Toimintaympäristö

Suominen on pyyhintätuotteisiin käytettävien kuitukankaiden maailmanlaajuinen markkinajohtaja ja yksi maailman suurimmista vesineulausteknologialla valmistettujen kuitukankaiden valmistajista. Päämarkkinaalueemme ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. Lisäksi meillä on vahva asema Etelä-Amerikassa.  

Kuitukankaiden maailmanlaajuinen kysyntä kasvaa jatkuvasti. Kasvu riippuu pääasiassa kuluttajakysynnästä, jota säätelevät yleinen taloudellinen tilanne ja kuluttajien luottamus oman taloutensa kehittymiseen. Päivittäistavaroiden, eli Suomisen tuotteiden pääasiallisten loppukäyttökohteiden kysyntä ei kuitenkaan ole luonteeltaan kovin syklistä.  

Vuonna 2020 COVID-19-pandemia leimasi voimakkaasti toimintaympäristöä. Viranomaiset ovat luokitelleet kuitukankaiden tuotannon välttämättömäksi toiminnaksi pandemian torjumiseksi alueilla, joilla muuta liiketoimintaa on suljettu. Minimoidaksemme tartuntariskin tehtaillamme otimme jo varhain keväällä 2020 käyttöön tiukat turvallisuusmenettelyt, joiden ansiosta olemme pystyneet jatkamaan toimintaamme lähes normaalisti. Tärkein painopisteemme on koko ajan ollut henkilöstömme terveyden ja turvallisuuden varmistaminen sekä liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen.  

Pandemia kasvatti myyntivolyymejä  kaikilla markkinoillamme ja kysynnän odotetaan pysyvän korkealla tasolla. Pitkällä aika välillä COVID-19 voi johtaa kuitukankaiden käytön pysyvään kasvuun siivoukseen ja desinfiointiin käytettävissä tuotteissa.

Megatrendit  

Maailmanlaajuiset megatrendit vaikuttavat kuluttajakäyttäytymiseen ja luovat siten vakaan pohjan strategiallemme ja tukevat kasvuennusteitamme. Suomiselle merkityksellisiä megatrendejä ovat väestönkasvu, globaalin keskiluokan kasvu, väestön ikääntyminen, lisääntyvä terveys-, hyvinvointi- ja ympäristötietoisuus, terveydenhuoltomenojen kasvu sekä yksilöllisyys, joka luo kysyntää räätälöidyille tuotteille.

Väestön elintason nousu ja esimerkiksi hygieniatuotteiden kysyntä ovat suorassa suhteessa toisiinsa. Elintason nousu ja elämäntapojen muuttuminen näkyvät vaurastuvan keskiluokan ostokäyttäytymisessä. Välttämättömien perushyödykkeiden lisäksi tämän väestöryhmän kulutus ohjautuu arjen rutiineja helpottaviin ja nopeuttaviin ratkaisuihin. Tällaisia ovat esimerkiksi kertakäyttöiset kodinhoitoliinat ja kauneudenhoidossa käytettävät puhdistuspyyhkeet. 

Väestön ikääntyminen ja terveydenhuollon muuttuvat toimintamallit luovat myös uusia tarpeita ja kasvattavat esimerkiksi terveydenhuollon tuotteissa ja inkontinenssituotteissa käytettävien kuitukankaiden kysyntää. Toisaalta kuitukankaiden kysyntää lisäävät myös esimerkiksi tarve löytää kustannustehokkaita ratkaisuja bakteerien ja virusten torjuntaan.

Vastuullisten tuotteiden tarve kasvaa  

Kuluttajakäyttäytyminen sekä lainsäädäntö ja sääntely edistävät entistä vastuullisempien tuotteiden markkinoita. Euroopassa merkittävimpiä toimintaympäristön muutoksia ovat Euroopan laajuinen muovistrategia ja kertakäyttömuovituotteita koskeva Euroopan komission direktiivi. Direktiivin tarkoituksena on suojella ympäristöä ja vähentää erityisesti merten roskaantumista. 

Direktiivin kaltaisia aloitteita on myös muualla maailmassa. Muiden syiden ohella myös kuitukankaasta valmistettujen tuotteiden epäasianmukaisesta hävittämisestä aiheutuvat viemärien tukkeutuminen ja merten roskaantuminen herättävät huolta. 

