Toimintaympäristö

Globaalit kuitukangasmarkkinat ovat arvoltaan noin 26 miljardia euroa. Markkinat ovat valtavat, mutta toisaalta erittäin hajanaiset, sillä kuitukankaita käytetään mitä moninaisimmissa kohteissa.

Suominen toimii kolmella valitsemallaan markkinasegmentillä:

 1. Pyyhintä
 2. Terveydenhuolto
 3. Hygienia

Suominen on maailman yhdeksänneksi suurin kuitukangasvalmistaja. Pyyhintätuotteisiin käytettävissä kuitukankaissa olemme maailmanlaajuinen markkinajohtaja ja terveydenhuollon sovelluksissa ja hygieniatuotteissa haastajan asemassa.

Valitsemamme markkinat eivät ole kovin syklisiä, mikä erottaa ne esimerkiksi autoja rakennusalalla käytettävien kuitukankaiden markkinoista.

Huomionarvoista on, että hygieniatuotteiden suuresta markkinasta noin viidesosa on meidän ulottuvillamme. Suominen keskittyy valmistamaan vain huolellisesti valikoituja korkeamman lisäarvon kuitukangaskomponentteja hygieniatuotteisiin.

Pyyhintätuotteisiin, terveydenhuollon sovelluksiin ja hygieniatuotteisiin käytettävien kuitukankaiden kysyntää ohjaavat samat megatrendit. Niistä tarkemmin alla. Kaikilla kolmella markkinasegmentillä käytetään samoja raaka-aineita, teknologioita ja osaamista, ja näillä segmenteillä tuotteilta vaaditut ominaisuudet ovat usein pitkälti samanlaisia. Lähes kaikki Suomisen kuitukankaista valmistetut tuotteet kohtaavat ihmisen ihon.

Suomisen pääasialliset markkina-alueet ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. Meillä on myös jalansija kasvavilla Etelä-Amerikan markkinoilla. Pyyhintään sekä hygieniaja terveydenhuollon tuotteisiin käytettävien kuitukankaiden kysyntä kasvaa näillä alueilla maailmanlaajuisesti noin 3 % vuodessa Suomisen valitsemissa markkinasegmenteissä. Tämän keskimääräisen kasvuvauhdin ylittävä orgaaninen kasvu on yksi vuosien 2015– 2017 strategian taloudellisista tavoitteista.

Aasiassa ja Afrikassa kuitukangasmarkkinat kasvavat keskimäärin 7–8 %:n vuosivauhtia. Miksi Suominen ei siis toimi myös siellä? Koska maantieteellinen laajentuminen uusille alueille ei ole tällä strategiakaudella painopistealueenamme. Tiedämme, että menestyksekäs liiketoiminta kyseisillä alueilla edellyttää sekä paikallista toimintaa että keskittymistä kyseiseen markkina-alueeseen. Keskitymme tällä strategiakaudella nykyisiin markkina-alueisiimme ja orgaaniseen eli ilman yritysostoja saavutettavaan kasvuun.

Kuitukankaiden kysyntä riippuu pitkälti kulutuskysynnästä.

 

Kuluttajakysyntää säätelevät yleinen taloudellinen tilanne ja kuluttajien luottamus heidän oman taloutensa kehittymiseen. Päivittäistavaroiden – eli Suomisen tuotteiden pääasiallisten loppukäyttökohteiden – kysyntä ei kuitenkaan ole luonteeltaan kovin syklistä.

Megatrendit muuttavat maailmaa – ja liiketoimintaa

Megatrendit ovat maailmanlaajuisia muutoksia, jotka muokkaavat perusteellisesti yhteiskuntia pitkällä aikajänteellä. Monet niistä vaikuttavat kuluttajakäyttäytymiseen ja tukevat siten liiketoimintaamme ja kasvutavoitteitamme. Tällaisia megatrendejä ovat
muiden muassa:

 • väestönkasvu
 • globaalin keskiluokan kasvu
 • väestön ikääntyminen
 • terveydenhuoltomenojen kasvu
 • lisääntyvä terveysja hyvinvointitietoisuus.

Väestön elintason nousu ja esimerkiksi hygieniatuotteiden kysyntä ovat suorassa suhteessa toisiinsa. Eri toimialalähteiden mukaan bruttokansantuotteen noustessa noin 1 000 Yhdysvaltain dollariin henkeä kohti voi jo syntyä kysyntää kertakäyttöisille terveyssiteille. Kun bruttokansantuote kasvaa noin 4 000 dollariin henkeä kohti, kysyntä laajenee kertakäyttövaippoihin ja elintason noustessa edelleen muihin arkielämän hygieenisyyttä ja mukavuutta lisääviin tuotteisiin.

