Yrityskansalaisuus

Suominen toimii vastuullisesti ja yhdenmukaisesti kaikkialla maailmassa. Tuemme vastuullista toimintaa toimitusketjussamme ja koko yhteiskunnassa kunnioittamalla ihmisoikeuksia, olemalla hyvä yrityskansalainen ja vähentämällä oman tuotantomme ympäristövaikutuksia. Toimimme aina korkealle asetettujen eettisten standardien mukaisesti.

Suominen on globaali yhtiö, jolla on toimintaa kolmella mantereella. Teemme päivittäin yhteistyötä monien sidosryhmien kanssa monikulttuurisessa ympäristössä. Kehitämme sidosryhmäsuhteitamme oikeudenmukaisesti ja vastuullisesti ja edistämme läpinäkyvyyttä viestinnässämme.

Maailmanlaajuisesti toimivana yhtiönä tarjoamme työtä ja liiketoimintamahdollisuuksia ja vaikutamme siten paikallisen yhteiskunnan talouteen positiivisesti. Verojalanjälkemme syntyy liiketoiminnastamme maissa, joissa toimimme.

Sitoudumme noudattamaan kansallisia ja kansainvälisiä lakeja, määräyksiä ja yleisesti hyväksyttyjä menettelytapoja. Tuemme UN Global Compact -aloitetta. Suominen pidättäytyy kaikesta epäreilusta liiketoiminnasta, kuten petoksista, korruptiosta ja lahjonnasta.

Sidosryhmävuoropuhelu

 

Suomisen sidosryhmät ovat yhteisöjä tai yksilöitä, jotka vaikuttavat liiketoimintaamme tai joihin liiketoimintamme vaikuttaa. Sidosryhmämme ovat keskenään hyvin erilaisia, joten painotukset ja viestintäkanavat vaihtelevat sidosryhmien tavoitteiden ja tarpeiden mukaan.

Jatkuva vuorovaikutus sidosryhmien kanssa on keskeinen osa Suomisen yritysvastuuta. Sidosryhmävuoropuhelu antaa tärkeää tietoa sidosryhmien odotuksista ja huolenaiheista ja auttaa meitä tunnistamaan toimintaympäristömme tarjoamia mahdollisuuksia ja siinä esiintyviä riskejä. Haluamme käydä avointa ja jatkuvaa vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa

ja pyrimme läpinäkyvään viestintään eri kanavia käyttäen. Suominen tekee sidosryhmäkyselyn joka toinen vuosi. Viimeksi kysely toteutettiin vuonna 2019. Silloin tehtiin avoin verkkokysely kaikille sidosryhmillemme. Tavoitteena oli arvioida odotuksia ja kerätä tietoa ja näkemyksiä siitä, miten voisimme kehittää yritysvastuutyötämme. Verkkokyselyä täydensivät valittujen tärkeimpien sidosryhmien edustajien syvähaastattelut. Tulokset analysoitiin sisäisessä työpajassa, jossa määriteltiin kuusi olennaista aihetta: ympäristöystävälliset tuotteet, terveys ja turvallisuus, energiatehokkuus, jätteen syntymisen ehkäiseminen, taloudellinen vakaus ja työntekijöiden sitoutuneisuus.

Lokakuussa 2020 Suominen teki kaikille työntekijöille globaalin henkilöstökyselyn, johon vastasi noin 80 prosenttia työntekijöistämme. Kyselyssä tunnistettiin positiivisesti työntekijöiden sitoutuneisuuteen vaikuttavat osa-alueet sekä alueet, joiden osalta on mahdollista parantaa. Tuloksia käytetään perustana konkreettisia kehityssuunnitelmia laadittaessa. Suomisen henkilöstön sitoutuneisuus on kaiken kaikkiaan hyvällä tasolla.

