Suominen Yhtymän hallitus on päättänyt yhtiön ja Ahlstromin välisen kuitukangasliiketoiminnan kaupan edellyttämistä osakeanneista

Tampere, Suomi, 2011-10-03 14:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Yhtymä Oyj                                                      Pörssitiedote 3.10.2011 klo 15.45

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Australiaan, Japaniin tai Kanadaan.

Suominen Yhtymän hallitus on päättänyt yhtiön ja Ahlstromin välisen kuitukangasliiketoiminnan kaupan edellyttämistä osakeanneista


Suominen Yhtymä Oyj:n (”Suominen” tai ”Yhtiö”) hallitus on kokouksessaan 3.10.2011 päättänyt Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen sille 12.9.2011 antaman valtuutuksen perusteella osakeannista (”Osakeanti”) osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen tarjoamalla yleisön merkittäväksi vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 uutta osaketta (”Antiosakkeet”) 0,45 euron merkintähinnalla. Osakeannin merkintäaika alkaa 5.10.2011.

Osakeannin muut ehdot ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä. Osakeannin tarkoituksena on 4.8.2011 tiedotetun Ahlstrom Oyj:ltä ostettavan Home and Personal -liiketoiminta-alueen oston (”Yrityskauppa”) rahoittaminen, joten osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallitus on saanut määrätyiltä osakkeenomistajilta ja sijoittajilta Antiosakkeita koskevat merkintäsitoumukset, joiden yhteismäärä vastaa 86.165.000 euroa eli yhteensä 191.477.777 Antiosaketta. Suominen on aikaisemmin antanut Yrityskauppaa ja merkintäsitoumuksia koskevat pörssitiedotteet 4.8.2011 ja 29.9.2011.

Suomisen hallitus päätti 3.10.2011 lisäksi ylimääräisen yhtiökokouksen 12.9.2011 antaman valtuutuksen perusteella osakeannista, joka suunnataan Suomisen pääomalainan 2008 lainaosuuksien haltijoille (”Konversioanti”). Konversioannissa Yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen pääomalainan 2008 lainaosuuksien haltijoiden merkittäväksi enintään 8.888.888 Yhtiön uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”). Konversioanti toteutetaan private placement -järjestelynä lainaosuuksien haltijoille. Konversioannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden merkintähinta on 0,45 euroa osakkeelta. Yrityskaupan rahoittamiseksi sovitun uuden syndikaattimuotoisen lainajärjestelyn toteutumisen edellytyksenä on, että pääomalainan 2008 haltijoille tarjotaan mahdollisuus konvertoida lainaosuutensa osakkeiksi. Näin ollen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola, Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys r.y., Suomen Kulttuurirahasto ja Yleisradion eläkesäätiö ovat antaneet sitoumuksen pääomalainaosuuksiensa konvertoinnista Uusiksi Osakkeiksi Suomisen Konversioannissa. Sitoumusten suuruus on yhteensä 2.160.000 euroa eli 54,0 prosenttia pääomalainan nykyisestä 4.000.000 euron määrästä.

Osakeannin sekä Konversioannin lopullisesta tuloksesta tiedotetaan arviolta 13.10.2011.

Yhtiö on jättänyt Osakeantiin liittyvän suomenkielisen esitteen Finanssivalvonnalle hyväksyttäväksi. Hyväksyntä odotetaan saatavan arviolta 3.10.2011. Suomenkielinen esite on saatavissa Suomisen verkkosivuilla www.suominen.fi ja merkintäpaikan verkkosivuilla
www.acf.fi arviolta 3.10.2011 sekä Osakeannin merkintäpaikassa Alexander Corporate Finance Oy:ssä viimeistään 4.10.2011.


Helsingissä 3.10.2011

Suominen Yhtymä Oyj

Hallitus


Lisätietoja:
toimitusjohtaja Petri Rolig, puh. 010 214 300
talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300


Liite: Osakeannin ehdotJakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fiHuomautus:
Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Yhdysvalloissa, Australiassa, Japanissa, Kanadassa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa se olisi laitonta. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa eikä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita myydä julkisesti Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden mahdollista myyntiä tai hankintaa koskeva suora tai välillinen tarjous, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita Iso-Britanniassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Iso-Britanniassa. Tämä tiedote ei koske arvopapereiden tarjoamista Iso-Britanniassa.

Tämä tiedote on direktiivin 2003/71/EY (direktiivi mukaan lukien kaikki siihen liittyvät implementointitoimenpiteet kyseisessä jäsenvaltiossa, "Esitedirektiivi") implementointitoimenpiteiden mukainen mainos. Mahdollisen arvopapereita koskevan annin yhteydessä julkistetaan Esitedirektiivin mukaisesti laadittu esite, joka on saatavilla paikoista, jotka ottavat vastaan osakkeiden merkintöjä.

Mikäli tämän tiedotteen perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita missään Esitedirektiivin implementoineessa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville Esitedirektiivin tarkoittamille kokeneille sijoittajille.

Alexander Corporate Finance Oy toimii Osakeannissa ainoastaan Suominen Yhtymä Oyj:n eikä kenenkään muun lukuun, eikä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan Osakeannin yhteydessä (riippumatta siitä, onko kyseinen taho vastaanottanut tämän tiedotteen). Alexander Corporate Finance Oy ei ole vastuussa asiakassuhteen nojalla kenellekään muulle kuin Suominen Yhtymä Oyj:lle, eikä se anna Osakeantiin tai mihinkään tässä asiakirjassa viitattuun järjestelyyn liittyviä neuvoja. Alexander Corporate Finance Oy ei anna minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa vakuutusta tai takuuta tämän tiedotteen sisällöstä, sen täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai minkään sen sisältämän tiedon oikeellisuudesta, eikä mikään tässä tiedotteessa ole eikä muodosta lupausta tai vakuutusta nykyisestä tai tulevasta. Alexander Corporate Finance Oy ei ota mitään vastuuta tiedotteen sisällöstä, sen täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta ja sanoutuu irti sovellettavan lain sallimissa puitteissa kaikesta vastuusta, joka sille muutoin voisi tiedotteen johdosta syntyä.

Osakeannin-ehdot-2011.pdf

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus