Suominen Yhtymä Oyj:n osakeantia koskeva esitteen julkistus

Tampere, Suomi, 2011-10-03 16:20 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Yhtymä Oyj                                                      Pörssitiedote 3.10.2011 klo 17.20

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Australiaan, Japaniin tai Kanadaan.

Suominen Yhtymä Oyj:n osakeantia koskeva esitteen julkistus

Suominen Yhtymä Oyj ("Suominen" tai "Yhtiö") julkistaa Finanssivalvonnan hyväksymän listalleottoesitteen ("Esite") koskien hallituksen tänään 3.10.2011 päättämää osakeantia ("Osakeanti"). Osakeannin merkintäaika alkaa 5.10.2011. Finanssivalvonnan tänään hyväksymä Esite on saatavilla sähköisessä muodossa 3.10.2011 alkaen Yhtiön verkkosivuilla
www.suominen.fi ja merkintäpaikan Alexander Corporate Finance Oy:n verkkosivuilla www.acf.fi. Esite on saatavilla paperiversiona Osakeannin merkintäpaikasta Alexander Corporate Finance Oy:stä viimeistään 4.10.2011. Esite on saatavilla vain suomenkielisenä.

Esite sisältää alla tarkemmin kuvattuja, aiemmin julkistamattomia tietoja.

Suomisen tilintarkastamattomat pro forma -tiedot:

Esite sisältää aiemmin julkistamattomia tilintarkastamattomia pro forma -tietoja ("Pro forma -tiedot"), jotka on esitetty ainoastaan havainnollistamaan lukijalle 4.8.2011 julkistetun yrityskaupan vaikutuksia, eikä niiden tarkoituksena ole osoittaa millainen Suomisen tulos ja taloudellinen asema olisi, jos Yhtiö olisi hankkinut Ahlstrom Oyj:ltä Home and Personal -liiketoiminnan Pro forma -tiedoissa esitettyinä ajankohtina. Luonteensa vuoksi Pro forma -tiedot koskevat oletettua tilannetta, eivätkä ne siksi anna kuvaa Yhtiön todellisesta taloudellisesta tilanteesta tai tuloksesta. Tiedot eivät myöskään havainnollista millainen Yhtiön liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema on tulevaisuudessa.

Pro forma -tietoihin perustuva tilikauden liikevaihto 30.6.2011 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta oli 251,1 miljoonaa euroa, liikevoitto 2,1 miljoonaa euroa ja tulos verojen jälkeen -2,9 miljoonaa euroa.

Pro forma -taseen mukaiset varat 30.6.2011 olivat yhteensä 299,0 miljoonaa euroa, koostuen 34,3 miljoonan euron liikearvosta, 176,4 miljoonan euron muista pitkäaikaisista varoista sekä 88,3 miljoonan euron lyhytaikaisista varoista. Oman pääoman määrä Pro forma -taseessa 30.6.2011 oli 112,1 miljoonaa euroa. Alustavan hankintalaskelman mukainen luovutettu vastike on 171,0 miljoonaa euroa. Osana hankintalaskelmaa 15,8 miljoonaa euroa on alustavasti merkitty liikearvoon. Lopullinen luovutettu vastike tulee määräytymään hankittavan liiketoiminnan varojen ja vastattavaksi otettujen velkojen käypien arvojen perusteella omistusoikeuden siirtyessä Suomiselle, mikä tämän hetken arvion perusteella tulee tapahtumaan lokakuun 2011 loppuun mennessä lukuun ottamatta Brasiliassa sijaitsevaa Home and Personal -liiketoiminnan osaa. Brasilian osalta viranomaisten hyväksynnän arvioidaan toteutuvan vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen aikana ja kyseinen hyväksyntä ei ole muun Brasilian ulkopuolella toteutettavan liiketoimintakaupan toteutumisen edellytyksenä.

Esitettyjen Pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet on selitetty yksityiskohtaisemmin Esitteen liitteessä 1.

Tiedotustilaisuus

Analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle järjestetään tiedotustilaisuus tiistaina 4.10.2011 klo 12.30 - 14.00 ravintola Savoyn Salikabinetissa, Helsingissä, osoitteessa Eteläesplanadi 14. Tilaisuudessa toimitusjohtaja Petri Rolig kertoo uudesta liiketoimintakokonaisuudesta ja esittelee yrityskaupan rahoittamiseksi aloitetun osakeannin. Pyydämme ilmoittautumaan Minna Lehtoselle, p. 010 214 2276 tai minna.lehtonen@suominen.fi. Pyynnöt haastatteluihin voi tehdä ilmoittautumisen yhteydessä Minna Lehtoselle.


Helsingissä 3.10.2011

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ

Hallitus


Lisätietoja:
toimitusjohtaja Petri Rolig, puh. 010 214 300
talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300


Liite: Listalleottoesite


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fiHuomautus:
Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Yhdysvalloissa, Australiassa, Japanissa, Kanadassa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa se olisi laitonta. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa eikä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita myydä julkisesti Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden mahdollista myyntiä tai hankintaa koskeva suora tai välillinen tarjous, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita Iso-Britanniassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Iso-Britanniassa. Tämä tiedote ei koske arvopapereiden tarjoamista Iso-Britanniassa.

Tämä tiedote on direktiivin 2003/71/EY (direktiivi mukaan lukien kaikki siihen liittyvät implementointitoimenpiteet kyseisessä jäsenvaltiossa, "Esitedirektiivi") implementointitoimenpiteiden mukainen mainos. Mahdollisen arvopapereita koskevan annin yhteydessä julkistetaan Esitedirektiivin mukaisesti laadittu esite, joka on saatavilla paikoista, jotka ottavat vastaan osakkeiden merkintöjä.

Mikäli tämän tiedotteen perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita missään Esitedirektiivin implementoineessa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville Esitedirektiivin tarkoittamille kokeneille sijoittajille.

Alexander Corporate Finance Oy toimii Osakeannissa ainoastaan Suominen Yhtymä Oyj:n eikä kenenkään muun lukuun, eikä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan Osakeannin yhteydessä (riippumatta siitä, onko kyseinen taho vastaanottanut tämän tiedotteen). Alexander Corporate Finance Oy ei ole vastuussa asiakassuhteen nojalla kenellekään muulle kuin Suominen Yhtymä Oyj:lle, eikä se anna Osakeantiin tai mihinkään tässä asiakirjassa viitattuun järjestelyyn liittyviä neuvoja. Alexander Corporate Finance Oy ei anna minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa vakuutusta tai takuuta tämän tiedotteen sisällöstä, sen täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai minkään sen sisältämän tiedon oikeellisuudesta, eikä mikään tässä tiedotteessa ole eikä muodosta lupausta tai vakuutusta nykyisestä tai tulevasta. Alexander Corporate Finance Oy ei ota mitään vastuuta tiedotteen sisällöstä, sen täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta ja sanoutuu irti sovellettavan lain sallimissa puitteissa kaikesta vastuusta, joka sille muutoin voisi tiedotteen johdosta syntyä.

Suominen_Yhtyma_osakeanti_2011.pdf

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus