SUOMINEN YHTYMÄ OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 11.2.2011 KLO 12.15

TAPPIOLLINEN VUOSI

Tampere, 2011-02-11 11:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  SUOMINEN YHTYMÄ OYJ              TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 11.2.2011 KLO 12.15

 

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2010

 

TAPPIOLLINEN VUOSI

 AVAINLUKUJA  
10-12/2010
 
10-12/2009
 
1-12/2010
 
1-12/2009
         
Liikevaihto, milj. e 45,3 44,9 173,4 179,4
Liikevoitto, milj. e -8,7 0,6 -10,8 6,7
Katsauskauden voitto/tappio, milj. e -10,3 -0,3 -14,4 0,9
Tulos/osake, e -0,22 -0,01 -0,34 0,02
Liiketoiminnan rahavirta/osake, e -0,05 0,05 -0,06 0,74

Suomisen liikevaihto 2010 aleni edellisvuotisesta 3 prosentilla ja oli 173,4 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon alaskirjausta oli -3,8 miljoonaa euroa (7,3 miljoonaa euroa) ja niiden jälkeen -10,8 miljoonaa euroa (6,7). Tulos verojen jälkeen oli 14,4 miljoonaa euroa tappiollinen (+0,9). Liikearvon alaskirjaus oli 4,9 miljoonaa euroa ja toiminnan uudelleenjärjestelyjen kertaluonteiset kulut 2,2 miljoonaa euroa (0,6). Kilpailutilanne oli erittäin kireä johtaen myyntikatteiden alenemiseen. Tulosta heikensi myös tuotantomäärien lasku ja raaka-ainehintojen nousu.

Tilikauden aikana Suominen korotti omaa pääomaa 10 miljoonan euron merkintäoikeusannilla sekä solmi uudelleenrahoituksen 44 miljoonan luottojärjestelyllä.

Tulos osaketta kohti oli -0,34 euroa (0,02). Liiketoiminnan rahavirta osaketta kohti oli -0,06 euroa. Hallitus esittää, että tilikaudelta 2010 ei jaeta osinkoa.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Suominen Yhtymä Oyj:n liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 45,3 miljoonaa euroa (44,9). Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon alaskirjausta oli -1,6 miljoonaa euroa (0,6) ja niiden jälkeen -8,6 miljoonaa euroa (0,6). Tappio ennen veroja oli -10,3 miljoonaa euroa (-0,4).

Koko vuoden liikevaihto oli 173,4 miljoonaa euroa (179,4). Liiketappio oli 10,8 miljoonaa euroa (voitto 6,7), tappio ennen veroja 15,7 miljoonaa euroa (voitto 1,0) ja verojen jälkeen 14,4 miljoonaa euroa (voitto 0,9). Liikevaihto aleni 3 prosenttia edellisvuodesta. Aleneminen johtui tuotantomäärien alenemisesta.

Yhtymän merkittävimmän kululajin, raaka-aineiden hintojen nousu jatkui aina loppukesään saakka, minkä jälkeen nousu väliaikaisesti taittui. Vuoden lopulla joidenkin raaka-aineiden hinnat jälleen kääntyivät nousuun. Vuoden aikana muovipohjaiset pääraaka-aineet kallistuivat 27 - 35 %. Konsernin tulokseen hintojen nousulla oli merkittävä negatiivinen vaikutus ja materiaalien ja tarvikkeiden kustannukset nousivat 10 prosentilla vertailuvuoteen nähden. Valtaosa myyntisopimuksista korjaa myyntihintoja raaka-ainehintojen nousua vastaavasti, mutta merkittävä osa vasta useiden kuukausien viiveellä. Toiminnan kulut alenivat. Joustopakkauksissa toteutettiin alkuvuodesta rullapussiliiketoiminnan lopetus ja vuoden lopussa aloitettiin toimenpiteet Nastolan tehtaan sulkemiseksi. Alankomaissa käynnistettiin yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut toiminnan uudelleen organisoinniksi ja henkilöstön vähentämiseksi.

Pääomien käytön tehostamista jatkettiin. Käyttöpääoman määrä säilyi edellisvuotisella tasolla huolimatta yksikköhintojen kohoamisesta. Investoinnit rajattiin tehokkuutta parantaviin kohteisiin. Liiketoiminnan rahavirta oli -2,5 miljoonaa euroa (26,8).

Kustannus- ja tehostamisohjelma

Portaat huipulle -ohjelmaa on jatkettu ja säästöjä kertomusvuoden aikana on saatu henkilöstö- ja yleiskuluissa. Tuotannon tehokkuus työntekijää kohti parani edelleen, vaikka tuotannon määrä ei yltänyt tavoitteisiin. Säästö- ja tehostustoimenpiteiden vaikutus oli 3 miljoonaa euroa (7). Myynnin ohjelmat ovat keskittyneet vakiintuneiden asiakkuuksien vahvistamiseen.

Rahoitus

Konsernin korolliset nettovelat olivat 57,9 miljoonaa euroa (59,1), mihin sisältyy yhtiön pääomalaina 6,0 miljoonaa euroa (8,0). Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset ja takaisinmaksut olivat 23,7 miljoonaa euroa ja vastaavasti nostettiin uutta pitkäaikaista lainaa 8,0 miljoonaa euroa ja lyhytaikaista lainaa 15,0 miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut olivat 4,8 miljoonaa euroa (5,7) eli 2,8 prosenttia (3,2) liikevaihdosta.

Suominen teki kesäkuussa osakkeenomistajien etuoikeuteen perustuvan 10 miljoonan euron annin. Anti toteutettiin taseaseman vahvistamiseksi ja mahdollistamaan yhtiön rakenteen muutokset. Annin merkintäoikeudet tulivat merkittäväksi 4.6. ja lopullinen annin maksupäivä oli 30.6.

Suominen allekirjoitti joulukuussa 44 miljoonan euron luottojärjestelyn, johon kuuluu kolmen vuoden lyhennysluotto ja kaksi vuotta voimassa oleva luottolimiitti. Sopimuksessa on aikaisempaan nähden lievennyksiä velanhoidon tunnusluvuissa, mutta toisaalta korkomarginaali on tulosperusteinen, sopimukseen sisältyy minimilikviditeettivaatimus ja vakuusjärjestelyt ovat entistä kattavammat. Suomisen tarkoituksena on vähentää nettovelkojensa määrää myymällä mahdollisuuksien mukaan Suomisen tulevaisuuden toiminnalle vähemmän tärkeitä tase-eriä. Luottosopimuksessa on sovittu ensimmäinen 15 miljoonan euron lyhennys tapahtuvaksi kesäkuussa 2011.

Käyttöpääoman muutos rahavirtalaskelmassa oli -1,1 (15,2) miljoonaa euroa. Pankille myytyjen myyntisaatavien saldo oli vuoden lopussa 14,0 miljoonaa euroa (10,5). Omavaraisuusaste oli 27,9 prosenttia (29,9), omavaraisuusaste pääomalainat omaan pääomaan lukien 32,9 prosenttia (36,4) ja velkojen suhde omaan pääomaan, johon pääomalainat on sisällytetty 132,1 prosenttia (114,4). Liiketoiminnan rahavirta osaketta kohti oli -0,06 euroa (0,74).

Investoinnit

Yhtiön tuotannolliset bruttoinvestoinnit olivat 6,2 miljoonaa euroa (4,5). Suunnitelman mukaiset poistot olivat 9,3 miljoonaa euroa (10,2). Investoinneista Codi Wipesin osuus oli 0,6 miljoonaa euroa (1,0), Kuitukankaiden 1,7 miljoonaa euroa (1,5) ja Joustopakkausten 3,8 miljoonaa euroa (2,0). Joustopakkaukset toteutti uuden painokoneinvestoinnin Puolaan, muut konsernin investoinnit olivat tehokkuus- ja ylläpitoinvestointeja.

SEGMENTTIEN TULOS

Pyyhintä-toimialan liikevaihto vuonna 2010 oli 108,2 miljoonaa euroa eli 5 prosenttia alempi kuin edellisenä vuonna. Toimialan liiketappio ilman kertaluonteisia kuluja ja liikearvon alaskirjausta oli -2,7 miljoonaa euroa ja näiden kulujen jälkeen -8,6 miljoonaa euroa. Toimialan johtoa muutettiin joulukuussa siten, että toimitusjohtaja otti oman tehtävänsä ohella toimialan vetovastuun.

Codi Wipesin liikevaihto, 56,4 miljoonaa euroa, aleni 13 prosenttia edellisvuotisesta. Liikevaihdon aleneminen johtui myyntihintojen laskusta vuoden alussa ja tuotantomäärien pienentymisestä vertailuvuoteen nähden. Tuotesegmenteistä lastenhoidon kosteuspyyhkeiden ja kosteiden wc-pyyhkeiden myynnit alenivat. Sen sijaan henkilökohtaisten hygieniapyyhkeiden myynti kasvoi. Syksyllä yksikkö toi markkinoille useita uutuustuotteita yhdessä merkittävien asiakkaiden kanssa. Yksikön toimintakulut laskivat. Joulukuussa aloitettiin henkilöstöä koskeva yhteistoimintamenettely organisaation rationalisoinniksi ja henkilöstön vähentämiseksi noin 20 henkilöllä. Neuvottelutulos saavutettiin tammikuussa 2011. Tilinpäätöksessä varauduttiin rationalisoinnin takia miljoonan euron irtisanomis- ja muihin kustannuksiin.

Kuitukankaiden liikevaihto kasvoi 4 prosenttia 59,1 miljoonaan euroon. Lämpösidotun hygieniatuotemateriaalin myynti oli alle puolet edellisvuoden tasosta. Vesineulatun kuitukankaan määrät kasvoivat ja lisämyyntiä saatiin USA:n ja Venäjän markkinoilta. Terveydenhoitomateriaalien myynti kasvoi niin ikään. Muoviraaka-aineiden samoin kuin viskoosin hinnat nousivat selvästi vuoden aikana. Kilpailutilanteesta johtuen hinnankorotusten läpi saaminen oli erittäin vaikeaa. Asiakkaille, joilla oli raaka-aineklausuulit, myyntihintojen korjaus kustannusnousua vastaavasti tapahtui muutamien kuukausien viiveellä. Tuotekehitys painottui uusien kevyempien kuitukankaiden markkinoille tuontiin. Säästötoimenpiteistä huolimatta yksikön kulut nousivat mm. energia-, sähkö- ja rahtikustannusten nousun takia. Yksikössä oli keväällä pari lyhyttä tuotannon lomautusjaksoa. Kuitukankaat-rahavirtayksikön liikearvo, 4,9 miljoonaa euroa, kirjattiin alas tilinpäätöksessä.

Joustopakkausten liikevaihto oli 66,1 miljoonaa euroa (66,9) ja liiketappio -2,1 miljoonaa euroa (2,8), mihin sisältyi toiminnan uudelleenorganisoinnin tuomia kertaluonteisia kuluja 1,2 miljoonaa euroa. Liikevaihto aleni prosentilla pääasiassa kaupan kassien myynnin vähenemisen takia. Hedelmä- ja vihannespakkauksina käytettävien rullapussien tuotanto loppui vuoden 2010 alussa. Hygieniapakkausten, elintarvikepakkausten ja turva- ja systeemipakkausten myyntiluvut säilyivät vertailuvuoden tasolla. Tuoteryhmistä pehmopaperi- ja leipomopakkausten sekä etikettien myynti kasvoivat. Alueellisesti etenkin Venäjän myynti kehittyi myönteisesti. Uutuustuotteista myyntiä lisäsivät erilaistavat materiaaliratkaisut sekä termokassit.

Joustopakkausten käyttämien raaka-aineiden kulut nousivat voimakkaasti etenkin vuoden alkupuoliskolla, ja nousua ei saatu riittävän nopeasti siirretyksi myyntihintoihin. Tämän johdosta raaka-ainekäytön osuus kustannuksista nousi selvästi vertailuvuoteen nähden. Toimialan toimintakulut alenivat, mihin vaikutti edellisvuonna tehty päätös Ruotsin tuotannon siirrosta Puolaan. Syksyllä tehtiin päätös tuotannon lopettamisesta Nastolan tehtaalla sekä tehtaiden välisestä tuotannon uudelleenjärjestelystä. Päätökseen liittyvät konesiirrot Nastolasta Puolaan ja Tampereelle aloitettiin vuoden lopussa, mutta pääosin ne ajoittuvat vuoden 2011 alkupuoliskolle. Suomen yksiköistä sanottiin irti yhteistoimintamenettelyn jälkeen 102 henkilöä. Puolan tehtaan tuotantomäärien lisääntyessä työvoima kasvaa siellä noin 40 hengellä.

YHTIÖKOKOUKSET

Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.3.2010. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2009 jaetaan osinkoa 0,02 euroa osakkeelle.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilivuodelta 2009 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiön hallitukseen valittiin Heikki Bergholm, Kai Hannus, Suvi Hintsanen, Juhani Lassila, Mikko Maijala ja Heikki Mairinoja. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Mikko Maijalan ja varapuheenjohtajakseen Heikki Mairinojan. Suominen Yhtymä Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö, vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Lassila.

Suominen Yhtymä Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 1.6.2010. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSET

23.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi yhtiöjärjestykseen muutoksen 31.12.2009 voimaantulleen osakeyhtiölain muutoksen johdosta. Yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 § muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET

Osakepääoma ja osakeanti

1.1.2010 Suomisen kaupparekisteriin merkittyjen osakkeiden määrä oli 23 720 112 kappaletta. Kokonaan maksettu osakepääoma oli 11 860 056 euroa.

1.6.2010 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen valtuuttamana yhtiön hallitus päätti korottaa osakepääomaa osakeannilla 9. - 23.6.2010. Yhtiö ilmoitti 30.6.2010, että osakeannin lopullisen tuloksen mukaan merkintä-etuoikeuksia käyttäen merkittiin 23 108 629 osaketta eli 97,6 prosenttia tarjottujen osakkeiden yhteismäärästä. Jäljelle jääneet 566 273 osaketta merkittiin ilman merkintäoikeuksia. Merkintähinta oli 0,43 euroa osakkeelta.

Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkoi 24.6.2010. Antiosakkeet merkittiin kaupparekisteriin 1.7.2010, jonka jälkeen ne yhdistettiin yhtiön olemassa oleviin osakkeisiin Osakkeet ovat olleet yhtenä lajina kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 2.7.2010 alkaen. Uudet osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muuhun varojen jakoon sekä muut osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä 1.7.2010 lukien.

Yhtiön osakkeiden uusi yhteenlaskettu määrä 1.7.2010 tehdyn kaupparekisterimerkinnän jälkeen on 47 395 014 kappaletta.

Vaihto ja kurssi

Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeiden vaihto ennen osakeantia NASDAQ OMX Helsingissä 1.1. – 30.6.2010 oli 2 575 585 osaketta sisältäen myös merkintäoikeuksien perusteella muodostuneet väliaikaiset osakkeet. Yhtiön varsinaisen osakkeen kaupantekokurssi vaihteli 1,41 ja 1,74 euron välillä ennen osakeannin merkintäoikeuden irtoamista 4.6.2010 ja sen jälkeen 0,74 ja 1,39 euron välillä. Viimeinen kaupantekokurssi 30.6. oli 0,75 euroa. Väliaikaisen osakkeen kaupantekokurssi vaihteli 0,71 ja 0,75 euron välillä. Viimeinen kaupantekokurssi oli 0,73 euroa. Merkintäoikeuksien ylin kurssi NASDAQ OMX Helsingissä oli 0,50 euroa ja alin 0,23 euroa. Päätöskurssi oli 0,24 euroa. Merkintäoikeuksia vaihdettiin 2,1 miljoonaa kappaletta 0,6 miljoonan euron kokonaishintaan.

Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeiden vaihto osakeannin jälkeen NASDAQ OMX Helsingissä 1.7. - 31.12.2010 oli 3 501 425 osaketta. Kaupantekokurssi vaihteli 0,48 ja 0,79 euron välillä. Viimeinen kaupantekokurssi oli 0,52 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo 31.12.2010 oli 24 557 629 miljoonaa euroa.

Omat osakkeet

Yhtiöllä oli 1.1.2010 hallussaan 682 omaa osaketta, joiden osuus osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä oli 0,0 prosenttia.

Vuoden 2009 yhtiökokouksen hallitukselle myöntämä valtuutus hankkia enintään 200 000 omaa osaketta oli edelleen voimassa, ja ajalla 1.1. – 30.6.2010 hankittiin 76 405 omaa osaketta. Saman yhtiökokouksen myöntämästä omien osakkeiden luovutusvaltuutuksesta oli jäljellä valtuutus 200 682 oman osakkeen luovuttamiseen. Sen mukaisesti yhtiö on katsauskauden aikana luovuttanut 31 877 omaa osaketta hallituksen palkkioina. Luovutettujen osakkeiden hinta oli 1,60 euroa kappaleelta.

23.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 200 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään myös enintään 200 682 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus ei ole katsauskaudella käyttänyt näitä vuoden 2010 yhtiökokouksen myöntämiä valtuutuksia.

Suominen Yhtymä Oyj:n hallussa oli 31.12.2010 yhteensä 168 805 omaa osaketta, joiden osuus osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä oli 0,36 prosenttia.

Optio-ohjelmat

Suomisella on optio-ohjelmat 2006, 2007 ja 2009. Hallitus päätti oikaista optio-ohjelmien ehtoja siten, että optionhaltijalla on merkintäoikeusannin jälkeen oikeus yhtä suureen suhteelliseen osuuteen yhtiöstä kuin ennen antia. Myös merkintähintoja on oikaistu.

2006A-optiot ja 2006B-optiot ovat rauenneet. 2006C-optioita on myönnetty 100 000 kappaletta alkuperäiseen merkintähintaan 1,66 euroa. Optio-oikeudella merkittävissä oleva uusi osakemäärä on 200 000 kappaletta ja uusi merkintähinta on 1,05 euroa. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2006C on 2.5.2010 - 30.10.2011.

2007A-optioit ovat rauenneet. 2007B-optioita on myönnetty alun perin 90 000 kappaletta alkuperäiseen merkintä- hintaan 1,66 euroa. Optio-oikeudella merkittävissä oleva uusi osakemäärä on 180 000 kappaletta ja uusi merkintähinta on 1,05 euroa. Yhtiölle on palautunut 60 000 kappaletta eli optio-oikeuksien haltijoilla on 120 000 kappaletta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2007B on 2.5.2010 - 30.10.2011.

2009A-optioita on myönnetty alun perin 150 000 kappaletta alkuperäiseen merkintähintaan 1,46 euroa. Optio-oikeudella merkittävissä oleva uusi osakemäärä on 300 000 kappaletta ja uusi merkintähinta on 0,95 euroa. Näistä yhtiölle on palautunut 50 000 kappaletta eli optio-oikeuksien haltijoilla on 250 000 kappaletta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2009A on 2.5.2011 - 30.10.2012.

2009B-optioita on myönnetty osakeannin jälkeen 300 000 kappaletta merkintähintaan 0,96 euroa. Optio-oikeudella merkittävissä oleva osakemäärä on 300 000. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2009B on 2.5.2012 - 30.10.2013.

Kun yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakkeiden määrä on 47 395 014 kappaletta, voi se voimassaolevien optio-oikeuksien myötä nousta enimmillään 48 265 014 kappaleeseen.

Hallituksen muut valtuudet

Hallituksella on jäljellä valtuutus vuoden 2009 optio-ohjelman mukaisesti antaa 300 000 optiota, jotka oikeuttavat merkitsemään 300 000 Suomisen osaketta. Ylimääräisen yhtiökokouksen 1.6.2010 myöntämästä osakeantivaltuutuksesta jäljellä ollut valtuutus 6 325 098 uuden osakkeen antamiseen päättyi 31.12.2010, minkä jälkeen hallituksella ei ole voimassa olevia muita valtuutuksia osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien, optio-oikeuksien ja/tai vaihtovelkakirjalainojen antamisesta.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Suomisen tuotteiden kysyntää säätelevät eurooppalaisen kulutuskysynnän kehitys ja muutokset. Taloussuhdanteiden muutokset vaikuttavat osaltaan myös kuluttajien käyttäytymiseen ja on olemassa riski, että kuluttajat muuttavat ostokäyttäytymistään. Yleisen taloudellisen tilanteen heikentyminen on vaikuttanut ostokäyttäytymiseen esimerkiksi siten, että kuluttajat valitsevat enenevässä määrin halvempia tuotteita ja kauppaketjujen omat merkit ovat lisänneet suosiotaan.

Suomisen asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää asiakaskohtaista riskiä. Suomisen liiketoimintaan tämä voi vaikuttaa, jos asiakkaiden ostokäyttäytyminen muuttuu varovaisemmaksi kulutuksen muutosten seurauksena tai jos myynnissä tapahtuu menetyksiä. Kymmenen suurimman asiakkaan osuus konsernin liikevaihdosta on 64 % (63). Suurimpien asiakkaiden kohdalla pyritään pitkäaikaisiin sopimuksiin. Yhden tai useamman tärkeän asiakkaan menettäminen, avainasiakkaiden ostojen merkittävä väheneminen tai avainasiakkaiden taloudelliset tai liiketoiminnalliset ongelmat voisivat vaikuttaa epäedullisesti Suomisen liiketoimintaan. Asiakkaisiin liittyvää luottoriskiä hoidetaan hallituksen hyväksymän riskipolitiikan mukaisesti. Asiakkaille vahvistetaan luottorajat luottokelpoisuustietoihin ja liikesuhteeseen perustuen. Yhtiö käyttää myös vientitakuita vientisaatavien turvaamiseksi.

Muovipohjaisilla tuotteilla on joissakin käyttökohteissa imago-ongelmia, mikä voi lisätä riskiä joidenkin tuotteiden kysynnän vähenemiseen. Korvaavien tuotteiden löytäminen on kuitenkin Suomisen tuotteiston osalta vaikeaa. Uuden teknologian tuotteet ja tuonti halvan valmistuskustannusten maista saattavat vähentää Suomisen tuotteiden kilpailukykyä. Näitä riskejä vähentävät sekä kuljetuksiin ja jakeluun liittyvät haasteet, että tuotteilta edellytettävät laatuominaisuudet, joita nykyiset halvemman ratkaisun vaihtoehdot eivät pysty saavuttamaan.

Suomisella ei ole sellaisia kilpailijoita, joilla olisi täysin yhtenevä tuotetarjonta, mutta sen sijaan yhtiöllä on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Useimmissa tuoteryhmissä on ylitarjontaa. Mikäli Suominen Yhtymä ei pysty kilpailemaan houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se voi menettää markkinaosuuttaan. Kilpailu voi johtaa lisääntyneeseen hintapaineeseen, joka kohdistuu yhtiön tuotteisiin.

Suominen käyttää tuotantotoimintaansa tiettyjä teknologioita. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan valitut teknologiat ovat kilpailukykyisiä, eikä Suomisella ole tarvetta tehdä merkittäviä investointeja uusiin teknologioihin. Ei kuitenkaan ole poissuljettua, että tehdyt teknologiavalinnat osoittautuisivat virheellisiksi ja tarvetta investoinneille syntyisi esimerkiksi uusien tai korvaavien teknologioiden kehityksen myötä.

Suomisen pääraaka-aineiden pitkälliset toimituskatkokset voisivat aiheuttaa tuotannon keskeytyksiä ja vaikuttaisivat näin häiritsevästi yhtiön liiketoimintaan. Suomisella on useampia suuria kansainvälisiä raaka-ainetoimittajia, minkä vuoksi merkittävät toimituskatkokset ovat epätodennäköisiä. Yhtiö ostaa vuosittain merkittävän määrän öljy- ja puupohjaisia raaka-aineita, joiden kustannukset olivat vuonna 2010 noin 55 miljoonaa euroa. Suomisen käyttämien öljypohjaisten raaka-aineiden hinnat määräytyvät suurimmaksi osaksi kansainvälisillä markkinoilla, minkä vuoksi niiden hinnat ovat vaikeasti ennustettavissa. Suominen Yhtymän tulokseen raaka-aineiden hintojen muutokset vaikuttavat nopeasti, koska varastot vastaavat 2 - 4 viikon kulutusta. Raaka-aineiden hintamuutokset siirtyvät sopimuspohjaisiin myyntihintoihin yleensä 3 - 6 kuukauden viiveellä.

Suominen on pyrkinyt suojautumaan tuotevastuuriskeiltä järjestelmällisillä laadunvalvontaprosesseilla sekä tuotevastuuvakuutuksin. Tutkimus- ja kehitystoiminta varmistaa tuotteiden turvallisuuden tuotekehitysvaiheessa. Jatkuva laaduntarkkailu varmistaa tuotteiden laadun valmistuksessa. Yhtiön johto pitää merkittäviä tuotevastuuseen perustuvia vaatimuksia epätodennäköisinä eikä johdon tiedossa ole tällaisia vaatimuksia.

Suomisen liiketoiminta saattaa olla vaarassa keskeytyä äkillisten ja ennakoimattomien tapahtumien johdosta, kuten sähkönjakelun keskeytysten tai palo- ja vesivahinkojen vuoksi. Suominen Yhtymä ei ehkä pysty säätelemään näitä tilanteita omilla ennakoivilla toimillaan, mikä saattaa aiheuttaa keskeytyksiä liiketoiminnoissa. Vahinkoriskin hallinta on osa yksiköiden toimintajärjestelmiä. Konsernin vahinkoriskit vakuutetaan niin, että toiminnan jatkuvuus on turvattu. Konsernin vakuutustoimintaa säätelee hallituksen hyväksymä vakuutuspolitiikka. Konserni käyttää ulkopuolista vakuutusmeklaria vakuutusturvan kartoittamisessa ja hoitamisessa. Vakuutukset ovat normaaleja omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvakuutuksia hyvämaineisilta vakuutusyhtiöiltä.

Suominen Yhtymä on tuloverotuksen kohteena useassa eri maassa. Tuloverojen kokonaismäärän arvioiminen koko konsernin tasolla edellyttää huolellista harkintaa ja useiden liiketoimien ja laskelmien osalta lopullisen veron määrä on epävarma. Veroriskit liittyvät myös verokantojen tai verolainsäädännön muutoksiin tai virheellisiin tulkintoihin, ja riskin toteutuminen saattaisi johtaa maksunkorotuksiin tai veroviranomaisten määräämiin sanktioihin, jotka puolestaan voivat johtaa taloudellisiin menetyksiin. Taseeseen kirjatutut verosaatavat edellyttävät, että verotappiot voidaan tulevaisuudessa kattaa verotuksessa näytetyillä voitoilla.

Konsernin rahoitusriskejä hoidetaan hallituksen vahvistaman politiikan mukaisesti. Rahoitusriskeinä käsitellään rahoituksen riittävyyttä, luottoriskiä ja rahoitusinstrumenttien markkinariskiä, valuutta-, korko- ja hyödykeriskiin eriteltynä. Suominen teki joulukuussa 44 miljoonan euron luottosopimuksen, jonka takaisinmaksu- ja muut ehdot yhtiön tulee täyttää. Luottosopimuksessa ensimmäinen 15 miljoonan euron lyhennys ajoittuu kesäkuun 2011 loppuun, mikä edellyttää hyvää tulorahoitusta tai taseen keventämistä tai oman pääoman vahvistamista. Suomisella on meneillään useita hankkeita pääomien vapauttamiseksi, mutta yleinen taloudellinen tilanne aiheuttaa epävarmuutta hankkeiden toteutukselle edellytetyssä aikataulussa. Mikäli yhtiö ei pysty sopimuksen mukaiseen lyhennykseen, tulee rahoitustarve uudelleenrahoittaa nykyisiltä rahoittajilta mahdollisesti tiukentunein ehdoin. Suomisen luottosopimuksissa on kovenantteja, jotka yhtiön tulee täyttää. Kovenantit edellyttävä konsernilta vähintään 2 miljoonan euron rahoituspuskureita. Konsernin omavaraisuuden tulee olla pääomalainat omaan pääomaan lukien 27 prosenttia. Mikäli Suominen ei täytä luottovelvollisuuksiaan, on pankeilla oikeus luottojen eräännyttämiseen ja ehtojen uudelleenneuvotteluun. Suominen arvioi, että tämä johtaisi ainakin rahoituskustannusten kasvuun pankkien käsittelypalkkioiden ja kohoavien korkomarginaalien takia.

Liikearvo testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta. Testaukseen liittyvät laskelmat edellyttävät arvioiden tekemistä. Toteutuneet rahavirrat voivat poiketa arvioiduista diskontatuista tulevista rahavirroista, koska yhtiön omaisuuserien pitkä taloudellinen käyttöaika, tuotteiden ennustettujen myyntihintojen, tuotantokustannusten sekä laskelmissa käytetyn diskonttauskoron muutokset voivat johtaa merkittävien arvonalennuskulujen kirjaamiseen. Arvonalentumistestauksen laskelmat perustuvat tilinpäätöshetken arvioihin tulevaisuudesta. Codi Wipesin, jonka hankintaan taseessa oleva liikearvo liittyy, käyttöarvo ylittää tilinpäätöksessä yksikön kirja-arvon 2,9 miljoonalla eurolla.

NÄKYMÄT

Suomisen tuotteiden kysynnän kehitystä arvioidaan lähinnä asiakkaiden kanssa tehtyjen sopimusten ja käyttöennusteiden perusteella. Suomisen tuotteiden kysynnän arvioidaan säilyvän vakaana, eikä vuoden 2011 liikevaihdossa arvioida tapahtuvan merkittävää muutosta edellisvuoteen verrattuna. 

Suominen on ryhtynyt tuotteidensa hinnankorotuksiin tavoitteena parantaa myynnin marginaaleja. Toisaalta raaka-aineiden hinnat ovat edelleen nousseet. Alkuvuoden myynnin määrien ja marginaalien ei odoteta muuttuvan merkittävästi vuoden 2010 syksyn tasosta. Suomisen koko vuoden tuloksen verojen jälkeen arvioidaan paranevan vuodesta 2010 mutta olevan tappiollinen. 

VOITONJAKOEHDOTUS

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 7 965 886,79 euroa, josta tilikauden tappio 10 917 305,73 euroa on vähennetty.

Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus 30.3.2011 pidettävälle yhtiökokoukselle:

Osinkoa ei jaeta, EUR 0,00
Jätetään vapaaseen omaan
pääomaan, EUR
7 965 886,79

SUOMINEN YHTYMÄ -KONSERNI 1.1. - 31.12.2010

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -säännösten mukaisesti. Julkaistujen tilinpäätösstandardien muutokset ja tulkinnat sekä uudet tilinpäätösstandardit, jotka tulivat voimaan 1.1.2010, on esitetty vuoden 2009 tilinpäätöksessä.

Tilinpäätöksen laskelmat on laadittu noudattaen IAS 1 -standardia ’Tilinpäätöksen esittämisestä’. Uudistuneen standardin tarkoituksena on parantaa tilinpäätöksen käyttäjien mahdollisuuksia analysoida ja vertailla tilinpäätöslaskelmissa annettavia tietoja muun muassa erottamalla yrityksen omassa pääomassa tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät liiketoimiin yrityksen omistajien kanssa muista oman pääoman muutoksista. Omistajiin liittymättömät muutokset esitetään laajassa tuloslaskelmassa.

Suominen ei ole ennenaikaisesti ottanut käyttöön julkaistujen uusien standardien ja tulkintojen mahdollistamia muutoksia laatimisperiaatteissaan. Päivitettyjä standardimuutoksia lukuun ottamatta käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin tilinpäätöksessä vuodelta 2009.

Tässä tulostiedotteessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

 

TASE

1 000 e 12/2010 12/2009
     
Varat    
     
Pitkäaikaiset varat    
 Liikearvo 18 498 23 404
 Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 776 795
 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 53 873 57 044
 Myytävissä olevat sijoitukset 212 212
 Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 354 225
 Laskennalliset verosaamiset 1 339 921
Pitkäaikaiset varat yhteensä 75 052 82 601
     
Lyhytaikaiset varat    
 Vaihto-omaisuus 24 373 22 598
 Myyntisaamiset 10 817 11 514
 Muut lyhytaikaiset saamiset 5 666 4 416
 Verosaamiset 200 112
 Rahavarat 3 253 1 589
Lyhytaikaiset varat yhteensä 44 309 40 229
     
Varat yhteensä 119 361 122 830
     
Oma pääoma ja velat    
     
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
 Osakepääoma 11 860 11 860
 Ylikurssirahasto 24 681 24 681
 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 9 708  
 Arvonmuutos- ja muut rahastot 665 -402
 Muuntoerot 515 -117
 Muu oma pääoma -14 143 667
Oma pääoma yhteensä 33 286 36 689
     
Velat    
 Pitkäaikaiset velat    
 Laskennalliset verovelat 2 930 3 065
 Varaukset 280 280
 Pääomalainat 4 000 6 000
 Korolliset velat 35 823 43 390
Pitkäaikaiset velat yhteensä 43 033 52 735
     
Lyhytaikaiset velat    
 Korolliset velat 19 459 9 471
 Pääomalainat 2 000 2 000
 Verovelat   39
 Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 21 583 21 896
Lyhytaikaiset velat yhteensä 43 042 33 406
     
Velat yhteensä 86 075 86 141
     
Oma pääoma ja velat yhteensä 119 361 122 830

 

TULOSLASKELMA

1 000 e  
10-12/2010
10-12/2009  
1-12/2010
1-12/2009
         
Liikevaihto 45 315 44 855 173 438 179 354
Hankinnan ja valmistuksen kulut -43 399 -40 320 -165 277 -158 969
Bruttokate 1 916 4 535 8 161 20 385
Liiketoiminnan muut tuotot 147 124 859 530
Myynnin ja markkinoinnin kulut -1 120 -1 085 -3 927 -3 715
Tutkimus ja kehitys -567 -684 -1 951 -2 297
Hallinnon kulut -1 721 -1 701 -6 333 -7 144
Liiketoiminnan muut kulut -2 244 -584 -2 564 -1 053
Liikevoitto ennen arvonalentumisia -3 589 606 -5 755 6 706
Arvonalentumiset -5 069   -5 069  
Liikevoitto -8 658 606 -10 824 6 706
Rahoitustuotot ja -kulut -1 686 -1 045 -4 840 -5 701
Voitto ennen veroja -10 344 -439 -15 664 1 005
Tuloverot 8 91 1 302 -145
Katsauskauden voitto/tappio -10 336 -348 -14 362 860
         
Osakekohtainen tulos, e -0,22 -0,01 -0,34 0,02

 

LAAJA TULOSLASKELMA

1 000 e  
10-12/2010
10-12/2009  
1-12/2010
1-12/2009
         
Katsauskauden voitto/tappio -10 336 -348 -14 362 860
         
Muut laajan tuloksen erät        
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä 355 306 854 335
Rahavirran suojausten käypien arvojen muutokset 912 428 1 661 48
Myytävissä olevien varojen käypien arvojen
muutokset
      73
Muut siirrot -5 72 -2 -9
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -330 -191 -654 -119
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 932 615 1 859 328
         
Katsauskauden laaja tulos yhteensä -9 404 267 -12 503 1 188

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

 
 
 
 
 
1 000 e
 
 
 
 
Osake--
pääoma
 
 
 
Yli-kurssi-rahasto
 
 
 
SVOP rahas-to
 
 
 
Omat osak-keet
 
 
 
Muun-to--
erot
 
Arvon--
muu-tos-rahas-tot
 
 
Kerty-neet
voitto-varat
 
 
 
 
Yhteen-sä
                 
Oma pääoma 1.1.2010 11 860 24 681   -1 -117 -401 667 36 689
                 
Tilikauden laaja tulos             -14 362 -14 362
Muut laajan tuloksen erät         632 1 229 -2 1 859
Osakeperusteiset maksut             29  29
Osakeanti     9 708         9 708
Osingonjako             -474 -474
Omien osakkeiden
hankinta
      -213       -213
Omien osakkeiden
luovutus
      51     -1 50
Oma pääoma 31.12.2010 11 860 24 681  
9 708
-163 515 828 -14 143 33 286

 

 
 
 
 
 
 
1 000 e
 
 
 
 
 
 
Osake--
pääoma
 
 
 
 
Yli-kurssi-rahas-to
 
 
 
 
 
SVOP rahas-to
 
 
 
 
 
Omat osak-keet
 
 
 
 
 
Muun-to--
erot
 
 
 
Arvon-muu-tos--
rahas-tot
 
 
 
 
Ker-tyneet
voitto-varat
 
 
 
 
 
 
Yhteen-sä
                 
Oma pääoma 1.1.2009 11 860 24 681   -50 -365 -490 -246 35 390
                 
Tilikauden laaja tulos              860 860
Muut laajan tuloksen erät         248 89 -9 328
Osakeperusteiset maksut              68  68
Omien osakkeiden
luovutus
      49     -6 43
Oma pääoma 31.12.2009 11 860 24 681   -1 -117 -401 667 36 689

 

RAHAVIRTALASKELMA


1 000 e
1-12/2010 1-12/2009
     
Liiketoiminta    
Liikevoitto -10 824 6 706
Oikaisut yhteensä 14 076 10 367
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 3 252 17 073
Käyttöpääoman muutos -1 054 15 234
Rahoituserät -4 626 -5 263
Maksetut verot -31 -251
Liiketoiminnan rahavirta -2 459 26 793
     
Investointimaksut    
Investointimaksut aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä -5 966 -4 373
Käyttöomaisuuden myynnit ja muut erät 751 388
Investointien rahavirta -5 215 -3 985
     
Rahoitus    
Pitkäaikaisten lainojen nostot 8 000 35 192
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -23 731 -58 722
Yritystodistusten muutos 988  
Pääomalainojen takaisinmaksut -2 000 -2 000
Lyhytaikaisten lainojen nostot 17 000  
Maksetut osingot -474  
Omien osakkeiden hankinta ja luovutus -163 44
Osakeanti 9 708  
Rahoituksen rahavirta 9 328 -25 486
     
Rahavarojen muutos 1 654  -2 678

 

TUNNUSLUVUT 10-12/2010 10-12/2009 1-12/2010 1-12/2009
         
Liikevaihdon muutos, % * 1,0 -10,0 -3,3 -16,4
Bruttokate, % ** 4,2 10,1 4,7 11,4
Liikevoitto, % ** -19,1 1,4 -6,2 3,7
Rahoitustuotot ja -kulut, % ** -3,7 -2,3 -2,8 -3,2
Voitto ennen veroja, % ** -22,8 -1,0 -9,0 0,6
Katsauskauden voitto, % ** -22,8 -0,8 -8,3 0,5
Tulos/osake, e -0,22 -0,01 -0,34 0,02
         
Oma pääoma/osake, e     0,70 1,01
Osinko/osake, e       0,02
Liiketoiminnan rahavirta/osake, e     -0,06 0,74
Oman pääoman tuotto, %     -37,3 2,4
Sijoitetun pääoman tuotto, %     -10,6 6,4
Omavaraisuusaste, %     27,9 29,9
Gearing, %     174,0 161,2
         
Bruttoinvestoinnit, 1 000 e     6 190 4 507
Poistot, 1 000 e     9 322 10 158
Arvonalentumiset, 1 000 e     5 069  

*     Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

**   Osuus liikevaihdosta.

 

SEGMENTTIRAPORTOINTI

 Pyyhintä

1 000 e 1-12/2010 1-12/2009 Muutos %
       
Liikevaihto      
- Codi Wipes 56 371 64 479 -12,6
- Kuitukankaat 59 084 56 905 3,8
- eliminoinnit -7 296 -7 888 -7,5
Yhteensä 108 159 113 496 -4,7
       
Liikevoitto ennen arvonalentumisia -3 699 4 299  
% liikevaihdosta -3,4 3,8  
Arvonalentumiset -4 906    
Liikevoitto -8 605 4 299  
       
Varat 67 650 78 991  
Velat 11 620 13 349  
Nettovarat 56 030 65 641  
Investoinnit 2 278 2 447  
Poistot 6 117 6 784  
Arvonalentumiset 4 906    
Henkilöstö keskimäärin 369 392  

 

Joustopakkaukset

1 000 e 1-12/2010 1-12/2009 Muutos %
       
Liikevaihto 66 140 66 894 -1,1
       
Liikevoitto -1 941 2 823  
% liikevaihdosta -2,9 4,2  
       
Varat 45 950 44 462  
Velat 10 048 10 039  
Nettovarat 35 902 34 423  
Investoinnit 3 788 2 059  
Poistot 3 181 3 349  
Arvonalentumiset 163    
Henkilöstö keskimäärin 521 541  

 

Kohdistamattomat

1 000 e 1-12/2010 1-12/2009
     
Liikevaihto -861 -1 036
Liikevoitto -115 -415
     
Varat 5 760 -623
Velat 64 406 62 752
Investoinnit 124 1
Poistot 24 24
Henkilöstö keskimäärin 11 11

 

 LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

1 000 e 1-12/2010 1-12/2009
     
Suomi 27 053 29 883
Skandinavia 14 821 15 843
Alankomaat 9 915 12 004
Muu Eurooppa 104 651 106 220
Muu maailma 16 998 15 404
Liikevaihto yhteensä 173 438 179 354

 

TULOSKEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

 
1 000 e
I/2010  
II/2010
III/2010 IV/2010 I/2010-IV/2010
Liikevaihto          
Pyyhintä          
- Codi Wipes 13 884 14 844 14 210 13 433 56 371
- Kuitukankaat 12 246 13 722 14 958 18 159 59 084
- eliminoinnit -1 667 -1 333 -1 734 -2 562 -7 296
Yhteensä 24 462 27 234 27 434 29 029 108 159
Joustopakkaukset 16 395 17 107 16 125 16 513 66 140
Kohdistamattomat -241 -193 -200 -227 -861
Liikevaihto yhteensä 40 616 44 148 43 359 45 315 173 438
           
Liikevoitto          
Pyyhintä -142 -787 -1 136 -623 -2 689
 % liikevaihdosta -0,6 -2,9 -4,1 -2,1 -2,5
Joustopakkaukset -135 873 -720 -1 017 -999
 % liikevaihdosta -0,8 5,1 -4,5 -6,2 -1,5
Kohdistamattomat -48 -103 33 3 -115
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä -325 -17 -1 824 -1 637 -3 803
 % liikevaihdosta -0,8 0,0 -4,2 -3,6 -2,2
           
Kertaluonteiset erät       -7 021 -7 021
Liikevoitto yhteensä -325 -17 -1 824 -8 658 -10 824
 % liikevaihdosta -0,8 0,0 -4,2 -19,1 -6,2
           
Nettorahoituskulut -1 138 -988 -1 028 -1 686 -4 840
Voitto ennen veroja -1 463 -1 005 -2 852 -10 344 -15 664

KATSAUSVUODEN VEROT

Tuloverot on laskettu maakohtaisen verotettavan tuloksen ja tuloveroasteen perusteella.

LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus ja johtoryhmän jäsenet. Yhtiöllä ei ole osakkuusyhtiöomistuksia. Palkat lähipiirille olivat 1 104 tuhatta euroa, osakeperusteiset maksut 29 tuhatta euroa ja lähipiiriltä saadut lainat, joille ei ole asetettu vakuutta, 660 tuhatta euroa sekä maksetut korot 101 tuhatta euroa.

LAINOJEN MUUTOKSET1 000 e
1-12/2010 1-12/2009
     
Lainat yhteensä 1.1. 60 861 86 403
     
Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat 1.1.    
Lyhytaikaisten rahoituslaitoslainojen muutos 17 000  
Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat 31.12. 17 000 0
     
Yritystodistusohjelma 1.1.    
Yritystodistusten muutos 988  
Yritystodistusohjelma 31.12. 988 0
     
Pitkäaikaiset lainat 1.1. 52 861 76 403
Pitkäaikaisten lainojen muutos -15 577 -23 542
Pitkäaikaiset lainat 31.12. 37 284 52 861
     
Pääomalainat 1.1.  8 000 10 000
Pääomalainojen muutos -2 000 -2 000
Pääomalainat 31.12. 6 000 8 000
     
Lainat yhteensä 31.12. 61 282 60 861

 

KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET

  1-12/2010 1-12/2009
1 000 e Aineellinen Aineeton Aineellinen Aineeton
         
Kirjanpitoarvo kauden alussa 57 044 795 62 661 855
Investoinnit 5 884 177 4 311 143
Vähennykset -466 -1 -161  
Poistot -9 127 -195 -9 955 -203
Muuntoero ja muut muutokset 538   188  
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 53 873 776 57 044 795

 

ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET

1 000 e 12/2010 12/2009
     
Omasta velasta    
Kiinteistökiinnitykset 24 045 24 045
Yrityskiinnitykset 60 069 50 000
Pantatut tytäryhtiöosakkeet 82 982  
     
Muut omat vastuut    
Muut vuokrasopimukset, kiinteistöt 9 465 9 878
Muut vuokrasopimukset, koneet ja laitteet 7 577 8 494
     
Takausvastuut 1 995 1 752

 

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT

1 000 e 12/2010 12/2009
     
Valuuttatermiinit    
Nimellisarvo 5 172 5 637
Käypä arvo -138 -27
     
Koronvaihtosopimukset    
Nimellisarvo 13 833 25 833
Käypä arvo -143 -448
     
Sähköjohdannaissopimukset    
Nimellisarvo 2 638 1 292
Käypä arvo 1 249 -120
     
Hyödykejohdannaiset    
Nimellisarvo   435
Käypä arvo   48

 

Helsinki, 11.2.2011

 

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Petri Rolig, puh. 010 214 300

Talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300 

tulostiedote-2010.pdf

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus