Toimintaympäristö

Globaalit kuitukangasmarkkinat ovat arvoltaan yli 30 miljardia euroa. Markkinat ovat valtavat, mutta toisaalta erittäin hajanaiset, sillä kuitukankaita käytetään mitä moninaisimmissa kohteissa.

Suominen toimii kolmella valitsemallaan markkinasegmentillä:

 1. Pyyhintä
 2. Terveydenhuolto
 3. Hygienia

Suominen on maailman yhdeksänneksi suurin kuitukangasvalmistaja. Pyyhintätuotteisiin käytettävissä kuitukankaissa olemme maailmanlaajuinen markkinajohtaja ja terveydenhuollon sovelluksissa ja hygieniatuotteissa haastajan asemassa.

Valitsemamme markkinat eivät ole kovin syklisiä, mikä erottaa ne esimerkiksi auto- ja rakennusalalla käytettävien kuitukankaiden markkinoista.

Pyyhintätuotteisiin, terveydenhuollon sovelluksiin ja hygieniatuotteisiin käytettävien kuitukankaiden kysyntää ohjaavat samat megatrendit. Niistä tarkemmin alla. Kaikilla kolmella markkinasegmentillä käytetään samoja raaka-aineita, teknologioita ja osaamista, ja näillä segmenteillä tuotteilta vaaditut ominaisuudet ovat usein pitkälti samanlaisia. Tämä johtuu siitä, että lähes kaikki Suomisen kuitukankaista valmistetut tuotteet kohtaavat ihmisen ihon.

Kysyntä Suomisen tuotteille jatkaa kasvuaan kaikilla markkina-alueilla

Suomisen pääasialliset markkina-alueet ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. Meillä on myös jalansija kasvavilla Etelä-Amerikan markkinoilla. Pyyhintään sekä hygienia- ja terveydenhuollon tuotteisiin käytettävien kuitukankaiden kysyntä kasvaa näillä alueilla maailmanlaajuisesti keskimäärin noin 3 % vuodessa Suomisen valitsemissa markkinasegmenteissä.

Tällä hetkellä Suomisella ei ole tuotannollista toimintaa Aasiassa tai Afrikassa. Kasvuennusteiden valossa nämä alueet ovat kuitenkin erittäin lupaavia. Suominen aikoo tutkia mahdollisuuksiaan laajentaa liiketoimintaansa kokonaan uusille alueille, kuten Aasiaan. Aasia on maailman suurin kuitukangasmarkkina.

Kuitukankaiden kysyntä riippuu pitkälti kulutuskysynnästä. Kuluttajakysyntää säätelevät yleinen taloudellinen tilanne ja kuluttajien luottamus heidän oman taloutensa kehittymiseen. Päivittäistavaroiden – eli Suomisen tuotteiden pääasiallisten loppukäyttökohteiden – kysyntä ei kuitenkaan ole luonteeltaan kovin syklistä.

Megatrendit muuttavat maailmaa – ja liiketoimintaa

Megatrendit ovat maailmanlaajuisia muutoksia, jotka muokkaavat perusteellisesti yhteiskuntia pitkällä aikajänteellä. Monet niistä vaikuttavat kuluttajakäyttäytymiseen ja tukevat siten liiketoimintaamme ja kasvutavoitteitamme. Tällaisia megatrendejä ovat muiden muassa

 • väestönkasvu
 • globaalin keskiluokan kasvu
 • väestön ikääntyminen
 • terveydenhuoltomenojen kasvu
 • lisääntyvä terveys- ja hyvinvointitietoisuus
 • yksilöllisyys – kysyntää räätälöidyille tuotteille

Väestön elintason nousu ja esimerkiksi hygieniatuotteiden kysyntä ovat suorassa suhteessa toisiinsa. Eri toimialalähteiden mukaan bruttokansantuotteen noustessa noin 1 000 Yhdysvaltain dollariin henkeä kohti voi jo syntyä kysyntää kertakäyttöisille terveyssiteille. Kun bruttokansantuote kasvaa noin 4 000 dollariin henkeä kohti, kysyntä laajenee kertakäyttövaippoihin ja elintason noustessa edelleen muihin arkielämän hygieenisyyttä ja mukavuutta lisääviin tuotteisiin.

Elintason nousu ja elämäntapojen muuttuminen näkyvät vaurastuvan keskiluokan ostokäyttäytymisessä. Välttämättömien perushyödykkeiden lisäksi tämän väestöryhmän kulutus ohjautuu arjen rutiineja helpottaviin ja nopeuttaviin ratkaisuihin. Tällaisia ovat esimerkiksi kertakäyttöiset kodinhoitopyyhkeet ja kauneudenhoidossa käytetyt puhdistuspyyhkeet.

Väestön ikääntyminen ja terveydenhuollon muuttuvat toimintamallit luovat myös uusia tarpeita ja kasvattavat esimerkiksi terveydenhuollon tuotteissa ja inkontinenssituotteissa käytettävien kuitukankaiden kysyntää.

Väestön keski-ikä nousee erityisesti teollisuusmaissa. Samalla vanheneva väestö on yhä pidempään yhä aktiivisempaa, jolloin esimerkiksi inkontinenssituotteiden tarve kasvaa. Toisaalta kuitukankaiden kysyntää lisäävät myös esimerkiksi tarve löytää kustannustehokkaita ratkaisuja sairaalainfektioiden sekä erilaisten pandemioiden torjuntaan.

Ikääntyminen, pandemiat sekä terveydenhuollon toimintamallien muutokset näkyvät terveydenhuollon menojen kasvuna. Toisaalta terveydenhuoltoon liittyviä rahavirtoja kasvattaa kuluttajien lisääntynyt kiinnostus heidän oman hyvinvointinsa ja terveytensä edistämiseen.

Keskeiset kilpailijat

 

Keskeiset kilpailijat markkinasegmentin mukaan 

Pyyhintä Terveydenhuolto
Jacob Holm Ahlstrom-Munksjö
Sandler Jacob Holm
Glatfleter PF Nonwovens

 

Asiakkaat

 

Asiakaskuntaamme kuuluu

 • Kuluttajabrändien valmistajia, monet näistä globaaleja toimijoita
 • Globaalisti toimivia private label -tuotteiden valmistajia
 • Terveydenhuolto- ja hygieniatuotteiden valmistajia
 • Alueellisia jatkojalostajia.

Asiakassuhteemme ovat keskimäärin yli 10 vuotta pitkiä ja ne perustuvat tyypillisesti 2-3 vuodeksi solmittuihin puitesopimuksiin. Kymmenen suurinta asiakasta muodostaa noin puolet Suomisen liikevaihdosta. Ostamisen keskeisiä kriteerejä ovat muun muassa vakaa laatutaso, jatkuvuus sekä läheisyys (logistiikkaedut, yhteistyön joustavuus).

Riskit ja epävarmuustekijät

 

Valmistukseen liittyvät riskit
Suomisella on tuotantolaitoksia useissa Euroopan maissa, Yhdysvalloissa ja Brasiliassa. Esimerkiksi koneiden rikkoutumisesta aiheutuvat katkokset tehtailla voivat aiheuttaa tuotannon menetyksiä ja toimitusvaikeuksia. Järjestelmällinen kunnossapito ja koneiden käyttöiän pidentämiseen tähtäävät investoinnit ovat keskeinen osa nykyisten tuotantolinjojen toimintatehokkuuden varmistamista.Suomisen toiminta voi häiriintyä myös odottamattomien ja yrityksestä riippumattomien tapahtumien seurauksena. Tällaisia voivat olla esimerkiksi sähkökatkokset, tulipalot tai vesivahingot. Suominen ei välttämättä pysty ehkäisemään tällaisia tapahtumia ennakolta, mikä voi johtaa liiketoiminnan keskeytymiseen. Tällaisia riskejä varten on otettu vakuutuksia toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Koska Suomisella on kattavat omaisuus- ja keskeytysvakuutukset, vahingot ja liiketoiminnan keskeytymisestä koituvat taloudelliset tappiot on mahdollista saada katettua vakuutuksilla.Suominen käyttää tuotannossaan tiettyjä tuotantomenetelmiä. Johdon näkemyksen mukaan valitut menetelmät ovat kilpailukykyisiä, eikä suuria investointeja uuteen tuotantoteknologiaan ole tarvetta tehdä. Ei kuitenkaan voida täysin sulkea pois sitä mahdollisuutta, että yrityksen teknologiavalinnat osoittautuvatkin vääriksi, jolloin uusien tai korvaavien tuotantomenetelmien kehittäminen vaatisi investointeja.

Kilpailu
Suomisella on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Joissakin tuoteryhmissä on tällä hetkellä ylitarjontaa Suomisen pääasiallisilla markkinoilla. Uusiin teknologioihin perustuvat ja halvempien tuotantokustannusten maista tuodut tuotteet saattavat heikentää Suomisen kilpailuetua. Ellei Suominen pysty kilpailemaan houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se saattaa menettää osan markkinaosuudestaan. Kilpailu saattaa lisätä yrityksen tuotteisiin kohdistuvia hintapaineita.

Raaka-aineiden hinta ja saatavuus
Suominen ostaa merkittäviä määriä sellu- ja öljypohjaisia raaka-aineita. Raaka-aineet ovat toiminnan suurin kustannuserä. Muutokset raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnoissa saattavat vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen. Suomisen varastot vastaavat 2–4 viikon kulutusta, ja näiden raaka-aineiden hinnanmuutosten siirtäminen sopimuksellisten asiakkaiden hintoihin kestää 2–5 kuukautta.Pitkittyneet katkokset Suomisen tärkeimpien raaka-aineiden saatavuudessa saattavat häiritä tuotantoa ja vaikuttaa negatiivisesti konsernin liiketoimintaan. Koska Suominen hankkii suurimman osan raaka-aineistaan useilta eri kansainvälisiltä toimittajilta, merkittävät, lukuisten tuotteiden valmistamiseen vaikuttavat häiriöt ovat epätodennäköisiä. 

Markkinoihin ja asiakkuuksiin liittyvät riskit
Suomisen asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää yksittäisten asiakkaiden ostomäärissä tapahtuvien muutosten mahdollisia vaikutuksia. Vuonna 2019 konsernin kymmenen suurinta asiakasta vastasi 65 %:sta (65 %) konsernin nettomyynnistä. Suurimpien asiakkaiden kanssa pyritään solmimaan pitkäaikaisia sopimuksia. Käytännössä asiakassuhteet ovat pitkäaikaisia ja kestävät useita vuosia. Asiakkuuksiin liittyviä luottoriskejä hallitaan yhtiön hallituksen hyväksymän luottopolitiikan mukaisesti. Asiakkaiden luottorajat määritetään luottoluokituksen ja asiakashistorian perusteella.Suomisen tuotteiden kysyntä riippuu kuluttajamieltymysten kehityksestä. Historiallisesti globaalien kulutusmieltymysten muutoksilla on ollut Suomiseen lähinnä positiivinen vaikutus, sillä ne ovat lisänneet kuitukankaasta valmistettujen tuotteiden kysyntää. Tietyt tekijät, kuten kuluttajien suhtautuminen öljypohjaisia raaka-aineita sisältäviin tuotteisiin tai näkemykset kertakäyttötuotteiden haitallisuudesta, voivat kuitenkin muuttaa nopeasti kuluttajien mieltymyksiä ja ostotottumuksia. Suominen tarkkailee aktiivisesti kuluttajatrendejä ja kehittää tuotevalikoimaansa sen mukaisesti. Biohajoavat, sataprosenttisesti kasvipohjaiset kuitukangastuotteet ovat kuuluneet yrityksen valikoimaan jo yli kymmenen vuoden ajan. 

Lainsäädännön, poliittisen ympäristön ja taloudellisten olosuhteiden muutokset
Suomisen liiketoimintaan ja tuotteisiin voivat suorasti tai epäsuorasti vaikuttaa poliittiset päätökset ja lainsäädännölliset muutokset esimerkiksi ympäristöpolitiikan tai jätteiden käsittelyyn liittyvän lainsäädännön alueilla. Yksi esimerkki tällaisesta lainsäädännöstä on EU:n ns. kertakäyttömuovidirektiivi, joka tähtää muovijätteen vähentämiseen merissä. Vastaavanlaiset säädökset saattavat yleistyä myös EU:n ulkopuolisissa maissa. Tämä luo kysyntää vastuullisemmille tuotteille, ja Suominen on hyvässä asemassa vastaamaan tähän kasvavaan kysyntään.Maailmanpolitiikassa tapahtuvilla muutoksilla voi olla Suomiseen negatiivisia vaikutuksia. Esimerkiksi vapaakauppaa rajoittavilla poliittisilla päätöksillä voi olla merkittävä vaikutus tiettyjen raaka-aineiden saatavuuteen ja hintaan, mikä puolestaan vaikuttaa Suomisen liiketoimintaan ja kannattavuuteen. Suomisen toiminta on hajautettu maantieteellisesti ja asiakkaat toimivat eri teollisuuden aloilla, mikä osaltaan suojaa tämän kaltaisilta riskeiltä.Yhdysvaltojen merkitys Suomisen liiketoiminnalle lisää dollarin valuuttakurssiin liittyvää riskiä. Suominen suojaa valuuttapositiotaan suojauspolitiikkansa mukaisesti.Etelä-Amerikan alueelle tyypillisillä riskeillä, kuten poliittisen ympäristön tai valuuttakurssien merkittävillä muutoksilla voi olla vaikutusta Suomisen toimintaan Brasiliassa. 

Investoinnit
Suominen investoi jatkuvasti tuotantolaitoksiinsa. Investointien toteutus voi viivästyä suunnitellusta, investointikustannukset voivat osoittautua odotettua suuremmiksi tai investoinnit saattavat tuottaa odotettua vähemmän liiketoiminnallista hyötyä. Investointien toteutusvaihe saattaa aiheuttaa toiminnassa tilapäisiä katkoksia. 

Kyberturvallisuus ja tietoturva
Suomisen toiminta on riippuvainen sen ICT-järjestelmien ja ohjelmistojen eheydestä, turvallisuudesta ja toiminnan vakaudesta sekä kyberuhkien onnistuneesta hallinnasta. Mikäli Suomisen ICT-järjestelmät ja ohjelmistot muuttuisivat käyttökelvottomiksi, niiden käyttö vaikeutuisi merkittävästi pidemmäksi aikaa tai kyberuhat toteutuisivat, sillä voisi olla negatiivisia vaikutuksia Suomisen maineeseen, toimituskykyyn, raaka-aineiden hankintaan tai varastonhallintaan.

Rahoitus- ja taloudelliset riskit  
Konserni altistuu useille rahoitusriskeille, kuten valuuttakurssi-, korko-, vastapuoli-, maksuvalmius- ja luottoriskeille. Konsernin rahoitusriskejä hallitaan yhtiön hallituksen vahvistaman politiikan mukaisesti. Rahoitusriskit on kuvattu konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 3.Suominen on tuloverovelvollinen useissa eri maissa. Tuloveron kokonaismäärän arvioiminen koko konsernin tasolla vaatii huomattavaa harkintaa. Moniin liiketapahtumiin ja laskelmiin liittyy epävarmuustekijöitä lopullisen tuloveron määrän suhteen. Veroriskit liittyvät myös verokantojen tai verolainsäädännön muutoksiin tai niihin liittyviin virheellisiin tulkintoihin. Näiden riskien toteutuminen saattaisi johtaa veroviranomaisten määräämiin maksunkorotuksiin tai sanktioihin, jotka puolestaan voisivat johtaa taloudellisiin menetyksiin. Laskennallisten verosaamisten kirjaaminen taseeseen edellyttää, että laskennallisia verosaamisia voidaan hyödyntää tulevia verotuksellisia voittoja vastaan.Suominen tekee vuosittain liikearvon alentumistestauksen. Alentumistestauksessa omaisuuserien kerrytettävissä olevat rahamäärät on määritelty käyttöarvon avulla, joka muodostuu diskontatuista arvioiduista tulevista rahavirroista. Toteutuneet rahavirrat voivat poiketa diskontatuista arvioiduista tulevista rahavirroista. Arvioituihin tuleviin rahavirtoihin liittyviin epävarmuustekijöitä ovat muun muassa omaisuuserien pitkä taloudellinen käyttöikä sekä muutokset Suomisen tuotteiden ennustetuissa myyntihinnoissa, tuotantokustannuksissa ja laskelmissa käytetyissä diskonttauskoroissa. Tulevaisuuteen liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi on mahdollista, että Suomisen kerrytettävissä olevat rahamäärät eivät riitä kattamaan omaisuuserien, erityisesti liikearvon kirjanpitoarvoja. Mikäli näin tapahtuu, on kirjattava arvonalentumistappio, joka toteutuessaan heikentää tulosta ja omaa pääomaa. Liikearvon alentumistestauksesta on kerrottu konsernitilinpäätöksessä.