SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2011

SUOMINEN UUDISTUI - TULOS PARANI, MUTTA TULOS VIELÄ TAPPIOLLA

Tampere, Suomi, 2012-02-17 12:02 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                     TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 17.2.2012 KLO 13.00

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2011

SUOMINEN UUDISTUI – TULOS PARANI, MUTTA TULOS VIELÄ TAPPIOLLA

 

AVAINLUKUJA 10-12/2011 10-12/2010 1-12/2011 1-12/2010
         
Liikevaihto, milj. e 85,5 45,3 216,3 173,4
Liikevoitto, milj. e -2,4 -8,7 -4,8 -10,8
Katsauskauden voitto/tappio, milj. e -3,8 -10,3 -9,5 -14,4
Tulos/osake, e -0,02 -0,22 -0,11 -0,34
Liiketoiminnan rahavirta/osake, e -0,02 -0,05 -0,03 -0,06

Kertomusvuoden aikana Suominen hankki liikevaihdoltaan noin 320 miljoonan euron Home and Personal –kuitukangasliiketoiminnan Ahlstrom Oyj:ltä. Kaupan ansiosta Suomisesta tuli maailmanlaajuisesti johtava pyyhintään tarkoitetun kuitukankaan valmistaja. Yrityskaupan arvo oli noin 170 miljoonaa euroa, mistä 87 miljoonaa euroa rahoitettiin osakeannilla.

Liiketoimintojen yhdistyminen tuli voimaan 1.11.2011 alkaen, joten hankitun liiketoiminnan liikevaihto ja tulos sisältyvät Suomisen lukuihin kahdelta kuukaudelta. Suomisen liikevaihto 2011 oli 216,3 miljoonaa euroa, kun se vuotta aikaisemmin oli 173,4 miljoonaa euroa. Koko vuoden liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 1,1 miljoonaa euroa tappiolla (-3,8). Kertaluonteiset erät, 3,7 miljoonaa euroa (7,1) liittyivät yrityshankintaan ja Nastolan tehtaan sulkemiseen. Suomisen liiketoimintaan taloudellisten suhdanteiden vaimeus vaikutti siten, että asiakkaiden ostokäyttäytyminen oli varovaista ja hintatietoista. Kuitukankaiden vertailukelpoiset myyntimäärät säilyivät edellisvuotisella tasolla, mutta Codi Wipesin ja Joustopakkausten määrät alenivat. Tulos parani lähinnä toimintakulujen alenemisen ansiosta.

Tulos osaketta kohti oli -0,11 euroa (-0,34). Liiketoiminnan rahavirta osaketta kohti oli -0,03 euroa (-0,06). Hallitus esittää, että tilikaudelta 2011 ei jaeta osinkoa.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Suomisen liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 85,5 miljoonaa euroa (45,3). Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 0,3 miljoonaa euroa (-1,6), tulos ennen veroja -3,3 miljoonaa euroa (-10,3) ja verojen jälkeen -3,8 miljoonaa euroa (-10,3). Liiketoiminnan tulokseen sisältyvät kertaluonteiset erät olivat 2,7 miljoonaa euroa (2,0 miljoonaa euroa ilman 5 miljoonan euron alaskirjauksia).

Koko vuoden liikevaihto oli 216,3 miljoonaa euroa (173,4). Liiketappio ennen kertaluonteisia eriä oli 1,1 miljoonaa euroa (3,8) ja niiden jälkeen 4,8 miljoonaa euroa (10,8). Tulos ennen veroja oli -10,0 miljoonaa euroa (-15,7) ja verojen jälkeen -9,5 miljoonaa euroa (-14,4). Liikevaihto kasvoi 25 % edellisvuotisesta toimintojen sulautumisen ansiosta. Myynnin keskihinnat paranivat hintojen korottamisen ja myyntisopimuksiin sisältyvien raaka-aineklausuulien ansiosta, millä kyettiin kompensoimaan raaka-ainekustannusten kohoaminen. Raaka-aineiden hintojen alkuvuoden nousu pysähtyi kesällä ja loppuvuotta kohti hinnat kääntyivät hieman alemmiksi. Osaan myyntisopimuksista saatiin voimaan aikaisempaa lyhyemmät raaka-aineklausuuleiden tarkastelujaksot. Myyntihintojen nosto yhdessä vaimentuneen kysynnän ja kiristyneen kilpailun kanssa johti toimitusmäärien laskuun. Alentuneet toimintakulut oli merkittävin syy vertailukelpoisen toiminnallisen liikevoiton paranemiseen. Pääomahallinta ja rahankäyttö säilyivät tiukkana. Tuotannolliset investoinnit pidettiin alhaisella tasolla. Rahavirtalaskelman liiketoiminnan rahavirta oli 2,9 miljoonaa euroa negatiivinen, kun hankittujen liiketoimintojen liikepääoma hankintahetkellä on sisällytetty investointien rahavirtaan.

Home and Personal -liiketoiminnan hankinta
Suominen allekirjoitti 4.8.2011 sopimuksen Ahlstrom Oyj:n kanssa Home and Personal
-kuitukangasliiketoiminnan ostamisesta 170 miljoonan euron kauppahinnalla. Kauppa toteutui 31.10.2011. Liiketoiminnalla on kolme kuitukangasta valmistavaa tehdasta sekä USA:ssa että Euroopassa. Tämän lisäksi sillä on yksikkö Brasiliassa, joka yhdistellään Suominen-konserniin vuoden 2012 aikana sen jälkeen, kun kauppaan liittyvät viranomaisluvat on saatu. Kuitukangasta valmistetaan lastenhoito-, kotitalous- ja henkilökohtaisen hygienian pyyhkeisiin sekä teolliseen pyyhintään. Liiketoiminnan pro forma liikevaihto 2011 oli 321 miljoonaa euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia kuluja 5,3 miljoonaa euroa ja niiden jälkeen 2,4 miljoonaa euroa. Siirtynyt henkilömäärä oli 450. Yrityskaupan myötä Suomisesta tuli globaali markkinajohtaja pyyhintään käytettävien kuitukangasmateriaalien valmistajana. Maantieteellisellä laajentumisella ja vahvalla markkina-asemalla voidaan vastata asiakkaiden tarpeisiin tarjoamalla kattavat myynti- ja tuotekehitysresurssit sekä laajempi tuotevalikoima maailmanlaajuisesti.

Kaupan rahoittamiseksi Suominen järjesti 5. - 11.10.2011 osakeannin, jolla kerättiin uutta pääomaa 87,2 miljoonaa euroa. Suominen sopi 150 miljoonan euron syndikaattimuotoisen lainan järjestelystä, jolla rahoitettiin kauppaa ja korvattiin Suomisen aikaisempi 44 miljoonan euron luottojärjestely.

Kustannus- ja tehostamisohjelma
Suomisen tehostamisohjelman suurimmat säästöt syntyivät Nastolan joustopakkaustehtaan sulkemisesta ja Codi Wipesin edellisvuonna tehdyistä rationalisointitoimenpiteistä. Nastolan tehtaan tuotanto siirrettiin Tampereelle ja Puolaan, millä säästetään kustannuksia ja tehostetaan toimintaa. Muut tehostamistoimet liittyivät tuotannon saannon ja tehokkuuden parantamiseen yksiköissä. Säästö- ja tehostamisohjelmien positiivinen vaikutus koko vuoden tulokseen oli noin 5 miljoona euroa. Home and Personal -liiketoiminnassa on ollut käytössä vastaavanlaisia kustannusohjelmia, etenkin hävikin pienentämiseksi ja tuotannon tehokkuuden parantamiseksi.

Rahoitus
Suominen toteutti Home and Personal -liiketoiminnan rahoittamiseksi lokakuussa osakeannin, missä merkittiin 87,2 miljoonalla eurolla uusia yhtiön osakkeita, sekä konvertoitiin Suomisen pääomalainaa osakkeiksi 2,2 miljoonalla eurolla. Osakeantien 2,0 miljoonaa euron kuluilla vähennetty oman pääoman lisäys oli 87,3 miljoonaa euroa.

Konsernin korolliset nettovelat olivat 120,8 miljoonaa euroa (57,9). Rahoitusvaroihin sisältyi sulkutilillä oleva Brasilian kauppahinnan osuus 25 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset ja takaisinmaksut olivat 52,7 miljoonaa euroa, mihin sisältyi 44 miljoonan euron määräisen lainan konvertointi. Nettorahoituskulut olivat 5,2 miljoonaa euroa (4,8) eli 2,4 % (2,8) liikevaihdosta. Nettorahoituskuluihin sisältyi 2,1 miljoonan euron edestä valuuttakurssivoittoja. Rahoituskustannusten nousu johtui lainamäärän kasvusta ja lainojen keskikoron noususta. Käyttöpääoman tasemuutos 1.1.2011 tilanteeseen oli 25,2 miljoonaa euroa, mihin sisältyi hankitun liiketoiminnan käyttöpääomaa 22,4 miljoonaa euroa. Rahoituslaskelmassa käyttöpääomaa vapautui 1,9 miljoonaa euroa (sitoutui 1,1 miljoonaa euroa). Rahan käyttö hankittuihin liiketoimintoihin oli 139,8 miljoonaa euroa. Pankille myytyjen myyntisaatavien saldo oli 10,9 miljoonaa euroa (14,0). Omavaraisuusaste oli 32,2 % (27,9) ja nettovelkojen suhde omaan pääomaan 111,0 % (174,0). Liiketoiminnan rahavirta oli -2,9 miljoonaa euroa (-2,5) ja osaketta kohti -0,03 euroa (-0,06).

Investoinnit
Yhtiön tuotannolliset bruttoinvestoinnit olivat 4,0 miljoonaa euroa (6,2). Suunnitelman mukaiset poistot olivat 9,8 miljoonaa euroa (9,3). Investoinneista Kuitukankaiden osuus oli 1,5 miljoonaa euroa (1,7), Codi Wipesin 0,4 miljoonaa euroa (0,6), ja Joustopakkausten 1,9 miljoonaa euroa (3,8). Investoinnit olivat tehokkuus- ja ylläpitoinvestointeja.

SEGMENTTIEN TULOS

Pyyhintä-toimialan liikevaihto oli 152,3 miljoonaa euroa (108,2). Liikevaihdon lisäys syntyi hankitun Home and Personal -liiketoiminnan kahden kuukauden liikevaihdon, 42,9 miljoonan euron, yhdistämisestä segmentin lukuihin. Vertailukelpoinen liikevaihdon muutos oli -2 %. Toimialan liiketappio oli 3,1 miljoonaa euroa (3,7), mistä yhdistettyjen liiketoimintojen kahden kuukauden osuus oli 0,7 miljoonaa euroa. Yrityskauppaan liittyvät kertaluonteiset erät omaisuuserien siirroista olivat 0,9 miljoonaa euroa.

Kuitukankaiden liikevaihto oli 102,1 miljoonaa euroa (59,1). Kuitukankaiden vertailukelpoinen 12 kuukauden myynnin arvo nousi 9 %:lla 375 miljoonaan euroon, mutta toimitusmäärät säilyivät samalla tasolla kuin vuonna 2010. Vertailussa on mukana myös hankittujen kuitukankaita valmistavien tehtaiden myynti (pro forma). Kuitukangasmateriaalin käyttökohteet jakautuivat siten, että lasten pyyhintä vastasi 55 % myynnistä, kotitalouspyyhkeet 17 %, henkilökohtaisen hygienian pyyhkeet 16 % sekä teollisuuspyyhkeet ja muut 12 %. Käyttökohteista henkilökohtaisten hygieniapyyhkeiden määrät kasvoivat voimakkaimmin, eli noin viidenneksellä edellisvuotisesta. Kuitukankaan käyttö kotitalouspyyhkeisiin ja teollisuuspyyhkeisiin kasvoi noin kymmenyksellä, sen sijaan lasten kosteuspyyhkeisiin toimitusmäärät säilyivät edellisvuotisella tasolla.


Alueellisesti Pohjois-Amerikan markkinat vastasivat noin puolta myynnistä ja siellä kasvu oli 7 % vuoteen 2010 nähden. Euroopan osuus oli vajaat puolet, mutta kasvu oli hieman ripeämpää, 11 %. Myynti Etelä-Amerikan markkinoille oli edellisvuotisella tasolla. 

Myynnin kehitys vuoden kahtena viimeisenä kuukautena laski edellisiin kuukausiin verrattuna. Tämä johtui Euroopan markkinoiden kiristyneestä kilpailusta sekä yhden tuotantolinjan keskeytyksestä palovahingon takia. Kuitukankaiden kustannustekijöistä öljy- ja sellupohjaisten raaka-aineiden hinnat nousivat alkuvuoden aikana, mutta hintakehitys kääntyi alenevaksi syksyn aikana. Euroopan markkinoiden kiristynyt kilpailu vaikutti varsinkin loppuvuonna myyntimääriin alentavasti. Tuotannon kulut säilyivät volyymiin nähden korkeina eikä synergiahyötyjä toimintojen yhdistymisestä voitu vielä hyödyntää vuoden kahden viimeisen kuukauden aikana. Italiassa yhden linjan tuotanto oli keskeytynyt, mutta vakuutuskorvaukset kattoivat linjasta aiheutuneet välittömät kulut. 

Liiketoimintojen yhdistäminen aloitettiin kilpailuviranomaislupien saannin jälkeen vuoden viimeisellä neljänneksellä. Integraatiotyö käynnistyi lukuisissa työryhmissä. Kuitukankaiden myynnin ja tuotekehityksen organisaatiot yhdistettiin, samoin myös ostotoiminnot ja toimitusketjun hallinta. Yhdistymisen synergiahyötyjen analysointi ja työstäminen saatettiin myös alkuun.

Codi Wipesin liikevaihto, 55,6 miljoonaa euroa (56,4), laski prosentilla edellisvuotisesta. Lasku johtui kosteiden wc-pyyhkeiden myynnin alentumisesta. Sekä lastenhoitopyyhkeiden että henkilökohtaisten hygieniapyyhkeiden myynti oli samalla tasolla kuin vuonna 2010. Myynnin keskihinnat olivat niin ikään vertailuvuoden tasolla. Yksikön toimintakulut alenivat vuoden alun rationalisointitoimenpiteiden ja henkilöstövähennysten ansiosta.

Joustopakkausten liikevaihto oli 64,8 miljoonaa euroa (66,1) ja liiketappio 0,1 miljoonaa euroa (1,9). Myyntimäärät vähenivät 10 %:lla edellisvuotiseen nähden, lähinnä elintarvikepakkaussektorin myynnin vähentymisen takia. Hygieniapakkausten sekä turva- ja systeemipakkausten myynti säilyi edellisvuotisella tasolla. Kaupan kassien myynti väheni hieman vuodesta 2010. Myyntihintoja korotettiin raaka-ainelausekkeiden perusteella sekä yleisin korotuksin. Aktiivinen hintapolitiikka johti kuitenkin joihinkin asiakasmenetyksiin. Muovipohjaisten raaka-aineiden hintojen kohoaminen tasoittui kesällä ja hinnat kääntyivät hienoiseen laskuun loppuvuoden aikana.

Liiketappioon sisältyy kertaluonteisia kuluja 0,8 miljoonaa euroa Nastolan tehtaan sulkemisesta (1,2). Liiketulos ilman kertaeriä parani hieman edellisvuotisesta. Joustopakkausten toimintakulut alenivat edellisvuotisesta tehtyjen rationalisointitoimenpiteiden ansiosta. Nastolan tehdas suljettiin kertomusvuoden aikana ja tuotannon koneet siirrettiin Puolan ja Tampereen tehtaille. Henkilöstön nettovähennys toimenpiteen seurauksena oli yli 50 henkeä. Ruotsin myyntikonttorin toiminta lopetettiin ja paikalliset varastointipalvelut ulkoistettiin. Viimeisellä vuosineljänneksellä vähennettiin Puolan tehtaan työntekijämäärää noin 20 henkilöllä asiakasmenetyksen takia.

YHTIÖOIKEUDELLISET JA OSAKETIEDOT

Osakepääoma

1.1.2011 Suomisen kaupparekisteriin merkittyjen osakkeiden määrä oli 47 395 014 kappaletta. Katsauskauden aikana osakkeiden määrä kasvoi osakeantien ansiosta 198 539 108 osakkeella ja tilikauden lopussa osakkeiden määrä oli 245 934 122 kappaletta. Kokonaan maksettu osakepääoma oli 11 860 056 euroa.

Yhtiökokoukset
Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.3.2011. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2010 ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilivuodelta 2010 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiön hallitukseen valittiin Heikki Bergholm, Kai Hannus, Suvi Hintsanen, Juhani Lassila, Mikko Maijala ja Heikki Mairinoja. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Mikko Maijalan ja varapuheenjohtajakseen Heikki Mairinojan. Suominen Yhtymä Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö, vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Lassila.

Suominen Yhtymä Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 12.9.2011. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 280 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti valita uusiksi hallitusjäseniksi Risto Anttosen, Jorma Elorannan, Suvi Hintsasen, Mikko Maijalan ja Heikki Mairinojan. Valinnat olivat ehdollisia Home and Personal –yrityskaupan toteutumiselle ja ne tulivat voimaan 21.10.2011.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevia ehdotuksia seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ylimääräisen yhtiökokouksen päätös koskien nimitystoimikunnan perustamista oli ehdollinen ja se tuli voimaan 21.10.2011. Nimitystoimikuntaan kuuluu kolme suurinta osakkeenomistajaa tai osakkeenomistajan edustajaa sekä hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä.

Yhtiöjärjestyksen muutokset
12.9.2011 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 11 §:n kokouskutsua koskevaa menettelyä, poistaa yhtiöjärjestyksen äänileikkuria koskevan 12 §:n 2 momentin sekä poistaa lunastusvelvollisuutta koskevan 14 §:n. Yhtiöjärjestyksen muutokset olivat ehdollisia ja ne tulivat voimaan 21.10.2011.  

Osakeanti
3.10.2011 Suominen Yhtymä Oyj:n hallitus päätti Ahlstrom Oyj:ltä ostettavan Home and Personal -liiketoiminta-alueen oston rahoittamiseen liittyvästä yleisölle suunnattavasta osakeannista ja yhtiön pääomalainan 2008 haltijoille suunnattavasta konversio-osakeannista. Osakeannissa tarjottiin merkittäväksi vähintään 188 888 889 ja enintään 266 666 667 uutta osaketta 0,45 euron merkintähinnalla ja konversioannissa enintään 8 888 889 uutta osaketta 0,45 euron merkintähinnalla. Osakeannin ja konversioannin merkintäaika päättyi 11.10.2011.
 
Yhtiön hallitus hyväksyi 193 739 111 antiosakkeen merkinnät, jotka vastaavat yhteensä 87,2 miljoonaa euroa, sekä konversioannissa 4 799 997 uuden osakkeen merkinnät. Pääomalainan jäljellä olevaa 4 miljoonan euron pääomaa konvertoitiin osakkeiksi yhteensä 2,2 miljoonalla eurolla.

Osakeannissa ja konversioannissa merkityt osakkeet edustavat yhteensä 418,9 % osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen anteja ja 80,7 % osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä antien jälkeen. Anneissa merkityt osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 21.10.2011. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi 24.10.2011. Antien seurauksena yhtiön osakkeiden määrä kasvoi 198 539 108 osakkeella 245 934 122 osakkeeseen. Antimerkinnät olivat yhteensä 89,3 miljoonaa euroa. Osakeannin kulut olivat 2 016 tuhatta euroa, mitkä vähensivät Svop-rahastoon merkityn nettomäärän 87 346 tuhanteen euroon.

Vaihto ja kurssi

Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeiden vaihto NASDAQ OMX Helsingissä ennen osakeantia 1.1.–21.10.2011 oli 3 387 036 osaketta. Yhtiön osakkeen kaupantekokurssi vaihteli 0,36 ja 0,64 euron välillä ja viimeinen kaupantekokurssi 21.10.2011 oli 0,45 euroa.

Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeiden vaihto NASDAQ OMX Helsingissä osakeannin jälkeen 24.10.–31.12.2011 oli 543 305 osaketta. Kaupantekokurssi vaihteli 0,39 ja 0,46 euron välillä. Viimeinen kaupantekokurssi oli 0,39 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo 31.12.2011 oli 95,9 miljoonaa euroa.

Omat osakkeet

Yhtiöllä oli 1.1.2011 hallussaan 168 805 omaa osaketta, joiden osuus osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä oli 0,36 %.

Vuonna 2010 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 200 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta sekä enintään 200 682 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hankkimis- ja luovutusvaltuudet olivat voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä eli 23.9.2011 asti. Hankintavaltuutusta käytettiin vuoden 2010 aikana 123 595 osakkeen hankintaan, joten hankintavaltuutusta oli 1.1.2011 jäljellä 76 405 osaketta, mitä valtuutusta ei vuoden 2011 aikana käytetty. Hallituksella olevan valtuutuksen perusteella on omia osakkeita luovutettu Suominen Yhtymä Oyj:n hallituksen jäsenille osana hallituspalkkioina 108 507 osaketta.

Suominen Yhtymä Oyj:n hallussa oli 31.12.2011 yhteensä 60 298 omaa osaketta, joiden osuus osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä oli 0,0 %.

Optio-ohjelmat
Suomisella on voimassa oleva optio-ohjelma 2009. Aikaisemmista 2006- ja 2007-ohjelmista raukesivat viimeiset 2006C- ja 2007B-optiot 30.10.2011.

2009A-optioita on myönnetty 300 000 kappaletta merkintähintaan 0,95 euroa. Näistä yhtiölle on palautunut 50 000 kappaletta eli optio-oikeuksien haltijoilla on 250 000 kappaletta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2009A on 2.5.2011 - 30.10.2012.

2009B-optioita on myönnetty 300 000 kappaletta merkintähintaan 0,96 euroa. Optio-oikeudella merkittävissä oleva osakemäärä on 300 000. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2009B on 2.5.2012 - 30.10.2013.

Kun yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakkeiden määrä on 245 934 122 kappaletta, voi se voimassaolevien optio-oikeuksien myötä nousta enimmillään 246 484 122 kappaleeseen.

Hallituksen muut valtuudet
Hallituksella on jäljellä valtuutus vuoden 2009 optio-ohjelman mukaisesti antaa 300 000 optiota, jotka oikeuttavat merkitsemään 300 000 Suomisen osaketta. Ylimääräisen yhtiökokouksen 12.9.2011 myöntämästä osakeantivaltuutuksesta jäljellä on valtuutus 81 460 892 osakkeen liikkeellelaskuun. Hallituksella ei ole voimassa olevia muita valtuutuksia osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien, optio-oikeuksien ja/tai vaihtovelkakirjalainojen antamisesta.

JOHTO

Suomisen ylimääräisen yhtiökokouksen valitsema hallitus aloitti tehtävässään ja järjestäytyi 21.10.2011 valiten keskuudestaan puheenjohtajaksi Jorma Elorannan ja varapuheenjohtajaksi Mikko Maijalan.

Suominen Yhtymä Oyj:n nimitystoimikuntaan valittiin 17.11.2011 yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan ilmoittamat edustajat, jotka olivat toimitusjohtaja Jan Lång, Ahlstrom Oyj, varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, ja varatoimitusjohtaja Risto Murto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Suomisen hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Konsernin toimitusjohtajaksi 1.12.2011 alkaen valittiin tekniikan lisensiaatti Nina Kopola ja samanaikaisesti Petri Rolig siirtyi konsernin varatoimitusjohtajaksi.

Jean-Marie Becker nimitettiin Kuitukankaat -liiketoimintayksikön johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.11.2011 alkaen.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Suomisen tuotteiden kysyntää säätelevät kulutuskysynnän kehitys ja muutokset Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Taloussuhdanteiden muutokset vaikuttavat osaltaan myös kuluttajien käyttäytymiseen ja on olemassa riski, että kuluttajat muuttavat ostokäyttäytymistään. Yleisen taloudellisen tilanteen heikentyminen on vaikuttanut ostokäyttäytymiseen esimerkiksi siten, että kuluttajat valitsevat enenevässä määrin halvempia tuotteita ja kauppaketjujen omat merkit ovat lisänneet suosiotaan.

Suomisen asiakaskunta on keskittynyttä, mikä lisää asiakaskohtaista riskiä. Asiakaskeskittyneisyys voi vaikuttaa Suomisen tulokseen, jos asiakkaiden ostokäyttäytyminen muuttuu varovaisemmaksi kulutuksen muutosten seurauksena tai jos myynnissä tapahtuu menetyksiä. Kymmenen suurimman asiakkaan osuus konsernin liikevaihdosta on 54 % (64). Suurimpien asiakkaiden kohdalla pyritään pitkäaikaisiin sopimuksiin. Asiakkaisiin liittyvää luottoriskiä hoidetaan hallituksen hyväksymän riskipolitiikan mukaisesti. Asiakkaille vahvistetaan luottorajat luottokelpoisuustietoihin ja liikesuhteeseen perustuen. Yhtiö käyttää myös vientitakuita ja asiakasriskin vakuuttamista rajoitetussa määrin.

Muovipohjaisia tuotteita ei kaikissa käyttökohteissa pidetä ympäristöystävällisenä ratkaisuna, mikä voi lisätä riskiä niiden kysynnän vähenemiseen. Korvaavien tuotteiden löytäminen on kuitenkin Suomisen tuotteiston osalta vaikeaa. Uuden teknologian tuotteet ja tuonti halvan valmistuskustannusten maista saattavat vähentää Suomisen tuotteiden kilpailukykyä. Näitä riskejä vähentävät sekä kuljetuksiin ja jakeluun liittyvät haasteet että tuotteilta edellytettävät laatuominaisuudet, joita nykyiset halvemman ratkaisun vaihtoehdot eivät pysty saavuttamaan.

Suomisella ei ole sellaisia kilpailijoita, joilla olisi täysin yhtenevä tuotetarjonta, mutta sen sijaan yhtiöllä on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Useissa tuoteryhmissä on tällä hetkellä ylitarjontaa ja esimerkiksi kuitukankaissa Eurooppaan on tulossa vielä lisää tuotantokapasiteettia. Mikäli Suominen ei pysty kilpailemaan houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se voi menettää markkinaosuuttaan. Kilpailu voi johtaa lisääntyneeseen hintapaineeseen, joka kohdistuu yhtiön tuotteisiin.

Suominen käyttää tuotantotoimintaansa tiettyjä teknologioita. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan valitut teknologiat ovat kilpailukykyisiä, eikä Suomisella ole tarvetta tehdä merkittäviä investointeja uusiin teknologioihin. Ei kuitenkaan ole poissuljettua, että tehdyt teknologiavalinnat osoittautuisivat virheellisiksi ja tarvetta investoinneille syntyisi esimerkiksi uusien tai korvaavien teknologioiden kehityksen myötä.

Suomisen pääraaka-aineiden pitkälliset toimituskatkokset voisivat aiheuttaa tuotannon keskeytyksiä ja vaikuttaisivat näin häiritsevästi yhtiön liiketoimintaan. Suomisella on useampia suuria kansainvälisiä raaka-ainetoimittajia, minkä vuoksi merkittävät toimituskatkokset ovat epätodennäköisiä. Suomisen yksiköt ostavat merkittäviä määriä öljy- ja sellupohjaisia raaka-aineita. Raaka-aineiden nopeat maailmanmarkkinoilla tapahtuvat hinnanvaihtelut vaikuttavat Suomisen kannattavuuteen. Suomisen tulokseen raaka-aineiden hintojen muutokset vaikuttavat nopeasti, koska varastot vastaavat 2–4 viikon kulutusta ja raaka-aineiden hintamuutokset siirtyvät sopimuspohjaisiin myyntihintoihin arvioilta 2–5 kuukauden viiveellä.

