Sosiaalinen vastuu

Suomisen sosiaalisen vastuun perustana on oikeudenmukaisen ja turvallisen työympäristön ja hyvinvoivan työyhteisön tarjoaminen henkilöstölle sekä korkeiden eettisten standardien noudattaminen yhtiön eettisessä ohjeessa kuvatulla tavalla.

Suominen edellyttää, että raaka-ainetoimittajat sitoutuvat eettiseen toimintaan, noudattavat kaikkia sovellettavia kansallisia lakeja ja kansainvälisiä sopimuksia sekä kunnioittavat ihmisoikeuksia, jotka on määritelty kansainvälisesti tunnustetuissa standardeissa ja sopimuksissa, esimerkiksi ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa ja kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistuksessa työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista. Tavarantoimittajille asetetut edellytykset esitetään Suomisen eettisessä ohjeessa tavarantoimittajille.

Henkilöstö

Vuonna 2017 Suominen käytti 254 167 euroa (316 382 euroa) henkilöstön koulutukseen. Kulujen pieneneminen selittyy mittavien koulutusohjelmien, kuten Bethunen tehtaan uuden tuotantolinjan rakentamiseen ja käynnistämiseen liittyvän koulutuksen, päättymisellä.

Sairauspoissaolojen määrän laskeva trendi jatkui viidettä vuotta peräkkäin: sairauspoissaoloja oli 1,6 % kokonaistyötunneista (2016: 1,8 %).

Suomisen globaali ammatillisen kehityksen prosessi mittaa ylimmän johdon, keskijohdon ja asiantuntijoiden motivaatiota, työkuormaa ja urasuunnitelmia. Prosessi koostuu väittämiä ja avoimia kysymyksiä sisältävästä itsearviointilomakkeesta ja jäsennellystä esimiehen ja alaisen välisestä keskustelusta. Vuonna 2017 henkilöstöä pyydettiin arvioimaan sitoutumistaan tavoitteiden saavuttamiseen asteikolla 1:stä (harvoin) 4:ään (aina). Vuonna 2017 kaikkien väittämien keskiarvo oli 3,52, eli hieman vuotta 2016 alempi (3,59). Prosessi kattoi yhteensä 114 työntekijää.

Tasa-arvo

Suominen kunnioittaa ihmisoikeuksia ja työelämän oikeuksia ja kohtelee kaikkia työntekijöitä oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti. Emme suvaitse minkäänlaista syrjintää ja olemme sitoutuneet periaatteeseen ”sama palkka samasta työpanoksesta.” Lisäksi noudatamme sokkorekrytointiperiaatetta rekrytoinneissamme edistääksemme monimuotoisuutta ja taataksemme kaikille tasavertaiset mahdollisuudet. Rekrytoivan esimiehen arvioitavaksi tulevista hakemuksista ja ansioluetteloista poistetaan mm. hakijan koko nimi, sukupuoli, etninen tausta ja ikä. Tällä tavoin pyritään minimoimaan tiedostamattomien syrjivien asenteiden vaikutus rekrytointipäätöksiin.

Vuonna 2017 Suominen jatkoi tasa-arvoisen palkkauksen seuraamista kolmatta vuotta peräkkäin analysoimalla kaikkien kuukausipalkkaisten työntekijöiden indeksoidut palkat. Tutkimus käsitti noin 280 henkilöä eri puolilla maailmaa. Tuntipalkkaiset työntekijät (n. 390 henkilöä) jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle, koska kuukausi- ja tuntipalkkaisten palkat eivät ole vertailukelpoisia. Analyysin perusteella naisten palkat Suomisella ovat keskimäärin 81 % miesten palkoista. Tutkimusotoksen suhteellisesta pienuudesta johtuen organisaatiomuutoksilla ja valuuttakurssivaihteluilla voi olla suhteettoman suuri vaikutus palkkatasa-arvoanalyysin tuloksiin.

Johtopäätöksemme oli, että palkkatasa-arvo ei toteudu Suomisella optimaalisesti ja että naisten ja miesten välillä on yhä palkkaeroja. Ne johtuvat rakenteellisesta epätasapainosta, eli siitä, että kaikissa toiminnoissa ja kaikilla organisaatiotasoilla ei ole yhtä paljon naisia ja miehiä, eivätkä siitä, että naisille ja miehille maksettaisiin samasta työstä erisuuruista palkkaa. Suominen jatkaa naisten ja miesten palkkaerojen seuraamista ja on sitoutunut ryhtymään korjaaviin toimenpiteisiin aina tarvittaessa.

Keskipalkka, indeksoitu Miehet Naiset
Johto 266 213
Keskijohto 99 97
Asiantuntijat 57 49
Yhteensä 110 90

Suominen sisällytti raportointiinsa toimitusjohtajan palkan ja yhtiön keskipalkan suhdeluvun toisena vuotta peräkkäin palkkauksen pitämiseksi läpinäkyvänä. Suhdeluku kertoo, paljonko toimitusjohtajan palkka on suhteessa kuukausipalkkaisten työntekijöiden keskipalkkaan. Vuonna 2017 Suomisen toimitusjohtajan palkan ja yhtiön keskipalkan suhdeluku oli 6,02 (2016: 7,66). Lisätietoa palkitsemisesta Suomisella löytyy tähän vuosikertomukseen sisältyvästä palkka- ja palkkioselvityksestä alkaen sivulta 46.

