Riskit ja epävarmuustekijät

Valmistukseen liittyvät riskit

Suomisella on tuotantolaitoksia useissa Euroopan maissa, Yhdysvalloissa ja Brasiliassa. Esimerkiksi koneiden rikkoutumisesta aiheutuvat katkokset tehtailla voivat aiheuttaa tuotannon menetyksiä ja toimitusvaikeuksia. Järjestelmällinen kunnossapito ja koneiden käyttöiän pidentämiseen tähtäävät investoinnit ovat keskeinen osa nykyisten tuotantolinjojen toimintatehokkuuden varmistamista.

Suomisen toiminta voi häiriintyä myös odottamattomien ja yrityksestä riippumattomien tapahtumien seurauksena. Tällaisia voivat olla esimerkiksi sähkökatkokset, tulipalot tai vesivahingot. Suominen ei välttämättä pysty ehkäisemään tällaisia tapahtumia ennakolta, mikä voi johtaa liiketoiminnan keskeytymiseen. Tällaisia riskejä varten on otettu vakuutuksia toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Koska Suomisella on kattavat omaisuusja keskeytysvakuutukset, vahingot ja liiketoiminnan keskeytymisestä koituvat taloudelliset tappiot on mahdollista saada katettua vakuutuksilla.

Suominen käyttää tuotannossaan tiettyjä tuotantomenetelmiä. Johdon näkemyksen mukaan valitut menetelmät ovat kilpailukykyisiä, eikä suuria investointeja uuteen tuotantoteknologiaan ole tarvetta tehdä. Ei kuitenkaan voida täysin sulkea pois sitä mahdollisuutta, että yrityksen teknologiavalinnat osoittautuvatkin vääriksi, jolloin uusien tai korvaavien tuotantomenetelmien kehittäminen vaatisi investointeja.

Kilpailu

Suomisella on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Uusiin teknologioihin perustuvat ja halvempien tuotantokustannusten maista tuodut tuotteet saattavat heikentää Suomisen kilpailuetua. Ellei Suominen pysty kilpailemaan houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se saattaa menettää osan markkinaosuudestaan. Kilpailu saattaa lisätä yrityksen tuotteisiin kohdistuvia hintapaineita.

Raaka-aineiden hinta ja saatavuus

Suominen ostaa merkittäviä määriä sellu- ja öljypohjaisia raaka-aineita. Raaka-aineet ovat toiminnan suurin kustannuserä. Muutokset raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnoissa saattavat vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen. Suomisen varastot vastaavat 2–4 viikon kulutusta, ja keskimäärin kestää 2–5 kuukautta ennen kuin raaka-ainehintojen muutokset vaikuttavat myyntihintoihin joko automaattisten hinnoittelumekanismien tai neuvoteltujen hinnanmuutosten kautta.

Pitkittyneet katkokset Suomisen tärkeimpien raakaaineiden saatavuudessa saattavat häiritä tuotantoa ja vaikuttaa negatiivisesti konsernin liiketoimintaan. Koska Suominen hankkii suurimman osan raaka-aineistaan useilta eri kansainvälisiltä toimittajilta, merkittävät, lukuisten tuotteiden valmistamiseen vaikuttavat häiriöt ovat epätodennäköisiä.

Energian hinta ja saatavuus

Energiakustannukset muodostavat merkittävän osan Suomisen tuotantokustannuksista. Suominen kuluttaa pääasiassa sähköä ja kaasua. Korkeammat hinnat ja energian saatavuuden heikkeneminen voivat vaikuttaa Suomisen kannattavuuteen tuotantokustannusten nousun kautta.

Markkinoihin ja asiakkuuksiin liittyvät riskit

Suomisen asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää yksittäisten asiakkaiden ostomäärissä tapahtuvien muutosten mahdollisia vaikutuksia. Vuonna 2021 konsernin kymmenen suurinta asiakasta vastasi 66 %:sta (67 %) konsernin liikevaihdosta. Suurimpien asiakkaiden kanssa pyritään solmimaan pitkäaikaisia sopimuksia. Käytännössä asiakassuhteet ovat pitkäaikaisia ja kestävät useita vuosia. Asiakkuuksiin liittyviä luottoriskejä hallitaan yhtiön hallituksen hyväksymän luottopolitiikan mukaisesti. Asiakkaiden luottorajat varmistetaan luottoluokituksen ja asiakashistorian perusteella.

