Toimintaympäristö

Suomisen päämarkkina-alueet ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. Lisäksi meillä on vahva asema Etelä-Amerikan kasvavilla markkinoilla. Suominen on pyyhintätuotteisiin käytettävien kuitukankaiden maailmanlaajuinen markkinajohtaja ja yksi maailman suurimmista vesineulausteknologialla valmistettujen kuitukankaiden valmistajista.

Kuitukankaiden kysyntä kasvaa maailmanlaajuisesti. Vesineulausteknologialla valmistettujen kuitukankaiden markkina kasvaa kaikilla alueilla, ja Suominen johtaa tätä markkinaa maailmanlaajuisesti suurimmalla laitekannallaan.

Kuitukankaiden kysyntä riippuu pitkälti kulutuskysynnästä. Kulutuskysyntää säätelevät yleinen taloudellinen tilanne ja kuluttajien luottamus oman taloutensa kehittymiseen. Päivittäistavaroiden – eli Suomisen tuotteiden pääasiallisten loppukäyttökohteiden – kysyntä ei kuitenkaan ole luonteeltaan kovin syklistä.

Megatrendit

Maailmanlaajuiset megatrendit vaikuttavat kuluttajakäyttäytymiseen ja luovat siten vakaan pohjan strategiallemme ja tukevat kasvuennusteitamme. Tällaisia megatrendejä ovat muiden muassa väestönkasvu, globaalin keskiluokan kasvu, väestön ikääntyminen, lisääntyvä terveys-, hyvinvointi- ja ympäristötietoisuus, terveydenhuoltomenojen kasvu sekä yksilöllisyys, joka luo kysyntää räätälöidyille tuotteille.

Väestön elintason nousu ja esimerkiksi hygieniatuotteiden kysyntä ovat suorassa suhteessa toisiinsa. Elintason nousu ja elämäntapojen muuttuminen näkyvät vaurastuvan keskiluokan ostokäyttäytymisessä. Välttämättömien perushyödykkeiden lisäksi tämän väestöryhmän kulutus ohjautuu arjen rutiineja helpottaviin ja nopeuttaviin ratkaisuihin. Tällaisia ovat esimerkiksi kertakäyttöiset kodinhoitoliinat ja kauneudenhoidossa käytettävät puhdistuspyyhkeet.

Väestön ikääntyminen ja terveydenhuollon muuttuvat toimintamallit luovat myös uusia tarpeita ja kasvattavat esimerkiksi terveydenhuollon tuotteissa ja inkontinenssituotteissa käytettävien kuitukankaiden kysyntää. Toisaalta kuitukankaiden kysyntää lisäävät myös esimerkiksi tarve löytää kustannustehokkaita ratkaisuja sairaalainfektioiden sekä erilaisten pandemioiden torjuntaan.

Entistä vastuullisempia tuotteita

Lainsäädäntö ja sääntely edistävät entistä vastuullisempien tuotteiden markkinoita. Euroopassa merkittävimpiä toimintaympäristön muutoksia on Euroopan laajuinen muovistrategia ja Euroopan komission kertakäyttömuovituotteita koskeva direktiivi. Direktiivin tarkoituksena on suojella ympäristöä ja vähentää erityisesti merten roskaantumista.

Direktiivin kaltaisia aloitteita on myös muualla maailmassa, kuten Kanadassa ja Kaliforniassa. Kuitukankaasta valmistettujen tuotteiden epäasianmukaisesta hävittämisestä aiheutuva viemärien tukkeutuminen ja merten roskaantuminen herättävät huolta joillakin alueilla.

Direktiivi vaikuttaa kuitukankaista valmistettaviin lopputuotteisiin, koska monet kosteuspyyhkeet valmistetaan perinteisesti ainakin osittain muovia sisältävistä raaka-aineista. Terveyssiteiden ja kosteuspyyhkeiden osalta Euroopan komissio ehdottaa uusia pakkausmerkintävaatimuksia ja kuluttajavalistusta. Lisäksi laajennettu tuottajavastuu asettaa uusia vaatimuksia kosteuspyyhkeiden valmistajille.

Sääntelyn ja kuluttajakäyttäytymisen muutosten myötä markkinoilla pyritään kehittämään entistä vastuullisempia vaihtoehtoja. Suomisella on hyvät edellytykset reagoida tähän markkinamuutokseen.

 

  Eurooppa   Amerikat
Markkinan koko Vesineulausteknologialla valmistettujen kuitukankaiden kulutus oli 322,9 kilotonnia vuonna 2019.*   Vesineulausteknologialla valmistettujen kuitukankaiden kulutus oli 334,2 kilotonnia vuonna 2019.*
Markkinan ominaisuudet

Kaikki kuluttajakäyttöön tarkoitetut pyyhintätuoteryhmät ovat Euroopassa hyvin kilpailtuja. Vesineulausteknologialla valmistetut tuotteet ovat hallitsevassa asemassa kaikissa tuoteryhmissä, lukuun ottamatta Coform-teknologialla valmistettuja lastenhoitopyyhkeitä ja märkärainausvesineulausteknologialla valmistettua kosteaa wc-paperia.

Brändättyjen tuotteiden ja kauppojen omien merkkien markkinat ovat erittäin hajanaiset. Vesineulaus- ja märkärainausvesineulausteknologialla valmistettujen tuotteiden markkinoilla on ylikapasiteettia.

Kertakäyttömuovituotteita koskeva direktiivi edistää vastuullisuutta. Wc:stä huuhdeltavien pyyhintätuotteiden sääntelyn odotetaan vaikuttavan erityisesti kostean wc-paperin tuoteryhmään.

Johtavia trendejä Euroopassa ovat eettinen elämäntapa (esim. eläinkokeettomuus ja veganismi) ja vastuullisuus (esim. muovittomuus).

 

Pohjois-Amerikka

Pohjois-Amerikka on ylivoimaisesti suurin pyyhintätuotteiden kuluttajamarkkina. Kuitukankaita käytetään monipuolisesti erilaisiin pyyhintätuotteisiin.

Kaikki pyyhintätuoteryhmät kasvavat nopeasti. Tämä koskee erityisesti kaupan omia merkkejä, jotka valtaavat osuuksia merkittäviltä brändeiltä. Kodinhoitoliinojen osuus Pohjois-Amerikan pyyhintätuotemarkkinoista on melko suuri.

Johtavia trendejä ovat arvoketjun läpinäkyvyys ja entistä luonnollisemmat valmistusaineet.

Etelä-Amerikka

Etelä-Amerikan markkinoita hallitsevat lastenhoitopyyhkeiden tuoteryhmä ja kuluttajabrändit, mutta muut segmentit ovat kasvussa.

Vesineulausteknologialla valmistettujen tuotteiden kysyntä ylittää kapasiteetin. Paikallisen tuotannon lisäksi tuotteita tuodaan muualta. Etelä-Amerikan markkinoilla on suuri kysyntä kuitukangastuotteille, mutta hinta on este niiden hankkimiselle. Viime aikoina hankintamahdollisuudet ja saatavuus ovat kuitenkin parantuneet.

Johtavia trendejä ovat kuluttajien tietoisuuden kasvaminen, vastuullisuuden painottaminen ja pyrkimys vähentää kertakäyttömuovituotteiden käyttöä.

Suominen

Eurooppa-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 149,8 miljoonaa euroa eli 36 % koko liikevaihdosta vuonna 2019. Suomisella oli Euroopassa 326 työntekijää vuonna 2019.

Suomisella on kaksi tuotantolaitosta Italiassa, yksi Espanjassa ja yksi Suomessa. Suomisen pääkönttori sijaitsee Helsingissä.