Verojalanjälki

 

Suomisen verojalanjälki edustaa Suomisen toiminnasta sen toimintamaissa aiheutuvia taloudellisia vaikutuksia yhteiskuntaan verojen ja veronluonteisten maksujen muodossa. Suomisen liiketoiminnasta aiheutuu Suomiselle verojen ja veronluonteisten maksujen maksamisvelvollisuuksia sekä velvollisuus periä ja tilittää konserniyhtiöiden liiketoiminnasta johtuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Suomisen verojalanjälki syntyy Suomisen liiketoiminnasta yhtiön toimintamaissa. Suominen ei ole sopinut järjestelyistä, joiden tarkoituksena olisi muuttaa tai järjestellä uudelleen yhtiön verorasitusta siitä, mikä aiheutuu normaalista liiketoiminnasta. Suomisen konserniyhtiöiden välinen tavarakauppa on erittäin vähäistä. Konsernin sisäisiä palveluita saavilta konserniyhtiöiltä peritään palveluveloitus. Palveluveloitus  on hinnoiteltu käyttäen markkinaehtoperiaatetta.

Suomisella on yrityksiä ainoastaan niissä viidessä maassa – Brasiliassa, Suomessa, Italiassa, Espanjassa ja Yhdysvalloissa – joissa sillä on sekä tuotanto- että myyntitoimintaa. Verojen muiden veronluonteisten maksujen suhteen Suominen noudattaa kunkin maan lakeja ja määräyksiä. Suomisen verojalanjälki kattaa konserniyhtiöiden kustannuksiin sisältyvien verojen ja veronluonteisten maksujen lisäksi myös konserniyhtiöiden perimät ja tilittämät verot ja veronluonteiset maksut, kuten välilliset verot. Verotuksen ja kirjanpidon erilaisesta ajoituksesta aiheutuvat laskennalliset verot eivät sisälly verojalanjälkeen.

Suomalaisten konserniyhtiöiden päämarkkinat ovat ulkomailla, minkä vuoksi näiden yhtiöiden vienti ylittää merkittävästi kotimaan myynnin. Vienti on arvonlisäverotonta. Tästä seuraa, että suomalaisten konserniyhtiöiden arvonlisäverollisiin ostoihin sisältyvä vähennettävä arvonlisävero on huomattavasti suurempi kuin niiden arvonlisäverollisen myynnin perusteella tilittämä arvonlisävero. Tästä johtuen Suominen saa arvonlisäveron palautusta Suomesta.

Vuonna 2020 Suomisen palveluksessa oli keskimäärin 689 henkilöä. Suominen vaikutti paikallisen yhteiskunnan talouteen positiivisesti työntekijöiden tuloverojen ja sekä yrityksen että työntekijöiden maksamien sosiaaliturvamaksujen muodossa. Siten Suomisen verojalanjälkeen sisältyvät myös perityt ja tilitetyt työntekijöiden tuloverot ja sosiaaliturvamaksut. Työn antajan verot on raportissa erotettu selkeästi työntekijöiden veroista ja maksuista.

Suomisen yhteisöveroon vaikuttavat merkittävissä määrin joissakin Suomisen toimintamaissa aikaisempina vuosina syntyneet verotukselliset tappiot. Paikallisten verolakien ja -määräysten mukaan verotappiot voidaan siirtää myöhemmille tilikausille ja vähentää tulevien vuosien verotettavasta tuloksesta. Tällä hetkellä Suominen ei maksa yhteisöveroa Suomessa, koska sillä on edellisiltä vuosilta siirtyneitä verotuksellisia tappioita. Suomisella on useassa toimintamaassaan käytössä verolainsäädännön sallima verokonsolidointijärjestelmä, jolloin kyseisessä maassa sijaitsevat erillisyhtiöt verotetaan tuloveron osalta konsolidoidun verotettavan tulon perusteella sen sijaan, että kukin yhtiö verotettaisiin erikseen.

Suominen hyödynsi vuonna 2020 Yhdysvalloissa COVID-19-pandemian johdosta myönnettyjä yhteisöverohelpotuksia, jotka sallivat yhtiöiden käyttää verotuksellisia tappioitaan kattamaan aikaisempien vuosien verotuksellisia voittoja. Tämän johdosta Suominen sai veronpalautusta, joka pienensi vuonna 2020 Yhdysvalloissa maksettua yhteisöveroa.

Konserniyhtiöt maksavat myös kiinteistöveroja omistamistaan maa-alueista ja rakennuksista sekä erilaisia maksuja, joiden perusteena on esimerkiksi valmistustoiminnan harjoittaminen. Suominen ei käsittele näitä perittävinä ja tilitettävinä välillisinä veroina, vaan konserniyhtiöiden kustannuksiin sisältyvinä veroina.

