Suominen Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2020 Ennätysvuosi liikevaihdossa ja kannattavuudessa

Suominen Oyj Tilinpäätöstiedote 4.2.2021 klo 9.30

Suominen Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2020
Ennätysvuosi liikevaihdossa ja kannattavuudessa

Avainlukuja

 10-12/10-12/1-12/1-12/
 2020201920202019
Liikevaihto, milj. euroa111,194,5458,9411,4
Käyttökate13,57,460,933,7
Käyttökate, %12,27,913,38,2
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa8,51,439,58,1
Vertailukelpoinen liikevoitto, %7,71,58,62,0
Liikevoitto, milj. euroa8,51,439,58,1
Raportointikauden voitto, milj. euroa7,3-1,230,10,2
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa17,95,757,029,9
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa0,310,100,990,52
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa0,13-0,020,520,00
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %16,73,7
Velkaantumisaste (gearing), %25,450,7
Osakekohtainen osinko ja pääoman palautus, yhteensä, euroa *0,200,05

* 2020 osalta ehdotus yhtiökokoukselle.

Tässä tilinpäätöstiedotteessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin mainita.

Loka–joulukuu 2020 lyhyesti:

- Liikevaihto kasvoi 17,6 % ja oli 111,1 milj. euroa (94,5)
- Liikevoitto parani merkittävästi 8,5 milj. euroon (1,4)
- Liiketoiminnan rahavirta parani edellisvuodesta ja oli 17,9 milj. euroa (5,7)

Tilikausi 2020 lyhyesti:

  • Liikevaihto parani 11,5 % ja oli 458,9 milj. euroa (411,4)
  • Liikevoitto parani merkittävästi 39,5 milj. euroon (8,1)
  • Liiketoiminnan rahavirta oli vahva, 57,0 milj. euroa (29,9)
  • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 0,10 euron osakekohtaista osinkoa sekä osingon lisäksi 0,10 euron osakekohtaista pääoman palautusta

Näkymät:

Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2021 on vuoden 2020 tasolla. Kuitukankaiden kysynnän odotetaan pysyvän vahvana, mutta kasvava volatiliteetti raaka-aine- ja kuljetusmarkkinoilla lisää epävarmuutta ja voi vaikuttaa tulokseen negatiivisesti. Vuonna 2020 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 60,9 milj. euroa.

Hallituksen esitys osingosta ja pääoman palautuksesta:

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Lisäksi hallitus ehdottaa, että osingon lisäksi päättyneeltä tilikaudelta palautetaan pääomaa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,10 euroa osakkeelta.

3.2.2021 yhtiöllä oli liikkeelle laskettuja osakkeita ilman omia osakkeita 57 568 341 kappaletta. Tällä osakemäärällä kokonaisosinko olisi 5 756 834,10 euroa ja pääoman palautuksen kokonaismäärä olisi 5 756 834,10 euroa, yhteensä 11 513 668,20 euroa.

Petri Helsky, toimitusjohtaja:


”Vuotta 2020 leimasi COVID-19 pandemia. Tärkeimmät painopisteemme ovat, ja tulevat olemaan henkilöstömme terveyden ja turvallisuuden turvaaminen sekä liiketoimintamme käynnissä pitäminen mahdollisimman vähin haitoin.

Taloudellisesti vuosi oli Suomiselle ennätyksellinen, sillä saavutimme kaikkien aikojen korkeimman liikevaihdon ja liikevoiton. Liikevaihto kasvoi 11,5 % ja oli 458,9 milj. euroa (411,4). Myyntimäärät kasvoivat pandemian aiheuttaman pyyhintätuotteiden korkean kysynnän ansiosta, mutta myyntihinnat laskivat alhaisemmista raaka-aineiden hinnoista johtuen. Liikevoittomme parani merkittävästi ja oli 39,5 milj. euroa (8,1) korkeampien tuotanto- ja myyntimäärien, suotuisien raaka-aineiden hintojen sekä parantuneen tuotanto- ja raaka-ainetehokkuuden ansiosta.

Julkaisimme uuden kasvuun ja kannattavuuden parantamiseen tähtäävän strategiamme alkuvuodesta 2020. Vuoden aikana julkistimme kolme strategiamme mukaista investointia, kaksi Italiaan ja yhden Yhdysvaltoihin, sekä yhteistyösopimuksen Ahlstrom-Munksjön Ruotsissa olevan Ställdalenin tehtaan kanssa.

Strategiamme kulmakivi on vastuullisuus ja kehitämme tuotevalikoimaamme sen mukaisesti. Vuonna 2020 lanseerasimme markkinoille useita uusia vastuullisia tuotteita. Nämä tuotteet on tehty biohajoavista, kompostoituvista ja uusiutuvista kasvipohjaisista kuiduista. Julkaisimme vuoden aikana myös yritysvastuuagendamme, sekä tavoitteet ja mittarit kehityksen seuraamiseksi. Agendamme keskittyy neljään teemaan: ihmiset ja turvallisuus, vastuulliset kuitukankaat, ympäristövaikutusten minimointi ja yrityskansalaisuus. Olemme määritelleet konkreettiset suunnitelmat jokaiselle teemalle ja etenemme vakaasti kohti tavoitteitamme.

Edelläkävijäasemamme innovatiivisissa kuitukankaissa sai tunnustusta suurelta asiakkaaltamme, Rocklinelta, joka myönsi meille innovaatiopalkinnon (Supplier Innovation Award 2020) uusien vastuullisten tuotteiden kehitystyön ansiosta. Olimme myös ensimmäinen kuitukankaan valmistaja, joka sai Water UK:n Fine to Flush -sertifikaatin. Sertifikaatti myönnettiin HYDRASPUN® Royalille, joka on erityisesti kostean wc-paperin valmistukseen suunniteltu materiaali.

Edessä oleva vuosi näyttää kaksijakoiselta. Pandemia on lisännyt kuitukankaiden kulutusta kaikilla markkina-alueillamme ja kysynnän odotetaan pysyvän korkealla tasolla. Pitkällä aikavälillä COVID-19 voi johtaa pysyvään kuitukankaiden käytön kasvuun siivoukseen ja desinfiointiin tarkoitetuissa tuotteissa. Pandemiaan liittyvät riskit, kuten mahdolliset ongelmat raaka-aineiden saatavuudessa, kuljetuksiin liittyvät haasteet sekä mahdolliset asiakkaiden tai omien tuotantolaitosten sulkemiset virusinfektioista tai viranomaismääräyksistä johtuen, ovat kuitenkin edelleen olemassa. Olemme jo alkaneet havaita poikkeuksellista volatiliteettia raaka-aineiden ja kuljetusten hinnoissa ja saatavuudessa.

Lopuksi haluan nostaa esille henkilöstömme sitoutuneisuuden haastavan vuoden 2020 aikana ja kiittää heitä panoksestaan ennätyksellisen tuloksen saavuttamisessa. Olemme hyvässä asemassa jatkamaan eteenpäin vuoteen 2021.”

LIIKEVAIHTO

Loka–joulukuu 2020

Suomisen liikevaihto kasvoi viimeisellä vuosineljänneksellä 17,6 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 111,1 milj. euroa (94,5). Myyntimäärät kasvoivat, mutta myyntihinnat laskivat alhaisemmista raaka-aineiden hinnoista johtuen. Valuuttakurssien negatiiviinen vaikutus oli 7,3 milj. euroa.  

Amerikat liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 66,8 milj. euroa (62,2) ja Eurooppa liiketoiminta-alueen 44,3 milj. euroa (32,3).

Koko tilikausi 2020

Vuonna 2020 Suomisen liikevaihto kasvoi 11,5 % vertailukaudesta ja oli 458,9 milj. euroa (411,4). Myyntimäärät kasvoivat, mutta myyntihinnat laskivat alhaisemmista raaka-aineiden hinnoista johtuen. Valuuttakurssien negatiiviinen vaikutus oli 11,7 milj. euroa. 

Amerikat liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 289,1 milj. euroa (261,7) ja Eurooppa liiketoiminta-alueen 169,9 milj. euroa (149,8).

LIIKEVOITTO JA TULOS

Loka–joulukuu 2020

Liikevoitto parani merkittävästi edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 8,5 milj. euroa (1,4). Suurimpina syinä liikevoiton paranemiseen olivat korkeammat myyntimäärät, joita tukivat parantuneet tuotantomäärät ja tuotannon tehokkuus. Suotuisat raaka-ainehinnat kompensoivat alhaisempia myyntihintoja. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat erinäisten vuoden vaihteessa kirjattujen varausten vuoksi. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli 0,6 milj. euroa.

Tulos ennen tuloveroja oli neljännellä vuosineljänneksellä 8,5 milj. euroa (-0,5) ja raportointikauden tulos 7,3 milj. euroa (-1,2). Tuloverot olivat viimeisellä vuosineljänneksellä -1,2 milj. euroa (-0,7).

Koko tilikausi 2020

Liikevoitto parani merkittävästi ja oli 39,5 milj. euroa (8,1) korkeammista tuotanto- ja myyntimääristä, suotuisista raaka-aineiden hinnoista, ja parantuneesta tuotanto- ja raaka-ainetehokkuudesta johtuen. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli 2,2 milj. euroa.

Tilikauden 2020 voitto ennen tuloveroja oli 33,9 milj. euroa (2,1). Tilikauden veroihin, -3,8 milj. euroa
(-1,9), vaikuttivat positiivisesti edellisten vuosien verotuksellisista tappioista kirjatut laskennalliset verosaamiset, kun todennäköisyys tappioiden käytettävyyteen on kasvanut. Tuloveroihin vaikuttivat lisäksi positiivisesti ensimmäisellä vuosineljänneksellä Yhdysvalloissa säädetyt verohelpotukset COVID-19 -pandemian johdosta.

Raportointikauden voitto oli 30,1 milj. euroa (0,2).

RAHOITUS

Katsauskauden lopussa 31.12.2020 korolliset nettovelat nimellisarvoilla laskettuna olivat 37,1 milj. euroa (67,2). Velkaantumisaste oli 25,4 % (50,7 %) ja omavaraisuusaste 46,0 % (42,7 %).

Nettorahoituskulut olivat vuonna 2020 yhteensä -5,6 milj. euroa (-6,0) eli 1,2 % (1,5 %) liikevaihdosta. Valuuttakurssien muutokset rahoituserissä olivat -0,4 milj. euroa (+0,2). Nettorahoituskulut sisältävät lainasaamisista odotettavissa olevien luottotappioiden perusteella kirjatun luottotappiovarauksen, -0,7 milj. euroa, sekä varojen käyvän arvon muutoksen, +0,3 milj. euroa.

Liiketoiminnan rahavirta oli viimeisellä vuosineljänneksellä 17,9 milj. euroa (5,7). Vuonna 2020 liiketoiminnan rahavirta oli 57,0 milj. euroa (29,9). Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta vuonna 2020 oli 0,99 euroa (0,52). Liiketoiminnan rahavirran rahoituseriin, -4,3 milj. euroa (-5,2), vaikuttivat merkittävimpinä erinä katsauskaudella maksetut korot. Liiketoiminnan rahavirran tuloveroihin vaikutti positiivisesti noin 2,6 milj. euron veronpalautus, joka johtui Yhdysvaltojen verohelpotuksista. Vuoden alusta nettokäyttöpääoman muutos oli 1,0 milj. euroa negatiivinen (1,6 milj. euroa positiivinen).

Suominen ilmoitti 13.7.2020 sopineensa uudesta kolmivuotisesta 100 milj. euron syndikoidusta luottolimiittijärjestelystä (revolving credit facility). Sopimuksen eräpäivää on mahdollista jatkaa kaksi kertaa aina vuosi kerrallaan. Lainasopimus on solmittu Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen ja Nordean kanssa. Uuden lainajärjestelyn taloudelliset kovenantit ovat nettovelkojen suhde käyttökatteeseen (leverage ratio) sekä velkaantumisaste (gearing). Lainan marginaali kasvaa tai pienenee riippuen siitä, kuinka hyvin Suominen saavuttaa kaksi vastuullisuuteen liittyvää tavoitetta:

  • Vastuullisten tuotteiden myynnin kasvu
  • Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

Uusi lainajärjestely korvasi aiemman, 100 milj. euron suuruisen syndikaattilainajärjestelyn, jonka luotonantajina olivat Nordea ja Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta.


INVESTOINNIT

Suominen ilmoitti huhtikuussa vahvistavansa asemaansa vastuullisissa tuotteissa investoimalla tuotantolinjansa parantamiseen Cressan tehtaalla Italiassa. Investointi on linjassa strategian kanssa ja lisää Suomisen mahdollisuuksia vastata vastuullisten kuitukankaiden kasvavaan kysyntään. Investoinnin kokonaisarvo on noin 4 milj. euroa ja investointiprojekti saadaan päätökseen vuoden 2021 toisella puoliskolla.

Suominen ilmoitti elokuussa kasvattavansa vesineulausteknologialla tehtävien tuotteiden kapasiteettiaan Euroopassa päivittämällä ja käynnistämällä uudelleen yhden nykyisistä tuotantolinjoistaan Cressassa, Italiassa. Tämä investointi vahvistaa Suomisen asemaa Euroopassa ja on linjassa yhtiön kasvustrategian kanssa. Investoinnin kokonaisarvo on noin 8 milj. euroa, ja se saadaan päätökseen vuoden 2021 jälkipuoliskolla.

Suominen ilmoitti marraskuussa vahvistavansa asemaansa Amerikoissa parantamalla yhtä tuotantolinjoistaan Bethunessa, Etelä-Carolinassa, Yhdysvalloissa. Investointi kasvattaa Suomisen tarjontaa yhdysvaltalaisille asiakkaille, yhtiön kasvuun ja kannattavuuteen tähtäävän strategian mukaisesti. Investoinnin kokonaisarvo on noin 6 milj. euroa ja investointihanke valmistuu vuoden 2021 jälkipuoliskolla.

Vuonna 2020 Suomisen bruttoinvestoinnit olivat 10,4 milj. euroa (11,2). Suurimmat yksittäiset investoinnit liittyivät investointeihin Cressan tuotantolaitoksella. Muut investoinnit olivat pääosin ylläpitoinvestointeja.

Katsauskauden poistot olivat -21,4 milj. euroa (-25,5).

HENKILÖSTÖ

Suomisen palveluksessa oli tilikaudella 2020 keskimäärin 689 (685) ja tilikauden päättyessä 691 (669) henkilöä. Henkilöstön määrä kasvoi lähinnä Operaatiot-funktiossa.

COVID-19 -PANDEMIAN VAIKUTUKSET SUOMISEEN

Suomisen henkilöstön terveys ja turvallisuus ovat tärkeimmät prioriteettimme. Suominen pyrkii varmistamaan henkilöstönsä terveyden ja turvallisuuden monenlaisilla toimenpiteillä, ja COVID-19
-tilannetta seurataan tarkasti. Ennakoivan lähestymistapamme ansiosta olemme toistaiseksi pystyneet palvelemaan asiakkaitamme ja jatkamaan toimintaamme lähes normaalisti.

Kuitukankaiden valmistajana Suominen on oleellinen osa hankintaketjua, joka valmistaa desinfiointi- ja siivoustuotteita koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Viranomaiset ovat luokitelleet kuitukankaiden tuotannon välttämättömäksi toiminnaksi pandemian torjumiseksi alueilla, joilla muuta liiketoimintaa on suljettu.

Pandemia on kasvattanut tuotteidemme kysyntää kaikilla markkinoilla ja korkeamman kysynnän odotetaan jatkuvan ainakin seuraavina kuukausina. Pitkällä aikavälillä COVID-19 voi johtaa pysyvään kuitukankaiden kysynnän kasvuun siivoukseen ja desinfiointiin käytettävissä tuotteissa.

Sekä Suomisen taloudellinen asema että rahavirta ovat pysyneet vahvoina pandemian aikana.

Pandemiaan liittyvät merkittävimmät riskit ovat koskeneet Suomisen henkilöstön sekä asiakkaiden terveyttä ja turvallisuutta, mahdollisia haasteita raaka-aineiden saatavuudessa, kuljetukseen liittyviä haasteita, sekä mahdollisia asiakkaiden tai omien tuotantolaitostemme sulkemisia virusinfektioiden tai viranomaispäätösten takia. Nämä riskit jatkuvat myös vuoden 2021 alussa, sillä valitettavasti koronavirustilanne näyttää pahenevan monissa maissa, ja toistaiseksi rokotukset eivät ole monissa maissa edenneet niin nopeasti kuin olisi ollut toivottua. Jotkut näistä riskeistä ovat toteutuneet, sillä joitakin asiakkaidemme tuotantolaitoksia on väliaikaisesti suljettu virusinfektioista johtuen.

Olemme ottaneet käyttöön laajoja varotoimenpiteitä suojellaksemme henkilöstömme terveyttä ja turvallisuutta sekä varmistaaksemme liiketoimintamme jatkuvuuden ja strategisten projektiemme etenemisen näinä epätavallisina aikoina. Seuraamme raaka-aineiden saatavuutta tarkasti ja olemme määritelleet niihin liittyen riskienhallintatoimia, kuten vaihtoehtoisia raaka-ainetoimittajia.

Myös valtaosalla asiakkaistamme tuotteiden kysyntä on kasvanut, ja tästä johtuen asiakkaisiimme liittyvät luottoriskit eivät ole merkittävästä kasvaneet. COVID-19 -pandemia ei ole lisännyt Suomisen riskiä pitkäaikaisten omaisuuserien arvonalentumistappioihin.

EDISTYMINEN VASTUULLISUUDESSA

Julkaisimme vastuullisuusagendamme sekä tavoitteet ja mittarit edistymisen seuraamiseksi vuonna 2020.

Keskitymme vahvasti turvallisuuteen ja tapaturmien ennaltaehkäisyyn, ja pitkän aikavälin tavoitteemme on nolla poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Vuonna 2020 Suomisella oli 1 (6) poissaoloon johtanut tapaturma.

Henkilöstön sitoutuminen on toinen tärkeä henkilöstöön liittyvä tavoitteemme. Toteutimme vuonna 2020 globaalin henkilöstötutkimuksen. Tulosten perusteella henkilöstömme sitoutumisindeksi on 69 %, joka on linjassa globaalien valmistavan teollisuuden yritysten tulosten kanssa. Indeksi muodostuu kysymyksistä, jotka koskevat henkilöstön pysyvyyttä, todennäköisyyttä suositella yhtiötä, organisaatioylpeyttä sekä sitoutuneisuutta. Tavoitteemme on, että sitoutumisindeksi on 73 % vuonna 2025.

Olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan toimintamme tehokkuutta sekä luonnonvarojen tehokasta hyödyntämistä. Tavoitteemme on vuoteen 2025 mennessä vähentää energiankulutustamme, kasvihuonekaasupäästöjämme, vedenkulutustamme ja kaatopaikkajätettämme 20 % tuotettua tonnia kohti verrattuna vertailuvuoteen 2019. Vuonna 2020 energiankulutuksemme väheni 8,0 %, kasvihuonekaasupäästöt 14,9 %, veden kulutus 12,2 % ja kaatopaikkajäte 2,4 % per tuotettu tonni verrattuna vertailuvuoteen 2019.

Vastuullisiin kuitukankaisiin liittyen tavoitteemme on kasvattaa niiden myyntiä 50 % vuoteen 2025 mennessä ja lanseerata vuosittain yli 10 vastuullista tuotetta. Vuonna 2020 lanseerasimme yhdeksän vastuullista tuotetta ja vastuullisten tuotteiden myyntimme kasvoi 22,5 % vertailuvuoteen 2019 verrattuna.

Yrityskansalaisuuden osa-alueella uudistimme liiketapaperiaatteemme vuonna 2020. Liiketapaperiaatteita käsittelevä koulutus järjestetään kaikille työntekijöille vuonna 2021.

OSAKETIEDOT

Osakepääoma

Suominen Oyj:n kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden määrä 31.12.2020 oli 58 259 219 osaketta ja osakepääoma oli 11 860 056,00 euroa. Suomisella on yksi osakesarja, ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa sekä samansuuruiseen osinkoon. Suomisen osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään.

Vaihto ja kurssi

Suominen Oyj:n osakkeiden (SUY1V) vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.–31.12.2020 oli 12 937 753 osaketta eli 22,5 % osakkeiden keskimääräisestä määrästä ilman omia osakkeita. Osakkeen ylin kurssi katsauskaudella oli 5,36 euroa, alin 2,00 euroa ja kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 4,29 euroa. Katsauskauden ensimmäisen kaupankäyntipäivän 2.1.2020 päätöskurssi oli 2,34 euroa ja viimeisen kaupankäyntipäivän 30.12.2020 päätöskurssi oli 5,08 euroa.

Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita 31.12.2020 oli 292,4 milj. euroa.

Omat osakkeet

Raportointikauden lopussa 31.12.2020 Suominen Oyj:n hallussa oli 690 878 omaa osaketta.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti toukokuussa luovutettiin yhteensä 29 121 osaketta hallituksen jäsenille osakkeina suoritettavana osuutena vuosipalkkioista.

Sitouttavan lisäosakejärjestelmän ehtojen mukaisesti syyskuussa luovutettiin 9 352 osaketta ohjelman osallistujille.

Hallituksen valtuutukset

Hallituksella on 19.3.2020 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää enintään 400 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Hallituksella on 19.3.2020 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää uusien osakkeiden hankkimisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen, osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai osakkeiden käyttäminen hallituksen jäsenten palkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta.

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina). Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia ei kuitenkaan anneta osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 5 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy yllä mainittuun enimmäismäärään.

Valtuutukset kumoavat kaikki aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2021 saakka.

Suominen tiedotti 28.5.2020 hallituksen jäsenten osakkeina suoritettavasta vuosipalkkiosta. Yhtiön hallussa olevista omista osakkeista luovutettiin yhteensä 29 121 osaketta. 16.9.2020 tiedotettiin, että sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän perusteella luovutettiin 9 352 osaketta ohjelman osaanottajille.

Tämän jälkeen valtuutuksen enimmäismäärä on yhteensä 4 961 527 osaketta.

Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus

Suomisen 19.3.2020 pidetty yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten uusista palkkioista. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 66 000 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vuosipalkkio 31 000 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron lisäkorvaus. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta seuraavasti: 500 euroa kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa, 1 000 euroa kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa ja puhelinkokouksesta 250 euroa.

Vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina.

Vuosipalkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi–maaliskuun 2020 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet luovutettiin hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista 28.5.2020.

Koska kyseessä on yhtiökokouksen yksityiskohtaisen päätöksen toimeenpanosta, hallitus ei käyttänyt päätöksen tekemisessä itsenäistä harkintavaltaa. Luovutetut osakkeet ovat samaa lajia kuin yhtiön muut osakkeet.


Vuonna 2020 voimassa olleet johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteiset kannustinjärjestelmät 


Suomisen johto ja avainhenkilöt kuuluvat yhtiön osakeperusteisiin kannustinjärjestelmiin. Aikaisempia osakeperusteisia kannustinjärjestelmiä on kuvattu tarkemmin Suominen Oyj:n tilinpäätöksessä sekä palkka- ja palkkioselvityksessä, jotka on saatavana yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.suominen.fi.

Suomisen hallitus hyväksyi 11.12.2017 konsernin johdolle ja avainhenkilöille osakeperusteisen kannustinjärjestelmän. Kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien sekä johdon ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon lisäämiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuvat palkkiojärjestelmät. Osakepalkkiojärjestelmässä on tällä hetkellä kolme kolmivuotista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2018–2020, 2019–2021 ja 2020–2022.

Osakepalkkiojärjestelmän ansaintajaksot

Jakso2018–20192019–20212020–2022
Palkkion perusteOsakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR) ja EBIT %Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR)Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR)
Mahdollinen palkkion maksuMaksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2021Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2022Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2023
Osallistujat13 henkilöä16 henkilöä18 henkilöä
Osakkeiden maksimimäärä 319 000546 000756 500

Suominen Oyj:n toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmästä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä hänen yhden vuoden bruttovuosipalkkaansa. Johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä puolta hänen vuotuisesta bruttopalkastaan. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

Sitouttava lisäosakejärjestelmä 2019–2021

Suomisen hallitus päätti 4.6.2019 uudesta valikoiduille avainhenkilöille suunnatusta osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä. Palkkion saamisen edellytyksenä on, että osallistuja hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämän määrän.

Jos osallistujalle asetetut edellytykset ovat täyttyneet ja hänen työsuhteensa Suominen-konserniin kuuluvassa yhtiössä on voimassa palkkion maksuhetkellä, hän saa palkkiona lisäosakkeita.

Järjestelmässä on sitouttamisjaksoja, joiden pituudet hallitus päättää. Mahdollinen palkkio maksetaan sitouttamisjakson jälkeen, osittain osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuus on tarkoitettu kattamaan osanottajille palkkioista aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Palkkioiden maksamisen edellytyksenä on, että osallistujan työ- tai toimisuhde on voimassa palkkion maksuhetkellä. Järjestelmästä vuosina 2019–2021 jaettavat palkkiot ovat yhteensä enintään 200 000 Suomisen osaketta, mukaan lukien myös rahana maksettava osuus.

Sitouttavan lisäosakejärjestelmän ensimmäinen ansaintajakso päättyi syyskuussa ja 9 352 osaketta luovutettiin osallistujille.

OSAKKEENOMISTAJAT

Vuoden 2020 lopussa Suomisella oli 6 219 osakkeenomistajaa. Suomisen tiedossa ei ole yhtiön osakkeiden omistukseen ja äänivallan käyttöön liittyviä sopimuksia. Lisätietoja johdon osakeomistuksista sekä taulukko suurimmista osakkeenomistajista on esitetty tilinpäätöstiedotteen taulukko-osassa.

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 § mukaiset ilmoitukset

Suominen Oyj vastaanotti 28.10.2020 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman omistus Suominen Oyj:ssä oli laskenut alle 5 %:n rajan.

Suominen Oyj ilmoitti 29.12.2020 vastaanottaneensa arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan konsernin sisäisen fuusion myötä AC Invest Two B.V. on sulautunut emoyhtiöönsä Ahlstrom Capital B.V.:een. Näin ollen Ahlstrom Capital B.V. on 28.12.2020 alkaen Suominen Oyj:n suora osakkeenomistaja. Ahlstrom Capital B.V. on Ahlström Capital Oy:n täysin omistama (100 %) tytäryhtiö.

NIMITYSTOIMIKUNNAN KOKOONPANO

Suominen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Suominen Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan valittiin yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan ilmoittamat edustajat. Lisäksi Suominen Oyj:n hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä. Tilikaudella 2020 nimeämiseen oikeutetut osakkeenomistajat määräytyivät 1.9.2020 ja 2.9.2019 rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella. Nimitystoimikunta toimittaa ehdotuksensa Suominen Oyj:n hallitukselle varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivään mennessä.

Suomisen osakerekisterin perustella kolme suurinta osakkeenomistajaa 1.9.2020, eli Ahlstrom Capital B.V., Oy Etra Invest Ab ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma nimittivät osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan uudelleen seuraavat edustajat:  

  • Lasse Heinonen, toimitusjohtaja, Ahlström Capital Oy, Ahlstrom Capital B.V:n edustajana;
  • Erik Malmberg, Investment Advisory Professional, Triton Advisers AB, Oy Etra Invest Ab:n edustajana;
  • Hanna Kaskela, vastuullisen sijoittamisen johtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
  • Jan Johansson, Suomisen hallituksen puheenjohtaja 

MUUTOKSET JOHTORYHMÄSSÄ


Suominen ilmoitti 19.3.2020, että Amerikat liiketoiminta-alueen johtaja ja johtoryhmän jäsen Ernesto Levy oli päättänyt hakeutua uusiin tehtäviin Suomisen ulkopuolella ja jättäisi yhtiön 6.4.2020. Lynda Kelly, johtaja, liiketoiminnan kehitys, nimitettiin väliaikaiseksi Amerikat liiketoiminta-alueen johtajaksi oman roolinsa lisäksi.

Suominen ilmoitti 11.12.2020, että Lynda Kelly (B.Sc.) on nimitetty Amerikat liiketoiminta-alueen johtajaksi 1.1.2021 alkaen.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.3.2020.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2019 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemispolitiikan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2019 maksetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 66 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 31 000 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron lisäkorvaus. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa ja puhelinkokouksesta 250 euroa. Hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % Suominen Oyj:n osakkeina. Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jan Johansson. Andreas Ahlström, Sari Pajari-Sederholm ja Laura Raitio valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Björn Borgman ja Nina Linander.

Suominen Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Toni Halonen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta.

Suominen julkaisi 19.3.2020 pörssitiedotteen yhtiökokouksen päätöksistä sekä hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä. Pörssitiedote sekä uusien hallituksen jäsenten esittelyt löytyvät yhtiön verkkosivuilta www.suominen.fi.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 3.4.2020 Suominen maksoi osinkoja 2,9 milj. euroa vuodelta 2019, joka vastaa 0,05 euroa osakkeelta.


Hallituksen järjestäytyminen ja valiokunnat

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Andreas Ahlströmin.

Hallitus valitsi keskuudestaan myös tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Nina Linander. Andreas Ahlström ja Laura Raitio valittiin uudelleen tarkastusvaliokunnan jäseniksi. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jan Johansson ja jäseneksi uudelleen Sari Pajari-Sederholm. Uudeksi jäseneksi henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntaan valittiin Björn Borgman.

Suominen julkaisi 19.3.2020 pörssitiedotteen yhtiökokouksen sekä hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä. Pörssitiedote ja hallituksen jäsenten esittelyt ovat nähtävillä Suomisen verkkosivuilla www.suominen.fi

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Valmistukseen liittyvät riskit
Suomisella on tuotantolaitoksia useissa Euroopan maissa, Yhdysvalloissa ja Brasiliassa. Esimerkiksi koneiden rikkoutumisesta aiheutuvat katkokset tehtailla voivat aiheuttaa tuotannon menetyksiä ja toimitusvaikeuksia. Järjestelmällinen kunnossapito ja koneiden käyttöiän pidentämiseen tähtäävät investoinnit ovat keskeinen osa nykyisten tuotantolinjojen toimintatehokkuuden varmistamista.

Suomisen toiminta voi häiriintyä myös odottamattomien ja yrityksestä riippumattomien tapahtumien seurauksena. Tällaisia voivat olla esimerkiksi sähkökatkokset, tulipalot tai vesivahingot. Suominen ei välttämättä pysty ehkäisemään tällaisia tapahtumia ennakolta, mikä voi johtaa liiketoiminnan keskeytymiseen. Tällaisia riskejä varten on otettu vakuutuksia toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Koska Suomisella on kattavat omaisuus- ja keskeytysvakuutukset, vahingot ja liiketoiminnan keskeytymisestä koituvat taloudelliset tappiot on mahdollista saada katettua vakuutuksilla.

Suominen käyttää tuotannossaan tiettyjä tuotantomenetelmiä. Johdon näkemyksen mukaan valitut menetelmät ovat kilpailukykyisiä, eikä suuria investointeja uuteen tuotantoteknologiaan ole tarvetta tehdä. Ei kuitenkaan voida täysin sulkea pois sitä mahdollisuutta, että yrityksen teknologiavalinnat osoittautuvatkin vääriksi, jolloin uusien tai korvaavien tuotantomenetelmien kehittäminen vaatisi investointeja.

Kilpailu
Suomisella on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Uusiin teknologioihin perustuvat ja halvempien tuotantokustannusten maista tuodut tuotteet saattavat heikentää Suomisen kilpailuetua. Ellei Suominen pysty kilpailemaan houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se saattaa menettää osan markkinaosuudestaan. Kilpailu saattaa lisätä yrityksen tuotteisiin kohdistuvia hintapaineita.

Raaka-aineiden hinta ja saatavuus
Suominen ostaa merkittäviä määriä sellu- ja öljypohjaisia raaka-aineita. Raaka-aineet ovat toiminnan suurin kustannuserä. Muutokset raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnoissa saattavat vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen. Suomisen varastot vastaavat 2–4 viikon kulutusta, ja keskimäärin kestää 2–5 kuukautta ennen kuin raaka-ainehintojen muutokset vaikuttavat myyntihintoihin joko automaattisten hinnoittelumekanismien tai neuvoteltujen hinnanmuutosten kautta.

Pitkittyneet katkokset Suomisen tärkeimpien raaka-aineiden saatavuudessa saattavat häiritä tuotantoa ja vaikuttaa negatiivisesti konsernin liiketoimintaan. Koska Suominen hankkii suurimman osan raaka-aineistaan useilta eri kansainvälisiltä toimittajilta, merkittävät, lukuisten tuotteiden valmistamiseen vaikuttavat häiriöt ovat epätodennäköisiä.

Markkinoihin ja asiakkuuksiin liittyvät riskit
Suomisen asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää yksittäisten asiakkaiden ostomäärissä tapahtuvien muutosten mahdollisia vaikutuksia. Vuonna 2020 konsernin kymmenen suurinta asiakasta vastasi 67 %:sta (65 %) konsernin liikevaihdosta. Suurimpien asiakkaiden kanssa pyritään solmimaan pitkäaikaisia sopimuksia. Käytännössä asiakassuhteet ovat pitkäaikaisia ja kestävät useita vuosia. Asiakkuuksiin liittyviä luottoriskejä hallitaan yhtiön hallituksen hyväksymän luottopolitiikan mukaisesti. Asiakkaiden luottorajat varmistetaan luottoluokituksen ja asiakashistorian perusteella.

Suomisen tuotteiden kysyntä riippuu kuluttajamieltymysten mahdollisista muutoksista. Historiallisesti tällaisilla muutoksilla on ollut Suomiseen lähinnä positiivinen vaikutus, sillä ne ovat lisänneet kuitukankaasta valmistettujen tuotteiden kysyntää. Tämä oli selvästi nähtävissä vuonna 2020, kun COVID-19 -pandemia lisäsi kuitukankaiden kysyntää puhdistus- ja desinfiointipyyhkeisiin. Tietyt tekijät, kuten kuluttajien suhtautuminen öljypohjaisia raaka-aineita sisältäviin tuotteisiin tai näkemykset kertakäyttötuotteiden haitallisuudesta, voivat kuitenkin muuttaa kuluttajien ostotottumuksia. Suominen tarkkailee kuluttajatrendejä ennakoivasti ja kehittää tuotevalikoimaansa sen mukaisesti. Biohajoavat, sataprosenttisesti kasvipohjaiset kuitukangastuotteet ovat kuuluneet yrityksen valikoimaan jo yli kymmenen vuoden ajan ja täten yhtiö on hyvässä asemassa vastaamaan muutoksiin kuluttajien mieltymyksissä liittyen kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutokseen.

Lainsäädännön, poliittisen ympäristön ja taloudellisten olosuhteiden muutokset
Suomisen liiketoimintaan ja tuotteisiin voivat suorasti tai epäsuorasti vaikuttaa poliittiset päätökset ja lainsäädännölliset muutokset esimerkiksi ympäristöpolitiikan tai jätteiden käsittelyyn liittyvän lainsäädännön alueilla. Yksi esimerkki tällaisesta lainsäädännöstä on EU:n ns. kertakäyttömuovidirektiivi, joka tähtää muovijätteen vähentämiseen merissä. Vastaavanlaiset säädökset saattavat yleistyä myös EU:n ulkopuolisissa maissa. Tämä luo kysyntää vastuullisemmille tuotteille, ja Suominen on hyvissä asemissa vastaamaan tähän kasvavaan kysyntään.

Maailmanpolitiikassa tapahtuvilla muutoksilla voi olla Suomiseen negatiivisia vaikutuksia. Esimerkiksi vapaakauppaa rajoittavalla poliittisella päätöksellä voi olla merkittävä vaikutus tiettyjen raaka-aineiden saatavuuteen ja hintaan, mikä puolestaan vaikuttaa Suomisen liiketoimintaan ja kannattavuuteen. Suomisen toiminta on hajaantunut sekä maantieteellisesti että eri asiakasteollisuuksiin, mikä osaltaan suojaa tämän kaltaisilta riskeiltä.

Yhdysvaltojen merkitys Suomisen liiketoiminnalle lisää dollarin vaihtokurssiin liittyvää riskiä. Suominen suojaa valuutanvaihtopositiotaan suojauspolitiikkansa mukaisesti.

Etelä-Amerikan alueelle tyypillisillä riskeillä, kuten poliittisen ympäristön tai valuuttakurssien merkittävillä muutoksilla voi olla vaikutusta Suomisen toimintaan Brasiliassa.

Investoinnit
Suominen investoi jatkuvasti tuotantolaitoksiinsa. Investointien toteutus voi viivästyä suunnitellusta, investointikustannukset voivat osoittautua odotettua suuremmiksi tai investoinnit saattavat tuottaa odotettua vähemmän liiketoiminnallista hyötyä. Investointien toteutusvaihe saattaa aiheuttaa toiminnassa tilapäisiä katkoksia.