Globaalista keskiluokasta (väestö, jonka vuositulot ovat 3 000–20 000 dollaria) muodostuu lähivuosina maailman ostovoimaisin kuluttajaryhmä. On arvioitu, että vuoteen 2020 mennessä globaaliin keskiluokkaan kuuluu 2,1 miljardia ihmistä.

Elintason nousu ja elämäntapojen muuttuminen näkyvät vaurastuvan keskiluokan ostokäyttäytymisessä. Välttämättömien perushyödykkeiden lisäksi tämän väestöryhmän kulutus ohjautuu arjen rutiineja helpottaviin ja nopeuttaviin ratkaisuihin. Tällaisia ovat esimerkiksi kertakäyttöiset kodinhoitopyyhkeet ja kauneudenhoidossa käytetyt puhdistuspyyhkeet.

Väestön ikääntyminen ja terveydenhuollon muuttuvat toimintamallit luovat myös uusia tarpeita ja kasvattavat esimerkiksi terveydenhuollon tuotteissa ja inkontinenssituotteissa käytettävien kuitukankaiden kysyntää.

Vuoteen 2050 mennessä yli 60-vuotiaiden osuus maailman väestöstä on hieman yli 20 %.*

 

Vielä vuonna 2000 yli 60-vuotiaiden osuus oli 10 %.

Väestön keski-ikä nousee erityisesti teollisuusmaissa. Samalla vanheneva väestö on yhä pidempään yhä aktiivisempaa, jolloin esimerkiksi inkontinenssituotteiden tarve kasvaa. Toisaalta kuitukankaiden kysyntää lisäävät myös esimerkiksi tarve löytää kustannustehokkaita ratkaisuja sairaalainfektioiden sekä erilaisten pandemioiden torjuntaan.

Ikääntyminen, pandemiat sekä terveydenhuollon toimintamallien muutokset näkyvät terveydenhuollon menojen kasvuna. Toisaalta terveydenhuoltoon liittyviä rahavirtoja kasvattaa kuluttajien lisääntynyt kiinnostus heidän oman hyvinvointinsa ja terveytensä edistämiseen. Terveydenhuollon kokonaismenojen arvioidaan kaksinkertaistuvan vuodesta 2010 vuoteen 2020.

* YK:n raportti: World Population Ageing 1950–2050.

 

Keskeiset kilpailijat

 

Suomisella on kaksi liiketoiminta-aluetta: Convenience ja Care. Convenience tarjoaa laadukkaita kuitukankaita rullatavarana erilaisiin pyyhintätuotteisiin ja Care tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman hygienia- ja terveydenhuollon tuotteisiin tarkoitettuja kuitukankaita. 

Keskeiset kilpailijat liiketoiminta-alueen ja markkinasegmentin mukaan 

Convenience-liiketoiminta-alue

Care-liiketoiminta-alue

Pyyhintä Terveydenhuolto Hygienia
Kimberly-Clark Kimberly-Clark Kimberly-Clark
Jacob Holm Ahlstrom Berry Plastics (ex-PGI)
Sandler Freudenberg Fiberweb
Berry Plastics (ex-PGI) DuPont First Quality Nonwovens
  First Quality Nonwovens Pegas Nonwovens

 

Asiakkaat

 

Asiakaskuntaamme kuuluu

 • Kuluttajabrandien valmistajia, monet näistä globaaleja toimijoita
 • Globaalisti toimivia private label -tuotteiden valmistajia
 • Terveydenhuolto- ja hygieniatuotteiden valmistajia
 • Alueellisia jatkojalostajia.

Asiakassuhteemme ovat keskimäärin yli 10 vuotta pitkiä ja ne perustuvat tyypillisesti 2-3 vuodeksi solmittuihin puitesopimuksiin. Kymmenen suurinta asiakasta muodostaa noin puolet Suomisen liikevaihdosta. Ostamisen keskeisiä kriteerejä ovat muun muassa vakaa laatutaso, jatkuvuus sekä läheisyys (logistiikkaedut, yhteistyön joustavuus).

Riskit ja epävarmuustekijät

 

Arvio Suomisen liikevaihdon kehityksestä perustuu osaksi asiakkaiden yhtiölle antamiin ennusteisiin ja toimitussuunnitelmiin. Ennusteiden ja suunnitelmien muutokset markkinatilanteen muutosten tai asiakkaiden varastomuutosten johdosta voivat muuttaa liikevaihtoa ennustetusta. Taloudellisen epävarmuuden jatkumisesta ja kuluttajien varovaisesta ostokäyttäytymisestä johtuen ennusteisiin sisältyy epävarmuutta.

