Toimintaympäristö

Suominen on pyyhintätuotteisiin käytettävien kuitukankaiden maailmanlaajuinen markkinajohtaja ja yksi maailman suurimmista vesineulausteknologialla valmistettavien kuitukankaiden valmistajista. Päämarkkina-alueitamme ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. Lisäksi meillä on vahva asema Etelä-Amerikan markkinoilla.

Kuitukankaiden maailmanlaajuinen kysyntä kasvaa jatkuvasti. Kasvu riippuu pääasiassa kulutuskysynnästä, jota säätelevät yleinen taloudellinen tilanne ja kuluttajien luottamus omaan talouteensa. Päivittäistavaroiden, eli Suomisen tuotteiden pääasiallisten loppukäyttökohteiden, kysyntä ei kuitenkaan ole kovin suhdanneherkkää. Kuitukankaiden kysynnän kasvu ylittää maan bruttokansantuotteen kasvun yleensä parilla prosenttiyksiköllä.

Vastuullisuuden merkitys kasvaa edelleen

Megatrendit, kuten ilmastonmuutos ja ympäristön tilan heikkeneminen, ohjaavat meitä vähentämään toimintamme ympäristövaikutuksia, kehittämään entistä vastuullisempia tuotteita ja parantamaan raaka-ainetehokkuuttamme.

Vastuullisten kuitukankaiden markkinat ovat kasvussa maailmanlaajuisesti ja erityisesti Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Lainsäädäntö ja määräykset sekä kuluttajien käyttäytyminen ohjaavat markkinoita kohti vastuullisempia tuotteita.

Euroopassa toimintaympäristöön vaikuttavat voimakkaimmin Euroopan unionin muovistrategia ja kertakäyttömuovidirektiivi (Single-Use Plastics Directive, SUPD). Direktiivin tarkoituksena on suojella ympäristöä ja vähentää merten roskaantumista. SUP-direktiivi vaikuttaa kuitukankaista valmistettaviin lopputuotteisiin, koska etenkin kosteuspyyhkeet on perinteisesti valmistettu ainakin osittain muovia sisältävistä raaka-aineista. Direktiivin vaatimus muovia sisältävien tuotteiden merkitsemisestä tuli voimaan vuonna 2021. SUP-direktiiviä vastaavia aloitteita on tehty myös muilla alueilla, joilla on havahduttu esi­merkiksi epäasianmukaisesti hävitetyistä kuitukangastuotteista johtuvaan viemäreiden tukkeutumiseen ja merten roskaantumiseen.

Markkinoilla on selvä tarve ekologisemmille ja vastuullisemmille kuitukangastuotteille, ja Suomisella on hyvät edellytykset vastata tähän kysyntään.

Väestönkehityksen megatrendit tukevat kasvuamme

Globaalit megatrendit muokkaavat toimintaympäristöäm­me ja vaikuttavat liiketoimintaamme. Megatrendit, kuten väestönkasvu, keskiluokan kasvu, väestön ikääntyminen, lisääntynyt tietoisuus terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista sekä kasvavat terveydenhuoltomenot tukevat Suomisen kasvuennustetta, sillä ne vaikuttavat kuluttajien käyttäytymiseen.

Esimerkiksi elintason nousun ja hygieniatuotteiden kysynnän kasvun välillä on suora yhteys. Elintason nousu ja elämäntapojen muuttuminen näkyvät vaurastuvan keskiluokan ostokäyttäytymisessä. Välttämättömien perushyödykkeiden lisäksi tämä väestöryhmä on yhä kiinnostuneempi ratkaisuista, jotka helpottavat ja nopeuttavat arjen rutiineja. Tämä ilmiö näkyy esimerkiksi kodin- ja kauneudenhoidossa käytettävien kertakäyttöisten pyyhintätuotteiden kulutuksen lisääntymisenä.

Uusia tarpeita ilmaantuu väestön ikääntyessä ja terveydenhuoltomallien muuttuessa. Esimerkiksi lääketieteellisissä sovelluksissa ja inkontinenssituotteissa käytettävien kuitukankaiden kysyntä kasvaa. Terveydenhuollon sektorilla kuitukankaiden kysyntää lisää myös tarve löytää kustannustehokkaita ratkaisuja bakteerien ja virusten torjuntaan.

Sota Ukrainassa ja koronaviruspandemia aiheuttavat epävarmuutta

Sota Ukrainassa on pahentanut raaka-aine-, energia- ja rahtikustannusten inflaatiopaineita ja lisännyt yleistä epävarmuutta. Nousevien energiakustannusten vuoksi Suominen on ottanut käyttöön lisämaksuja Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuoden loppua kohti raaka-ainemarkkina alkoi kääntyä suotuisampaan suuntaan.

Vuonna 2022 koronaviruspandemia näkyi yhä vahvasti toimintaympäristössä. Pandemian aikana suurimmat huolenaiheet liittyivät Suomisen henkilöstön ja asiakkaiden terveyteen ja turvallisuuteen, mahdolliseen raaka-aine­pulaan, logistiikkaongelmiin sekä meidän tai asiakkaidemme tuotantolaitosten mahdollisiin sulkemisiin virustartuntojen tai viranomaispäätösten vuoksi. Olemme koko pandemian ajan keskittyneet takaamaan henkilöstömme terveyden ja turvallisuuden sekä liiketoiminnan jatkuvuuden. Vuonna 2022 pystyimme jatkamaan toimintaamme ilman merkittäviä vaikutuksia.

Markkinoilla pandemia aiheutti piikin kuitukankaiden kysynnässä, minkä jälkeen kysyntä jälleen laantui. Tämä johti varastojen epätasapainoon koko toimitusketjussa, ja erityisesti Yhdysvalloissa. Markkinoilla uskotaan, että pitkällä aikavälillä pyyhintätuotteiden loppukäyttäjäkysyntä jää suuremmaksi kuin ennen pandemiaa.


Riskit ja epävarmuustekijät

Riskit voidaan jakaa strategisiin, operatiivisiin, rahoitus- ja vahinkoriskeihin. Tältä sivulta löydät tietoa myös ei-taloudellisista riskeistä ja niiden hallinnasta.

Asiakkaat ja keskeiset kilpailijat

Asiakassuhteemme ovat keskimäärin yli 10 vuotta pitkiä ja ne perustuvat tyypillisesti 2-3 vuodeksi solmittuihin puitesopimuksiin.