 

Amerikat-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 261,7 miljoonaa euroa eli 64 % koko liikevaihdosta vuonna 2019. Suomisella oli Amerikoissa 345 työntekijää vuonna 2019.

Suomisella on kolme tuotantolaitosta Yhdysvalloissa ja yksi Brasiliassa.

 

Keskeiset kilpailijat

 

Keskeiset kilpailijat markkinasegmentin mukaan 

Pyyhintä Terveydenhuolto
Jacob Holm Ahlstrom-Munksjö
Sandler Jacob Holm
Glatfleter PF Nonwovens

 

Asiakkaat

 

Asiakaskuntaamme kuuluu

  • Kuluttajabrändien valmistajia, monet näistä globaaleja toimijoita
  • Globaalisti toimivia private label -tuotteiden valmistajia
  • Terveydenhuolto- ja hygieniatuotteiden valmistajia
  • Alueellisia jatkojalostajia.

Asiakassuhteemme ovat keskimäärin yli 10 vuotta pitkiä ja ne perustuvat tyypillisesti 2-3 vuodeksi solmittuihin puitesopimuksiin. Kymmenen suurinta asiakasta muodostaa noin puolet Suomisen liikevaihdosta. Ostamisen keskeisiä kriteerejä ovat muun muassa vakaa laatutaso, jatkuvuus sekä läheisyys (logistiikkaedut, yhteistyön joustavuus).

Riskit ja epävarmuustekijät

 

Valmistukseen liittyvät riskit
Suomisella on tuotantolaitoksia useissa Euroopan maissa, Yhdysvalloissa ja Brasiliassa. Esimerkiksi koneiden rikkoutumisesta aiheutuvat katkokset tehtailla voivat aiheuttaa tuotannon menetyksiä ja toimitusvaikeuksia. Järjestelmällinen kunnossapito ja koneiden käyttöiän pidentämiseen tähtäävät investoinnit ovat keskeinen osa nykyisten tuotantolinjojen toimintatehokkuuden varmistamista.Suomisen toiminta voi häiriintyä myös odottamattomien ja yrityksestä riippumattomien tapahtumien seurauksena. Tällaisia voivat olla esimerkiksi sähkökatkokset, tulipalot tai vesivahingot. Suominen ei välttämättä pysty ehkäisemään tällaisia tapahtumia ennakolta, mikä voi johtaa liiketoiminnan keskeytymiseen. Tällaisia riskejä varten on otettu vakuutuksia toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Koska Suomisella on kattavat omaisuus- ja keskeytysvakuutukset, vahingot ja liiketoiminnan keskeytymisestä koituvat taloudelliset tappiot on mahdollista saada katettua vakuutuksilla.Suominen käyttää tuotannossaan tiettyjä tuotantomenetelmiä. Johdon näkemyksen mukaan valitut menetelmät ovat kilpailukykyisiä, eikä suuria investointeja uuteen tuotantoteknologiaan ole tarvetta tehdä. Ei kuitenkaan voida täysin sulkea pois sitä mahdollisuutta, että yrityksen teknologiavalinnat osoittautuvatkin vääriksi, jolloin uusien tai korvaavien tuotantomenetelmien kehittäminen vaatisi investointeja.

Kilpailu
Suomisella on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Joissakin tuoteryhmissä on tällä hetkellä ylitarjontaa Suomisen pääasiallisilla markkinoilla. Uusiin teknologioihin perustuvat ja halvempien tuotantokustannusten maista tuodut tuotteet saattavat heikentää Suomisen kilpailuetua. Ellei Suominen pysty kilpailemaan houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se saattaa menettää osan markkinaosuudestaan. Kilpailu saattaa lisätä yrityksen tuotteisiin kohdistuvia hintapaineita.