Suomisen tuotteiden kysyntä riippuu kuluttajamieltymysten mahdollisista muutoksista. Historiallisesti tällaisilla muutoksilla on ollut Suomiseen lähinnä positiivinen vaikutus, sillä ne ovat lisänneet kuitukankaasta valmistettujen tuotteiden kysyntää. Esimerkiksi COVID-19-pandemia lisäsi kuitukankaiden kysyntää puhdistus- ja desinfiointipyyhkeisiin. Tietyt tekijät, kuten kuluttajien suhtautuminen öljypohjaisia raaka-aineita sisältäviin tuotteisiin tai näkemykset kertakäyttötuotteiden haitallisuudesta, voivat kuitenkin muuttaa kuluttajien ostotottumuksia. Suominen tarkkailee kuluttajatrendejä ennakoivasti ja kehittää tuotevalikoimaansa sen mukaisesti. Biohajoavat, sataprosenttisesti kasvipohjaiset kuitukangastuotteet ovat kuuluneet yrityksen valikoimaan jo yli kymmenen vuoden ajan, ja täten yhtiö on hyvässä asemassa vastaamaan muutoksiin kuluttajien mieltymyksissä liittyen kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutokseen.

Lainsäädännön, poliittisen ympäristön ja taloudellisten olosuhteiden muutokset

Suomisen liiketoimintaan ja tuotteisiin voivat suorasti tai epäsuorasti vaikuttaa poliittiset päätökset ja lainsäädännölliset muutokset esimerkiksi ympäristöpolitiikan tai jätteiden käsittelyyn liittyvän lainsäädännön alueilla. Yksi esimerkki tällaisesta lainsäädännöstä on EU:n ns. kertakäyttömuovidirektiivi, joka tähtää muovijätteen vähentämiseen merissä. Vastaavanlaiset säädökset saattavat yleistyä myös EU:n ulkopuolisissa maissa. Tämä luo kysyntää vastuullisemmille tuotteille, ja Suominen on hyvissä asemissa vastaamaan tähän kasvavaan kysyntään.

Maailmanpolitiikassa tapahtuvilla muutoksilla voi olla Suomiseen negatiivisia vaikutuksia. Esimerkiksi vapaakauppaa rajoittavalla poliittisella päätöksellä voi olla merkittävä vaikutus tiettyjen raaka-aineiden saatavuuteen ja hintaan, mikä puolestaan vaikuttaa Suomisen liiketoimintaan ja kannattavuuteen. Suomisen toiminta on hajaantunut sekä maantieteellisesti että eri asiakasteollisuuksiin, mikä osaltaan suojaa tämän kaltaisilta riskeiltä.

Yhdysvaltojen merkitys Suomisen liiketoiminnalle lisää dollarin vaihtokurssiin liittyvää riskiä. Suominen suojaa valuuttapositiotaan suojauspolitiikkansa mukaisesti.

Etelä-Amerikan alueelle tyypillisillä riskeillä, kuten poliittisen ympäristön tai valuuttakurssien merkittävillä muutoksilla voi olla vaikutusta Suomisen toimintaan Brasiliassa.

Investoinnit

Suominen investoi jatkuvasti tuotantolaitoksiinsa. Investointien toteutus voi viivästyä suunnitellusta, investointikustannukset voivat osoittautua odotettua suuremmiksi tai investoinnit saattavat tuottaa odotettua vähemmän liiketoiminnallista hyötyä. Investointien toteutusvaihe saattaa aiheuttaa toiminnassa tilapäisiä katkoksia.

