Suominen Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022: Kustannusinflaatioon ja asiakaskysyntään liittyvät haasteet jatkuivat, parannusta odotetaan toisella vuosipuoliskolla

Suominen Oyj:n puolivuosikatsaus 9.8.2022 klo 9.30

Suominen Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022:

Kustannusinflaatioon ja asiakaskysyntään liittyvät haasteet jatkuivat, parannusta odotetaan toisella vuosipuoliskolla

AVAINLUKUJA

 4-6/4-6/1-6/1-6/1-12/
 20222021202220212021
Liikevaihto, milj. euroa118,0113,6228,3229,0443,2
Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa1,915,35,233,847,0
Vertailukelpoinen käyttökate, %1,613,42,314,810,6
Käyttökate, milj. euroa1,915,35,233,847,0
Liikevoitto, milj. euroa-2,910,3-4,223,926,9
Liikevoitto, %-2,59,1-1,810,46,1
Raportointikauden voitto, milj. euroa-2,36,1-4,719,920,7
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa11,91,29,217,111,1
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa0,210,020,160,300,19
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa-0,040,11-0,080,350,36
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % *-0,624,113,9
Velkaantumisaste (gearing), %33,922,430,4

* Oikaistu

Tässä osavuosikatsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

Huhti–kesäkuu 2022 lyhyesti:

- Liikevaihto kasvoi 4 % ja oli 118,0 milj. euroa (113,6)
- Vertailukelpoinen käyttökate laski ja oli 1,9 milj. euroa (15,3)
- Liiketoiminnan rahavirta oli 11,9 milj. euroa (1,2)

Tammi–kesäkuu 2022 lyhyesti:

- Liikevaihto oli vertailukauden tasolla ja oli 228,3 milj. euroa (229,0)
- Vertailukelpoinen käyttökate heikkeni ja oli 5,2 milj. euroa (33,8)
- Liiketoiminnan rahavirta oli 9,2 milj. euroa (17,1)

Näkymät vuodelle 2022 muuttumattomat

Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2022 laskee selvästi vuodesta 2021. Ukrainan sota on pahentanut jo entisestään merkittävää raaka-aineiden, energian ja kuljetusten kustannusinflaatiota. Lisäksi, vaikka asiakkaiden varastotasojen normalisoituminen Yhdysvalloissa on edennyt, on se ollut jonkin verran odotettua hitaampaa. Nämä tekijät vaikuttavat koko vuoden tulokseen negatiivisesti, vaikkakin uskomme tuotteidemme kysynnän parantuvan vuoden toisella puoliskolla. Vuonna 2021 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 47,0 milj. euroa.

Toimitusjohtaja Petri Helsky:

”Vuoden 2022 ensimmäinen puolisko oli Suomiselle vaikea. Emme nähneet toisella vuosineljänneksellä paranemista kovien pintojen desinfiointiin tarkoitettujen kuitukankaiden kysynnässä, joka on kärsinyt korkeista varastotasoista Yhdysvaltojen toimitusketjuissa. Kaiken kaikkiaan myyntivolyymit paranivat hieman edellisestä vuosineljänneksestä, mutta jäivät selvästi alle vertailukauden tason. Raaka-aineiden, energian ja kuljetusten osalta kustannukset nousivat jälleen jyrkästi toisella neljänneksellä. Myynnin hinnoittelumekanismiemme viiveestä johtuen myyntihintamme eivät täysin vastanneet kustannusten nousua. Etenkin Euroopassa Ukrainan sota pahensi kustannusinflaatiota.

Liikevaihtomme toisella neljänneksellä oli 118,0 milj. euroa (113,6); valuuttakurssit vaikuttivat liikevaihtoon positiivisesti 8,0 milj. euroa. Myyntivolyymit laskivat vertailukaudesta Q2/2021, joka oli koronasta johtuneen korkean kysynnän ajanjakson viimeinen neljännes, kun taas myyntihinnat nousivat seuraten korkeampia raaka-aineiden hintoja. Vuosineljänneksen käyttökate (EBITDA) laski 1,9 milj. euroon (15,3) johtuen alhaisemmista myyntimääristä ja alhaisemmista katteista, sillä raaka-aine-, energia-, ja kuljetuskustannukset nousivat enemmän kuin myyntihintamme. Kiinteiden kustannusten säästötoimenpiteillä oli pieni positiivinen vaikutus tulokseen.

Jatkamme parannustoimenpiteiden tunnistamista ja toteuttamista parantaaksemme taloudellista suorituskykyämme. Kuten edellisessä osavuosikatsauksessamme kerroimme, lisäsimme maaliskuun puolivälissä kaikkiin Euroopassa myytäviin tuotteisiin energialisän, joka astui voimaan toisella vuosineljänneksellä. Olemme myös edenneet työssämme tuotevalikoimamme laajentamiseksi Yhdysvalloissa varastojen epätasapainosta kärsivillä tuotantolinjoilla, ja odotamme näiden linjojen kysynnän paranevan vuoden 2022 toisella puoliskolla perustuen uusiin sovittuihin volyymeihin. Tuotannon puolella olemme käynnistäneet kehitysohjelman parantaaksemme edelleen tuotantomme raaka-ainetehokkuutta.

Turvallisuus on meille tärkeää sekä strategiassamme että päivittäisessä toiminnassamme, ja pitkän aikavälin tavoitteemme on nolla poissaoloon johtanutta tapaturmaa (LTA). Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana toimipisteillämme ei ole tapahtunut yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa (LTA), ja hieno esimerkki onnistuneesta turvallisuustyöstämme on Paulinian tehdas Brasiliassa, joka saavutti kesäkuussa 2022 vuosikymmenen ilman poissaoloon johtanutta tapaturmaa.

Kehitämme jatkuvasti vastuullisten tuotteiden tuotevalikoimaamme. Tukeaksemme tuotekehitystämme biohajoavissa kuitukankaissa olemme rakentaneet oman testikeskuksen Green Labin Nakkilaan, ja ensimmäiset kompostoitavuustestit on jo aloitettu.

Toisella vuosineljänneksellä ilmoitimme investoivamme yhden Nakkilan tuotantolinjamme parantamiseen. Tämä investointi vahvistaa kykyämme vastuullisissa tuotteissa, ja se tehdään linjassa strategiamme ja visiomme kanssa. Visiomme on olla edelläkävijä vastuullisissa kuitukankaissa.