Raaka-aineiden hinta ja saatavuus
Suominen ostaa merkittäviä määriä sellu- ja öljypohjaisia raaka-aineita. Raaka-aineet ovat toiminnan suurin kustannuserä. Muutokset raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnoissa saattavat vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen. Suomisen varastot vastaavat 2–4 viikon kulutusta, ja näiden raaka-aineiden hinnanmuutosten siirtäminen sopimuksellisten asiakkaiden hintoihin kestää 2–5 kuukautta.Pitkittyneet katkokset Suomisen tärkeimpien raaka-aineiden saatavuudessa saattavat häiritä tuotantoa ja vaikuttaa negatiivisesti konsernin liiketoimintaan. Koska Suominen hankkii suurimman osan raaka-aineistaan useilta eri kansainvälisiltä toimittajilta, merkittävät, lukuisten tuotteiden valmistamiseen vaikuttavat häiriöt ovat epätodennäköisiä. 

Markkinoihin ja asiakkuuksiin liittyvät riskit
Suomisen asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää yksittäisten asiakkaiden ostomäärissä tapahtuvien muutosten mahdollisia vaikutuksia. Vuonna 2019 konsernin kymmenen suurinta asiakasta vastasi 65 %:sta (65 %) konsernin nettomyynnistä. Suurimpien asiakkaiden kanssa pyritään solmimaan pitkäaikaisia sopimuksia. Käytännössä asiakassuhteet ovat pitkäaikaisia ja kestävät useita vuosia. Asiakkuuksiin liittyviä luottoriskejä hallitaan yhtiön hallituksen hyväksymän luottopolitiikan mukaisesti. Asiakkaiden luottorajat määritetään luottoluokituksen ja asiakashistorian perusteella.Suomisen tuotteiden kysyntä riippuu kuluttajamieltymysten kehityksestä. Historiallisesti globaalien kulutusmieltymysten muutoksilla on ollut Suomiseen lähinnä positiivinen vaikutus, sillä ne ovat lisänneet kuitukankaasta valmistettujen tuotteiden kysyntää. Tietyt tekijät, kuten kuluttajien suhtautuminen öljypohjaisia raaka-aineita sisältäviin tuotteisiin tai näkemykset kertakäyttötuotteiden haitallisuudesta, voivat kuitenkin muuttaa nopeasti kuluttajien mieltymyksiä ja ostotottumuksia. Suominen tarkkailee aktiivisesti kuluttajatrendejä ja kehittää tuotevalikoimaansa sen mukaisesti. Biohajoavat, sataprosenttisesti kasvipohjaiset kuitukangastuotteet ovat kuuluneet yrityksen valikoimaan jo yli kymmenen vuoden ajan. 

Lainsäädännön, poliittisen ympäristön ja taloudellisten olosuhteiden muutokset
Suomisen liiketoimintaan ja tuotteisiin voivat suorasti tai epäsuorasti vaikuttaa poliittiset päätökset ja lainsäädännölliset muutokset esimerkiksi ympäristöpolitiikan tai jätteiden käsittelyyn liittyvän lainsäädännön alueilla. Yksi esimerkki tällaisesta lainsäädännöstä on EU:n ns. kertakäyttömuovidirektiivi, joka tähtää muovijätteen vähentämiseen merissä. Vastaavanlaiset säädökset saattavat yleistyä myös EU:n ulkopuolisissa maissa. Tämä luo kysyntää vastuullisemmille tuotteille, ja Suominen on hyvässä asemassa vastaamaan tähän kasvavaan kysyntään.Maailmanpolitiikassa tapahtuvilla muutoksilla voi olla Suomiseen negatiivisia vaikutuksia. Esimerkiksi vapaakauppaa rajoittavilla poliittisilla päätöksillä voi olla merkittävä vaikutus tiettyjen raaka-aineiden saatavuuteen ja hintaan, mikä puolestaan vaikuttaa Suomisen liiketoimintaan ja kannattavuuteen. Suomisen toiminta on hajautettu maantieteellisesti ja asiakkaat toimivat eri teollisuuden aloilla, mikä osaltaan suojaa tämän kaltaisilta riskeiltä.Yhdysvaltojen merkitys Suomisen liiketoiminnalle lisää dollarin valuuttakurssiin liittyvää riskiä. Suominen suojaa valuuttapositiotaan suojauspolitiikkansa mukaisesti.Etelä-Amerikan alueelle tyypillisillä riskeillä, kuten poliittisen ympäristön tai valuuttakurssien merkittävillä muutoksilla voi olla vaikutusta Suomisen toimintaan Brasiliassa. 

