Vankan työturvallisuuskulttuurin rakentaminen onnettomuuksia ehkäisemällä

Suomisella työskentelee yli 700 ammattilaista Euroopassa ja Amerikoissa. Pyrimme jatkuvasti vahvistamaan työturvallisuuskulttuuriamme kaikkien työntekijöidemme osalta kaikilla työmaillamme. Työntekijöiden terveys ja turvallisuus on meille ensisijaisen tärkeää. Suominen kehittää työturvallisuutta jatkuvan parantamisen periaatteella ja jakaa eri työmaiden parhaita käytäntöjä koko verkostolle. Työturvallisuutta kehitettäessä Suomisella pyritään vaikuttamaan erityisesti henkilöstön asenteisiin, käyttäytymiseen ja toimintatapoihin sekä rakenta-maan yrityksen turvallisuuskulttuuria.

Nollatavoite

Suomisen kunnianhimoisena tavoitteena on nolla poissaoloon johtavaa työtapaturmaa. Yksi konkreettinen esimerkki onnistuneesta työturvallisuuden kehittämisestä on se, että Paulinían tehtaallamme Brasiliassa tuli kesäkuussa 2022 täyteen 10 vuotta ilman poissaoloon johtaneita työtapaturmia.

”Meille on ensisijaisen tärkeää huolehtia työntekijöidemme turvallisuudesta ja luoda mahdollisimman turvallinen työympäristö. Korostamme henkilöstölle jatkuvasti turvaohjeiden noudattamisen tärkeyttä, ja tutustutamme niihin järjestämällä turvallisuuskierroksia. Turvallisuusaiheiden aktiivinen esiin tuominen ja niistä keskusteleminen on paras tapa pitää ohjeet mielessä joka päivä. Olemme erittäin ylpeitä tästä saavutuksesta, ja haluan kiittää Paulinían tehtaan koko henkilöstöä tähän panostamisesta”, sanoo Paulínian tehdasjohtaja Renata Rinaldi.

Työturvallisuuden valvominen

Suomisen turvallisuustyö perustuu ennaltaehkäisyyn. Olemme ottaneet käyttöön Life Saving Rules -säännöt ja Behavior-Based Safety -turvallisuusohjelman, jotka koskevat Suomisen kaikkia työntekijöitä riippumatta siitä, työskentelevätkö he tuotantolaitoksessa vai toimistolla. Ohjelmassa korostetaan yksilön omaa vastuuta turvallisuudesta ja keskitytään vaikut-tamaan yksilön asenteisiin ja moti-vaatioon. Ohjelman tiimoilta työntekijät tekevät turvallisuuskierroksia, joiden aikana he kiertävät työtilat ja arvioivat toimintatapojen ja olosuh-teiden turvallisuutta ja mahdollisia vaaroja. Kierroksen jälkeen näistä seikoista keskustellaan avoimesti muiden työntekijöiden kanssa.Suominen tilastoi kaikki työtapaturmat ja läheltä piti -tilanteet ja selvittää niiden syyt. Seuraamme työturvallisuutta päivittäin, ja otimme vuonna 2021 käyttöön uuden turvallisuusohjelmiston, jonka avulla voimme hallita kaikkea työturvallisuuteen liittyvää yhdellä alustalla.