Ihmiset ja turvallisuus

Työturvallisuus ja henkilöstön yleinen hyvinvointi ovat Suomisella etusijalla. Panostamme työntekijöidemme sitoutuneisuuteen. Jatkamme korkean suorituskyvyn kulttuurin rakentamista ja turvallisuuskulttuurimme vahvistamista.

Henkilöstömme

 

Suomisella on lähes 700 työntekijää, jotka edustavat yli kymmentä kansalaisuutta ja työskentelevät kahdeksalla toimipaikalla kolmella mantereella. Arvomme – vastuunotto, yhteistyö, suorituskyky ja oikeudenmukaisuus – muodostavat perustan kaikelle toiminnallemme.

Työntekijöiden sitoutuneisuutta koskevat suunnitelmat

Työntekijöiden sitoutuneisuuteen panostaminen on yksi tärkeimpiä henkilöstöön liittyviä tavoitteitamme uudistetussa yritysvastuuohjelmassamme vuosille 2020–2025. Tavoitteemme on tehdä globaali työntekijöiden sitoutuneisuutta mittaava kysely vuonna 2020. Käytämme kyselyn tuloksia vertailukohtana tulevissa kyselyissä ja laadimme toimintasuunnitelmia, jotta työntekijöiden sitoutuneisuutta ja suorituskykyä voidaan kehittää järjestelmällisesti.

Pitkän aikavälin tavoitteemme on kehittää perehdytysprosessiamme ja parantaa uusien työntekijöidemme perehdytyskokemusta heidän sitoutuneisuutensa, tuottavuutensa ja yhtiössä pysymisensä lisäämiseksi. Etsimme myös keinoja vahvistaa työnantajabrändiämme ja viestiä siitä entistä aktiivisemmin sekä sisäisesti että ulkoisesti, jotta voimme edistää työntekijöidemme sitoutuneisuutta, tyytyväisyyttä ja yhtiössä pysymistä sekä houkuttelevuuttamme työnantajana.

Korkean suorituskyvyn edistäminen

Korkean suorituskyvyn kulttuurin rakentaminen on keskeinen osa Suomisen uutta strategiaa ja yritysvastuuohjelmaamme. Pyrimme löytämään tapoja sen varmistamiseksi, että työntekijöidemme toiminta vastaa yhtiön tavoitteita ja johtaa strategian onnistuneeseen toteuttamiseen. Kehitämme jatkuvasti prosessejamme ja käytäntöjämme, joiden avulla voimme edistää erinomaista suoritusta ja palkita siitä.

Suomisen kehityskeskusteluprosessi koostuu kaksi kertaa vuodessa käytävistä työntekijän ja esimiehen välisistä keskusteluista, joissa käsitellään muun muassa edeltävän vuoden tavoitteiden saavuttamista, kuluvan vuoden tavoitteiden asettamista sekä kehitystarpeiden ja -suunnitelmien määrittämistä. Prosessiin kuuluu myös jäsennelty palautekeskustelu. Vuonna 2019 prosessiin osallistui yhteensä 73 % työntekijöistämme. Vuonna 2020 keskitymme kehittämään suorituskykyistä kulttuuriamme edelleen, esimerkiksi ottamalla käyttöön tulokseen perustuvan palkkauksen periaatteen, vahvistamalla tavoitteiden asettamisen laatua ja edistämällä palautteen antamisen kulttuuria. Tavoitteemme on myös kehittää ja yhdenmukaistaa tuntipalkkaisten työntekijöiden kehityskeskusteluprosessia maailmanlaajuisesti.

Osaamisen kehittäminen

Menestyksemme kannalta on erittäin tärkeää, että määritämme strategisten tavoitteidemme saavuttamiseksi tarvittavat kyvyt ja osaamisen ja kehitämme niitä. Haluamme työntekijöidemme pystyvän hyödyntämään koko potentiaalinsa joka päivä, ja tuemme heidän uratavoitteitaan ja jatkuvaa ammatillista kehitystään. Vuonna 2019 meillä oli useita koulutus ohjelmia, jotka vastasivat paikallisia tarpeita ja joissa käsiteltiin esimerkiksi turvallisuutta, laatua ja parhaita käytäntöjä. 

Tarjoamme yhtäläiset mahdollisuudet

Haluamme tarjota oikeudenmukaisen työpaikan ja kohdella kaikkia työntekijöitä tasa-arvoisesti. Suominen tiedostaa, että monimuotoisesta henkilöstöstä on hyötyä liiketoiminnalle, ja pyrkii tarjoamaan kaikille yhtäläiset mahdollisuudet. Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää esimerkiksi iän, sukupuolen, uskonnon tai etnisen alkuperän perusteella. Tehdessämme henkilöstöön liittyviä päätöksiä, jotka koskevat esimerkiksi rekrytointia, uralla etenemistä, palkitsemista tai ammatillista kehitystä, kiinnitämme erityistä huomiota yhdenvertaisuuteen. Meillä palkitseminen perustuu tehtävän vaatimuksiin ja haastavuuteen sekä työntekijän työtulokseen.

Konkreettinen keino edistää monimuotoisuutta ja varmistaa työnhakijoiden yhtäläiset mahdollisuudet on sokkorekrytointiperiaate, jota noudatamme aina kun se on mahdollista. Prosessissa hakijan tiedot, jotka eivät liity tehtävään, kuten nimi, sukupuoli ja ikä, piilotetaan palkkaavalta esimieheltä, ja hakijat valitaan haastatteluun yksinomaan heidän pätevyytensä ja ansioidensa perusteella. Tavoitteena on välttää tiedostamattomien syrjivien asenteiden vaikutusta rekrytointiprosessissa.

Turvallisuus

 

Turvallinen työpaikka on meille yksi tärkeimmistä asioista. Haluamme, että jokainen voi palata turvallisesti kotiin joka päivä.

Turvallisuus vuonna 2019 ja tie eteenpäin

Uudistetussa yritysvastuuagendassa painotamme edelleen erityisesti turvallisuutta, työtapaturmien ennaltaehkäisyä ja vahvaa turvallisuuskulttuuria. Pitkän aikavälin tavoitteemme on, että poissaoloon johtaneita työtapaturmia (LTA) ei tapahdu lainkaan.

Suomisella sattui vuonna 2019 yhteensä 6 poissaoloon johtanutta tapaturmaa (4). Kahdeksasta toimipaikasta neljä saavutti nollan tapaturman tavoitteen vuonna 2019. Tapaturmataajuutemme (AFR) nousi ja oli 4,95 vuonna 2019 (3,20). Myös tapaturmien vakavuusaste (ASR) nousi ja oli 0,12 (0,10). Tilastoimme kaikki työtapaturmat ja selvitämme niiden syyt.

Vuonna 2020 turvallisuustyön kehittäminen keskittyy turvallisuuskulttuurin vahvistamiseen. Käynnistämme myös uuden sisäisen turvallisuuskampanjan.

Turvallisuustyömme

Suomisen turvallisuustyö perustuu ennaltaehkäisyyn. Suomisella on Life Saving Rules -säännöt ja Behaviour Based Safety -ohjelma, joka kattaa kaikki Suomisen työntekijät sekä tehtailla että toimistoissa.

Vuonna 2019 Behavior Based Safety -turvallisuusohjelma oli käynnissä kuudetta vuotta. Ohjelmassa korostetaan yksilön omaa vastuuta turvallisuudesta ja keskitytään vaikuttamaan yksilön asenteisiin ja motivaatioon.

Ohjelmaa toteutetaan järjestämällä turvallisuuskävelyjä, mikä tarkoittaa, että työntekijä kulkee työtilojen läpi havainnoiden sekä turvallisia että vaarallisia toimintatapoja ja olosuhteita ja keskustelee niistä avoimesti työntekijöiden kanssa.

Turvallisuuskävelykoulutus kuuluu pakollisena kaikkien uusien työntekijöiden perehdytykseen. Vuoden 2019 loppuun mennessä oli järjestetty yli 24 000 turvallisuuskävelyä eri puolilla maailmaa. Niillä havaittiin yhteensä 4 500 vaarallista toimintatapaa tai olosuhdetta.

Suominen kehittää työturvallisuutta jatkuvan parantamisen periaatteella ja jakaa eri tehtaiden parhaita käytäntöjä. Turvallisuutta kehitettäessä pyritään vaikuttamaan erityisesti ihmisten asenteisiin, käyttäytymiseen ja toimintatapoihin sekä turvallisuuskulttuurin rakentamiseen. Turvallisuuden seuranta on osa tuotantolaitostemme päivittäistä toimintaa.