Investoinnit
Suominen investoi jatkuvasti tuotantolaitoksiinsa. Investointien toteutus voi viivästyä suunnitellusta, investointikustannukset voivat osoittautua odotettua suuremmiksi tai investoinnit saattavat tuottaa odotettua vähemmän liiketoiminnallista hyötyä. Investointien toteutusvaihe saattaa aiheuttaa toiminnassa tilapäisiä katkoksia. 

Kyberturvallisuus ja tietoturva
Suomisen toiminta on riippuvainen sen ICT-järjestelmien ja ohjelmistojen eheydestä, turvallisuudesta ja toiminnan vakaudesta sekä kyberuhkien onnistuneesta hallinnasta. Mikäli Suomisen ICT-järjestelmät ja ohjelmistot muuttuisivat käyttökelvottomiksi, niiden käyttö vaikeutuisi merkittävästi pidemmäksi aikaa tai kyberuhat toteutuisivat, sillä voisi olla negatiivisia vaikutuksia Suomisen maineeseen, toimituskykyyn, raaka-aineiden hankintaan tai varastonhallintaan.

Rahoitus- ja taloudelliset riskit  
Konserni altistuu useille rahoitusriskeille, kuten valuuttakurssi-, korko-, vastapuoli-, maksuvalmius- ja luottoriskeille. Konsernin rahoitusriskejä hallitaan yhtiön hallituksen vahvistaman politiikan mukaisesti. Rahoitusriskit on kuvattu konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 3.Suominen on tuloverovelvollinen useissa eri maissa. Tuloveron kokonaismäärän arvioiminen koko konsernin tasolla vaatii huomattavaa harkintaa. Moniin liiketapahtumiin ja laskelmiin liittyy epävarmuustekijöitä lopullisen tuloveron määrän suhteen. Veroriskit liittyvät myös verokantojen tai verolainsäädännön muutoksiin tai niihin liittyviin virheellisiin tulkintoihin. Näiden riskien toteutuminen saattaisi johtaa veroviranomaisten määräämiin maksunkorotuksiin tai sanktioihin, jotka puolestaan voisivat johtaa taloudellisiin menetyksiin. Laskennallisten verosaamisten kirjaaminen taseeseen edellyttää, että laskennallisia verosaamisia voidaan hyödyntää tulevia verotuksellisia voittoja vastaan.Suominen tekee vuosittain liikearvon alentumistestauksen. Alentumistestauksessa omaisuuserien kerrytettävissä olevat rahamäärät on määritelty käyttöarvon avulla, joka muodostuu diskontatuista arvioiduista tulevista rahavirroista. Toteutuneet rahavirrat voivat poiketa diskontatuista arvioiduista tulevista rahavirroista. Arvioituihin tuleviin rahavirtoihin liittyviin epävarmuustekijöitä ovat muun muassa omaisuuserien pitkä taloudellinen käyttöikä sekä muutokset Suomisen tuotteiden ennustetuissa myyntihinnoissa, tuotantokustannuksissa ja laskelmissa käytetyissä diskonttauskoroissa. Tulevaisuuteen liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi on mahdollista, että Suomisen kerrytettävissä olevat rahamäärät eivät riitä kattamaan omaisuuserien, erityisesti liikearvon kirjanpitoarvoja. Mikäli näin tapahtuu, on kirjattava arvonalentumistappio, joka toteutuessaan heikentää tulosta ja omaa pääomaa. Liikearvon alentumistestauksesta on kerrottu konsernitilinpäätöksessä.