Ympäristövastuu

Suominen pyrkii vähentämään toiminnastaan aiheutuvaa ympäristökuormitusta. Keskitymme energia- ja vesitehokkuuden parantamiseen sekä kaatopaikkajätteen määrän vähentämiseen. Suominen on sitoutunut huomioimaan toimintansa ympäristövaikutukset Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Lisäksi edistämme useiden ympäristönsuojeluun liittyvien YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Lisätietoja saa osiosta Yritysvastuuagenda.

Toimintamme ympäristövaikutukset muodostuvat pääosin tuotannossa käytettävistä raaka-aineista, energiasta ja vedestä sekä tuotannosta syntyvästä jätteestä. Toiminnan jatkuvan parantamisen ja tehostamisen lisäksi Suomisella painotetaan materiaalien uudelleenkäytön ja kierrättämisen periaatteita.

Raaka-aineet

Raaka-aineilla on merkittävä rooli Suomisen liiketoiminnassa, sillä niiden osuus kaikista kustannuksistamme on noin 60–70 %. Vuonna 2017 Suominen käytti 139 514 tonnia kuituraaka-ainetta (2016: 136 387 tonnia), josta suurin osa oli viskoosia, sellua, polypropeenia ja polyesteriä. Uusiutuvien kuitujen osuus kaikista Suomisen vuonna 2017 käyttämistä raaka-aineista oli 49,7 % (2016: 50,6 %).

Suominen tukee vastuullista metsänhoitoa ja jatkaa puupohjaisten raaka-aineiden hankintojensa kehittämistä tästä näkökulmasta. Tämä on toimintamme kannalta ratkaisevan tärkeää, sillä tällä hetkellä käyttämämme uusiutuvat raakaaineet ovat lähes pelkästään puupohjaisia kuituja – viskoosia, revinnäissellua ja puusellua. Suominen valmistaa kuitukankaita myös sertifioiduista raaka-aineista, mukaan lukien FSC® (FSC-N002523) ja PEFC-sertifioidut raaka-aineet. Ajantasainen lista Suomisen tehtaiden sertifioinneista on nähtävissä osiossa Sertifikaatit.

Energiatehokkuus

Energiatehokkuuden parantaminen oli edelleen vuonna 2017 yksi Suomisen ympäristönsuojelun tärkeimmistä painopisteistä. Neljä vuotta kestänyt positiivinen trendi energiatehokkuudessa katkesi, kun energiankulutus tuotetonnia kohti kasvoi hieman ja oli 12,92 GJ/t (2016: 12,69 GJ/t). Suurin syy kasvuun oli Bethunen tehtaan uuden tuotantolinjan ylösajo. Uusi tuotantolinja kuluttaa energiaa ylösajovaiheessa, vaikka sen tuotantomäärät eivät ole vielä merkittäviä.

Uusiutuvien energialähteiden osuus energiankulutuksesta vuonna 2017 oli 18,8 % (2016: 19,3 %).

Suominen on asettanut energiatehokkuustavoitteekseen 13,38 GJ/t vuodelle 2018. Energiatehokkuuden odotetaan heikkenevän väliaikaisesti johtuen Bethunen uuden tuotantolinjan ylösajosta. Tavoitteemme on parantaa energiatehokkuuttamme 8,5 % vuoteen 2021 mennessä verrattuna vuoden 2016 tasoon, mikä vastaa 11,65 GJ/t.

Vesitehokkuus

Vesitehokkuuden parantaminen oli myös yksi ympäristötavoitteistamme vuonna 2017. Vesitehokkuuden osalta kulutustavoitteeksi asetettiin 36,80 m3 tuotetonnia kohti (7,3 % vähemmän kuin vuonna 2016). Tavoitetta ei saavutettu, mutta vesitehokkuutemme parani silti hieman ja oli 39,60 m³/t (2016: 39,69 m3/t). Suomisen kokonaisvedenkulutus lisääntyi vuonna 2017 johtuen Bethunen uuden tuotantolinjan ylösajosta. Uusi tuotantolinja kuluttaa vettä ylösajovaiheessa, vaikka sen tuotantomäärät eivät ole vielä merkittäviä.