Direktiivi vaikuttaa kuitukankaista valmistettaviin lopputuotteisiin, koska monet kosteuspyyhkeet valmistetaan perinteisesti ainakin osittain muovia sisältävistä raaka-aineista. Pakkausmerkintävaatimukset tuotteille, jotka sisältävät muovia astuvat voimaan kesällä 2021.  

Vastuullisten kuitukankaiden kysyntä kasvaa, ja tarve kehittää entistä vastuullisempia vaihtoehtoja on selkeä. Suomisella on hyvät edellytykset reagoida tähän markkinamuutokseen.

   

Eurooppa

 

Amerikat

COVID-19-pandemian vaikutukset   COVID-19 pandemia on lisännyt kuitukankaiden kulutusta kaikilla markkina-alueillamme ja niiden kysynnän odotetaan pysyvän korkealla tasolla. Arvioimme, että pitkällä aikavälillä COVID-19 voi johtaa pysyvään kuitukankaiden käytön kasvuun siivoukseen ja desinfiointiin tarkoitetuissa tuotteissa. Pandemiaan liittyvät riskit ovat kuitenkin edelleen olemassa. Näihin kuuluvat mahdolliset ongelmat raaka-aineiden saatavuudessa, kuljetuksiin liittyvät haasteet sekä mahdolliset asiakkaiden tai omien tuotantolaitosten sulkemiset virusinfektioista tai viranomaismääräyksistä johtuen.

Markkinan ominaisuudet

 

 

Eurooppa

Euroopassa kaikki kuluttajakäyttöön tarkoitetut pyyhintätuoteryhmät ovat hyvin hajanaisia ja kilpailtuja.

Kertakäyttötuotteita koskeva direktiivi edistää kuitukangasteollisuuden vastuullisuutta

Johtavia trendejä Euroopassa ovat eettinen elämäntapa (esim. Eläinkokeettomuus ja veganismi) ja vastuullisuus (esim. Muovittomuus)

  Pohjois-Amerikka 

Pohjois-Amerikka on pyyhintätuotteiden suurin kuluttajamarkkina. Kaikki pyyhintätuoteryhmät 

kasvavat nopeasti. Tämä koskee erityisesti kaupan 

omia merkkejä, jotka valtaavat osuuksia merkittäviltä brändeiltä. Kodinhoitoliinojen osuus Pohjois-Amerikan pyyhintätuotemarkkinoista on melko suuri. Johtavia trendejä ovat arvoketjun läpinäkyvyys ja entistä luonnollisemmat valmistusaineet. 

Etelä-Amerikka 

Etelä-Amerikan markkinoita hallitsevat lastenhoitopyyhkeiden tuoteryhmä ja kuluttajabrändit, mutta muut segmentit ovat kasvussa. 

Johtavia trendejä ovat kuluttajien tietoisuuden kasvaminen, vastuullisuuden painottaminen ja pyrkimys vähentää kertakäyttömuovituotteiden käyttöä.

 Suominen  

Eurooppa-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 169,9 miljoonaa euroa eli 37 % Suomisen liikevaihdosta vuonna 2020. Suomisella oli Euroopassa 333 työntekijää vuonna 2020. Suomisella on kaksi tuotantolaitosta Italiassa, yksi Espanjassa ja yksi Suomessa. Suomisen pääkonttori sijaitsee Helsingissä.

 

Amerikat-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 289,1 miljoonaa euroa eli 63 % Suomisen liikevaihdosta vuonna 2020. Suomisella oli Amerikoissa 359 työntekijää vuonna 2020. Suomisella on kolme tuotantolaitosta Yhdysvalloissa ja yksi Brasiliassa.

Keskeiset kilpailijat

 

Keskeiset kilpailijat markkinasegmentin mukaan 

Pyyhintä Terveydenhuolto
Jacob Holm Ahlstrom-Munksjö
Sandler Jacob Holm
Glatfleter PF Nonwovens

 

Asiakkaat

 

Asiakaskuntaamme kuuluu

  • Kuluttajabrändien valmistajia, monet näistä globaaleja toimijoita
  • Globaalisti toimivia private label -tuotteiden valmistajia
  • Terveydenhuolto- ja hygieniatuotteiden valmistajia
  • Alueellisia jatkojalostajia.