Suomisen koko henkilöstöstä (663 työntekijää) 22 % oli vuoden lopussa naisia (2016: 22 %) ja 78 % miehiä (2016: 78 %). Suomisen palkitsemisjärjestelmän (asiantuntijoille, keskijohdolle ja ylimmälle johdolle tarkoitetun globaalin lyhyen aikavälin kannustinohjelman) piiriin kuuluvista 114 työntekijästä 38,6 % oli naisia ja 61,4 % miehiä. Suomisen ylimmän johdon eli konsernin johtoryhmän jäsenistä 25 % oli naisia (2016: 28,6 %) ja 75 % miehiä (2016: 71,4 %).

Suomisen koko henkilöstöstä 96 % oli vakituisia työntekijöitä (2016: 94 %) ja 4 %:lla oli määräaikainen työsopimus (2016: 6 %). Yhdysvalloissa Suomisen työntekijät ovat avoimessa työsuhteessa (at will), ja tässä tilastossa heidät katsotaan vakituisiksi työntekijöiksi.

Suomisen koko henkilöstöstä 60 % on tuntipalkkaisia työntekijöitä (2016: 63 %) ja 40 % kuukausipalkkaisia työntekijöitä (2016: 37 %). Tuntipalkkaiset työntekijät ovat yleensä tuotantolinjan hoitajia ja muita tuotannon työntekijöitä. Kuukausipalkkaisia työntekijöitä ovat asiantuntijat, keskijohto ja ylin johto.

Turvallisuus

Vuonna 2017 tavoitteemme oli edelleen nolla työtapaturmaa. Suomisen toimipaikoilla sattui vuonna 2017 yhteensä viisi poissaoloon johtanutta tapaturmaa (LTA) (2016: 10, luku oikaistu). Kahdeksasta toimipaikasta viisi saavutti nollan LTA:n tavoitteen vuonna 2017. Tapaturmataajuutemme (AFR) laski 4,06:een vuonna 2017 (2016: 9,18, luku oikaistu). Myös tapaturmien vakavuusaste (ASR) aleni ja oli 0,15 (0,34 vuonna 2016). Vaikka yksikin tapaturma on liikaa, turvallisuuden tunnusluvut kehittyivät suotuisasti vuonna 2017 johtuen Suomisen jatkuvista ponnisteluista vahvan turvallisuuskulttuurin luomiseksi ja ylläpitämiseksi.

Vuonna 2017 Behavior-Based Safety -turvallisuusohjelma oli käytössä neljättä vuotta. Käyttäytymismalleja havainnoivan ohjelman ydin ovat turvallisuuskierrokset (Safety Walks). Turvallisuuskierroksella koulutettu työntekijä kulkee työtilojen läpi havainnoiden sekä turvallisia että vaarallisia toimintatapoja ja olosuhteita ja keskustelee niistä avoimesti työntekijöiden kanssa. Vuonna 2017 turvallisuuskierrosten konsepti laajennettiin koskemaan myös toimistoja.

Vuoden 2017 lopussa turvallisuuskierroskoulutukseen oli osallistunut 99 % Suomisen henkilöstöstä. Se prosentti, joka ei ole osallistunut koulutukseen, koostuu lähinnä uusista työntekijöistä, joiden edellytetään osallistuvan koulutukseen osana perehdytystään. Vuonna 2017 Suomisen toimipaikoilla järjestettiin yhteensä lähes 25 000 turvallisuuskierrosta. Niillä havaittiin yli 4 500 vaarallista toimintatapaa ja olosuhdetta. Tämä vastaa lähes 3 000 tuntia työturvallisuuden parantamiseksi tehtyä työtä.

Kehitämme työturvallisuutta jatkuvan parantamisen periaatteella ja jaamme eri tehtaiden parhaita käytäntöjä. Työturvallisuutta kehitettäessä keskitytään erityisesti ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin, ihmisten asenteisiin, käyttäytymiseen ja toimintatapoihin sekä turvallisuuskulttuurin rakentamiseen. Työturvallisuuden seuranta on osa tuotantolaitosten päivittäistä toimintaa.

Korruption ja lahjonnan torjunta

Suominen pidättäytyy kaikesta epäreilusta liiketoiminnasta, kuten petoksista, korruptiosta ja lahjonnasta. Yhtiöllä on ulkopuolisen lakimiehen kanssa järjestetty käytäntö rikkomusten raportointiin. Käytäntö kuvataan Suomisen eettisessä ohjeessa. Vuonna 2017 ei tullut yhtään yhteydenottoa liittyen eettisen ohjeen vastaiseen toimintaan.