Vedenkulutus on suurinta Suomisen Windsor Locksin tehtaalla ja Bethunen tehtaalla Yhdysvalloissa johtuen tehtaiden käyttämästä märkärainausteknologiasta. Vaikka märkärainausteknologia kuluttaakin suhteellisen paljon vettä, investoimme siihen, koska teknologia tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia tuotevalikoiman ja tuoteominaisuuksien suhteen. Suomisen Windsor Locksin tehtaan osuus Suomisen kokonaisvedenkulutuksesta on ollut keskimäärin yli 60 %.
Vuodelle 2018 Suominen on asettanut vesitehokkuustavoitteeksi 42,77 m3/t, sillä odotamme Bethunen uuden tuotantolinjan käyvän täysillä vuoden lopulla ja siten lisäävän vedenkulutustamme. Tulevina vuosina Suomisen tavoitteena on kompensoida uuden tuotantolinjan veden kulutusta lisäävä vaikutus konsernitasolla ja parantaa vesitehokkuuttaan 8 % vuoteen 2021 mennessä verrattuna vuoden 2016 tasoon, mikä vastaa 36,59 m3/t.

Vedenpuhdistusjärjestelmien parantamiseksi tekemämme pitkäjänteinen työ on kantanut hedelmää: kaikki Suomisen prosesseista lähtevä vesi on yhtä puhdasta tai puhtaampaa kuin prosessiin tullessaan.

Kasvihuonekaasupäästöt

Suomisen tuotetonnikohtaiset kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt (suorat, scope 1, ja epäsuorat, scope 2) laskivat useana vuonna peräkkäin, mutta vuonna 2017 ne kasvoivat hieman, 1,01 CO2-ekvivalenttitonniin tuotetonnia kohti (2016: 0,99 t/t). Suominen pyrkii päästövähennyksiin energiatehokkuustavoitteiden kautta.

Suominen ostaa mahdollisuuksien mukaan energiaa yhtiöiltä, joilla on alhaiset kasvihuonekaasupäästöt. Vuonna 2017 päästömme vähenivätkin yli 9 500 CO2 -ekvivalenttitonnia verrattuna alueen keskiarvoon, mikä merkitsee 9,47 %:n vähennystä kasvihuonekaasupäästöissä alueellisiin verrokkipäästöihin nähden.

Vuodelle 2018 Suominen on asettanut hiilidioksidipäästötavoitteekseen 1,06 t/t, sillä odotamme päästöjen väliaikaisesti lisääntyvän Bethunen tehtaan uuden tuotantolinjan ylösajon jatkuessa. Suomisen tavoitteena on kuitenkin vähentää hiilidioksidipäästöjä 7 %:lla vuoteen 2021 mennessä verrattuna vuoden 2016 tasoon, mikä vastaa 0,92 t/t.

Kaatopaikkajäte

Suomisen tavoite kaatopaikkajätteen määrälle vuonna 2017 oli 13,5 kg tuotetonnia kohti. Negatiivinen trendi jatkui toista vuotta peräkkäin, sillä jätemäärät kasvoivat 16,8 kilogrammaan tuotetonnia kohti vuonna 2017 (2016: 10,7 kg/t). Pääsyyt epäsuotuisaan kehitykseen olivat Bethunen uuden tuotantolinjan ylösajovaiheesta johtunut jätemäärän kasvu ja se, että menetimme Suomisen prosessijätteen kierrätykseen kykeneviä yhteistyökumppaneita emmekä löytäneet tilalle uusia.

Jatkoimme ponnistelujamme tuotannossamme syntyvän kaatopaikkajätteen määrän vähentämiseksi. Vuoden 2018 tavoitteeksi on asetettu 39,0 kg/t ja pitkän aikavälin tavoitteeksi vuoteen 2021 mennessä 0,0 kg/t.