Asiakassuhteemme ovat keskimäärin yli 10 vuotta pitkiä ja ne perustuvat tyypillisesti 2-3 vuodeksi solmittuihin puitesopimuksiin. Kymmenen suurinta asiakasta muodostaa noin puolet Suomisen liikevaihdosta. Ostamisen keskeisiä kriteerejä ovat muun muassa vakaa laatutaso, jatkuvuus sekä läheisyys (logistiikkaedut, yhteistyön joustavuus).

Riskit ja epävarmuustekijät

 

Valmistukseen liittyvät riskit

Suomisella on tuotantolaitoksia useissa Euroopan maissa, Yhdysvalloissa ja Brasiliassa. Esimerkiksi koneiden rikkoutumisesta aiheutuvat katkokset tehtailla voivat aiheuttaa tuotannon menetyksiä ja toimitusvaikeuksia. Järjestelmällinen kunnossapito ja koneiden käyttöiän pidentämiseen tähtäävät investoinnit ovat keskeinen osa nykyisten tuotantolinjojen toimintatehokkuuden varmistamista. 

Suomisen toiminta voi häiriintyä myös odottamattomien ja yrityksestä riippumattomien tapahtumien seurauksena. Tällaisia voivat olla esimerkiksi sähkökatkokset, tulipalot tai vesivahingot. Suominen ei välttämättä pysty ehkäisemään tällaisia tapahtumia ennakolta, mikä voi johtaa liiketoiminnan keskeytymiseen. Tällaisia riskejä varten on otettu vakuutuksia toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Koska Suomisella on kattavat omaisuus- ja keskeytysvakuutukset, vahingot ja liiketoiminnan keskeytymisestä koi tuvat taloudelliset tappiot on mahdollista saada katettua vakuutuksilla.

Suominen käyttää tuotannossaan tiettyjä tuotantomenetelmiä. Johdon näkemyksen mukaan valitut menetelmät ovat kilpailukykyisiä, eikä suuria investointeja uuteen tuotantoteknologiaan ole tarvetta tehdä. Ei kuitenkaan voida täysin sulkea pois sitä mahdollisuutta, että yrityksen teknologiavalinnat osoittautuvatkin vääriksi, jolloin uusien tai korvaavien tuotantomenetelmien kehittäminen vaatisi investointeja.

Kilpailu

Suomisella on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita eri tuoteryhmissään. Uusiin teknologioihin perustuvat ja halvempien tuotantokustannusten maista tuodut tuotteet saattavat heikentää Suomisen kilpailuetua. Ellei Suominen pysty kilpailemaan houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se saattaa menettää osan markkinaosuudestaan. Kilpailu saattaa lisätä yrityksen tuotteisiin kohdistuvia hintapaineita. 

Raaka-aineiden hinta ja saatavuus

Suominen ostaa merkittäviä määriä sellu- ja öljypohjaisia raaka-aineita. Raaka-aineet ovat liiketoiminnan suurin kustannuserä. Muutokset raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnoissa saattavat vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen. Suomisen varastot vastaavat 2–4 viikon kulutusta, ja keskimäärin kestää 2–5 kuukautta ennen kuin raaka-ainehintojen muutokset vaikuttavat myyntihintoihin joko automaattisten hinnoittelumekanismien tai neuvoteltujen hinnanmuutosten kautta. 

Pitkittyneet katkokset Suomisen tärkeimpien raaka-aineiden saatavuudessa saattavat häiritä tuotantoa ja vaikuttaa negatiivisesti konsernin liiketoimintaan. Koska Suominen hankkii suurimman osan raaka-aineistaan useilta eri kansainvälisiltä toimittajilta, merkittävät, lukuisten tuotteiden valmistamiseen vaikuttavat häiriöt ovat epätodennäköisiä.

