöstölle, institutionaalisille sijoittajille, tavarantoimittajille, toimialajärjestöille ja osakkeenomistajille lähetetty kysely sekä keskeisten sidosryhmien haastatteluja.

Suominen on toteuttanut yritysvastuun olennaisuusarvioinnin aiemmin vuosina 2019 ja 2021. Vuoden 2019 arvioinnin tuloksia käytettiin yritysvastuuohjelman 2020–2025 perustana, ja vuoden 2021 arvioinnin tulokset vahvistivat, että yritysvastuuohjelman olennaiset aiheet, tärkeimmät tavoitteet ja painopistealueet olivat edelleen paikkansapitävät ja vastasivat sidosryhmien odotuksia. Kyselyiden perusteella kuusi oleellisinta yritysvastuun aihealuetta Suomiselle ovat ympäristöystävälliset tuotteet, terveys ja turvallisuus, energiatehokkuus, jätteen syntymisen ehkäiseminen, taloudellinen vakaus ja työntekijöiden sitoutuneisuus.