Kesäkuussa 2022 sovimme 100 milj. euron syndikoidun luottolimiittijärjestelyn (revolving credit facility) voimassaoloajan pidentämisestä yhdellä vuodella. Voimassaoloaikaa on nyt jatkettu heinäkuuhun 2025 saakka.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla taloudellinen suorituskykymme on ollut selvästi heikkoa. Näemme kuitenkin merkkejä tilanteen paranemisesta sekä USA:n tuotteiden kysynnässä että raaka-ainemarkkinoilla yleisesti. Odotamme näiden yhdessä parannustoimenpiteidemme kanssavaikuttavan positiivisesti taloudelliseen tulokseemme kolmannella ja erityisesti neljännellä vuosineljänneksellä.”

LIIKEVAIHTO

Huhti–kesäkuu 2022

Suomisen liikevaihto kasvoi huhti–kesäkuussa 4 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 118,0 milj. euroa (113,6). Myyntimäärät laskivat verrattuna erittäin korkeaan vertailukauteen Q2/2021, mutta myyntihinnat nousivat seuraten korkeampia raaka-ainehintoja. Valuuttakurssien positiivinen vaikutus liikevaihtoon oli 8,0 milj. euroa.

Suomisen liiketoiminta-alueet ovat Amerikat ja Eurooppa. Amerikat-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 64,2 milj. euroa (67,4) ja Eurooppa-liiketoiminta-alueen 53,8 milj. euroa (46,3).


Tammi–kesäkuu 2022

Suomisen liikevaihto tammi–kesäkuussa oli vertailukauden tasolla ja oli 228,3 milj. euroa (229,0). Myyntimäärät laskivat verrattuna H1/2021, mutta myyntihinnat olivat korkeammat. Valuuttakurssien positiivinen vaikutus liikevaihtoon oli 12,6 milj. euroa.

Amerikat-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 126,0 milj. euroa (139,3) ja Eurooppa-liiketoiminta-alueen 102,3 milj. euroa (89,7).


KÄYTTÖKATE, LIIKEVOITTO JA TULOS

Huhti–kesäkuu 2022

Käyttökate heikkeni 1,9 milj. euroon (15,3). Laskuun vaikuttivat alhaisemmat myynti- ja tuotantomäärät, sekä korkeammat raaka-aine-, energia- ja kuljetuskustannukset, vaikka korkeammat myyntihinnat jossain määrin kompensoivat näitä. Valuuttakurssien vaikutus käyttökatteeseen oli -0,6 milj. euroa.

Liikevoitto laski vertailukaudesta ja oli -2,9 milj. euroa (10,3).

Voitto ennen tuloveroja oli -2,2 milj. euroa (8,7) ja raportointikauden voitto -2,3 milj. euroa (6,1).

Tammi–kesäkuu 2022


Käyttökate laski 5,2 milj. euroon (33,8). Laskuun vaikuttivat alhaisemmat myynti- ja tuotantomäärät. Korkeammat raaka-aine-, energia- ja kuljetuskustannukset vaikuttivat myös tulokseen negatiivisesti, vaikka korkeammat myyntihinnat jossain määrin kompensoivat näitä. Valuuttakurssien vaikutus käyttökatteeseen oli 0,0 milj. euroa.

Liikevoitto heikkeni ja oli -4,2 milj. euroa (23,9).

Voitto ennen tuloveroja oli -4,4 milj. euroa (25,6) ja raportointikauden voitto -4,7 milj. euroa (19,9). Amerplastin myynnillä oli 3,7 milj. euron positiivinen vaikutus vertailukauden tulokseen.

RAHOITUS

Konsernin korolliset nettovelat nimellisarvoon olivat katsauskauden lopussa 53,6 milj. euroa (35,7). Velkaantumisaste oli 33,9 % (22,4 %) ja omavaraisuusaste 39,0 % (40,6 %).

Nettorahoituskulut olivat tammi–kesäkuussa -0,2 milj. euroa (+1,7) eli -0,1 % (+0,7 %) liikevaihdosta. Valuuttakurssien vaihtelu pienensi rahoituskuluja 3,0 milj. eurolla (pienensi 0,5 milj. eurolla).

Suominen myi maaliskuussa 2021 vähemmistöosuutensa Amerplastissa (Bright Maze Oy). Transaktiolla oli 3,7 milj. euron positiivinen vaikutus vertailukauden nettorahoituskuluihin. Rahavirtavaikutus vuodelle 2021 oli 11,6 milj. euroa.

Liiketoiminnan rahavirta oli huhti–kesäkuussa 11,9 milj. euroa (1,2) ja tammi–kesäkuussa 9,2 milj. euroa (17,1). Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta oli 0,16 euroa (0,30) ja vuosineljänneksellä 0,21 euroa (0,02).

Käyttöpääoman muutos oli toisella vuosineljänneksellä 10,9 milj. euroa (-9,7).

Liiketoiminnan rahavirta heikkeni vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla lähinnä heikomman tuloksen vuoksi. Nettokäyttöpääoman muutos oli 6,6 milj. euroa, edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla -11,8 milj. euroa.

Kesäkuussa 2022 Suominen pidensi yhdellä vuodella heinäkuussa 2020 solmitun kolmivuotisen 100 milj. euron syndikoidun luottolimiittijärjestelyn (revolving credit facility) voimassaoloaikaa. Voimassaoloaika piteni heinäkuuhun 2025 asti.

INVESTOINNIT

Suomisen bruttoinvestoinnit olivat tammi–kesäkuussa 4,0 milj. euroa (10,7), ja ne olivat pääosin ylläpitoinvestointeja.

Suominen tiedotti kesäkuussa, että se vahvistaa asemaansa vastuullisissa tuotteissa investoimalla yhden tuotantolinjansa parantamiseen Nakkilan tehtaalla. Investointi on linjassa Suomisen strategian kanssa ja se tukee yhtiön visiota olla edelläkävijä vastuullisuudessa. Investoinnin kokonaisarvo on noin 6 milj. euroa ja investointihanke valmistuu vuoden 2023 toisella puoliskolla.

Katsauskauden poistot olivat 9,3 milj. euroa (9,9).

EDISTYMINEN VASTUULLISUUDESSA

Vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla edistyimme yritysvastuuohjelmassamme määritellyissä toimenpiteissä.

Keskitymme vahvasti turvallisuuteen ja tapaturmien ennaltaehkäisyyn, ja pitkän aikavälin tavoitteemme on nolla poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla toimipaikoilla ei tapahtunut yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa (LTA). Konkreettisena esimerkkinä onnistuneesta turvallisuustyöstämme saavutettiin Paulinian tehtaallamme Brasiliassa vuoden toisella neljänneksellä vuosikymmen ilman poissaoloon johtanutta tapaturmaa.

Mittaamme ja kehitämme systemaattisesti henkilöstömme sitoutumista toteuttamalla Suominen Vibe-henkilöstötutkimuksemme joka vuosi. Vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla jatkoimme kehityshankkeita, jotka oli käynnistetty viime vuoden lopulla suoritetun tutkimuksen tulosten perusteella. Kommunikoimme myös aktiivisesti tehdystä hankkeista koko organisaatiolle. Seuraava Vibe-tutkimus tehdään syksyllä 2022.

Olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan toimintamme tehokkuutta sekä luonnonvarojen tehokasta hyödyntämistä. Ensimmäisellä neljänneksellä jatkoimme aktiivisia toimenpiteitämme tavoitteidemme saavuttamiseksi. Tavoitteemme on vuoteen 2025 mennessä vähentää energiankulutustamme, kasvihuonekaasupäästöjämme, vedenkulutustamme ja kaatopaikkajätettämme 20 % tuotettua tonnia kohti verrattuna vertailuvuoteen 2019. Konkreettinen esimerkki toimistamme kasvihuonekaasujen vähentämiseksi on aurinkopaneelien asennus Alicanten tehtaallemme vuoden ensimmäiselle puoliskolla. Niiden käynnistäminen on suunniteltu elokuun 2022 alkuun.

Tarjoamme asiakkaillemme kattavan valikoiman vastuullisia kuitukankaita ja kehitämme jatkuvasti uusia ja innovatiivisia ratkaisuja, joiden ympäristövaikutukset ovat entistä pienemmät. Tavoitteemme on vastuullisten kuitukankaiden myynnin 50 % kasvu vuoteen 2025 mennessä vuoteen 2019 verrattuna ja yli kymmenen vastuullisten tuotteiden tuotelanseerausta vuodessa. Tukeaksemme tuotekehitystä biohajoavissa kuitukankaissa, olemme rakentaneet oman testikeskuksen Green Labin Nakkilaan ja ensimmäiset kompostoitavuustestaukset on jo aloitettu.

Suominen raportoi edistymisestään tärkeimmissä vastuullisuusmittareissa (KPI) vuosittain.

Suominen raportoi edistymisestään vastuullisuustyössä osana vuoden 2021 vuosikertomusta, joka julkaistiin 2.3.2022. Suomisen vuoden 2021 vastuullisuusraportointi on laadittu Global Reporting Initiativen GRI-standardien ”Core”-laajuuden mukaisesti ja sen on ulkoisesti varmennettu.

OSAKETIEDOT

Osakepääoma

Suominen Oyj:n kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden määrä 30.6.2022 oli 58 259 219 osaketta ja osakepääoma oli 11 860 056,00 euroa.

Vaihto ja kurssi

Suomisen osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.–30.6.2022 oli 9 397 268 osaketta eli 16,4 % osakkeiden keskimääräisestä määrästä ilman omia osakkeita. Osakkeen ylin kurssi oli 5,27 euroa, alin 2,75 euroa ja kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 3,67 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 2,99 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita 30.6.2022 oli 171,9 milj. euroa.

Omat osakkeet

Suominen Oyj:n hallussa oli 778 492 omaa osaketta 30.6.2022.

Suomisen omien osakkeiden osto-ohjelma alkoi 3.11.2021 ja päättyi 21.1.2022. Tammikuussa 2022 hankittiin yhteensä 68 677 omaa osaketta.

Osakeperusteisen kannustinjärjestelmän ansaintajakson päätyttyä ohjelmaan osallistuneille siirrettiin helmikuussa yhteensä 237 584 osaketta.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti katsauskauden aikana luovutettiin yhteensä 18 585 osaketta hallituksen jäsenille osakkeina suoritettavana osuutena vuosipalkkioista.

Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus

Suomisen 24.3.2022 pidetty yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 75 % maksetaan rahana ja 25 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina.

Vuosipalkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritettiin Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytettiin osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi–maaliskuun 2022 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavien kahden viikon ajalla. Osakkeet luovutettiin hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista 17.5.2022.

Johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Suomisen johto ja avainhenkilöt kuuluvat yhtiön osakeperusteiseen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään. Kannustinjärjestelmiä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksessä sekä palkitsemisraportissa, joka on saatavana yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.suominen.fi.

Yhtiön osakepalkkiojärjestelmä on kolme kolmivuotista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2020–2022, 2021–2023 ja 2022–2024. Kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien sekä johdon ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon lisäämiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä: meneillään olevat ansaintajaksot

Jakso2020–20222021–20232022–2024
Palkkion perusteOsakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR)Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR)Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR)
Mahdollinen palkkion maksuMaksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2023Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2024Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2025
Osallistujat17 henkilöä19 henkilöä30 henkilöä
Osakkeiden maksimimäärä748 500456 500391 000


Suomisen toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmistä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä hänen yhden vuoden bruttovuosipalkkaansa. Johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä puolta hänen vuotuisesta bruttopalkastaan. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.3.2022.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2021 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin 2021.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2021 maksetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelta.

Suomisen yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 70 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 33 000 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron lisäkorvaus. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa ja puhelinkokouksesta 500 euroa.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 75 % maksetaan rahana ja 25 % Suominen Oyj:n osakkeina. Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Andreas Ahlström, Björn Borgman, Jaakko Eskola, Nina Linander ja Laura Raitio. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Aaron Barsness.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jaakko Eskola.

Suominen Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Toni Halonen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen ehdot on kuvattu jäljempänä tässä osavuosikatsauksessa.

Suominen julkaisi 24.3.2022 pörssitiedotteen yhtiökokouksen päätöksistä sekä hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä. Pörssitiedote sekä uuden hallituksen jäsenen esittely löytyvät yhtiön verkkosivuilta www.suominen.fi.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Suominen maksoi 7.4.2022 osinkoja yhteensä 11,5 milj. euroa vuodelta 2022, joka vastaa 0,20 euroa osakkeelta.

Hallituksen järjestäytyminen ja valiokunnat

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Andreas Ahlströmin.

Hallitus valitsi keskuudestaan myös tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Nina Linander. Andreas Ahlström ja Laura Raitio valittiin uudelleen tarkastusvaliokunnan jäseniksi. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jaakko Eskola ja jäseneksi uudelleen Björn Borgman ja uudeksi jäseneksi Aaron Barsness.


Hallituksen valtuutukset


Hallituksella on 24.3.2022 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää enintään 1 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2023 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Hallituksella on 24.3.2022 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää uusien osakkeiden hankkimisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio ja muiden erityisten oikeuksien antamista. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen, osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai osakkeiden käyttäminen hallituksen jäsenten palkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta.

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina). Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia ei kuitenkaan anneta osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 5 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy yllä mainittuun enimmäismäärään.

Valtuutukset kumoavat kaikki aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2023 saakka.


ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9. LUVUN 5 § MUKAISET ILMOITUKSET

28.6.2022: OP-Henkivakuutus Oy:n omistus Suominen Oyj:ssä ylitti 5 % liputusrajan.

8.3.2022: Erkki Etolan määräysvaltayhtiön Etola Groupin osakeomistus Suomisessa ylitti 10 % liputusrajan. Samaan aikaan Erkki Etolan ja hänen määräysvaltayhtiöidensä omistus ylitti 20 % liputusrajan.

25.2.2022: Erkki Etolan määräysvaltayhitön Etola Goupin omistus Suomisessa ylitti 5 % liputusrajan.

20.1.2022: Keskinäinen vakuutusyhtiö Ilmarisen osakeomistus Suomisessa alitti 5 % liputusrajan.

LYHYEN AIKAVÄLIN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Suomiselle relevantit raaka-aine-, energia-, ja kuljetusmarkkinat kärsivät edelleen merkittävästä volatiliteetista ja kustannusinflaatiosta. Tämä voi vaikuttaa Suomisen taloudelliseen suoritukseen riippuen siitä, miten markkinat kehittyvät.

Ukrainan sotaan liittyen välittömät vaikutukset Suomisen liiketoimintaan ovat vähäiset, sillä meillä ei ole asiakkaita eikä toimittajia Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa. Suomiseen yrityksenä vaikuttavat eniten hyökkäyksen välilliset taloudelliset vaikutukset, jotka vaikuttavat edellä mainittuun kustannusinflaatioon.

Myös COVID-19 pandemia voi aiheuttaa edelleen epävarmuutta Suomisen liiketoimintaympäristössä. Pandemiaan liittyvät riskit liittyvät henkilöstömme ja asiakkaidemme terveyteen ja turvallisuuteen, mahdollisiin ongelmiin raaka-aineiden saatavuudessa ja kuljetuksiin liittyvät haasteet, sekä mahdolliset asiakkaiden tai omien tuotantolaitosten sulkemiset virusinfektioista johtuen. Asiaamme ovat pääosin pärjänneet taloudellisesti hyvin myös pandemian aikana ja siksi Suomisen luottoriskit eivät ole merkittävästä kasvaneet.

Suomisen muut riskit sisältävät muun muassa valmistukseen liittyvät riskit, kilpailuun, raaka-aineiden hintaan ja saatavuuteen sekä asiakkaiden ostomääriin ja asiakasluottoihin liittyvät riskit, riskit liittyen muutoksiin lainsäädännössä, poliittisessa ympäristössä ja taloudellisissa olosuhteissa sekä rahoitusriskit.

Tarkempi kuvaus riskeistä löytyy Suomisen vuosikertomuksesta 2021 osoitteesta suominen.fi.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa kosteuspyyhkeissä, hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö toimii Etelä-Amerikan markkinoilla. Kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä.

Markkinoiden odotus on, että pitkällä aikavälillä pyyhintätuotteiden loppukäyttäjäkysyntä pysyy korkeammalla tasolla kuin ennen koronaviruspandemiaa. Pandemia kuitenkin aiheutti kysyntäpiikin, jota seurannut kysynnän hiipuminen on johtanut varastojen epätasapainoon koko hankintaketjussa, erityisesti USA:ssa. Tämä tilanne jatkuu osittain edelleen.

Ukrainan sota on pahentanut raaka-aine-, energia- ja kuljetuskustannusten inflaatiopaineita sekä lisännyt yleistä epävarmuutta. Näemme kuitenkin merkkejä raaka-aineiden kustannusinflaation hidastumisesta kolmannesta- ja etenkin neljännestä vuosineljänneksestä eteenpäin ja odotamme lisäksi Yhdysvaltojen varastotasojen normalisoituvan.

NÄKYMÄT VUODELLE 2022

Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2022 laskee selvästi vuodesta 2021. Ukrainan sota on pahentanut jo entisestään merkittävää raaka-aineiden, energian ja kuljetusten kustannusinflaatiota. Lisäksi, vaikka asiakkaiden varastotasojen normalisoituminen Yhdysvalloissa on edennyt, on se ollut jonkin verran odotettua hitaampaa. Nämä tekijät vaikuttavat koko vuoden tulokseen negatiivisesti, vaikkakin uskomme tuotteidemme kysynnän parantuvan vuoden toisella puoliskolla. Vuonna 2021 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 47,0 milj. euroa.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SEKÄ PALKITSEMISRAPORTTI

Suominen on laatinut vuodelta 2021 erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusten mukaisesti. Selvitykset kattavat myös muita keskeisiä hallinnoinnin osa-alueita. Ne on julkaistu erillään hallituksen toimintakertomuksesta Suomisen verkkosivuilla osoitteessa www.suominen.fi.

AUDIOCAST-LÄHETYS JA PUHELINKONFERENSSI

Suomisen toimitusjohtaja Petri Helsky ja talousjohtaja Toni Tamminen esittelevät tuloksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle englanninkielisessä audiocast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa 9.8.2022 klo 11.00. Lähetystä on mahdollista seurata osoitteessa https://suominen.videosync.fi/2022-q2. Lähetyksen tallenne ja esitysaineistot ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen osoitteessa www.suominen.fi.

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla numeroon 09 81 710 310 ja syöttämällä vahvistuskoodi 62934172#. Kysymykset tulee esittää englanniksi.


SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

Suominen Oyj julkaisee tammi–syyskuun 2022 osavuosikatsauksensa keskiviikkona 26.10.2022 noin klo 9.30.SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–30.6.2022

Tässä puolivuotiskatsauksessa esitettävät luvut on pääosin esitetty tuhansina euroina. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

Tässä puolivuotiskatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tämä puolivuotiskatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Puolivuotiskatsauksessa käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin konsernitilinpäätöksessä vuodelta 2021, lukuun ottamatta 1.1.2022 käyttöönotettuja uusia standardeja ja tulkintoja.

Uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla, jotka tulivat voimaan 1.1.2022, ei ole merkittävää vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen.

TASE  

1 000 euroa30.6.202230.6.202131.12.2021
Varat   
Pitkäaikaiset varat   
Liikearvo15 49615 49615 496
Aineettomat hyödykkeet11 55015 15313 176
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet121 525111 482115 478
Käyttöoikeusomaisuuserät15 24516 73815 741
Oman pääoman ehtoiset instrumentit421421421
Muut pitkäaikaiset saamiset937696
Laskennalliset verosaamiset1 7771 2261 668
Pitkäaikaiset varat yhteensä166 107160 592162 077
    
Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus60 63652 30249 763
Myyntisaamiset68 83656 27165 495
Muut lyhytaikaiset saamiset9 8115 8805 403
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset3 4171 5002 564
Rahavarat97 114115 964101 357
Lyhytaikaiset varat yhteensä239 815231 916224 583
    
Varat yhteensä405 922392 508386 660
    
Oma pääoma ja velat   
Oma pääoma   
Osakepääoma11 86011 86011 860
Ylikurssirahasto24 68124 68124 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto75 69275 69275 692
Arvonmuutos- ja muut rahastot265-7-7
Kurssierot5 828-9 514-5 577
Kertyneet voittovarat39 77156 67356 549
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma158 098159 386163 199
    
Velat   
Pitkäaikaiset velat   
Laskennalliset verovelat12 97013 75013 931
Velat etuuspohjaisista järjestelyistä595724638
Pitkäaikaiset varaukset1 9061 8531 916
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat12 63214 04013 167
Muut pitkäaikaiset velat63
Joukkovelkakirjalainat49 211132 56049 144
Pitkäaikaiset velat yhteensä77 314162 93378 799
    
Lyhytaikaiset velat   
Lyhytaikaiset varaukset306
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat3 0572 6282 761
Joukkovelkakirjalainat84 67784 062
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat3 844772669
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat78 93266 48357 170
Lyhytaikaiset velat yhteensä170 50970 190144 662
    
Velat yhteensä247 823233 123223 461
    
Oma pääoma ja velat yhteensä405 922392 508386 660

TULOSLASKELMA

1 000 euroa4-6/
2022
4-6/
2021
1-6/
2022
1-6/
2021
1-12/
2021
Liikevaihto118 019113 647228 288228 980443 219
Hankinnan ja valmistuksen kulut-113 036-96 913-216 722-192 038-392 390
Bruttokate4 98416 73311 56636 94150 828
Liiketoiminnan muut tuotot7818631 0961 7074 434
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut-7 543-6 905-14 797-13 527-26 238
Tutkimus- ja kehityskulut-852-594-1 647-1 194-2 678
Liiketoiminnan muut kulut-273220-389-19595
Liikevoitto-2 90310 317-4 17123 90926 941
Nettorahoituskulut723-1 613-2061 653-390
Voitto ennen tuloveroja-2 1808 704-4 37725 56226 551
Tuloverot-140-2 581-278-5 666-5 816
Raportointikauden voitto-2 3206 123-4 65519 89620 734
      
Osakekohtainen tulos, euroa     
Laimentamaton-0,040,11-0,080,350,36
Laimennettu-0,040,11-0,080,340,36

LAAJA TULOSLASKELMA

1 000 euroa4-6/
2022
4-6/
2021
1-6/
2022
1-6/
2021
1-12/
2021
      
Raportointikauden voitto-2 3206 123-4 65519 89620 734
      
Muut laajan tuloksen erät:     
Erät, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi     
Kurssierot7 21945512 3224 7239 137
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot-711131-917-305-781
Yhteensä6 50858611 4054 4188 356
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi     
Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät26
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot-7
Yhteensä19
      
Muut laajan tuloksen erät yhteensä6 50858611 4054 4188 375
      
Raportointikauden laaja tulos yhteensä4 1886 7096 75024 31429 109

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoKurssierot
Oma pääoma 1.1.202211 86024 68175 692-5 577
Raportointikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät11 405
Laaja tulos yhteensä11 405
Osingonjako
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden hankinta
Omien osakkeiden luovutus
Siirrot erien välillä
Oma pääoma 30.6.202211 86024 68175 6925 828


1 000 euroaArvonmuutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2022-756 549163 199
Raportointikauden voitto-4 655-4 655
Muut laajan tuloksen erät11 405
Laaja tulos yhteensä-4 6556 750
Osingonjako-11 492-11 492
Osakeperusteiset maksut-64-64
Omien osakkeiden hankinta-352-352
Omien osakkeiden luovutus5858
Siirrot erien välillä272-272
Oma pääoma 30.6.202226539 771158 098


1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoOmat osakkeet
Oma pääoma 1.1.202111 86024 68181 361-44
Raportointikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät
Laaja tulos yhteensä
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden luovutus9044
Osingonjako ja varojen jako-5 759
Oma pääoma 30.6.202111 86024 68175 692


1 000 euroaKurssierotArvonmuutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2021-13 933-741 962145 882
Raportointikauden voitto19 89619 896
Muut laajan tuloksen erät4 4184 418
Laaja tulos yhteensä4 41819 89624 314
Osakeperusteiset maksut618618
Omien osakkeiden luovutus-4490
Osingonjako ja varojen jako-5 759-11 519
Oma pääoma 30.6.2021-9 514-756 673159 386


1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoOmat osakkeet
Oma pääoma 1.1.202111 86024 68181 361-44
Raportointikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät
Laaja tulos yhteensä
Osingonjako ja pääoman palautus-5 759
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden hankinta
Omien osakkeiden luovutus9044
Oma pääoma 31.12.202111 86024 68175 692


1 000 euroaKurssierotArvonmuutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2021-13 933-741 962145 882
Raportointikauden voitto20 73420 734
Muut laajan tuloksen erät8 356198 375
Laaja tulos yhteensä8 35620 75429 109
Osingonjako ja pääoman palautus-5 759-11 519
Osakeperusteiset maksut1 2761 276
Omien osakkeiden hankinta-1 640-1 640
Omien osakkeiden luovutus-4490
Oma pääoma 31.12.2021-5 577-756 549163 199

RAHAVIRTALASKELMA

1 000 euroa1-6/20221-6/20211-12/2021
    
Liiketoiminnan rahavirta   
Raportointikauden voitto-4 65519 89620 734
Oikaisut raportointikauden voittoon yhteensä9 86014 56127 585
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta5 20534 45748 319
Nettokäyttöpääoman muutos6 630-11 845-25 242
Rahoituserät-1 771-1 456-5 258
Tuloverot-829-4 027-6 731
Liiketoiminnan rahavirta9 23517 12911 088
    
Investointien rahavirta   
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-4 496-9 101-17 628
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden myynnit04
Rahavirta oman pääoman ehtoisten instrumenttien myynnistä2 1232 170
Investointien rahavirta-4 496-6 978-15 454
    
Rahoituksen rahavirta   
Pitkäaikaisten korollisten velkojen nostot50 00050 000
Joukkovelkakirjalainojen liikkeellelaskukulut-898-939
Lyhytaikaisten korollisten velkojen takaisinmaksut-1 529-1 326-2 757
Lainasaamisten takaisinmaksu9 3019 301
Omien osakkeiden hankinta-379-1 612
Osingonjako ja pääoman palautus-11 492-11 520-11 520
Rahoituksen rahavirta-13 40045 55742 473
    
Rahavarojen muutos-8 66255 70938 106
    
Rahavarat raportointikauden alussa101 35757 87757 877
Valuuttakurssimuutosten vaikutus4 4192 3795 374
Rahavarojen muutos-8 66255 70938 106
Rahavarat raportointikauden lopussa97 114115 964101 357

TUNNUSLUVUT

 4-6/
2022
4-6/
2021
1-6/
2022
1-6/
2021
1-12/
2021
Liikevaihdon muutos, % *3,8-7,0-0,3-1,5-3,4
Bruttokate, osuus liikevaihdosta, %4,214,75,116,111,5
Vertailukelpoinen käyttökate, osuus liikevaihdosta, %1,613,42,314,810,6
Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, %-2,59,1-1,810,46,1
Nettorahoituskulut, osuus liikevaihdosta, %0,6-1,4-0,10,7-0,1
Voitto ennen tuloveroja, osuus liikevaihdosta, %-1,87,7-1,911,26,0
Raportointikauden voitto,osuus liikevaihdosta, %-2,05,4-2,08,74,7
Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa2 2225 4483 99110 67317 771
Poistot, 1 000 euroa4 7664 9609 3319 90220 092
Oman pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %-2,425,713,3
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % **-0,624,113,9
Omavaraisuusaste, %39,040,642,2
Velkaantumisaste (gearing), %33,922,430,4
Henkilöstö keskimäärin (FTE - kokoaikaisiksi muutettuina)708709709
Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton-0,040,11-0,080,350,36
Osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu-0,040,11-0,080,340,36
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa0,210,020,160,300,19
Osakekohtainen oma pääoma, euroa2,752,772,85
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, ilman omia osakkeita57 480 72757 615 20657 293 235
Osakekurssi raportointikauden lopussa, euroa2,995,575,18
Alin osakekurssi raportointikaudella, euroa2,755,004,25
Ylin osakekurssi raportointikaudella, euroa5,276,246,41
Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi, euroa3,675,675,48
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa171,9320,9296,8
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä9 397 26811 967 17617 714 203
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, % keskimääräisestä osakemäärästä16,420,830,8
      
* Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.   
** Oikaistu     
   30.6.202230.6.202131.12.2021
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa     
Pitkäaikaiset korolliset velat, nimellisarvo  62 632149 04063 167
Lyhytaikaiset korolliset velat, nimellisarvo  88 0572 62887 761
Korolliset saamiset ja rahavarat  -97 114-115 964-101 357
Korolliset nettovelat  53 57535 70549 570

TUNNUSLUKUJEN JA VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTA

Osakekohtaiset tunnusluvut ovat joko IFRS-tunnuslukuja (osakekohtainen tulos), valtiovarainministeriön asetuksen edellyttämiä tunnuslukuja tai vaihtoehtoisia tunnuslukuja (osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta).

Osa Suomisen esittämistä muista tunnusluvuista on vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoinen tunnusluku on taloudellinen tunnusluku, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Suomisen käsityksen mukaan vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttö antaa esimerkiksi sijoittajille hyödylllistä tietoa konsernin taloudellisesta toiminnasta ja tilasta ja helpottaa raportointikausien välistä vertailua.

Konsernitilinpäätöksen ja osakekohtaisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty vuoden 2021 konsernitilinpäätöksessä. Konsernitilinpäätöksen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty Suomisen vuoden 2021 vuosikertomuksessa.

Osakekohtaisten tunnuslukujen laskenta

Osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) Raportointikauden voitto
=Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita

 


Laimennettu osakekohtainen tulos (EPS) Raportointikauden voitto
=Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita

 


1 000 euroa 30.6.202230.6.202131.12.2021
Raportointikauden voitto -4 65519 89620 734
     
     
Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 397 82157 592 91357 579 440
Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 484 59957 981 21258 023 347
     
Osakekohtainen tulos    
     
euroa    
Laimentamaton -0,080,350,36
Laimennettu -0,080,340,36

        

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta Liiketoiminnan rahavirta
=Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita

 


  30.6.202230.6.202131.12.2021
Liiketoiminnan rahavirta, tuhatta euroa 9 23517 12911 088
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 480 72757 615 20657 293 235
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,160,300,19

        
Osakekohtainen oma pääoma

Osakekohtainen oma pääoma Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
=Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita

 


  30.6.202230.6.202131.12.2021
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä, tuhatta euroa 158 098159 386163 199
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 480 72757 615 20657 293 235
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 2,752,772,85

Osakekannan markkina-arvo

Osakekannan markkina-arvo=Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita x raportointikauden viimeinen pörssikurssi


  30.6.202230.6.202131.12.2021
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 480 72757 615 20657 293 235
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa2,995,575,18
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 171,9320,9296,8

Osakkeiden vaihto

Osakkeiden vaihto=Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä ilman omia osakkeita


  30.6.202230.6.202131.12.2021
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä raportointikaudella 9 397 26811 967 17617 714 203
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman omia osakkeita57 397 82157 592 91357 579 440
Osakkeiden vaihto, % 16,420,830,8

Tunnuslukujen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskenta

Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto

Liikevoitto (EBIT)=Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut
     
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT)=Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä

Eri raportointikausien tuloksen vertailukelpoisuuden parantamiseksi Suominen esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna vertailukelpoisen liikevoiton. Liikevoittoa oikaistaan merkittävillä liiketapahtumilla, joiden katsotaan vaikeuttavan eri raportointikausien välistä vertailua. Tällaisia eriä ovat muun muassa arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot sekä uudelleenjärjestelykulut. Vuosina 2022 ja 2021 Suomisella ei ollut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
Käyttökate (EBITDA) ja vertailukelpoinen käyttökate

Käyttökate (EBITDA)=Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA)=Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset, oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä


1 000 euroa 30.6.202230.6.202131.12.2021
Liikevoitto -4 17123 90926 941
+ Poistot ja arvonalentumiset9 3319 90220 092
Käyttökate 5 16033 81147 033

Bruttoinvestoinnit

1 000 euroa 30.6.202230.6.202131.12.2021
Lisäykset aineettomiin hyödykkeisiin 34670162
Lisäykset aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin3 64510 60417 609
Bruttoinvestoinnit 3 99110 67317 771

Korolliset nettovelat

Suominen katsoo, että korollisten velkojen ilmoittaminen paitsi jaksotettuun hankintamenoon, myös nimellisarvostaan, antaa sijoittajille hyödyllistä lisätietoa Suominen velkaantumisesta.

Korolliset nettovelat=Korolliset velat nimellisarvoon − korolliset saamiset − rahavarat


1 000 euroa 30.6.202230.6.202131.12.2021
Korolliset velat 149 577149 229149 134
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 1 1122 4401 794
Rahavarat-97 114-115 964-101 357 
Korolliset nettovelat 53 57535 70549 570
     
Korolliset velat 149 577149 229149 134
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 1 1122 4401 794
Korollisten velkojen nimellisarvo 150 689151 669150 927

Oman pääoman tuotto (ROE), %

Oman pääoman tuotto (ROE), %=Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) x 100
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä (vuosineljännesten keskiarvo)


1 000 euroa 30.6.202230.6.202131.12.2021
Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) -3 81738 06720 734
     
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.6.2021 / 30.6.2020 / 31.12.2020 159 386138 551145 882
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.9.2021 / 30.9.2020 / 31.3.2021 159 682144 074152 227
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.12.2021 / 31.12.2020 / 30.6.2021 163 199145 882159 386
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.3.2022 / 31.3.2021 / 30.9.2021 153 504152 227159 682
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.6.2022 / 30.6.2021 / 31.12.2021 158 098159 386163 199
Keskiarvo 158 774148 024156 075
     
Oman pääoman tuotto (ROE), % -2,425,713,3

Sijoitettu pääoma

Sijoitettu pääoma=Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä + korolliset velat - rahavarat

Sijoitetun pääoman laskentaperiaatetta on muutettu. Aikaisempien vuosien luvut on oikaistu.

1 000 euroa 30.6.202230.6.202131.12.2021
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 158 098159 386163 199
Korolliset velat 149 577149 229149 134
Rahavarat-97 114-115 964-101 357
Sijoitettu pääoma 210 561192 651210 975

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %=Liikevoitto + rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) x 100
  Sijoitettu pääoma, vuosineljännesten keskiarvo

Sijoitetun pääoman tuoton laskentaperiaatetta on muutettu. Aikaisempien vuosien luvut on oikaistu.

1 000 euroa 30.6.202230.6.202131.12.2021
Liikevoitto (rullaava 12 kuukautta) -1 13945 34526 941
     
Sijoitettu pääoma yhteensä 30.6.2021 / 30.6.2020 / 31.12.2020 192 651199 529188 298
Sijoitettu pääoma yhteensä 30.9.2021 / 30.9.2020 / 31.3.2021 205 786191 626170 609
Sijoitettu pääoma yhteensä 31.12.2021 / 31.12.2020 / 30.6.2021 210 975188 298192 651
Sijoitettu pääoma yhteensä 31.3.2022 / 31.3.2021 / 30.9.2021 205 806170 609205 786
Sijoitettu pääoma yhteensä 30.6.2022 / 30.6.2021 / 31.12.2021 210 561192 651210 975
Keskiarvo 205 156188 543193 664
     
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -0,624,113,9

Omavaraisuusaste, %

Omavaraisuusaste, %=Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä x 100 
  Taseen loppusumma - saadut ennakot
   


1 000 euroa 30.6.202230.6.202131.12.2021
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 158 098159 386163 199
     
Taseen loppusumma 405 922392 508386 660
Saadut ennakot -107-190-75
  405 814392 318386 584
     
Omavaraisuusaste, % 39,040,642,2

Velkaantumisaste, %

Velkaantumisaste, %=Korolliset nettovelat x 100 
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä  


1 000 euroa 30.6.202230.6.202131.12.2021
Korolliset nettovelat 53 57535 70549 570
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 158 098159 386163 199
Velkaantumisaste, % 33,922,430,4


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

1 000 euroa1-6/20221-6/20211-12/2021
Suomi1 8951 3672 707
Muu Eurooppa96 30785 473168 841
Pohjois- ja Etelä-Amerikka128 872141 096269 247
Muut maat1 2141 0442 424
Yhteensä228 288228 980443 219

LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN MYYNNIN KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

 20222021
1 000 euroa4-61-310-127-94-61-3
Amerikat64 22661 72668 85857 04867 40271 904
Eurooppa53 81948 53046 74741 63446 25143 432
Kohdistamattomat kurssierot ja konsernieliminoinnit-2612-20-28-6-2
Yhteensä118 019110 269115 58598 654113 647115 333

KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

 20222021
1 000 euroa4-61-310-127-94-61-3
Liikevaihto118 019110 269115 58598 654113 647115 333
Vertailukelpoinen käyttökate1 8633 2988 9834 24015 27718 534
% liikevaihdosta1,63,07,84,313,416,1
Käyttökate1 8633 2988 9834 24015 27718 534
% liikevaihdosta1,63,07,84,313,416,1
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Liikevoitto-2 903-1 2683 874-84210 31713 592
% liikevaihdosta-2,5-1,23,4-0,99,111,8
Nettorahoituskulut723-930-1 074-969-1 6133 266
Voitto ennen tuloveroja-2 180-2 1982 800-1 8118 70416 858
% liikevaihdosta-1,8-2,02,4-1,87,714,6

LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä ja määräysvaltayhtiönsä. Myös osakkeenomistajat, jolla on osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Suomisessa, kuuluvat lähipiiriin. Suomisella ei ole osakkuusyhtiöitä.

Liiketoimissaan lähipiiriin kuuluvien kanssa Suominen noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.

Suominen Oyj:n 24.3.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta 25 % suoritetaan Suominen Oyj:n osakkeina. Hallituksen jäsenille vuodelta 2022 osakkeina suoritetun palkkio-osuuden määrä oli yhteensä 18 585 osaketta. Osakkeet luovutettiin 17.5.2022 ja niiden luovutusarvo oli yhteensä 61 331 euroa.

Yksi Suomisen osakeperusteisista kannustinjärjestelmistä päättyi ja osakkeet luovutettiin järjestelmän osallistujille helmikuussa. Toimitusjohtajalle luovutettiin 60 739 osaketta, ja osakkeiden sekä rahana maksettavan osuuden yhteissumma oli 463 tuhatta euroa. Muille johtoryhmän jäsenille luovutettiin yhteensä 116 755 osaketta. Osakkeiden ja rahana maksettavan osuuden yhteissumma oli 817 tuhatta euroa.

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN, AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN JA KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUSERIEN MUUTOKSET

 30.6.202230.6.202131.12.2021
1 000 euroaAineel-liset käyttö-omaisuus-hyödyk-keetAineet-tomat hyödyk-keetAineel-liset käyttö-omaisuus-hyödyk-keetAineet-tomat hyödyk-keetAineel-liset käyttö-omaisuus-hyödyk-keetAineet-tomat hyödyk-keet
Kirjanpitoarvo kauden alussa115 47813 176104 66616 748104 66616 748
Investoinnit ja lisäykset3 64534610 6047017 609162
Poistot ja arvonalentumiset-5 699-1 920-6 590-1 719-13 061-3 801
Kurssierot ja muut muutokset8 101-532 802556 26468
Kirjanpitoarvo kauden lopussa121 52511 550111 48215 153115 47813 176

Aineettomat hyödykkeet on esitetty ilman liikearvoa.

 30.6.202230.6.202131.12.2021
1 000 euroaKäyttöoikeus-omaisuuserätKäyttöoikeus-omaisuuserätKäyttöoikeus-omaisuuserät
Kirjanpitoarvo kauden alussa15 74117 78417 784
Lisäykset609325719
Myynnit ja vähennykset-2-17-103
Poistot ja arvonalentumiset-1 712-1 593-3 230
Kurssierot ja muut muutokset609239571
Kirjanpitoarvo kauden lopussa15 24516 73815 741

KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS

1 000 euroa1-6/20221-6/20211-12/2021
Korolliset velat yhteensä kauden alussa149 134100 293100 293
Lyhytaikaiset lainat kauden alussa86 8232 5392 539
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu, rahavirtavaikutteiset-1 529-1 326-2 757
Lyhytaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan203114309
Lyhytaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan-2-20-67
Siirrot pitkäaikaisista lainoista1 5031 28586 610
Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan615105
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan1203784
Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa87 7342 62886 823
    
Pitkäaikaiset lainat kauden alussa13 16714 89214 892
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan407218418
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan-5-47
Siirrot lyhytaikaisiin lainoihin-1 503-1 285-2 653
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan563220557
Pitkäaikaiset lainat kauden lopussa12 63214 04013 167
    
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden alussa   49 14482 86282 862
Joukkovelkakirjalainojen nostot50 00050 000
Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan665961 178
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut, rahavirtavaikutteiset-898-939
Siirrot lyhytaikaisiin lainoihin-83 957
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden lopussa49 211132 56049 144
Korolliset velat yhteensä kauden lopussa 149 577149 229149 134

VASTUUSITOUMUKSET

    
1 000 euroa30.6.202230.6.202131.12.2021
    
Muut vastuut   
Vuokravastuut7412185
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimukselliset sitoumukset1 0282 840713
Alkamattomat vuokrasopimukset, joihin on sitouduttu29065458
    
Takausvastuut ja muut vastuut   
Takaukset omista sitoumuksista3 7783 8753 495
Muut omat vastuut21 22929 10724 713
Yhteensä25 00732 98228 208

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT

 30.6.202230.6.202131.12.2021
1 000 euroaNimellis-arvoKäypä arvoNimellis-arvoKäypä arvoNimellis-arvoKäypä arvo
Valuuttatermiinit      
   suojauslaskentaa ei sovelleta2 108-382 777-481 960-14

RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU

a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat
b. Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvarat
c. Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavat rahoitusvarat
d. Kirjanpitoarvo
e. Käypä arvo

 Luokittelu
1 000 euroaa.b.c.d.e.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit421421421
Myyntisaamiset68 83668 83668 836
Johdannaissaamiset888
Korko- ja muut rahoitussaamiset285285285
Rahavarat97 11497 11497 114
Yhteensä 30.6.20228166 236421166 664166 664


 Luokittelu
1 000 euroaa.b.c.d.e.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit421421421
Myyntisaamiset65 49565 49565 495
Johdannaissaamiset222
Korko- ja muut rahoitussaamiset259259259
Rahavarat101 357101 357101 357
Yhteensä 31.12.20212167 111421167 534167 534

Suominen on käyttänyt vuonna 2022 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2021.


RAHOITUSVELAT

 30.6.202231.12.2021
1 000 euroaKirjan-pito-arvoKäypä arvoNimellis-arvoKirjan-pito-arvoKäypä arvoNimellis-arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvelat      
       
Joukkovelkakirjalainat49 21142 07550 00049 14449 12550 000
Vuokrasopimusvelat12 63212 63212 63213 16713 16713 167
Yhteensä pitkäaikaiset rahoitusvelat61 84354 70762 63262 31162 29263 167
       
Lyhytaikaiset rahoitusvelat      
       
Joukkovelkakirjalainat84 67785 26485 00084 06286 49685 000
Vuokrasopimusvelat3 0573 0573 0572 7612 7612 761
Korkovelat1 6111 6111 611936936936
Johdannaisvelat464646151515
Muut lyhytaikaiset velat328328328379379379
Ostovelat62 60062 60062 60045 66145 66145 661
Yhteensä lyhytaikaiset rahoitusvelat152 318152 905152 641133 814136 248134 752
       
Yhteensä214 162207 612215 274196 125198 540197 919

Suominen on käyttänyt vuonna 2022 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2021.

KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET

 
1 000 eTaso 1Taso 2Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat ja velat   
Valuuttatermiinit, saamiset        8
Oman pääoman ehtoiset instrumentit421
Yhteensä8421
    
Käypään arvoon arvostetut johdannaiset   
Valuuttatermiinit, velat-46
Yhteensä-46

Suominen on käyttänyt vuonna 2022 samoja käypien arvojen luokitteluperusteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2021.

Tasojen välillä ei ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella.

SUOMINEN OYJ
Hallitus


Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Petri Helsky, puh. 010 214 3080
Talousjohtaja Toni Tamminen, puh. 010 214 3051


Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2021 oli 443,2 milj. euroa ja työllistämme yli 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Liite


01-Suominen Oyj Osavuosikatsaus Q2 2022 FINAL.pdf