Suomisen asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää asiakaskohtaista riskiä. Suurimpien asiakkaiden kohdalla pyritään pitkäaikaisiin sopimuksiin. Käytännössä asiakassuhteet ovat voimassa useiden vuosien ajan.

Yhdysvaltojen suuri painoarvo Suomisen liiketoiminnassa lisää Yhdysvaltain dollariin liittyvän valuuttariskin merkitystä konsernin kokonaisvaluuttariskipositiossa. Suominen suojaa tätä valuuttapositiota suojauspolitiikkansa mukaisesti.

Etelä-Amerikan markkinoille tyypilliset riskit, kuten voimakkaat muutokset toimintaympäristössä ja valuuttakursseissa, voivat vaikuttaa Suomisen toimintaan Brasiliassa.

Suominen ostaa merkittäviä määriä sellu- ja öljypohjaisia raaka-aineita vuosittain. Raaka-aineet ovat toiminnassa suurin kustannuserä. Raaka-aineiden nopeat hinnanvaihtelut maailmanmarkkinoilla vaikuttavat Suomisen kannattavuuteen. Suomisen tulokseen raaka-aineiden hintojen muutokset vaikuttavat nopeasti, koska varastot vastaavat 2-4 viikon kulutusta ja raaka-aineiden hintamuutokset siirtyvät sopimuspohjaisiin myyntihintoihin arvioilta 2-5 kuukauden viiveellä.

Suomisen pääraaka-aineiden pitkälliset toimituskatkokset voisivat aiheuttaa tuotannon keskeytyksiä ja vaikuttaisivat näin häiritsevästi yhtiön liiketoimintaan. Suomisella on useampia suuria kansainvälisiä raaka-ainetoimittajia, minkä vuoksi merkittävät toimituskatkokset ovat epätodennäköisiä.

Suomisella on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Useissa tuoteryhmissä on tällä hetkellä ylitarjontaa erityisesti Euroopassa. Mikäli Suominen ei pysty kilpailemaan houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se voi menettää markkinaosuuttaan. Kilpailu voi johtaa lisääntyneeseen hintapaineeseen, joka kohdistuu yhtiön tuotteisiin.

Konsernin vahinkoriskit vakuutetaan siten, että toiminnan jatkuvuus on turvattu. Suomisella on voimassa asianmukaiset vahinko- ja keskeytysvakuutukset, joiden perusteella arvioidaan, että vahingot voidaan korvata ja keskeytymisestä aiheutuva taloudellinen haitta kattaa.

Suomisen liikearvo testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta. Arvonalentumistestauksessa on omaisuuserien kerrytettävissä olevat rahamäärät määritetty käyttöarvon avulla, joka on saatu diskonttaamalla arvioidut tulevat rahavirrat. Toteutuneet rahavirrat voivat poiketa arvioiduista diskontatuista tulevista rahavirroista. Arvioituihin tuleviin rahavirtoihin liittyviä epävarmuustekijöitä ovat muun muassa omaisuuserien pitkä taloudellinen käyttöaika, tuotteiden ennustettujen myyntihintojen, tuotantokustannusten sekä laskelmissa käytetyn diskonttauskoron muutokset. Tulevaisuuteen liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi on mahdollista, että Suomisen kerrytettävissä olevat rahamäärät eivät riitä kattamaan omaisuuserien, etenkään liikearvon, kirjanpitoarvoja. Mikäli näin tapahtuu, on kirjattava omaisuuserien arvon alentuminen, joka toteutuessaan heikentää tulosta sekä omaa pääomaa.

Konsernin rahoitusriskit muodostuvat valuutta-, korko-, luotto-, vastapuoli-, maksuvalmius- sekä hyödykeriskeistä. Kansainvälisen liiketoiminnan luonteen mukaisesti konsernilla on valuuttakurssivaihteluista johtuvia riskejä. Korkotason muutosten vaikutukset konsernin tulokseen aiheuttavat korkoriskin. Luotto- ja vastapuoliriski muodostuu pääasiassa asiakkaille annettuun maksuaikaan liittyvästä riskistä sekä lainasaamisten ollessa kyseessä velallisten kyvystä lyhentää lainojaan. Maksuvalmiusriski on riski siitä, että konsernin rahavarat ja luottolimiitit eivät riitä kattamaan liiketoiminnan rahoitustarpeita, tai että uuden rahoituksen hankkiminen niihin tarpeisiin aiheuttaa rahoituskustannusten selkeän nousun.