Sosiaalinen vastuu

Suomisen sosiaalisen vastuun perustana on oikeudenmukaisen ja turvallisen työympäristön ja hyvinvoivan työyhteisön tarjoaminen henkilöstölle sekä korkeiden eettisten standardien noudattaminen yhtiön eettisessä ohjeessa kuvatulla tavalla.

Suominen edellyttää, että raaka-ainetoimittajat sitoutuvat eettiseen toimintaan, noudattavat kaikkia sovellettavia kansallisia lakeja ja kansainvälisiä sopimuksia sekä kunnioittavat ihmisoikeuksia, jotka on määritelty kansainvälisesti tunnustetuissa standardeissa ja sopimuksissa, esimerkiksi ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa ja kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistuksessa työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista. Tavarantoimittajille asetetut edellytykset esitetään Suomisen eettisessä ohjeessa tavarantoimittajille.

Henkilöstö

Vuonna 2018 Suominen käytti 181 051 euroa (2017: 254 167 euroa) henkilöstön koulutukseen. Viime vuosina Suomisella on ollut käynnissä koulutusohjelmia liittyen toiminnanohjausjärjestelmän uusimiseen sekä henkilöstön koulutukseen uudella Bethunen-tuotantolinjalla. Pienentyneet henkilöstön koulutuskustannukset liittyvät pääasiassa pienentyneeseen koulutustarpeeseen näiden ohjelmien puitteissa.

Jatkoimme vuonna 2018 sairauspoissaolojen seurantaa, ja valitettavasti sairauspoissaolot lisääntyivät ja olivat 2,2 % kokonaistyötunneista (2017: 1,6 %).

Vuonna 2018 Suominen jatkoi ylimmälle johdolle, keskijohdolle ja asiantuntijoille suunnattua ammatillisen kehityksen prosessia, jonka piirissä oli yhteensä 117 henkilöä. Prosessiin kuuluu esimiehen ja alaisen välillä kahdesti vuodessa käytävä keskustelu ja itsearviointilomake, jonka aiheita ovat mm. motivaatio, työkuormitus ja urasuunnitelmat.

Tasa-arvo

Suominen kunnioittaa ihmisoikeuksia ja työelämän oikeuksia ja kohtelee kaikkia työntekijöitä oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti. Edistämme monimuotoisuutta ja takaamme kaikille hakijoille yhtäläiset mahdollisuudet noudattamalla sokkorekrytointiperiaatetta mahdollisuuksien mukaan rekrytoinneissamme. Sokkorekrytointiprosessi otettiin käyttöön vuonna 2015, ja siitä lähtien sen periaatteita on noudatettu rekrytoinneissa aina kun mahdollista, ylin johto mukaan lukien. Hakijan henkilötiedot, kuten nimi, sukupuoli, etninen tausta ja ikä, piilotetaan, ja hakijat arvioidaan yksinomaan heidän ansioidensa perusteella. Prosessin tavoitteena on välttää tiedostamattomien syrjivien asenteiden vaikutusta rekrytointiprosessissa.


Vuonna 2018 Suominen jatkoi tasa-arvoisen palkkauksen seuraamista neljättä vuotta peräkkäin analysoimalla kaikkien kuukausipalkkaisten työntekijöiden indeksoidut palkat. Tutkimus käsitti noin 287 henkilöä eri puolilla maailmaa. Tuntipalkkaiset työntekijät (n. 419 henkilöä) jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle, koska kuukausi- ja tuntipalkkaisten työntekijöiden palkat eivät ole vertailukelpoisia. Analyysin perusteella naisten palkat Suomisella olivat keskimäärin 80 % miesten palkoista (2017: 81 %). Ylimmässä johdossa ja keskijohdossa naisten palkat olivat miesten palkkoja korkeampia, mutta suurin sukupuolten välinen palkkaero on asiantuntijoiden välillä. Johtopäätöksemme on, että Suomisella sukupuolten välillä on edelleen palkkaeroja ja että niitä on tärkeää seurata ja ryhtyä tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin.

 

 

Turvallisuus

Vuonna 2018 tavoitteemme oli edelleen nolla työtapaturmaa. Emme saavuttaneet tätä tavoitetta, mutta kaikki turvallisuutta kuvaavat tunnuslukumme kehittyivät positiiviseen suuntaan. Suomisen toimipaikoilla sattui vuonna 2018 yhteensä neljä poissaoloon johtanutta tapaturmaa (LTA) (2017: 5). Kahdeksasta toimipaikasta neljä saavutti nollan LTA:n tavoitteen vuonna 2018. Tapaturmataajuutemme (AFR) laski 3,20:een vuonna 2018 (2017: 4,06). Myös tapaturmien vakavuusaste (ASR) aleni ja oli 0,10 (2017: 0,15).

Vuonna 2018 Behavior-Based Safety (BBS) -turvallisuusohjelma oli käynnissä viidettä vuotta. Ohjelma kattaa kaikki Suomisen työntekijät sekä tehtailla että toimistoissa. Ohjelma korostaa yksilön omaa vastuuta työturvallisuudesta ja keskittyy vaikuttamaan yksilön asenteisiin ja motivaatioon. Ohjelmaa toteutetaan järjestämällä turvallisuuskierroksia, mikä tarkoittaa, että koulutettu työntekijä kulkee työtilojen läpi havainnoiden sekä turvallisia että vaarallisia toimintatapoja ja olosuhteita ja keskustelee niistä avoimesti työntekijöiden kanssa. Vuonna 2018,
BBS-ohjelmaa täydennettiin järjestämällä muulle kuin operatiiviselle henkilöstölle virtuaalisia turvallisuuskierroksia. Tarkoitus on auttaa kaikkia työntekijöitä ymmärtämään turvallisten toimintatapojen tärkeys ja se, miten nämä periaatteet voidaan juurruttaa jokaisen työntekijän päivittäiseen toimintaan.

Turvallisuuskierroskoulutus kuuluu pakollisena kaikkien uusien työntekijöiden perehdytykseen. Vuoden 2018 loppuun mennessä oli järjestetty yli 25 000 turvallisuuskierrosta eri puolilla maailmaa. Niillä havaittiin yhteensä 4 792 vaarallista toimintatapaa tai olosuhdetta. Tämä vastaa yli 3 000 tuntia työturvallisuuden parantamiseksi tehtyä työtä.


Suominen kehittää työturvallisuutta jatkuvan parantamisen periaatteella ja jakaa eri tehtaiden parhaita käytäntöjä. Työturvallisuutta kehitettäessä pyritään vaikuttamaan erityisesti ihmisten asenteisiin, käyttäytymiseen ja toimintatapoihin sekä turvallisuuskulttuurin rakentamiseen. Työturvallisuuden seuranta on osa tuotantolaitosten päivittäistä toimintaa.

Korruption ja lahjonnan torjunta

Suominen pidättäytyy kaikesta epäreilusta liiketoiminnasta, kuten petoksista, korruptiosta ja lahjonnasta. Yhtiöllä on ulkopuolisen lakimiehen kanssa järjestetty käytäntö rikkomusten raportointiin. Käytäntö kuvataan Suomisen eettisessä ohjeessa. Vuonna 2018 ei tullut yhtään yhteydenottoa liittyen eettisen ohjeen vastaiseen toimintaan.