Kyberturvallisuus ja tietoturva
Suomisen toiminta on riippuvainen sen tieto- ja viestintäjärjestelmien ja ‑ohjelmistojen eheydestä, turvallisuudesta ja toiminnan vakaudesta sekä kyberuhkien onnistuneesta hallinnasta. Mikäli Suomisen tieto- tai viestintäjärjestelmät tai ‑ohjelmistot muuttuisivat käyttökelvottomiksi, niiden käyttö vaikeutuisi merkittävästi pidemmäksi aikaa tai kyberuhat toteutuisivat, sillä voisi olla negatiivisia vaikutuksia Suomisen maineeseen, toimituskykyyn, raaka-aineiden hankintaan tai varastonhallintaan.

Taloudelliset riskit
Konserni on altis useille taloudellisille riskeille, kuten valuuttakurssi-, korko-, vastapuoli-, maksuvalmius- ja luottoriskeille. Konsernin taloudellisia riskejä hallitaan yhtiön hallituksen vahvistaman politiikan mukaisesti. Taloudelliset riskit on kuvattu konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 3.

Suominen on yritysverovelvollinen useissa eri maissa. Yritysveron kokonaismäärän määritteleminen konsernitasolla vaatii huomattavaa harkintaa. Moniin liiketapahtumiin ja laskelmiin liittyy epävarmuustekijöitä veron kokonaismäärän suhteen. Veroriskeihin liittyvät myös veroasteen tai verotusta säätelevän lainsäädännön muutokset tai niihin liittyvät virheelliset tulkinnat. Näiden riskien toteutuminen saattaisi johtaa veroviranomaisten määräämiin korkeampiin maksuihin tai sanktioihin, jotka puolestaan voisivat johtaa taloudellisiin tappioihin. Laskennallisten verosaamisten sisällyttäminen taseeseen edellyttää, että laskennalliset verosaamiset voidaan hyödyntää tulevia verotuksellisia voittoja vastaan.

Suominen tekee vuosittain liikearvon alentumistestejä. Alentumistestauksessa omaisuuserien kerrytettävissä olevat rahamäärät on määritelty käyttöarvoksi, joka muodostuu diskontatuista arvioiduista tulevista kassavirroista. Toteutuneet kassavirrat voivat poiketa diskontatuista arvioiduista tulevista kassavirroista. Arvioituihin tuleviin kassavirtoihin liittyviin epävarmuustekijöihin kuuluvat mm. omaisuuserien pitkä taloudellinen käyttöikä sekä muutokset Suomisen tuotteiden ennustetuissa myyntihinnoissa, tuotantokustannuksissa ja testauksessa käytetyissä diskonttauskoroissa. Tulevaisuuteen liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi on mahdollista, että Suomisen kerrytettävissä olevat rahamäärät eivät riitä kattamaan omaisuuserien, erityisesti liikearvon kirjanpitoarvoja. Mikäli näin tapahtuu, on välttämätöntä tunnustaa arvonalentumistappio, joka toteutuessaan heikentää tulosta ja omaa pääomaa. Liikearvon alentumistestaus on kuvattu konsernitilinpäätöksessä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa kosteuspyyhkeissä, hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne sääntelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei ole luonteeltaan kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö toimii Etelä-Amerikan markkinoilla. Kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä.

Edessä oleva vuosi näyttää kaksijakoiselta. Pandemia on lisännyt kuitukankaiden kulutusta kaikilla markkina-alueillamme ja kysynnän odotetaan pysyvän korkealla tasolla. Pitkällä aikavälillä COVID-19 voi johtaa pysyvään kuitukankaiden käytön kasvuun siivoukseen ja desinfiointiin tarkoitetuissa tuotteissa. Pandemiaan liittyvät riskit, kuten mahdolliset ongelmat raaka-aineiden saatavuudessa, kuljetuksiin liittyvät haasteet sekä mahdolliset asiakkaiden tai omien tuotantolaitosten sulkemiset virusinfektioista tai viranomaismääräyksistä johtuen, ovat kuitenkin edelleen olemassa. Olemme jo alkaneet havaita poikkeuksellista volatiliteettia raaka-aineiden ja kuljetusten hinnoissa ja saatavuudessa.

NÄKYMÄT


Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2021 on vuoden 2020 tasolla. Kuitukankaiden kysynnän odotetaan pysyvän vahvana, mutta kasvava volatiliteetti raaka-aine- ja kuljetusmarkkinoilla lisää epävarmuutta ja voi vaikuttaa tulokseen negatiivisesti. Vuonna 2020 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 60,9 milj. euroa.

HALLITUKSEN EHDOTUS OSINGOSTA JA PÄÄOMAN PALAUTUKSESTA

Suominen-konsernin emoyhtiön Suominen Oyj:n voitto tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020 oli 6 584 937,34 euroa, ja osingonjakokelpoiset varat, sisältäen tilikauden voiton, olivat 12 095 497 euroa. Jakokelpoiset varat olivat 93 456 859 euroa.

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta ja että voitto siirretään kertyneisiin voittovaroihin. Lisäksi hallitus ehdottaa, että osingon lisäksi päättyneeltä tilikaudelta palautetaan pääomaa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,10 euroa osakkeelta.

3.2.2021 yhtiöllä oli liikkeelle laskettuja osakkeita ilman omia osakkeita 57 568 341 kappaletta. Tällä osakemäärällä kokonaisosinko olisi 5 756 834,10 euroa ja pääoman palautuksen kokonaismäärä olisi 5 756 834,10 euroa, yhteensä 11 513 668,20 euroa.

Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Osingon ja pääoman palautuksen täsmäytyspäivä on 29.3.2021 ja maksupäivä 8.4.2021.

SELVITYKSEN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ, PALKITSEMISRAPORTIN, TILINPÄÄTÖKSEN, HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUKSEN JA MUITA KUIN TALOUDELLISIA TIETOJA KOSKEVAN RAPORTIN JULKISTAMINEN

Suominen Oyj julkaisee tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportin sekä muita kuin taloudellisia tietoja koskevan raportin tilikaudelta 2020 yhtiön vuosikertomuksessa 1.3.2021 alkavalla viikolla. Edellä mainitut asiakirjat julkaistaan pörssitiedotteena ja ne ovat saatavana myös Suominen Oyj:n verkkosivuilta www.suominen.fi.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2021

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettävän 25.3.2021 niin, ettei osakkeenomistajilla eikä heidän asiamiehillä ole mahdollisuutta osallistua paikan päällä. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin pörssitiedotteena julkaistavalla kokouskutsulla. Kokouskutsu julkaistaan myös Suominen Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.suominen.fi.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Suominen Oyj vastaanotti 15.1.2021 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen ilmoituksen. Ilmoituksen mukaan Erkki Etolan määräysvaltayhtiöiden yhteenlaskettu omistus Suominen Oyj:ssä on ylittänyt 15 %:n liputusrajan.

Suominen Oyj vastaanotti 18.1.2021 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen ilmoituksen. Ilmoituksen mukaan Keskinäinen Työeläkevakuutus Elon omistus Suominen Oyj:ssä on alittanut 5 %:n liputusrajan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Suomisen varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenistä ja puheenjohtajasta

Suominen Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan ja olisi kuusi (6).

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Andreas Ahlström, Björn Borgman, Nina Linander, Sari Pajari-Sederholm ja Laura Raitio.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä hallituksen puheenjohtaja Jan Johansson on ilmoittanut, että hän ei ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin uutena jäsenenä Jaakko Eskola.

Vuorineuvos Jaakko Eskola (s. 1958, diplomi-insinööri, Suomen kansalainen) toimii tällä hetkellä Wärtsilä Oyj Abp:n hallituksen ja johtokunnan vanhempana neuvonantajana. Hän on toiminut useissa johtotehtävissä Wärtsilän palveluksessa vuodesta 1998 alkaen. Vuorineuvos Eskola on Ahlstrom-Munksjö Oyj:n väistyvä hallituksen puheenjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman hallituksen varapuheenjohtaja ja Pörssisäätiön hallituksen jäsen.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Andreas Ahlströmiä, joka toimii tällä hetkellä Ahlström Capital Oy:n sijoitusjohtajana. Suominen Oyj:n suurin osakkeenomistaja Ahlstrom Capital B.V. on Ahlström Capital Oy:n konserniyhtiö. Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön internetsivuilla www.suominen.fi.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin vuorineuvos Jaakko Eskola.

Ehdotus hallituksen palkkioista

Suominen Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkiot pysyisivät ennallaan ja olisivat seuraavat: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 66 000 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vuosipalkkio 31 000 euroa. Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron lisäkorvaus.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta seuraavasti: 500 euroa kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa, 1 000 euroa kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa ja 500 euroa jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä. Päätöksistä, jotka tehdään kokousta pitämättä, ei makseta palkkiota. Vuonna 2020 puhelinkokouksista maksettiin 250 euroa. Muilta osin kokouspalkkiot ehdotetaan pidettäväksi ennallaan.

Vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % Suominen Oyj:n osakkeina. Vuosipalkkiona luovutettavien osakkeiden määrä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi-maaliskuun 2021 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista viimeistään 31.5.2021.

Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Nimitystoimikuntaan kuuluvat 2.9.2020 alkaen Ahlstrom Capital B.V:n nimeämänä edustajana Ahlström Capital Oy:n toimitusjohtaja Lasse Heinonen, Oy Etra Invest Ab:n nimeämänä edustajana Investment Advisory Professional Erik Malmberg Triton Advisers AB:stä sekä Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä edustajana vastuullisen sijoittamisen johtaja Hanna Kaskela. Suomisen hallituksen puheenjohtaja Jan Johansson toimii nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä. Lasse Heinonen toimii nimitystoimikunnan puheenjohtajana.

Nimitystoimikunta teki kaikki esityksensä yksimielisesti.

Suominen Oyj:n hallitus päätti uudesta osakepohjaisesta johdon ja avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä

Suominen Oyj:n hallitus on kokouksessaan 3.2.2021 hyväksynyt yrityksen johdolle ja avainhenkilöille uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän. Uuden kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien sekä johdon ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon lisäämiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 20212023

Uudessa osakepalkkiojärjestelmässä on yksi kolmivuotinen ansaintajakso, joka kattaa kalenterivuodet 2021–2023. Osakepalkkiojärjestelmän piirissä on noin 20 henkilöä mukaan lukien Suomisen toimitusjohtaja.

Hallitus on päättänyt, että ansaintajakson 2021–2023 perusteella mahdollisesti maksettavat palkkiot perustuvat osakkeen suhteelliseen kokonaistuottoon (Total Shareholder Return, TSR). Ansaintajakson 2021–2023 perusteella mahdollisesti maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä vastaa yhteensä enintään noin 470 000 Suominen Oyj:n osaketta, joka on bruttomäärä sisältäen osakepalkkioista aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut.

Hallitus on oikeutettu leikkaamaan kannustinjärjestelmän mukaisia palkkioita, mikäli hallituksen Suominen Oyj:n osakkeen pörssikurssille asettamat raja-arvot täyttyvät.

Palkkioiden maksu ja johdon omistusvelvollisuus

Jos kannustinjärjestelmän tavoitteet saavutetaan, palkkiot maksetaan ansaintajakson päättymistä seuraavan vuoden keväällä 2024. Ansaintajakson 2021–2023 mahdolliset palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Käteisenä maksettava osuus on tarkoitettu kattamaan palkkiosta aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut. Yhtiöllä on myös oikeus maksaa palkkio tietyissä tilanteissa kokonaisuudessaan rahana. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Konsernin johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä puolta hänen vuotuisesta bruttopalkastaan. Suominen Oyj:n toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmistä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä hänen yhden vuoden bruttovuosipalkkaansa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

Suominen Oyj julkaisee osavuosikatsauksensa tammi–maaliskuulta 2021 keskiviikkona 28.4.2021.  

TIEDOTUSTILAISUUS

Suomisen toimitusjohtaja Petri Helsky ja talousjohtaja Toni Tamminen esittelevät tuloksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle englanninkielisessä audiocast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa 4.2.2021 klo 11.00.

Lähetystä on mahdollista seurata osoitteessa https://suominen.videosync.fi/2020-q4/register. Lähetyksen tallenne ja esitysaineistot ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen osoitteessa suominen.fi.

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla numeroon 09 817 10310 ja syöttämällä vahvistuskoodi 70949470#. Kysymykset tulee esittää englanniksi.

Tilaisuuteen ei ole mahdollista osallistua paikan päällä.


SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–31.12.2020

Suomisen tilinpäätös on tilintarkastettu. Tilintarkastuskertomus on annettu 3.2.2021. Neljännesvuositiedot, puolivuotiskatsaus ja osavuosikatsaukset ovat tilintarkastamattomia.

Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

LAATIMISPERIAATTEET

Suominen-konsernin konsernitilinpäätös on laadittu noudattaen kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (International Financial Reporting Standards, IFRS), jotka sisältävät myös IAS-standardit sekä standardien tulkinnat (SIC ja IFRIC). Kansainväliset tilinpäätösstandardit ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti yhteisössä sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset.

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia siten kuin Euroopan Unioni on sen hyväksynyt. Tilinpäätöstiedote ei sisällä kaikkea vuositilinpäätöksen vaatimaa tietoa.

Tässä tilinpäätöstiedotteessa on noudatettu samoja IFRS-laatimisperiaatteita kuin edellisessä konsernitilinpäätöksessä.

Uudet standardit sekä niiden muutokset ja tulkinnat, jotka tulivat voimaan vuonna 2020:

- Olennaisuuden määritelmä – muutokset IAS 1 ja IAS 8 -standardeihin. Muutos määrittelee, että tieto on olennaista, mikäli sen poisjättämisellä, väärin esittämisellä tai hämärtämisellä voi kohtuullisella varmuudella olettaa olevan vaikutusta tilinpäätöksen perusteella tehtäviin päätöksiin. Muutoksella ei ole merkittävää vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen.

Muilla uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla tai standardien vuosittaisilla parannuksilla, jotka tulivat voimaan 1.1.2020 alkaneella raportointikaudella, ei ollut merkittävää vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen.

Uudet standardit sekä niiden muutokset ja tulkinnat, jotka on julkaistu, mutta tulevat voimaan 1.1.2021 tai myöhemmin:

- Vertailukoron uudistus – Vaihe 2 – Muutokset IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 ja IFRS 16 -standardeihin, sovellettava 1.1.2021 lähtien. Muutoksella ei ole vaikutusta Suomiseen johtuen Suomisen velkaportfolion rakenteesta sekä siitä, että vertailukorkona on käytetty EURIBORia. Suominen ei myöskään soveltanut suojauslaskentaa raportointikauden 2020 lopussa.

- IFRS-standardien vuosittaiset parannukset (2018–2020): Parannus IFRS 9 -standardiin – Rahoitusvelkojen taseesta poiskirjaamiseen liittyvään "10 prosentin" testiin sisällytettävät palkkiot, sovellettava 1.1.2022. Parannus selventää, mitkä palkkiot voidaan huomioida, kun määritetään ovatko uuden tai muunnetun rahoitusvelan ehdot olennaisesti erilaiset kuin alkuperäisen rahoitusvelan ehdot. Palkkioihin saadaan sisällyttää ainoastaan lainanottajan ja lainanantajan välillä suoritetut maksut.

- Muutokset IAS 37 -standardiin: Tappiolliset sopimukset – velvoitteen täyttämisestä johtuvat menot, sovellettava 1.1.2022 lähtien. Muutos määrittelee ne menot, jotka täytyy, sekä ne menot, joita ei saa sisällyttää varaukseen kun arvioidaan, onko sopimus tappiollinen. Muutos käyttää välittömien menojen -määritelmää, joka tarkoittaa, että yleis- ja hallintokuluja ei suurimmassa osassa tapauksia saa sisällyttää tappiollisista sopimuksista tehtäviin varauksiin. Muutosta ei sovelleta takautuvasti. Muutos ei muuta Suomisen kirjanpitokäytäntöä tappiollisten sopimusten osalta.

- Muutokset IAS 1 -standardiin – Velkojen luokittelu lyhyt- ja pitkäaikaisiin velkoihin, sovellettava 1.1.2023 lähtien. Muutos tarkentaa velkojen luokittelua lyhyt- tai pitkäaikaisiksi selventämällä esimerkiksi mitä tarkoitetaan oikeudella lykätä velan maksua, että oikeuden lykätä maksua tulee olla olemassa raportointikauden päättyessä ja että luokitteluun ei vaikuta lykkäämisoikeuden käyttämisen todennäköisyys. Muutosta sovelletaan takautuvasti.

Muilla uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla tai standardien vuosittaisilla parannuksilla, jotka tulevat voimaan 1.1.2021 tai sen jälkeen, ei ole merkittävää vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen.

TASE

1 000 euroa31.12.202031.12.2019
Varat  
Pitkäaikaiset varat  
Liikearvo15 49615 496
Aineettomat hyödykkeet16 74820 020
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet104 666121 584
Käyttöoikeusomaisuuserät17 78414 319
Lainasaamiset3 9783 650
Oman pääoman ehtoiset instrumentit768777
Muut pitkäaikaiset saamiset7370
Laskennalliset verosaamiset4 0342 091
Pitkäaikaiset varat yhteensä163 548178 007
   
Lyhytaikaiset varat  
Vaihto-omaisuus35 43139 257
Myyntisaamiset51 12846 728
Lainasaamiset3 4763 845
Muut lyhytaikaiset saamiset5 6753 820
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset247701
Rahavarat57 87737 741
Lyhytaikaiset varat yhteensä153 833132 093
   
Varat yhteensä317 381310 100
   
Oma pääoma ja velat  
Oma pääoma  
Osakepääoma11 86011 860
Ylikurssirahasto24 68124 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto81 36181 269
Omat osakkeet-44-44
Arvonmuutos- ja muut rahastot-7264
Kurssierot-13 933707
Kertyneet voittovarat41 96213 715
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma145 882132 452
   
Velat  
Pitkäaikaiset velat  
Laskennalliset verovelat13 32012 786
Velat etuuspohjaisista järjestelyistä774788
Pitkäaikaiset varaukset1 7971 608
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat14 89210 464
Muut pitkäaikaiset velat1717
Joukkovelkakirjalainat82 86281 714
Pitkäaikaiset velat yhteensä113 662107 375
   
Lyhytaikaiset velat  
Lyhytaikaiset varaukset250
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat2 5392 986
Muut lyhytaikaiset korolliset velat14 000
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat4155
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat54 63453 282
Lyhytaikaiset velat yhteensä57 83870 273
   