Markkinoihin ja asiakkuuksiin liittyvät riskit

Suomisen asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää yksittäisten asiakkaiden ostomäärissä tapahtuvien muutosten mahdollisia vaikutuksia. Vuonna 2020 konsernin kymmenen suurinta asiakasta vastasi 67 %:sta (65 %) konsernin liikevaihdosta. Suurimpien asiakkaiden kanssa pyritään solmimaan pitkäaikaisia sopimuksia. Käytännössä asiakassuhteet ovat pitkäaikaisia ja kestävät useita vuosia. Asiakkuuksiin liittyviä luottoriskejä hallitaan yhtiön hallituksen hyväksymän luottopolitiikan mukaisesti. Asiakkaiden luottorajat varmistetaan luottoluokituksen ja asiakashistorian perusteella.

Suomisen tuotteiden kysyntä riippuu kuluttajamieltymysten mahdollisista muutoksista. Historiallisesti tällaisilla muutoksilla on ollut Suomiseen lähinnä positiivinen vaikutus, sillä ne ovat lisänneet kuitukankaasta valmistettujen tuotteiden kysyntää. Tämä oli selvästi nähtävissä vuonna 2020, kun COVID-19-pandemia lisäsi puhdistus- ja desinfiointipyyhkeisiin käytettävien kuitukankaiden kysyntää. Tietyt tekijät, kuten kuluttajien suhtautuminen öljypohjaisia raaka-aineita sisältäviin tuotteisiin tai näkemykset kertakäyttötuotteiden haitallisuudesta, voivat kuitenkin muuttaa kuluttajien ostotottumuksia. Suominen seuraa kuluttajatrendejä ennakoivasti ja kehittää tuotevalikoimaansa niiden mukaisesti. Biohajoavat, sataprosenttisesti kasvipohjaiset kuitukangastuotteet ovat kuuluneet yrityksen valikoimaan jo yli kymmenen vuoden ajan, ja täten yhtiö on hyvässä asemassa vastatakseen muutoksiin kuluttajien mieltymyksissä kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutokseen liittyen.

Lainsäädännön, poliittisen ympäristön ja taloudellisten olosuhteiden muutokset 

Suomisen liiketoimintaan ja tuotteisiin voivat suorasti tai epäsuorasti vaikuttaa poliittiset päätökset ja lainsäädännölliset muutokset esimerkiksi ympäristöpolitiikan tai jätteiden käsittelyyn liittyvän lainsäädännön alueilla. Yksi esimerkki tällaisesta lainsäädännöstä on EU:n ns. kertakäyttömuovidirektiivi, joka tähtää muovijätteen vähentämiseen merissä. Vastaavanlaiset säädökset saattavat yleistyä myös EU:n ulkopuolisissa maissa. Tämä luo kysyntää vastuullisemmille tuotteille, ja Suominen on hyvässä asemassa vastaamaan tähän kasvavaan kysyntään.

Maailmanpolitiikassa tapahtuvilla muutoksilla voi olla Suomiseen negatiivisia vaikutuksia. Esimerkiksi vapaakauppaa rajoittavalla poliittisella päätöksellä voi olla merkittävä vaikutus tiettyjen raaka-aineiden saatavuuteen ja hintaan, mikä puolestaan vaikuttaa Suomisen liiketoimintaan ja kannattavuuteen. Suomisen toiminta on hajaantunut sekä maantieteellisesti että eri asiakasteollisuuksiin, mikä osaltaan suojaa tämän kaltaisilta riskeiltä.

Yhdysvaltojen merkitys Suomisen liiketoiminnalle lisää dollarin vaihtokurssiin liittyvää riskiä. Suominen suojaa valuuttapositiotaan suojauspolitiikkansa mukaisesti.

Etelä-Amerikan alueelle tyypillisillä riskeillä, kuten poliittisen ympäristön tai valuuttakurssien merkittävillä muutoksilla voi olla vaikutusta Suomisen toimintaan Brasiliassa.

Investoinnit

Suominen investoi jatkuvasti tuotantolaitoksiinsa. Investointien toteutus voi viivästyä suunnitellusta, investointikustannukset voivat osoittautua odotettua suuremmiksi tai investoinnit saattavat tuottaa odotettua vähemmän liiketoiminnallista hyötyä. Investointien toteutusvaihe saattaa aiheuttaa toiminnassa tilapäisiä katkoksia. 

Kyberturvallisuus ja tietoturva

Suomisen toiminta on riippuvainen tieto- ja viestintäjärjestelmiensä ja ohjelmistojensa eheydestä, turvallisuudesta ja toiminnan vakaudesta sekä kyberuhkien onnistuneesta hallinnasta. Mikäli Suomisen tieto- tai viestintäjärjestelmät tai ohjelmistot muuttuisivat käyttökelvottomiksi, niiden käyttö vaikeutuisi merkittävästi pidemmäksi aikaa tai kyber uhat toteutuisivat, sillä voisi olla negatiivisia vaikutuksia Suomisen maineeseen, toimituskykyyn, raaka-aineiden hankintaan tai varastonhallintaan.

Rahoitus- ja taloudelliset riskit

Konserni on altis useille rahoitusriskeille, kuten valuuttakurssi-, korko-, vastapuoli-, maksuvalmius- ja luottoriskeille. Konsernin rahoitusriskejä hallitaan yhtiön hallituksen vahvistaman politiikan mukaisesti. Rahoitusriskit on kuvattu konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 3. 

Suominen on tuloverovelvollinen useissa eri maissa. Tuloveron kokonaismäärän arvioiminen koko konsernin tasolla vaatii huomattavaa harkintaa. Moniin liiketapahtumiin ja laskelmiin liittyy epävarmuustekijöitä lopullisen tuloveron määrän suhteen. Veroriskeihin liittyvät myös verokantojen tai verolainsäädännön muutokset tai niihin liittyvät virheelliset tulkinnat. Näiden riskien toteutuminen saattaisi johtaa veroviranomaisten määräämiin maksunkorotuksiin tai sanktioihin, jotka puolestaan voisivat johtaa taloudellisiin menetyksiin. Laskennallisten verosaamisten kirjaaminen taseeseen edellyttää, että laskennalliset verosaamiset voidaan hyödyntää tulevia verotuksellisia voittoja vastaan.

Suominen tekee vuosittain liikearvon alentumistestauksen. Arvonalentumistestauksessa omaisuuserien kerrytettävissä olevat rahamäärät on määritelty käyttöarvon avulla, joka muodostuu diskontatuista arvioiduista tulevista rahavirroista. Toteutuneet rahavirrat voivat poiketa diskontatuista arvioiduista tulevista rahavirroista. Arvioituihin tuleviin rahavirtoihin liittyviin epävarmuustekijöihin kuuluvat mm. omaisuuserien pitkä taloudellinen käyttöikä sekä muutokset Suomisen tuotteiden ennustetuissa myyntihinnoissa, tuotantokustannuksissa ja laskelmissa käytetyissä diskonttauskoroissa. Tulevaisuuteen liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi on mahdollista, että Suomisen kerrytettävissä olevat rahamäärät eivät riitä kattamaan omaisuuserien, erityisesti liikearvon kirjanpitoarvoja. Mikäli näin tapahtuu, on välttämätöntä kirjata arvonalentumistappio, joka toteutuessaan heikentää tulosta ja omaa pääomaa. Liikearvon alentumistestauksesta on kerrottu konsernitilinpäätöksessä.

Suomisen ei-taloudelliset riskit ja niiden hallinta

Suomisen keskeisimpien riskien arviointi sisältää myös keskeiset ei-taloudelliset riskit. Ei-taloudellisen riskin toteutumisen tyypillinen seuraus on kielteinen vaikutus maineeseen. Kaikkia toimintojamme ohjaa Suomisen liiketapaperiaatteet (Code of Conduct). Suominen edellyttää, että kaikki sen työntekijät noudattavat periaatetta. Suomisen liiketapaperiaatteet tavarantoimittajille (Supplier Code of Conduct) puolestaan määrittelee eettisen liiketoiminnan periaatteet, joita Suomisen tavarantoimittajien ja palveluntarjoajien edellytetään noudattavan. 

Ympäristöön ja ilmastonmuutokseen liittyvät riskit

Ympäristöriskit on tunnistettu (Paulíniaa lukuun ottamatta) osana ISO 14001-ympäristönhallintajärjestelmää. Kukin tuotantolaitos vastaa ympäristöriskiensä hallinnasta. Keskeisimpinä pidettyihin ympäristöriskeihin kuuluvat sidosaine- tai kemikaalivuodot ja tulipalot tuotantolaitoksilla, jotka voivat vahingoittaa ympäristöä. Näitä riskejä hallitaan tunnistamalla ja toteuttamalla toimenpiteitä, joilla minimoidaan ympäristöriskien todennäköisyys ja vakavuus.

Ilmastonmuutokseen liittyvät riskit, mukaan lukien säähän liittyvät ilmiöt kuten myrskyt, tulvat, kuivuus, tulipalot, hurrikaanit ja muut äärimmäiset sääolosuhteet, voivat vaikuttaa Suomisen toimintaan vahingoittamalla yhtiön tuotantolaitoksia tai aiheuttamalla häiriöitä yhtiön toimitusketjuun. Suominen hallitsee näitä riskejä asianmukaisten varotoimien, varautumissuunnitelmien ja vakuutusten avulla. Esimerkiksi raaka-aineiden saatavuuteen liittyviä riskejä hallinnoidaan toimimalla useiden kansainvälisten raaka-ainetoimittajien kanssa ja yhtiön omiin laitoksiin liittyviä riskejä vähentää muun muassa se, että Suomisen toiminta on maantieteellisesti hajautettu.

Sosiaaliset ja työntekijöihin liittyvät riskit

Suomisen menestys on riippuvainen sen johdon ja työntekijöiden ammatillisesta osaamisesta ja asiantuntevuudesta sekä kyvystä sitouttaa ja rekrytoida osaavia työntekijöitä. Suominen soveltaa ja kehittää jatkuvasti prosesseja ja käytäntöjä, jotka auttavat rekrytoimaan, motivoimaan ja sitouttamaan kyvykkäitä työntekijöitä. Pyrimme rakentamaan ja ylläpitämään erinomaiseen suoritukseen tähtäävää kulttuuria, jossa ihmisiä rohkaistaan nostamaan omaa suoritustasoaan ja tekemään työnsä päivittäin parhaan suorituskykynsä mukaisesti.

Työturvallisuuteen liittyviä riskejä hallitaan jatkuvalla turvallisuustyöllä ja varmistamalla, että työohjeita noudatetaan. Turvallisuusriskien minimoimiseksi Suominen on luonut turvallisuussäännöt, joita jokaisella on velvollisuus noudattaa kaikissa olosuhteissa. Ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä Suomisella on käytössä Behaviour Based Safety -ohjelma. Sitä toteutetaan turvallisuuskierroksilla, joiden aikana tunnistetaan sekä turvallinen että vaarallinen käyttäytyminen tai olosuhteet, sekä korjaavat toimenpiteet, joilla parannetaan työolosuhteiden turvallisuutta.

Ihmisoikeuksiin ja korruptioon tai lahjontaan liittyvät riskit

Suominen on tunnistanut työolosuhteiden turvallisuuteen ja työntekijöiden asiattomaan kohteluun liittyviä ihmisoikeusriskejä. Suomisella on nollatoleranssi kaikenlaista syrjintää kohtaan. Ihmisoikeuskysymykset on sisällytetty Suomisen liiketapaperiaatteisiin ja tullaan sisällyttämään tavarantoimittajien auditointiprosessiin.

Suominen ei hyväksy korruptiota tai lahjontaa missään muodossa. Suomisen liiketapaperiaatteiden ja korruption vastaisen politiikan mukaisesti Suominen ei tarjoa, anna, pyydä tai hyväksy sopimattomia tai lahjonnaksi katsottavia maksuja tai etuja vastineeksi suotuisasta päätöksestä tai sopimattomasta liiketoimintaedusta. Suominen odottaa, että kaikki palveluntarjoajat, edustajat, konsultit ja muut Suomisen puolesta toimivat kolmannet osapuolet toimivat samoin. Suominen on perustanut whistleblowing-ilmoituskanavan sekä sisäisten että ulkoisten epäiltyjen sääntörikkomusten raportointiin ja odottaa kaikkien työntekijöiden ja tavarantoimittajien raportoivan yritykselle kaikista liiketapaperiaatteiden tai tavarantoimittajan liiketapaperiaatteiden rikkomuksista.