Ympäristövastuu

Suominen tähtää suorien ympäristövaikutustensa vähentämiseen sekä tuotteidensa ympäristövaikutusten minimoimiseen niiden koko elinkaaren ajalla. Omassa toiminnassamme keskitymme energia- ja vesitehokkuuden parantamiseen sekä kaatopaikkajätteen määrän vähentämiseen.

Suominen on sitoutunut huomioimaan toimintansa ympäristövaikutukset Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Toimintamme ympäristövaikutukset muodostuvat pääosin tuotannossa käytettävistä raaka-aineista, energiasta ja vedestä sekä tuotannosta syntyvästä jätteestä. Toiminnan jatkuvan parantamisen ja tehostamisen lisäksi Suomisella painotetaan materiaalien uudelleenkäytön ja kierrättämisen periaatteita.

Raaka-aineet

Raaka-aineilla on merkittävä rooli Suomisen liiketoiminnassa, sillä niiden osuus kaikista kustannuksistamme on noin 60–70 %. Vuonna 2016 Suominen osti 136 387 tonnia kuituraaka-ainetta (2015: 138 215 tonnia), josta suurin osa oli viskoosia, sellua, polypropeenia ja polyesteriä. Uusiutuvien raaka-aineiden osuus kaikista Suomisen vuonna 2016 käyttämistä raaka-aineista oli 50,6 % (2015: 48,2 %).

Suominen tukee vastuullista metsänhoitoa ja jatkaa hankintojensa kehittämistä tästä näkökulmasta. Tämä on toimintamme kannalta ratkaisevan tärkeää, sillä uusiutuvat raaka-aineemme ovat lähes pelkästään puupohjaisia kuituja – viskoosia, revinnäissellua ja puusellua.

Suominen valmistaa kuitukankaita myös sertifioiduista raaka-aineista, mukaan lukien FSC® (FSC-N002523)- ja PEFC-sertifioidut raaka-aineet. Suomisen sertifioitujen tehtaiden ajantasainen lista on nähtävissä Sertifikaatit-sivulla.

Energia- ja vesitehokkuus

Jatkoimme Suomisen energia- ja vesitehokkuuden parantamiseen keskittyvää työtä vuonna 2016.

Energiatehokkuudessa jatkui hyvä kehityssuunta, ja Suomisen energiankulutus laski 12,69 GJ:een tuotetonnia kohti (2015: 12,78 GJ/t). Energiankulutusta pienensivät mm. tuotantolinjojen tehostamistoimenpiteet, uuden energiantalteenottojärjestelmän asennus Cressan tehtaallemme Italiassa sekä led-valaistuksen käyttöönoton aloitus Suomisen tehtailla.

Uusiutuvien energialähteiden osuus energiankulutuksesta vuonna 2016 oli 19,3 % (2015: 21,9 %).

Vesitehokkuuden osalta kulutustavoitteeksi asetettiin 40,06 m3 tuotetonnia kohti (5,5 % vähemmän kuin vuonna 2015). Tavoite saavutettiin, sillä vesitehokkuutemme oli 39,69 m³/t (2015: 42,08 m3/t). Tavoitteen saavuttamiseen vaikutti muun muassa investointi jäähdytysveden talteenottojärjestelmään Green Bayn tehtaalla Yhdysvalloissa.

Vedenpuhdistusjärjestelmien parantamiseksi tekemämme pitkäjänteinen työ on kantanut hedelmää: kaikki Suomisen prosesseissa käytetty vesi on yhtä puhdasta tai puhtaampaa kuin prosessiin tullessaan.

Arvioimme Suomisen vedenkulutuksen kasvavan vuonna 2017, koska käynnistämme uuden märkärainausta hyödyntävän tuotantolinjan Bethunen tehtaallamme Yhdysvalloissa. Tällä hetkellä Suomisen Windsor Locksin tehdas kuluttaa yksistään noin 70 % kaikesta käyttämästämme vedestä johtuen tehtaan märkärainausteknologiasta. Bethunen tehtaan vedenkulutuksen arvioidaan kuitenkin olevan Windsor Locksin vedenkulutusta pienempi, sillä uusi tuotantolinja edustaa alan uusinta teknologiaa.

Kasvihuonekaasupäästöt

Vuonna 2016 Suomisen tuotetonnikohtaiset kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt (suorat, scope 1, ja epäsuorat, scope 2) laskivat 0,99 CO2-ekvivalenttitonniin tuotetonnia kohti (2015: 1,07 t/t). Suominen ei ole asettanut kasvihuonepäästöjen vähentämistavoitteita, vaan pyrkii päästövähennyksiin energiatehokkuustavoitteiden kautta.

Suominen ostaa mahdollisuuksien mukaan energiaa yhtiöiltä, joilla on alhaiset kasvihuonepäästöt. Vuonna 2016 ilmapäästömme vähenivätkin yli 9 000 CO2 -ekvivalenttitonnia verrattuna alueen keskiarvoon, mikä merkitsee 9,45 %:n vähennystä kasvihuonepäästöissä alueellisiin verrokkipäästöihin nähden.

Kaatopaikkajäte

Suomisen tavoite kaatopaikkajätteen määrälle vuonna 2016 oli 6,86 kg tuotetonnia kohti (1,5 % vähemmän kuin vuonna 2015). Kahden melko tasaisen vuoden jälkeen jätemäärät kuitenkin kasvoivat 10,7 kiloon tuotetonnia kohti vuonna 2016 (2015: 6,96 kg/t). Tämä johtui siitä, ettemme pystyneet kierrättämään osaa yhdellä tehtaallamme syntyneestä jätteestä. Kaikki muut seitsemän tehdasta saavuttivat jätemäärän vähentämiselle asetetut tavoitteet. Tulevaisuudessa pyrimme saavuttamaan jätemäärän vähennystavoitteemme panostamalla enemmän kierrätyksen kehittämiseen.