Suomisen tehostamisohjelmat käsittävät toimenpiteitä tuotantotehokkuuden parantamiseksi muun muassa saantoa parantamalla, konenopeuksia lisäämällä ja vaihtoaikoja pienentämällä. Tehostamistoimien vaikutus on selvin, kun tuotantomäärissä tapahtuu kasvua. Yrityskaupassa on arvioitu saavutettavan merkittäviä synergiahyötyjä. Tehostamistoimien ja synergioiden hyödyntämisen lykkääntyminen tai niissä epäonnistuminen vaikuttaa epäedullisesti yhtiön tulokseen.

Suominen on pyrkinyt suojautumaan tuotevastuuriskeiltä järjestelmällisillä laadunvalvontaprosesseilla sekä tuotevastuuvakuutuksin. Tutkimus- ja kehitystoiminta varmistaa tuotteiden turvallisuuden tuotekehitysvaiheessa. Jatkuva laaduntarkkailu varmistaa tuotteiden laadun valmistuksessa. Yhtiön johto pitää merkittäviä tuotevastuuseen perustuvia vaatimuksia epätodennäköisinä eikä johdon tiedossa ole tällaisia vaatimuksia.

Suomisen liiketoiminta saattaa olla vaarassa keskeytyä äkillisten ja ennakoimattomien tapahtumien johdosta, kuten sähkönjakelun keskeytysten tai palo- ja vesivahinkojen vuoksi. Suominen ei ehkä pysty säätelemään näitä tilanteita omilla ennakoivilla toimillaan, mikä saattaa aiheuttaa keskeytyksiä liiketoiminnoissa. Vahinkoriskin hallinta on osa yksiköiden toimintajärjestelmiä. Konsernin vahinkoriskit vakuutetaan niin, että toiminnan jatkuvuus on turvattu. Italian Mozzaten tehtaalla 21.9.2011 sattui tulipalo, jonka seurauksena yksi tehtaan tuotantolinjoista vahingoittui. Suomisella on voimassa asianmukaiset vahinko- ja keskeytysvakuutukset, joiden perusteella arvioidaan, että vahingot voidaan korvata ja keskeytymisestä aiheutuva taloudellinen haitta kattaa, mutta vahinkotapahtumaan liittyy tavanomaista enemmän riskiä asioiden saattamiseksi ennalleen.

Suominen on tuloverotuksen kohteena useassa eri maassa. Tuloverojen kokonaismäärän arvioiminen koko konsernin tasolla edellyttää huolellista harkintaa ja useiden liiketoimien ja laskelmien osalta lopullisen veron määrä on epävarma. Veroriskit liittyvät myös verokantojen tai verolainsäädännön muutoksiin tai virheellisiin tulkintoihin, ja riskin toteutuminen saattaisi johtaa maksunkorotuksiin tai veroviranomaisten määräämiin sanktioihin, jotka puolestaan voivat johtaa taloudellisiin menetyksiin. Taseeseen kirjatutut verosaatavat edellyttävät, että verotappiot voidaan tulevaisuudessa kattaa verotuksessa näytetyillä voitoilla.

Konsernin rahoitusriskejä hoidetaan hallituksen vahvistaman politiikan mukaisesti. Rahoitusriskeinä käsitellään rahoituksen riittävyyttä, luottoriskiä ja rahoitusinstrumenttien markkinariskiä, valuutta-, korko- ja hyödykeriskiin eriteltynä. Suomisen luottosopimuksissa on ehtoja, jotka yhtiön tulee täyttää. Lokakuussa 2011 solmitussa 150 miljoonan euron luottosopimuksessa taloudelliset kovenantit ovat nettovelkojen ja käyttökatteen suhdeluku ja velkaantumisaste. Vuoden 2012 lopussa nettovelat eivät saa ylittää 3,2 kertaa käyttökatteen määrää ja yhtiön velkaantumisasteen tulee olla alle 100 %. Vuoden 2011 tilinpäätöksessä tunnusluvut olivat 3,9 ja 111 %. Mikäli Suominen ei täytä luottovelvollisuuksiaan, on pankeilla oikeus luottojen eräännyttämiseen ja ehtojen uudelleenneuvotteluun. Suominen arvioi, että tämä johtaisi ainakin rahoituskustannusten kasvuun pankkien käsittelypalkkioiden ja kohoavien korkomarginaalien takia.

Liikearvo testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta. Testaukseen liittyvät laskelmat edellyttävät arvioiden tekemistä. Toteutuneet rahavirrat voivat poiketa arvioiduista diskontatuista tulevista rahavirroista, koska yhtiön omaisuuserien pitkä taloudellinen käyttöaika, tuotteiden ennustettujen myyntihintojen, tuotantokustannusten sekä laskelmissa käytetyn diskonttauskoron muutokset voivat johtaa merkittävien arvonalennuskulujen kirjaamiseen. Arvonalentumistestauksen laskelmat perustuvat tilinpäätöshetken arvioihin tulevaisuudesta. Codi Wipesin käyttöarvo ylittää tilinpäätöksessä yksikön kirja-arvon 2,9 miljoonalla eurolla.

Brasilian osalta Home and Personal -liiketoimintakauppa tapahtuu viiveellä, sillä Suomisen tulee saada viranomaisten luvat Brasiliassa olevaan liiketoiminnan ostoon. Lupien arvioidaan olevan saadut vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen aikana, mutta täyttä varmuutta siitä ei ole. 

NÄKYMÄT

Suomisen tuotteita käytetään kuluttajien päivittäistavaroissa, kuten kosteuspyyhkeissä ja muovipakkauksissa. Yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Kuluttajien varovaisen ostokäyttäytymisen arvioidaan jatkuvan talouden vaimean kehityksen myötä. Monissa Suomisen tuotteissa tarjonta ylittää kysynnän varsinkin Euroopassa ja joissakin tuoteryhmissä rakennetaan vielä lisää tuotantokapasiteettia.

Yhtiö arvioi tuotteidensa kysynnän kehitystä paitsi yleisen markkinatilanteen myös ennen kaikkea asiakkaiden kanssa tehtyjen puitesopimusten perusteella. Suominen arvioi tuotteidensa kysynnän pysyvän vuoden 2011 tasolla kypsillä Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoilla. Etelä-Amerikassa ja Itä-Euroopassa kysynnän kasvu on korkeampaa. Vertailukelpoisissa myynnin määrissä ei tapahdu merkittävää muutosta edellisvuotiseen nähden. 

Suomisen merkittävimmän kustannustekijän, öljy- ja sellupohjaisten raaka-aineiden hintojen kehitys oli vuoden 2011 lopulla laskeva. Lähinnä öljyraaka-aineiden hintakehityksen perusteella Suomisen raaka-ainehintojen laskun arvioidaan pysähtyvän ja mahdollisesti kääntyvän jälleen nousuun. Suominen jatkaa toimintakulujensa karsintaa ja Home and Personal -liiketoimintakauppaan liittyvien synergiahyötyjen toteutumisen varmistamiseksi on aloitettu erillisprojekti. Suominen keskittyy ydinliiketoimintansa kehittämiseen. 

Home and Personal -liiketoimintakaupan Brasilian yksikön hankinnan arvioidaan toteutuvan viranomaislupien saannin jälkeen vuoden 2012 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Suomisen liikevaihto kasvaa merkittävästi Home and Personal –liiketoiminnan lukujen sisältyessä konsernin liikevaihtoon. Koko vuoden tuloksen verojen jälkeen arvioidaan paranevan vuodesta 2011. 

VAROJENJAKOEHDOTUS

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 87 750 657,81 euroa, josta tilikauden tappio 7 612 205,36 euroa on vähennetty.

Yhtiön hallituksen varojenjakoehdotus 4.4.2012 pidettävälle yhtiökokoukselle:

Osinkoa ei jaeta, EUR                   0,00
Jätetään vapaaseen omaan pääomaan, EUR             87 750 657,81


SUOMINEN YHTYMÄ -KONSERNI 1.1.–31.12.2011

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -säännösten mukaisesti. Julkaistujen tilinpäätösstandardien muutokset ja tulkinnat sekä uudet tilinpäätösstandardit, jotka tulivat voimaan 1.1.2011, on esitetty vuoden 2010 tilinpäätöksessä.

Tilinpäätöksen laskelmat on laadittu noudattaen IAS 1 -standardia ’Tilinpäätöksen esittämisestä’. Tämän standardin tarkoituksena on parantaa tilinpäätöksen käyttäjien mahdollisuuksia analysoida ja vertailla tilinpäätöslaskelmissa annettavia tietoja muun muassa erottamalla yrityksen omassa pääomassa tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät liiketoimiin yrityksen omistajien kanssa muista oman pääoman muutoksista. Omistajiin liittymättömät muutokset esitetään laajassa tuloslaskelmassa.

Suominen ei ole ennenaikaisesti ottanut käyttöön julkaistujen uusien standardien ja tulkintojen mahdollistamia muutoksia laatimisperiaatteissaan. Päivitettyjä standardimuutoksia lukuun ottamatta käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin tilinpäätöksessä vuodelta 2010.

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.


TASE

1 000 e 12/2011 12/2010
     
Varat    
     
Pitkäaikaiset varat    
Liikearvo 34 298 18 498
Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 13 146 776
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 139 886 53 873
Myytävissä olevat sijoitukset 212 212
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 445 354
Laskennalliset verosaamiset 2 756 1 339
Pitkäaikaiset varat yhteensä 190 743 75 052
     
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 45 972 24 373
Myyntisaamiset 41 798 10 817
Muut lyhytaikaiset saamiset 17 480 5 666
Verosaamiset 1 205 200
Sidotut rahoitusvarat 25 000  
Rahavarat 15 887 3 253
Lyhytaikaiset varat yhteensä 147 342 44 309
     
Varat yhteensä 338 085 119 361
     
Oma pääoma ja velat    
     
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
Osakepääoma 11 860 11 860
Ylikurssirahasto 24 681 24 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 97 054 9 708
Arvonmuutos- ja muut rahastot -484 665
Muuntoerot -637 515
Muu oma pääoma -23 737 -14 143
Oma pääoma yhteensä 108 737 33 286
     
Velat    
Pitkäaikaiset velat    
Laskennalliset verovelat 3 661 2 930
Varaukset 280 280
Pääomalainat 920 4 000
Muut pitkäaikaiset velat 1 234  
Korolliset velat 139 961 35 823
Pitkäaikaiset velat yhteensä 146 056 43 033
     
Lyhytaikaiset velat    
Korolliset velat 19 929 19 459
Pääomalainat 920 2 000
Verovelat 724  
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 61 720 21 583
Lyhytaikaiset velat yhteensä 83 292 43 042
     
Velat yhteensä 229 248 86 075
     
Oma pääoma ja velat yhteensä 338 085 119 361


TULOSLASKELMA

1 000 e 10-12/2011 10-12/2010 1-12/2011 1-12/2010
         
Liikevaihto 85 488 45 315 216 289 173 438
Hankinnan ja valmistuksen kulut -81 011 -43 399 -205 650 -165 277
Bruttokate 4 477 1 916 10 638 8 161
Liiketoiminnan muut tuotot 1 621 147 2 109 859
Myynnin ja markkinoinnin kulut -1 402 -1 120 -4 050 -3 927
Tutkimus ja kehitys -577 -567 -1 866 -1 951
Hallinnon kulut -3 435 -1 721 -8 492 -6 333
Liiketoiminnan muut kulut -3 043 -2 244 -3 168 -2 564
Liikevoitto ennen arvonalentumisia -2 359 -3 589 -4 829 -5 755
Arvonalentumiset   -5 069   -5 069
Liikevoitto -2 359 -8 658 -4 829 -10 824
Rahoitustuotot ja -kulut -938 -1 686 -5 197 -4 840
Voitto ennen veroja -3 297 -10 344 -10 026 -15 664
Tuloverot -535 8 494 1 302
Katsauskauden voitto/tappio -3 832 -10 336 -9 531 -14 362
         
Osakekohtainen tulos, e -0,02 -0,22 -0,11 -0,34


LAAJA TULOSLASKELMA

1 000 e 10-12/2011 10-12/2010 1-12/2011 1-12/2010
         
Katsauskauden voitto/tappio -3 832 -10 336 -9 531 -14 362
         
Muut laajan tuloksen erät        
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä 1 355 -1 594 854
Rahavirran suojausten käypien arvojen muutokset -508 912 -1 731 1 661
Muut siirrot -20 -5 -20 -2
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 173 -330 906 -654
Muut laajan tuloksen erät yhteensä  -354 932 -2 440 1 859
         
Katsauskauden laaja tulos yhteensä -4 186 -9 404 -11 972 -12 503


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1 000 e Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
SVOP
rahasto
Omat
osakkeet
Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahastot
Kertyneet voitto-
varat
Yhteensä
                 
Oma pääoma 1.1.2011 11 860 24 681 9 708 -163 515 828 -14 143 33 286
                 
Tilikauden tulos             -9 531 -9 531
Muut laajan tuloksen erät         -1 152 -1 268 -20 -2 440
Osakeperusteiset maksut             26 26
Osakeanti     87 346         87 346
Omien osakkeiden
luovutus
      120     -69 51
Oma pääoma 31.12.2011 11 860 24 681 97 054 -43 -637 -440 -23 738 108 737

 

1 000 e Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
SVOP
rahasto
Omat
osakkeet
Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahastot
Kertyneet
voitto-
varat
Yhteensä
                 
Oma pääoma 1.1.2010 11 860 24 681   -1 -117 -401 667 36 689
                 
Tilikauden tulos             -14 362 -14 362
Muut laajan tuloksen erät         632 1 229 -2 1 859
Osakeperusteiset maksut             29 29
Osakeanti     9 708         9 708
Osingonjako             -474 -474
Omien osakkeiden hankinta       -213       -213
Omien osakkeiden luovutus       51     -1 50
Oma pääoma 31.12.2010 11 860 24 681  9 708 -163 515 828 -14 143 33 286


RAHAVIRTALASKELMA

1 000 e 1-12/2011 1-12/2010
     
Liiketoiminta    
Liikevoitto -4 829 -10 824
Oikaisut yhteensä 14 161 14 076
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 4 630 3 252
Käyttöpääoman muutos 1 907 -1 054
Rahoituserät -9 833 -4 626
Maksetut verot 397 -31
Liiketoiminnan rahavirta -2 898 -2 459
     
Investointimaksut    
Investointimaksut aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä -4 231 -5 966
Investoinnit hankittuihin liiketoimintoihin -139 810  
Käyttöomaisuuden myynnit ja muut erät 1 628 751
Investointien rahavirta -142 414 -5 215
     
Rahoitus    
Pitkäaikaisten lainojen nostot 148 250 8 000
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -48 563 -23 731
Yritystodistusten muutos   988
Pääomalainojen takaisinmaksut -4 160 -2 000
Lyhytaikaisten lainojen nostot   17 000
Maksetut osingot   -474
Omien osakkeiden hankinta ja luovutus 51 -163
Osakeanti 87 346 9 708
Rahoituksen rahavirta 182 924 9 328
     
Rahavarojen muutos * 37 613 1 654

*     Sisältää myös sidottujen rahavarojen muutoksen.
 

TUNNUSLUVUT 10-12/2011 10-12/2010 1-12/2011 1-12/2010
         
Liikevaihdon muutos, % * 88,7 1,0 24,7 -3,3
Bruttokate, % ** 5,2 4,2 4,9 4,7
Liikevoitto, % ** -2,8 -19,1 -2,2 -6,2
Rahoitustuotot ja -kulut, % ** -1,1 -3,7 -2,4 -2,8
Voitto ennen veroja, % ** -3,9 -22,8 -4,6 -9,0
Katsauskauden voitto, % ** -4,5 -22,8 -4,4 -8,3
Tulos/osake, e -0,02 -0,22 -0,11 -0,34
         
Oma pääoma/osake, e     0,44 0,70
Liiketoiminnan rahavirta/osake, e     -0,03 -0,06
Oman pääoman tuotto, %     -20,9 -37,3
Sijoitetun pääoman tuotto, %     -3,7 -10,6
Omavaraisuusaste, %     32,2 27,9
Gearing, %     111,0 174,0
         
Bruttoinvestoinnit, 1 000 e     3 964 6 190
Poistot, 1 000 e     9 835 9 322
Arvonalentumiset, 1 000 e       5 069

*     Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.
**   Osuus liikevaihdosta.


HANKITUT LIIKETOIMINNOT

Suominen hankki Ahlstromin Home and Personal -kuitukangasliiketoiminnan lokakuussa 2011. Yrityskauppaan liittyvät tuotantoyksiköt sijaitsevat Yhdysvalloissa, Italiassa, Espanjassa ja Brasiliassa. Home and Personal-kuitukangasliiketoiminta siirtyi Suominen Yhtymälle 31.10.2011, mutta ei vielä sisältänyt Brasilian liiketoimintaa. Brasilian osalta viranomaisten hyväksynnän arvioidaan toteutuvan vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Yrityskaupan johdosta Suominen kasvaa merkittävästi ja siitä tulee pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja. Ostettu liiketoiminta kattaa Suomisen Pyyhintä-segmenttiä selvästi laajemmat maantieteelliset markkinat sekä laajentaa tuotetarjontaa kotitalouksien ja teollisuuden pyyhintätuotteissa käytettäviin kuitukangasmateriaaleihin. Kauppa toteutettiin pääosin ostamalla liiketoimintaa kuuluvat varat ja velvoitteet eri maihin perustettuihin yhtiöihin. Hankinnassa syntyi eri maissa paikallisesti liikearvoa, mikä on kuitenkin verotuksissa hyödynnettävissä. Hankinnan seurauksena syntyi myös konserniliikearvoa, jota ei poisteta.

Luovutettu vastike, 1 000 e Käypä arvo
Käteisvarat 101 158
Omanpääomanehtoiset instrumentit 66 666 666
osaketta á 0,45 euroa per osake
30 000
Luovutettu vastike yhteensä 131 158

Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvot hankintahetkellä olivat alustavien laskelmien mukaan seuraavat:  

1 000 e Hankittujen nettovarojen käypä arvo
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 89 124
Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 12 584
Muut pitkäaikaiset saamiset 18
Vaihto-omaisuus 26 795
Myyntisaamiset ja muut saamiset 6 171
Rahavarat 1 030
Varat yhteensä 135 722
   
Eläkevelvoitteet 872
Rahoitusvelat 9 784
Muut velat ja varaukset 9 708
Velat yhteensä 20 364
   
Nettovarallisuus 115 358
   
Liikearvo 15 800
Hankintameno yhteensä 131 158
   
Liikearvon syntyminen hankinnassa  
Luovutettu vastike 131 158
Hankitun kohteen yksilöitävissä oleva nettovarallisuus -115 358
Liikearvo 15 800


Kaupassa luovutetusta vastikkeesta 30 miljoonaa euroa on Ahlstrom Oyj:n Suomisen osakeannissa merkitsemät 66,7 miljoonan osakkeen arvo 0,45 kappalehinnalla kaupan toteutumishetken noteerauksen mukaan.

Yhdistämisessä tuotannolliset koneet ja kiinteistöt on kirjattu käypiin arvoihin. Myyntisaamisten ja muiden saamisten käypä arvo on 6,2 miljoonaa euroa. Aineettomien hyödykkeiden käyvän arvon kirjaukset on tehty asiakassopimuksista ja teknologiasta. Hankittujen yksilöitävissä olevien aineettomien hyödykkeiden käypä arvo on 12,6 miljoonaa euroa, mikä sisältää teolliset oikeudet ja asiakassuhteet. Aineettomien hyödykkeiden käyvät arvot on määritetty niiden arvioitujen taloudellisten kestoaikojen ja diskontattujen kassavirtojen perusteella.

Liikearvo sisältää aineettomia oikeuksia (esimerkiksi synergiahyödyt ja henkilöstöön liittyvä tietotaito), jotka eivät täyttäneet kaikkia IFRS 3:n ehtoja kirjattaviksi erillisinä omaisuuserinä.

Velkojen ja vastuiden käypä arvo on 20,4 miljoonaa euroa. Etuuspohjaisten palkitsemisjärjestelmien käypä arvo perustuu aktuaarien laskelmiin. Liiketoiminnan hankintaan liittyvät menot 2,9 miljoonaa euroa sisältyvät liiketoiminnan muihin kuluihin.

Hankitun liiketoiminnan liikevaihto on 1.11.2011 lukien ollut 42,9 miljoonaa euroa ja tulos verojen jälkeen -1,1 miljoonaa euroa. Konsernin liikevaihto olisi ollut 491,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,0 miljoonaa euroa, mikäli kauppa olisi toteutunut vuoden 2011 alussa ja hankinnan kulut vuoden 2010 lopussa.


SEGMENTTIRAPORTOINTI

Pyyhintä

1 000 e 1-12/2011 1-12/2010 Muutos %
       
Liikevaihto      
- Codi Wipes 55 623 56 371 -1,3
- Kuitukankaat 102 121 59 084 72,8
- eliminoinnit -5 431 -7 296 -25,6
Yhteensä 152 313 108 159  
       
Liikevoitto ennen arvonalentumisia -3 072 -3 699  
% liikevaihdosta -2,0 -3,4  
Arvonalentumiset   -4 906  
Liikevoitto -3 072 -8 605  
       
Varat 309 180 67 650  
Velat 49 616 11 620  
Nettovarat 259 564 56 030  
Investoinnit 1 910 2 278  
Poistot 6 524 6 117  
Arvonalentumiset   4 906  
Henkilöstö keskimäärin 418 369  


Joustopakkaukset

1 000 e 1-12/2011 1-12/2010 Muutos %
       
Liikevaihto 64 848 66 140 -2,0
       
Liikevoitto -69 -1 941  
% liikevaihdosta -0,1 -2,9  
       
Varat 44 372 45 950  
Velat 11 175 10 048  
Nettovarat 33 197 35 902  
Investoinnit 1 851 3 788  
Poistot 3 049 3 181  
Arvonalentumiset   163  
Henkilöstö keskimäärin 479 521  


Kohdistamattomat

1 000 e 1-12/2011 1-12/2010
     
Liikevaihto -873 -861
Liikevoitto -1 688 -115
     
Varat -15 466 5 760
Velat 168 557 64 406
Investoinnit 203 124
Poistot 262 24
Henkilöstö keskimäärin 10 11


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

1 000 e 1-12/2011 1-12/2010
     
Suomi 27 547 27 053
Muu Eurooppa 144 561 129 387
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 41 665 10 530
Muu maailma 2 515 6 468
Liikevaihto yhteensä 216 289 173 438


TULOSKEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

1 000 e I/2011 II/2011 III/2011 IV/2011 I/2011-
IV/2011
Liikevaihto          
Pyyhintä          
- Codi Wipes 13 985 13 586 14 936 13 116 55 623
- Kuitukankaat 15 091 14 985 12 971 59 074 102 121
- eliminoinnit -1 131 -1 911 -778 -1 611 -5 431
Yhteensä 27 946 26 660 27 129 70 578 152 313
Joustopakkaukset 16 561 17 019 16 210 15 059 64 848
Kohdistamattomat -203 -294 -227 -149 -873
Liikevaihto yhteensä 44 303 43 386 43 112 85 488 216 289
           
Liikevoitto          
Pyyhintä -298 60 -1 674 -260   -2 172
% liikevaihdosta -1,1 0,2 -6,2 -0,4 -1,4
Joustopakkaukset -62 512 340 -69 721
% liikevaihdosta -0,4 3,0 2,1 -0,5 1,1
Kohdistamattomat -57 -230 -72 672 313
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä -417 342 -1 406 344  -1 138
% liikevaihdosta -0,9 0,8 -3,3 -0,4 -0,5
           
Kertaluonteiset erät -195 -302 -492 -2 702  -3 691
Liikevoitto yhteensä -612 40 -1 899 -2 359 -4 829
% liikevaihdosta -1,4 0,1 -4,4 -2,8 -2,2
           
Nettorahoituskulut -1 547 -1 457 -1 255 -938 -5 197
Voitto ennen veroja -2 159 -1 417 -3 153 -3 297 -10 026


KATSAUSVUODEN VEROT

Tuloverot on laskettu maakohtaisen verotettavan tuloksen ja tuloveroasteen perusteella. Tilikauden tappion perusteella syntyviä verosaatavia ei ole kirjattu täysimääräisesti.


LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus ja johtoryhmän jäsenet sekä Ahlstrom Oyj. Yhtiöllä ei ole osakkuusyhtiöomistuksia. Palkat lähipiirille olivat 1 046 tuhatta euroa, osakeperusteiset maksut 26 tuhatta euroa ja lähipiiriltä saadut lainat, joille ei ole asetettu vakuutta, 200 tuhatta euroa sekä maksetut korot 76 tuhatta euroa.


Muut lähipiiritapahtumat

1 000 e 2011 2010
Tavaroiden ja palveluiden myynnit 1 402  
Tavaroiden ja palveluiden ostot 1 517  
Myynti- ja muut lyhytaikaiset saamiset 5 337  
Osto- ja muut lyhytaikaiset velat 2 370  

Muut lähipiiritapahtumat ovat liiketoimia Ahlstromin kanssa.


LAINOJEN MUUTOKSET

1 000 e 1-12/2011 1-12/2010
     
Lainat yhteensä 1.1. 61 282 60 861
     
Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat 1.1. 17 000  
Lyhytaikaisten rahoituslaitoslainojen muutos 2 929 17 000
Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat 31.12. 19 929 17 000
     
Yritystodistusohjelma 1.1. 988  
Yritystodistusten muutos -988 988
Yritystodistusohjelma 31.12. 0 988
     
Pitkäaikaiset lainat 1.1. 37 284 52 861
Pitkäaikaisten lainojen muutos 102 667 -15 577
Pitkäaikaiset lainat 31.12. 139 961 37 284
     
Pääomalainat 1.1.  6 000 8 000
Pääomalainojen muutos -4 160 -2 000
Pääomalainat 31.12. 1 840 6 000
     
Lainat yhteensä 31.12. 161 730 61 282


KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET

  1-12/2011 1-12/2010
1 000 e Aineellinen Aineeton Aineellinen Aineeton
Kirjanpitoarvo kauden alussa 53 873 776 57 044 795
Liiketoiminnan hankinta 89 124 12 584    
Investoinnit 3 678 220 5 884 177
Vähennykset -1 226   -466 -1
Poistot ja arvonalentumiset -9 399 -436 -9 127 -195
Muuntoero ja muut muutokset 3 836 1 538  
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 139 886 13 146 53 873 776


ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET

1 000 e 12/2011 12/2010
Omasta velasta    
Vakuudellisten lainojen määrä 158 264 49 607
     
Annettujen panttien nimellisarvo    
Kiinteistökiinnitykset 22 914 24 045
Yrityskiinnitykset 211 515 60 069
Pantatut osakkeet ja tytäryhtiölainat 213 554 82 982
     
Muut omat vastuut    
Muut vuokrasopimukset, kiinteistöt 29 505 13 402
Muut vuokrasopimukset, koneet ja laitteet 3 462 2 685
     
Takausvastuut 1 432 1 995


JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT

1 000 e 12/2011 12/2010
Valuuttatermiinit    
Nimellisarvo 8 501 5 172
Käypä arvo 11 -138
     
Koronvaihtosopimukset    
Nimellisarvo 76 492 13 833
Käypä arvo -216 -143
     
Sähköjohdannaissopimukset    
Nimellisarvo 2 860 2 638
Käypä arvo -458 1 249


Helsingissä 17.2.2012

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Nina Kopola, puh. 010 214 300
Talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

tulostiedote-2011.pdf

Viimeisimmät uutiset

Calendar of Events, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.05.2024

Suomisen vuoden 2024 tammi-syyskuun osavuosikatsauksen julkistuspäivä muuttuu

Osavuosikatsaukset, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.05.2024

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2024: Kannattavuus paranee asteittain

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 4.04.2024

Suomisen varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset