Ympäristövastuu

Suominen pyrkii vähentämään toiminnastaan aiheutuvaa ympäristökuormitusta. Keskitymme energia- ja vesitehokkuuden parantamiseen sekä kaatopaikkajätteen määrän vähentämiseen. Suominen on sitoutunut huomioimaan toimintansa ympäristövaikutukset Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Lisäksi edistämme useiden ympäristönsuojeluun liittyvien YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Lisätietoja saa osiosta Yritysvastuuagenda.

Toimintamme ympäristövaikutukset muodostuvat pääosin tuotannossa käytettävistä raaka-aineista, energiasta ja vedestä sekä tuotannosta syntyvästä jätteestä. Toiminnan jatkuvan parantamisen ja tehostamisen lisäksi Suomisella painotetaan materiaalien uudelleenkäytön ja kierrättämisen periaatteita.

Raaka-aineet

Raaka-aineilla on merkittävä rooli Suomisen liiketoiminnassa, sillä niiden osuus kaikista kustannuksistamme on noin 60–70 %. Vuonna 2018 Suominen osti 134 389 tonnia kuituraaka-ainetta (2017: 139 514 tonnia), josta suurin osa oli viskoosia, sellua, polypropeenia ja polyesteriä. Uusiutuvien kuitujen osuus kaikista Suomisen vuonna 2018 käyttämistä raaka-aineista oli 52,9 % (2017: 49,7 %).

Suominen tukee vastuullista metsänhoitoa ja jatkaa puupohjaisten raaka-aineiden hankintojensa kehittämistä tästä näkökulmasta. Tämä on toimintamme kannalta ratkaisevan tärkeää, sillä tällä hetkellä käyttämämme uusiutuvat raakaaineet ovat lähes pelkästään puupohjaisia kuituja – viskoosia, revinnäissellua ja puusellua. Suominen valmistaa kuitukankaita myös sertifioiduista raaka-aineista, mukaan lukien FSC® (FSC-N002523) ja PEFC-sertifioidut raaka-aineet. Ajantasainen lista Suomisen tehtaiden sertifioinneista on nähtävissä osiossa Sertifikaatit.

Energiatehokkuus

Energiatehokkuuden parantaminen oli edelleen yksi painopisteistämme. Energiatehokkuutemme heikkeni toista vuotta peräkkäin ja oli 13,77 GJ tuotetonnia kohti (2017: 13,19* GJ/t). Energiankulutuksen kasvu oli odotettavissa Bethunen tehtaan uuden tuotantolinjan ylösajon vuoksi. Energiankulutus ylitti hienoisesti energiatehokkuustavoitteemme, joka oli 13,38 GJ tuotetonnia kohti vuonna 2018. Uusiutuvien energialähteiden osuus energiankulutuksesta vuonna 2018 oli 10,1 % (2017: 12,5 %)*. Suominen on asettanut vuodelle 2019 energiatehokkuustavoitteeksi 13,1GJ/t, ja pitkän aikavälin tavoitteemme on parantaa energiatehokkuuttamme 8,5 % vuoteen 2021 mennessä vuoden 2016 tasosta, mikä vastaa 11,65 GJ/t.

*oikaistu

 

 

Vesitehokkuus

Vuodelle 2018 asetettu veden kulutustavoite oli 42,77 m3 tuotetonnia kohti, sillä arvioimme Bethunen uuden tuotantolinjan saavuttavan täyden kapasiteettinsa.

Uuden linjan pitkittyneellä ylösajolla oli kuitenkin suurempi vaikutus kuin olimme odottaneet emmekä saavuttaneet vuodelle 2018 asetettua tavoitetta. Vuonna 2018 vesitehokkuutemme oli 46,6 m3/t (2017:39,6 m3/t).

Märkärainausteknologiaa käytetään kahdella Suomisen tehtaalla, Windsor Locksin ja Bethunen tehtailla Yhdysvalloissa. Märkärainaus kuluttaa muita tuotantoteknologioita enemmän vettä, ja siksi märkärainausta hyödyntävien tuotantolinjojemme vedenotto kattaa suurimman osan Suomisen vedenotosta. Investointimme märkärainausteknologiaan lisäävät siten kokonaisvedenkulutustamme. Suominen pyrkii kuitenkin tulevina vuosina kompensoimaan uuden märkärainaustuotantolinjan vedenkulutusta lisäävän vaikutuksen konsernitasolla ja on sitoutunut parantamaan vesitehokkuuttaan 8 % vuoteen 2021 mennessä verrattuna vuoden 2016 tasoon, mikä vastaa 36,6 m3/t. Vuodelle 2019 Suominen on asettanut vesitehokkuustavoitteeksi 42,15 m3/t.

Puhdistamme kaikki prosessivedet ennen niiden päästämistä vesistöön, ja siksi kaikki Suomisen prosesseista poistuva vesi on yhtä puhdasta tai puhtaampaa kuin prosessiin tullessaan.

 

Kasvihuonekaasupäästöt

Suomisen tuotetonnikohtaiset omasta toiminnasta sekä ostetusta energiasta aiheutuvat hiilidioksidin kokonaispäästöt (suorat, Scope 1, ja epäsuorat, Scope 2) vuonna 2018 olivat 1,04* CO2 -ekvivalenttitonnia (2017: 1,01 t CO2e).


Suominen on asettanut tavoitteekseen vähentää kasvihuonekaasupäästöjään 7 % vuoden 2016 tasosta vuoteen 2021 mennessä.

Suominen ostaa osan tarvitsemastaan energiasta yhtiöiltä, joilla on alhaisemmat hiilidioksidipäästöt. Vuonna 2018 päästömme vähenivätkin yli 8 403 CO2-ekvivalenttitonnia verrattuna alueen keskiarvoon, mikä merkitsee 9,04 %:n vähennystä hiilidioksidipäästöissä alueellisiin verrokkipäästöihin nähden.

 

*Arvio. Windsor Locksin kasvihuonekaasupäästöt on arvioitu energiankulutuksen mukaan, koska luotettavaa tietoa kasvihuonekaasupäästöistä ei ollut saatavilla. 

 

Kaatopaikkajäte

Vuonna 2018 kaatopaikkajätteen määrä kasvoi 19,6 kg:aan tuotetonnia kohti (2017:16,8 kg/t) ja oli siten hieman suurempi kuin vuodelle 2018 asetettu tavoite 18,8** kg/t.

Kaatopaikalle päätyvän tuotantojätteen määrä on kasvanut viime vuosina. Pääsyy tähän negatiiviseen kehitykseen on, että olemme menettäneet tuotantojätteemme kierrätykseen ja hyötykäyttöön kykeneviä yhteistyökumppaneita. Etsimme parhaillaan uusia yhteistyökumppaneita.
Lisäksi Bethunen uuden tuotantolinjan ylösajo on kestänyt arvioitua kauemmin, mikä myös vaikuttaa jossain määrin jätemäärien kasvuun.

Vuodelle 2019 Suominen on asettanut tavoitteekseen 19,6 kg kaatopaikkajätettä tuotettua tonnia kohti ja pitkän aikavälin tavoitteena meillä on edelleen 0,0 kg kaatopaikkajätettä vuoteen 2021 mennessä. Saavuttaakseen tämän tavoitteen Suominen ryhtyy vahvemmin etsimään uusia mahdollisuuksia ja kumppanuuksia parantaakseen materiaalitehokkuuttaan sekä tuotantojätteen hyötykäyttöastetta.

**oikaistu