Kyberturvallisuus ja tietoturva

Suomisen toiminta on riippuvainen sen tieto- ja viestintäjärjestelmien ja ohjelmistojen eheydestä, turvallisuudesta ja toiminnan vakaudesta sekä kyberuhkien onnistuneesta hallinnasta. Mikäli Suomisen tietotai viestintäjärjestelmät tai ohjelmistot muuttuisivat käyttökelvottomiksi, niiden käyttö vaikeutuisi merkittävästi pidemmäksi aikaa tai kyberuhat toteutuisivat, sillä voisi olla negatiivisia vaikutuksia Suomisen maineeseen, toimituskykyyn, raaka-aineiden hankintaan tai varastonhallintaan.

Rahoitus- ja taloudelliset riskit

Konserni on altis useille rahoitusriskeille, kuten valuutta-, korko-, vastapuoli-, maksuvalmius- ja luottoriskeille. Konsernin rahoitusriskejä hallitaan yhtiön hallituksen vahvistaman politiikan mukaisesti. Rahoitusriskit on kuvattu konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 3.

Suominen on tuloverovelvollinen useissa eri maissa. Tuloveron kokonaismäärän arvioiminen koko konsernin tasolla vaatii huomattavaa harkintaa. Moniin liiketapahtumiin ja laskelmiin liittyy epävarmuustekijöitä lopullisen tuloveron määrän suhteen. Veroriskeihin liittyvät myös verokantojen tai verolainsäädännön muutokset tai niihin liittyvät virheelliset tulkinnat. Näiden riskien toteutuminen saattaisi johtaa veroviranomaisten määräämiin maksunkorotuksiin tai sanktioihin, jotka puolestaan voisivat johtaa taloudellisiin menetyksiin. Laskennallisten verosaamisten kirjaaminen taseeseen edellyttää, että laskennalliset verosaamiset voidaan hyödyntää tulevia verotuksellisia voittoja vastaan.

Suominen tekee vuosittain liikearvon alentumistestauksen. Arvonalentumistestauksessa omaisuuserien kerrytettävissä olevat rahamäärät on määritelty käyttöarvon avulla, joka muodostuu diskontatuista arvioiduista vastaisista rahavirroista. Toteutuneet rahavirrat voivat poiketa diskontatuista arvioiduista vastaisista rahavirroista. Arvioituihin vastaisiin rahavirtoihin liittyviin epävarmuustekijöihin kuuluvat mm. omaisuuserien pitkä taloudellinen käyttöikä sekä muutokset Suomisen tuotteiden ennustetuissa myyntihinnoissa, tuotantokustannuksissa ja testauksessa käytetyissä diskonttauskoroissa. Tulevaisuuteen liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi on mahdollista, että Suomisen kerrytettävissä olevat rahamäärät eivät riitä kattamaan omaisuuserien, erityisesti liikearvon, kirjanpitoarvoja. Mikäli näin tapahtuu, joudutaan kirjaamaan arvonalentumistappio, joka toteutuessaan heikentää tulosta ja omaa pääomaa. Liikearvon arvonalentumistestauksesta on kerrottu konsernitilinpäätöksessä.

Suomisen ei-taloudelliset riskit ja niiden hallinta

Suomisen keskeisimpien riskien arviointi sisältää myös keskeiset ei-taloudelliset riskit. Ei-taloudellisen riskin toteutumisen tyypillinen seuraus on kielteinen vaikutus maineeseen. Kaikkia toimintojamme ohjaa Suomisen liiketapaperiaatteet (Code of Conduct). Suominen edellyttää, että kaikki sen työntekijät noudattavat ohjetta. Suomisen liiketapaperiaate tavarantoimittajille (Supplier Code of Conduct) puolestaan määrittelee eettisen liiketoiminnan periaatteet, joita Suomisen tavarantoimittajien ja palveluntarjoajien edellytetään noudattavan.

Ympäristöön ja ilmastonmuutokseen liittyvät riskit

Ympäristöriskit on tunnistettu osana ISO 14001 -ympäristönhallintajärjestelmää. Kukin tuotantolaitos vastaa ympäristöriskien hallinnasta. Keskeisimpinä pidettyihin ympäristöriskeihin kuuluvat sidosaine- tai kemikaalivuodot ja tulipalot tuotantolaitoksilla, jotka voivat vahingoittaa ympäristöä. Näitä riskejä hallitaan tunnistamalla ja toteuttamalla toimenpiteitä, joilla minimoidaan ympäristöriskien todennäköisyys ja vakavuus.

Ilmastonmuutokseen liittyvät riskit, mukaan lukien säähän liittyvät ilmiöt kuten myrskyt, tulvat, kuivuus, tulipalot, hurrikaanit ja muut äärimmäiset sääolosuhteet, voivat vaikuttaa Suomisen toimintaan vahingoittamalla yhtiön tuotantolaitoksia tai aiheuttamalla häiriöitä yhtiön toimitusketjuun. Suominen hallitsee näitä riskejä asianmukaisten varotoimien, varautumissuunnitelmien ja vakuutusten avulla. Esimerkiksi raaka-aineiden saatavuuteen liittyviä riskejä hallinnoidaan toimimalla useiden kansainvälisten raaka-ainetoimittajien kanssa ja yhtiön omiin laitoksiin liittyviä riskejä vähentää muun muassa se, että Suomisen toiminta on maantieteellisesti hajautettu.

Sosiaaliset ja työntekijöihin liittyvät riskit

Suomisen menestys on riippuvainen sen johdon ja työntekijöiden ammatillisesta osaamisesta ja asiantuntevuudesta sekä sen kyvystä sitouttaa ja rekrytoida osaavia työntekijöitä. Suominen soveltaa ja kehittää jatkuvasti prosesseja ja käytäntöjä, jotka auttavat rekrytoimaan, kannustamaan ja sitouttamaan kyvykkäitä työntekijöitä. Pyrimme rakentamaan ja ylläpitämään erinomaiseen suoritukseen tähtäävää kulttuuria, jossa ihmisiä rohkaistaan nostamaan omaa vaatimustasoaan ja suoriutumaan työstään joka päivä parhaan suorituskykynsä mukaisesti.

Työturvallisuuteen liittyviä riskejä hallitaan jatkuvalla turvallisuustyöllä ja varmistamalla, että työohjeita noudatetaan. Turvallisuusriskien minimoimiseksi Suominen on luonut turvallisuussäännöt, joita jokaisella on velvollisuus noudattaa kaikissa olosuhteissa. Ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä Suomisella on käytössä Behaviour Based Safety -ohjelma. Sitä toteutetaan turvallisuuskierroksilla, joiden aikana tunnistetaan turvallinen ja vaarallinen käyttäytyminen tai olosuhteet sekä korjaavat toimenpiteet, joilla parannetaan työolosuhteiden turvallisuutta.

Ihmisoikeuksiin ja korruptioon tai lahjontaan liittyvät riskit

Suominen on tunnistanut työolosuhteiden turvallisuuteen ja työntekijöiden asiattomaan kohteluun liittyviä ihmisoikeusriskejä. Suomisella on nollatoleranssi kaikenlaista syrjintää kohtaan. Ihmisoikeuskysymykset on sisällytetty Suomisen eettisiin ohjeisiin ja tullaan sisällyttämään tavarantoimittajien auditointiprosessiin.

Suomisella ei hyväksytä korruptiota tai lahjontaa missään muodossa. Suomisen liiketapaperiaatteiden ja lahjonnan vastaisen politiikan, joka sisältää myös liikelahjoja koskevat ohjeet, mukaisesti Suominen ei tarjoa, anna, pyydä tai hyväksy sopimattomia tai lahjonnaksi katsottavia maksuja tai etuja vastineeksi suotuisasta päätöksestä tai sopimattomasta liiketoimintaedusta. Suominen odottaa, että kaikki palveluntarjoajat, edustajat, konsultit ja muut sen puolesta toimivat kolmannet osapuolet toimivat samoin. Suominen on perustanut useita kanavia epäiltyjen sääntörikkomusten raportointiin, mukaan lukien riippumattoman osapuolen ylläpitämän SpeakUp-kanavan. Suominen odottaa kaikkien työntekijöiden ja tavarantoimittajien raportoivan yritykselle kaikista eettisten ohjeiden tai tavarantoimittajan eettisten ohjeiden rikkomuksista.