 

Konsernin verot ja maksut

 

2020 

2019 

1 000 euroa

Suomi

Muut maat

Suomi

Muut maat

Yhteisövero verotettavan tulon perusteella*

-2 

-2 851 

0 

-1 351 

Kiinteistövero

-73 

-984 

-73 

-952 

Työnantajamaksut

-1,786 

-10 215 

-1 490 

-9 925 

Kuluksi kirjattu arvonlisävero

-20 

-5 

-20 

-2 

Viennin tullit**

-22 

-23 

Tuonnin tullit**

-450 

-1 305 

-606 

-1 792 

Valmiste- yms. verot

-18 

-151 

-236 

-126 

Muut verot ja veronluonteiset maksut

-21 

-525 

-25 

-210 

Yhteensä

-2 370 

-16 059 

-2 450 

-14 380 

Perityt ja edelleentilitetyt verot ja maksut

 

2020

 2019

1 000 euroa

Suomi

Muut maat

Suomi

Muut maat

Arvonlisävero, netto

355 

-4 887 

510 

-4 010 

Tilitetyt palkoista perityt maksut

-2 936 

-8 650 

-2 881 

-8 912 

Tilitetyt lähdeverot

-150 

-121 

-114 

Yhteensä

269 

-13 658 

629 

-13 036 

 

* Yhteisövero ei sisällä laskennallisia veroja.
** Tullit maksaa tavaran tuonti- tai vientiyritys eikä niitä peritä ja/tai tilitetä jonkin muun puolesta. Tästä syystä tullit raportoidaan maksettuina veroina.

Eettiset periaatteet

 

Ihmisoikeudet

Suominen on sitoutunut kunnioittamaan yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ohjaavia periaatteita sekä kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistusta työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista. Liiketapaperiaatteissaan Suominen sitoutuu työnantajana kunnioittamaan ihmisoikeuksia. Suominen ei hyväksy minkäänlaista syrjintää eikä pakkotyötä tai lapsityövoiman käyttöä missään muodossa.

Suominen pyrkii johdonmukaisesti varmistamaan, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan koko arvoketjussa. Suominen edellyttää, että sen raaka-ainetoimittajat sitoutuvat toimimaan eettisesti, noudattamaan sovellettavia kansallisia lakeja ja kansainvälisiä sopimuksia sekä kunnioittamaan ihmisoikeuksia, jotka on määritelty kansainvälisesti tunnustetuissa standardeissa ja sopimuksissa.

Liiketapaperiaatteet

Päivittäistä toimintaamme ohjaavat Suomisen liiketapaperiaatteet ja niihin liittyvät politiikat. Ne muodostavat perustan vastuullisille liiketoimintakäytännöillemme. Suominen uudisti liiketapaperiaatteensa vuoden 2020 aikana. Uudet liiketapaperiaatteet julkaistiin vuoden 2021 alussa. Liiketapaperiaatteissa esitetään Suomisen odotukset liiketoiminnan hoitamisesta vastuullisesti, eettisesti ja johdonmukaisesti arvojemme ja käytäntöjemme mukaisesti ja kaikkia lakeja noudattaen. Käsiteltäviä aiheita ovat esimerkiksi oikeudenmukaiset liiketoimintakäytännöt, taloudelliseen sääntelyyn liittyvät asiat, ihmisoikeudet

ja ympäristö. Periaatteita noudatetaan Suominen Oyj:ssä ja sen tytäryhtiöissä. Periaatteet koskevat kaikkia Suomisen palveluksessa olevia henkilöitä kaikkialla maail massa. Kaikille työntekijöille järjestetään pakollinen koulutusohjelma uudistetuista liiketapaperiaatteista vuonna 2021.

Vaatimuksemme toimittajille kuvataan tavarantoimittajien liiketapaperiaatteissa. Niissä käsitellään esimerkiksi ihmisoikeuksia, palkkoja ja työaikoja, lapsi- ja pakkotyövoimaa, korruptiota ja lahjontaa sekä ympäristöä. Odotamme liikekumppaneidemme toimivan vastuullisesti ja noudattavan tavarantoimittajille laatimiamme liiketapaperiaatteita.

Uudistetun yritysvastuuohjelman mukaisesti tavoitteemme on luoda prosessi ulkopuolisen osapuolen suorittamaa toimittajien vastuullisuuden auditointia varten.

Lue lisää liiketapaperiaatteistamme