Toimintaympäristö

Suominen on pyyhintätuotteisiin käytettävien kuitukankaiden maailmanlaajuinen markkinajohtaja ja yksi maailman suurimmista vesineulausteknologialla valmistettujen kuitukankaiden valmistajista. Päämarkkina-alueemme ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. Lisäksi meillä on vahva asema Etelä-Amerikan markkinoilla.

Kuitukankaiden maailmanlaajuinen kysyntä kasvaa jatkuvasti. Kasvu riippuu pääasiassa kulutuskysynnästä, jota säätelevät yleinen taloudellinen tilanne sekä kuluttajien luottamus oman taloudellisen tilanteensa kehittymiseen. Päivittäistavaroiden, eli Suomisen tuotteiden pääasiallisten loppukäyttökohteiden, kysyntä ei kuitenkaan ole luonteeltaan kovin syklistä.

COVID-19-pandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta

Vuonna 2021 COVID-19-pandemia leimasi toimintaympäristöä edelleen voimakkaasti. Pandemian aikana suurimmat huolenaiheet liittyvät Suomisen henkilöstön ja asiakkaiden terveyteen ja turvallisuuteen, mahdolliseen raaka-ainepulaan, logistiikkaongelmiin sekä meidän tai asiakkaidemme tuotantolaitosten mahdollisiin sulkemisiin virustartuntojen tai viranomaispäätösten vuoksi.

Olemme koko pandemian ajan keskittyneet turvaamaan henkilöstömme terveyden ja turvallisuuden sekä liiketoimintamme jatkuvuuden. Viranomaiset ovat luokitelleet kuitukankaiden tuotannon pandemian torjunnan kannalta välttämättömäksi toiminnaksi alueilla, joilla muuta liiketoimintaa on rajoitettu tai suljettu. Pystyimme vuonna 2021 jatkamaan toimintaamme lähes normaalisti pandemian alussa käyttöönotettujen tiukkojen turvallisuusmenettelyjen ansiosta.

Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla myyntimäärät pysyivät vuoden 2020 ennätystasoilla. Kolmannella neljänneksellä koimme äkillisen tilapäisen volyymien laskun johtuen
ylivarastoinnista toimitusketjussa. Volyymit palautuivat osittain viimeisellä neljänneksellä. Kysynnän kokonaiskuva jatkuu epävakaana alkuvuodesta 2022. Pitkällä aikavälillä kuitukankaiden
kysynnän oletetaan pysyvän korkeammalla tasolla kuin ennen koronapandemiaa.

Väestönkehityksen megatrendit tukevat kasvuamme

Globaalit megatrendit muokkaavat toimintaympäristöämme ja vaikuttavat liiketoimintaamme. Megatrendit, kuten väestönkasvu, maailmanlaajuinen keskiluokan kasvu, väestön ikääntyminen, lisääntynyt tietoisuus terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista sekä kasvavat terveydenhuoltomenot tukevat kasvuennusteitamme, sillä ne vaikuttavat kuluttajien käyttäytymiseen.

Esimerkiksi elintason nousun ja hygieniatuotteiden kysynnän kasvun välillä on suora yhteys. Elintason nousu ja elämäntapojen muuttuminen näkyvät vaurastuvan keskiluokan ostokäyttäytymisessä. Välttämättömien perushyödykkeiden lisäksi tämän väestöryhmän kulutus keskittyy arjen rutiineja helpottaviin ja nopeuttaviin ratkaisuihin. Tällaisia ovat esimerkiksi kodin- ja kauneudenhoidossa käytettävät kertakäyttöiset pyyhintätuotteet.

Väestön ikääntyminen ja terveydenhuollon muuttuvat toimintamallit luovat uusia tarpeita ja kasvattavat esimerkiksi terveydenhuollon sovelluksissa ja inkontinenssituotteissa käytettävien kuitukankaiden kysyntää. Myös tarve löytää kustannustehokkaita ratkaisuja bakteerien ja virusten torjuntaan lisää osaltaan kuitukankaiden kysyntää.

Vastuullisuus on yksi tärkeimmistä trendeistä

Megatrendit, kuten ilmastonmuutos ja ympäristön tilan heikkeneminen, ohjaavat meitä vähentämään toimintamme ympäristövaikutuksia, kehittämään entistä vastuullisempia tuotteita ja parantamaan raaka-ainetehokkuuttamme.

Vastuullisten kuitukankaiden markkinat ovat kasvussa maailmanlaajuisesti ja erityisesti Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Kuluttajien käyttäytyminen sekä lainsäädäntö ja sääntely ohjaavat markkinoita kohti vastuullisempia tuotteita.

Euroopassa toimintaympäristöön vaikuttavat voimakkaasti EU:n muovistrategia ja kertakäyttömuovidirektiivi (Single-Use Plastics Directive, SUPD). Direktiivin tarkoituksena on suojella ympäristöä ja vähentää merten roskaantumista. SUP-direktiivi vaikuttaa kuitukankaista valmistettaviin lopputuotteisiin, koska etenkin kosteuspyyhkeet on perinteisesti valmistettu ainakin osittain muovia sisältävistä raaka-aineista. Direktiivin vaatimus muovia sisältävien tuotteiden merkitsemisestä tuli voimaan heinäkuussa 2021.

SUP-direktiiviä vastaavia aloitteita on tehty myös muilla alueilla, joilla on havahduttu esimerkiksi epäasianmukaisesti hävitetyistä kuitukangastuotteista johtuvaan viemäreiden tukkeutumiseen ja merten roskaantumiseen.

Tarve kehittää ekologisempia ja vastuullisempia tuotteita on selvä, ja Suomisella on hyvät edellytykset vastata tähän kysyntään.


Riskit ja epävarmuustekijät

Riskit voidaan jakaa strategisiin, operatiivisiin, rahoitus- ja vahinkoriskeihin. Tältä sivulta löydät tietoa myös ei-taloudellisista riskeistä ja niiden hallinnasta.

Asiakkaat ja keskeiset kilpailijat

Asiakassuhteemme ovat keskimäärin yli 10 vuotta pitkiä ja ne perustuvat tyypillisesti 2-3 vuodeksi solmittuihin puitesopimuksiin.