Ympäristövaikutusten minimointi

Suomiselle ympäristövastuu tarkoittaa luonnonvarojen tehokasta hyödyntämistä mahdollisimman pienin ympäristövaikutuksin. Pyrimme jatkuvasti vähentämään omasta toiminnastamme aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

Kuitukankaiden tuotannosta aiheutuvat merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat veden- ja energiankulutus, kasvihuonekaasupäästöt ja kaatopaikkajäte. Seuraamme säännöllisesti kulutustamme ja päästöjämme ja olemme asettaneet vähennystavoitteita kullekin näistä tekijöistä. 

Miten toimimme?

Suominen on sitoutunut parantamaan jatkuvasti tuotantonsa tehokkuutta ja edistämään luonnonvarojen tehokasta hyödyntämistä. Ympäristövastuu edellyttää päivittäistä sitoutumista ja jatkuvaa kehittämistä. Suomisen Parhaat ympäristökäytännöt -tiimi jakaa ympäristöasioita koskevia parhaita käytäntöjä ja tietoja toimipaikkojemme välillä sekä etsii aktiivisesti mahdollisuuksia ja ratkaisuja toimintamme ympäristövaikutusten vähentämiseen. Toimimme standardoitujen johtamis- ja hallintajärjestelmien mukaan. Kaikki tehtaamme on sertifioitu ISO 9001 -laadunhallintastandardin mukaan. Seitsemällä kahdeksasta tehtaasta on ISO 14001 -standardin mukaan sertifioitu ympäristöjärjestelmä, ja kahdeksas sertifioidaan vuoden 2021 alkupuolella. Lisäksi kahdella kahdeksasta tehtaasta on ISO 50001 -standardin mukaan sertifioitu energianhallintajärjestelmä ja ISO 45001 -standardin mukaan sertifioitu turvallisuudenhallintajärjestelmä.

 

Raaka-aineet

 

Raaka-aineilla on merkittävä rooli liiketoiminnassamme, sillä niiden osuus kaikista kustannuksistamme on 60–70 %. Suominen käyttää kuitukankaiden tuotannossa kuitumateriaaleja, kuten selluloosapohjaisia kuituja, polypropeenia ja polyesteriä. Uusiutuvien raaka-aineiden osuus oli 54 % (2019: 58 %). Suurin osa niistä oli selluloosakuituja, kuten viskoosia ja sellua. Tuemme vastuullista metsänhoitoa ja tarjoamme kuitukankaita, jotka on valmistettu FSC® (FSC-N002523)-, PEFC™- ja SFI®-sertifioiduista raaka-aineista.

Suominen pyrkii jatkuvasti löytämään ratkaisuja, joilla voitaisiin vähentää kuitukangastuotteiden ympäristövaikutuksia kaikkialla arvoketjussa. Raaka-aineiden tehokas hyödyntäminen onkin tärkeimpiä painopistealueitamme. Etsimme jatkuvasti tapoja parantaa materiaalitehokkuuttamme ja pyrimme minimoimaan tuotantojätteen kierrättämällä ja löytämällä vaihtoehtoisia ratkaisuja sellaiselle tuotantojätteelle, jota emme pysty hyödyntämään.

Vesi

 

Vesi on Suomiselle keskeinen luonnonvara, sillä sitä käytetään kuitukankaiden tuotantoprosesseissa kuitujen sitomiseksi yhteen kuitukankaaksi. Noin 90 % prosesseihimme otetusta vedestä kuitenkin palautetaan vesistöön tai viemäriverkkoon, mikä tarkoittaa, että otetusta vedestä vain noin 10 % kuluu tuotantoprosesseissamme, lähinnä haihtumalla. Vedenkäyttöämme ja -poistoamme sääntelevät kansalliset tai alueelliset viranomaiset. Seuraamme poistuvan veden laatua säännöllisesti. Kaikki vesi puhdistetaan omissa puhdistamoissamme tai kunnallisissa jätevedenpuhdistamoissa ennen vesistöön päästämistä. Märkärainausteknologia, jota käytetään kahdella Suomisen tehtaalla, kuluttaa merkittävästi muita tuotantoteknologioita enemmän vettä. Märkärainauksen osuus on 77 % Suomisen kokonaisvedenotosta.

Suominen on arvioinut veden niukkuutta käyttämällä Maailman luonnonvarain instituutin (WRI) Water Risk Atlasta. Yksi tehtaistamme sijaitsee vesiriskien suhteen korkean riskin alueella, jolla vesi voidaan katsoa niukaksi luonnonvaraksi. Kyseisen tehtaan vedenoton osuus on noin 1,5 % Suomisen kokonaisvedenotosta.

Tavoitteenamme on vähentää vedenkulutusta tuotettua tonnia kohti 20 % vuoden 2019 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2020 Suomisen vedenkulutus tuotettua tonnia kohti pieneni 12,2 % vuoteen 2019 verrattuna. Onnistuimme parantamaan vesitehokkuuttamme useimmilla tuotantolaitoksillamme.

 

Energia

 

Energiankulutuksemme koostuu lämmön ja höyryn tuotannossa  käytettävän kaasun käytöstä sekä ostetun sähkön ja höyryn käytöstä.

Tavoitteenamme on pienentää energiankulutusta tuotettua tonnia kohti 20 % vuoden 2019 tasosta vuoteen 2025 mennessä.

Vuonna 2020 energiankulutuksemme tuotettua tonnia kohti väheni 8,0 % vuoteen 2019 verrattuna. Saavuttaaksemme energiatehokkuuden parantamistavoitteemme jatkamme energiansäästövaihtoehtojen tunnistamista ja toteuttamista tuotantolaitoksillamme.

 

Kasvihuonekaasupäästöt

 

Suominen raportoi sekä suorat kasvihuonekaasupäästönsä (Scope 1) että ostetun energian tuotannosta aiheutuvat epäsuorat kasvihuonekaasupäästönsä (Scope 2). Suorat kasvihuonekaasupäästöt ovat peräisin pääasiassa prosessilämmön tuotantoon käytettävien fossiilisten polttoaineiden kulutuksesta. Epäsuorat päästöt aiheutuvat ostetun sähkön ja höyryn tuotannosta.

Tavoitteenamme on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä tuotettua tonnia kohti 20 % vuoden 2019 tasosta vuoteen 2025 mennessä.

Vuonna 2020 kasvihuonekaasupäästömme tuotettua tonnia kohti  vähenivät 14,9 % vuoteen 2019 verrattuna. Energiatehokkuuden paraneminen vaikuttaa suoraan kasvihuonekaasupäästöihimme. Kaikki toimet, joilla parannamme energiatehokkuuttamme, vähentävät siten myös kasvihuonekaasupäästöjämme. Pyrimme jatkuvasti löytämään myös muita tapoja pienentää toimintojemme kasvihuonekaasupäästöjä.

Kaatopaikkajäte

 

Tavoitteenamme on vähentää kaatopaikkajätteen määrää tuotettua tonnia kohti 20 % vuoden 2019 tasosta vuoteen 2025 mennessä.

Vuonna 2020 kaatopaikalle päätyneen tuotantojätteen määrä väheni 2,4 %. Neljällä kahdeksasta tehtaastamme ei synny enää ollenkaan kaatopaikalle päätyvää tuotantojätettä. Suominen pyrkii ehkäisemään jätteen syntymistä ensisijaisesti parantamalla materiaalitehokkuutta. Toissijaisesti työskentelemme aktiivisesti sellaisten yhteistyökumppaneiden kanssa, jotka voivat käyttää jätemateriaaliamme eri tarkoituksiin.