Velat yhteensä171 499177 648
   
Oma pääoma ja velat yhteensä317 381310 100

TULOSLASKELMA

  Oikaistu Oikaistu
1 000 euroa10-12/202010-12/20191-12/20201-12/2019
Liikevaihto111 08694 459458 893411 412
Hankinnan ja valmistuksen kulut-93 803-85 941-389 123-374 501
Bruttokate17 2838 51869 77036 911
Liiketoiminnan muut tuotot5536072 5842 903
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut-7 206-6 518-27 946-27 268
Tutkimus- ja kehityskulut-636-794-2 767-3 376
Liiketoiminnan muut kulut-1 465-408-2 150-1 041
Liikevoitto 8 5301 40539 4928 129
Nettorahoituskulut-64-1 926-5 582-5 998
Voitto ennen tuloveroja8 466-52133 9102 132
Tuloverot-1 172-675-3 794-1 907
Raportointikauden voitto 7 294-1 19530 116225
     
Osakekohtainen tulos, euroa    
Laimentamaton0,13-0,020,520,00
Laimennettu0,13-0,020,520,00

LAAJA TULOSLASKELMA

1 000 euroa10-12/202010-12/20191-12/20201-12/2019
     
Raportointikauden voitto7 294-1 19530 116225
     
Muut laajan tuloksen erät:    
Erät, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi    
Kurssierot-6 252-3 561-15 5041 570
Tulosvaikutteisiksi siirretyt erät-327
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot450324929-193
Yhteensä-5 802-3 237-14 9021 377
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi    
Oman pääoman ehtoisten instrumenttien käyvän arvon muutos-8-8
Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät-1075-1075
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot3-213-21
Yhteensä-1554-1554
     
Muut laajan tuloksen erät yhteensä-5 817-3 237-14 9171 431
     
Raportointikauden laaja tulos yhteensä1 477-4 43215 1991 656

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoOmat osakkeet
Oma pääoma 1.1.202011 86024 68181 269-44
Raportointikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät
Laaja tulos yhteensä
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden luovutus92
Osingonjako
Oma pääoma 31.12.202011 86024 68181 361-44


1 000 euroaKurssi-erotArvon-muutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.202070726413 715132 452
Raportointikauden voitto30 11630 116
Muut laajan tuloksen erät-14 640-270-7-14 917
Laaja tulos yhteensä-14 640-27030 10915 199
Osakeperusteiset maksut1 0151 015
Omien osakkeiden luovutus92
Osingonjako-2 876-2 876
Oma pääoma 31.12.2020-13 933-741 962145 882


1 000 euroaOsake-pääomaYlikurssi-rahastoSVOP-rahastoOmat osakkeet
Oma pääoma 1.1.201911 86024 68181 185-44
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät
Laaja tulos yhteensä
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden luovutus84
Oma pääoma 31.12.201911 86024 68181 269-44


1 000 euroaKurssi-erotArvon-muutos- ja muut rahastotKertyneet voittovaratEmoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2019-66926413 237130 513
Raportointikauden tulos225225
Muut laajan tuloksen erät1 377 541 431
Laaja tulos yhteensä1 3772791 656
Osakeperusteiset maksut198198
Omien osakkeiden luovutus84
Oma pääoma 31.12.201970726413 715132 452

RAHAVIRTALASKELMA

1 000 euroa1-12/20201-12/2019
   
Liiketoiminnan rahavirta  
Raportointikauden voitto30 116225
Oikaisut raportointikauden voittoon yhteensä34 62634 585
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta64 74234 810
Nettokäyttöpääoman muutos-1 0231 631
Rahoituserät-4 289-5 222
Tuloverot-2 438-1 324
Liiketoiminnan rahavirta56 99129 895
   
Investointien rahavirta  
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-10 885-10 520
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden myynnit1273
Investointien rahavirta-10 873-10 447
   
Rahoituksen rahavirta  
Lyhytaikaisten korollisten velkojen nostot15 00038 000
Lyhytaikaisten korollisten velkojen takaisinmaksut-31 968-47 572
Osingonjako-2 876
Rahoituksen rahavirta-19 845-9 572
   
Rahavarojen muutos26 2749 875
   
Rahavarat raportointikauden alussa37 74127 757
Valuuttakurssimuutosten vaikutus-6 138109
Rahavarojen muutos26 2749 875
Rahavarat raportointikauden lopussa57 87737 741

TUNNUSLUVUT

    Oikaistu
 10-12/
2020
10-12/
2019
1-12/
2020
1-12/
2019
Liikevaihdon muutos, % *17,6-13,911,5-4,6
Bruttokate, osuus liikevaihdosta, %15,69,015,29,0
Käyttökate,  osuus liikevaihdosta, %12,27,913,38,2
Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, %7,71,58,62,0
Vertailukelpoinen liikevoitto, osuus liikevaihdosta, %7,71,58,62,0
Nettorahoituskulut, osuus liikevaihdosta, %-0,1-2,0-1,2-1,5
Voitto ennen tuloveroja, osuus liikevaihdosta, %7,6-0,67,40,5
Raportointikauden voitto,osuus liikevaihdosta, %6,6-1,36,60,1
Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa5 5392 63210 40611 198
Poistot, 1 000 euroa5 0176 03221 43225 539
Oman pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %21,60,2
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %16,73,7
Omavaraisuusaste, %46,042,7
Velkaantumisaste (gearing), %25,450,7
Henkilöstö keskimäärin689685
Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton0,13-0,020,520,00
Osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu0,13-0,020,520,00
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa0,310,100,990,52
Osakekohtainen oma pääoma, euroa2,532,30
Osakekohtainen osinko ja pääoman palautus, euroa **0,200,05
Hinta / osakekohtainen tulos (P/E)9,71590,63
Osinkosuhde, %38,21 278,4
Efektiivinen osinkotuotto, %3,942,16
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, ilman omia osakkeita57 568 34157 529 868
Osakekurssi raportointikauden lopussa, euroa5,082,31
Alin osakekurssi raportointikaudella, euroa2,002,04
Ylin osakekurssi raportointikaudella, euroa5,362,70
Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi, euroa4,292,38
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa292,4132,9
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä12 937 7534 655 863
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, % keskimääräisestä osakemäärästä22,58,1


*   Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.
**  Osakekohtainen osinko ja pääoman palautus 2020 on hallituksen ehdotus.


   31.12.202031.12.2019
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa    
Pitkäaikaiset korolliset velat, nimellisarvo  99 89295 464
Lyhytaikaiset korolliset velat, nimellisarvo  2 53916 986
Korolliset saamiset ja rahavarat  -65 331-45 236
Korolliset nettovelat  37 10167 213

TUNNUSLUKUJEN LASKENTA


Osakekohtaiset tunnusluvut

Osakekohtaiset tunnusluvut ovat joko IFRS-tunnuslukuja (osakekohtainen tulos), Valtiovarainministeriön asetuksen edellyttämiä tunnuslukuja tai vaihtoehtoisia tunnuslukuja (osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta).


Osakekohtainen tulos

Osakekohtainen tulos on laskettu jakamalla emoyhteisön omistajille kuuluva osuus raportointikauden tuloksesta raportointikauden aikana ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistulla keskimääräisellä painotetulla lukumäärällä, jota laskettaessa on vähennetty konsernin hallussa kulloinkin olevat omat osakkeet.

Laskettaessa laimennettua osakekohtaista tulosta oikaistaan osakemäärää osakeperusteisten kannustinjärjestelmien vaikutuksella.

    
1 000 euroa 31.12.202031.12.2019
Raportointikauden voitto 30 116225
    
    
Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 549 84257 515 960
Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 796 59157 601 340
    
Osakekohtainen tulos   
    
euroa   
Laimentamaton 0,520,00
Laimennettu 0,520,00

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta

    
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta Liiketoiminnan rahavirta
=Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita
 


  31.12.202031.12.2019
Liiketoiminnan rahavirta, tuhatta euroa 56 99129 895
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 568 34157 529 868
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,990,52

Osakekohtainen oma pääoma

Osakekohtainen oma pääoma Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
=Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita
 


  31.12.202031.12.2019
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä, tuhatta euroa 145 882132 452
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 568 34157 529 868
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 2,532,30

Osakekohtainen osinko ja pääoman palautus

Osakekohtainen osinko ja pääoman palautus Raportointikaudelta jaettu osinko ja pääoman palautus
=Liikkeelle laskettujen osakkeiden lukumäärä kauden lopussa ilman omia osakkeita


  20202019
Raportointikaudelta jaettu osinko ja pääoman palautus, tuhatta euroa 11 5142 876
Liikkeellelaskettujen osakkeiden lukumäärä kauden lopussa ilman omia osakkeita57 568 34157 529 868
Osakekohtainen osinko ja pääoman palautus, euroa 0,200,05

Osinkosuhde, %

Osinkosuhde, % Osakekohtainen osinko ja pääoman palautus x 100
=Laimentamaton osakekohtainen tulos


  20202019
Osakekohtainen osinko ja pääoman palautus x 100 20,005,00
Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa0,520,00
Osinkosuhde, % 38,21 278,4

Efektiivinen osinkotuotto, %

Efektiivinen osinkotuotto, %=Osakekohtainen osinko ja pääoman palautus x 100
 Raportointikauden viimeinen pörssikurssi


  20202019
Osakekohtainen osinko ja pääoman palautus x 100 20,005,00
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa5,082,31
Efektiivinen osinkotuotto, % 3,942,16

Hinta / osakekohtainen tulos (P/E)

Hinta / osakekohtainen tulos (P/E) Raportointikauden viimeinen pörssikurssi
=Laimentamaton osakekohtainen tulos


  20202019
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa 5,082,31
Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa0,520,00
Hinta / osakekohtainen tulos (P/E) 9,71590,63

Osakekannan markkina-arvo

Osakekannan markkina-arvo=Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita x raportointikauden viimeinen pörssikurssi


  31.12.202031.12.2019
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 57 568 34157 529 868
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa5,082,31
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 292,4132,9

Osakkeiden vaihto

Osakkeiden vaihto=Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä ilman omia osakkeita


  31.12.202031.12.2019
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä raportointikaudella 12 937 7534 655 863
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman omia osakkeita57 549 84257 515 960
Osakkeiden vaihto, % 22,58,1

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Osa Suomisen esittämistä tunnusluvuista on vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoinen tunnusluku on taloudellinen tunnusluku, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Suomisen käsityksen mukaan vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttö antaa esimerkiksi sijoittajille hyödyllistä tietoa konsernin taloudellisesta toiminnasta ja tilasta ja helpottaa raportointikausien välistä vertailua.

Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto

Liikevoitto (EBIT) on tärkeä yhtiön kannattavuutta kuvaava tunnusluku, sillä koska tuloverojen ja rahoituserien vaikutusta ei huomioida tunnusluvussa, se kuvaa yksinomaan yhtiön kykyä tuottaa voittoa liiketoiminnastaan. Liikevoitto esitetään omana eränään konsernin tuloslaskelmassa.                      

Eri raportointikausien tuloksen vertailukelpoisuuden parantamiseksi Suominen esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna vertailukelpoisen liikevoiton. Liikevoittoa oikaistaan merkittävillä liiketapahtumilla, joiden katsotaan vaikeuttavan eri raportointikausien välistä vertailua. Tällaisia eriä ovat muun muassa arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot sekä uudelleenjärjestelykulut. Vuosina 2020 ja 2019 Suomisella ei ollut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Liikevoitto (EBIT)=Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT)=Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä

Käyttökate (EBITDA)

Käyttökate kuvaa yrityksen liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja tuloveroja. Käyttökate on tärkeä tunnusluku kuvatessaan kuinka paljon yhtiön liikevaihdosta jää katetta, kun siitä vähennetään toiminnan kulut.

Käyttökate (EBITDA)=Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset)


1 000 euroa 31.12.202031.12.2019
Liikevoitto 39 4928 129
+ Poistot ja arvonalentumiset21 43225 539
Käyttökate 60 92433 668

Bruttoinvestoinnit

Bruttoinvestointien kokonaissumma on tunnusluku, jota voidaan hyödyntää muun muassa sen arvioimisessa, miten Suominen ylläpitää ja uudistaa tuotantokoneitaan ja -laitoksiaan. Bruttoinvestoinnit sisältävät myös aktivoidut vieraan pääoman menot ja aktivoidut rahavirran suojaukset. Bruttoinvestoinnit eivät sisälly lisäyksiä käyttöoikeusomaisuuseriin.

1 000 euroa 31.12.202031.12.2019
Lisäykset aineettomiin hyödykkeisiin 3062 224
Lisäykset aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin10 1008 974
Bruttoinvestoinnit 10 40611 198

Korolliset nettovelat

Korolliset nettovelat on tärkeä tunnusluku, jonka perusteella sijoittajat saavat käsityksen Suomisen velkaantumisesta. Suominen katsoo, että korollisten velkojen ilmoittaminen paitsi jaksotettuun hankintamenoon, myös nimellisarvostaan, antaa sijoittajille hyödyllistä lisätietoa Suominen velkaantumisesta.

Korolliset nettovelat=Korolliset velat nimellisarvoon − korolliset saamiset – rahavarat


1 000 euroa 31.12.202031.12.2019
Korolliset velat 100 293109 163
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 2 1383 286
Korolliset saamiset -7 454-7 495
Rahavarat-57 877-37 741
Korolliset nettovelat 37 10167 213
    
Korolliset velat 100 293109 163
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut 2 1383 286
Korollisten velkojen nimellisarvo 102 431112 450

Oman pääoman tuotto (ROE), %

Oman pääoman tuotto-% on yksi tärkeimmistä omistajien ja sijoittajien käyttämistä yrityksen kannattavuutta kuvaavista mittareista. Tunnusluku kertoo yrityksen kyvystä huolehtia omistajien yritykseen sijoittamista pääomista, ja se kertoo, kuinka paljon omalle pääomalle on kertynyt tuottoa raportointikauden aikana.

Oman pääoman tuotto (ROE), %=Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) x 100
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä (vuosineljännesten keskiarvo)


    
1 000 euroa 31.12.202031.12.2019
Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) 30 116225
    
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
31.12.2019 / 31.12.2018
 132 452130 513
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
31.3.2020  / 31.3.2019
 135 868133 776
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
30.6.2020 / 30.6.2019
 138 551133 178
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
30.9.2020 / 30.9.2019
 144 074136 871
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
31.12.2020 / 31.12.2019
 145 882132 452
Keskiarvo 139 365133 358
    
Oman pääoman tuotto (ROE), % 21,60,2

Sijoitettu pääoma

Sijoitettu pääoma=Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä + korolliset velat


1 000 euroa 31.12.202031.12.2019
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 145 882132 452
Korolliset velat 100 293109 163
Sijoitettu pääoma 246 175241 615

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti on yksi tärkeimmistä tunnusluvuista. Se mittaa yrityksen suhteellista kannattavuutta eli sitä tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle pääomalle.

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %=Liikevoitto + rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) x 100
  Sijoitettu pääoma, vuosineljännesten keskiarvo


1 000 euroa 31.12.202031.12.2019
Liikevoitto (rullaava 12 kuukautta) 39 4928 129
Rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) 925981
Yhteensä 40 4169 110
    
Sijoitettu pääoma 31.12.2019 / 31.12.2018 241 615231 977
Sijoitettu pääoma 31.3.2020 / 31.3.2019 240 761250 259
Sijoitettu pääoma 30.6.2020 / 30.6.2019 238 195249 752
Sijoitettu pääoma 30.9.2020 / 30.9.2019 240 368246 660
Sijoitettu pääoma 31.12.2020 / 31.12.2019 246 175241 615
Keskiarvo 241 423244 053
    
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 16,73,7

Rahoitustuotot eivät sisällä käyvän arvon muutoksia.

Omavaraisuusaste, %

Omavaraisuusaste on olennainen tunnusluku, joka mittaa yhtiön vakavaraisuutta, tappion sietokykyä sekä kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Tunnusluku kertoo, kuinka suuri osuus yhtiön taseesta on rahoitettu omalla pääomalla. Oma pääoma muodostaa yhtiölle puskurin mahdollisia tappioita vastaan, ja omavaraisuusaste kuvaa näiden puskureiden tasoa.

Omavaraisuusaste, %=Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä  x 100
  Taseen loppusumma - saadut ennakot


1 000 euroa 31.12.202031.12.2019
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 145 882132 452
    
Taseen loppusumma 317 381310 100
Saadut ennakot -23-58
  317 358310 042
    
Omavaraisuusaste, % 46,042,7

Velkaantumisaste, %

Velkaantumisaste kertoo, mikä on omistajien yritykseen sijoittaman oman pääoman ja rahoittajilta lainattujen korollisten velkojen suhde. Velkaantumisaste on tärkeä tunnusluku arvioitaessa yhtiön taloudellista tilannetta. Korkea velkaantumisaste on riskitekijä, joka saattaa rajoittaa yhtiön kasvumahdollisuuksia ja kaventaa sen taloudellista liikkumavaraa.

Velkaantumisaste, %=Korolliset nettovelat x 100
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä


1 000 euroa 31.12.202031.12.2019
Korolliset nettovelat 37 10167 213
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 145 882132 452
Velkaantumisaste, % 25,450,7


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

1 000 euroa1-12/20201-12/2019
Suomi3 1802 527
Muu Eurooppa156 060145 055
Pohjois- ja Etelä-Amerikka295 975259 560
Muut maat3 6784 270
Yhteensä458 893411 412


NELJÄNNESVUOSIKEHITYS

   20202019
1 000 euroa10-127-94-61-310-127-94-61-3
Liikevaihto111 086115 435122 170110 20394 459103 363103 824109 766
Käyttökate13 54618 10717 98911 2827 4377 8349 0899 309
% liikevaihdosta12,215,714,710,27,97,68,88,5
Vertailukelpoinen liikevoitto8 53012 90712 3915 6641 4051 1082 6552 961
% liikevaihdosta7,711,210,15,11,51,12,62,7
Vertailukelpoi-suuteen vaikuttavat erät
Liikevoitto8 53012 90712 3915 6641 4051 1082 6552 961
% liikevaihdosta7,711,210,15,11,51,12,62,7
Nettorahoituskulut-64-1 761-1 813-1 945-1 926-1 080-1 695-1 297
Voitto ennen tuloveroja8 46611 14610 5793 719-521289601 665
% liikevaihdosta7,69,78,73,4-0,60,00,91,5

LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN MYYNTI NELJÄNNESVUOSITTAIN

  2020  2019
1 000 euroa10-127-94-61-310-127-94-61-3
Amerikat66 82971 94777 16273 17062 18066 16165 01168 326
Eurooppa44 27643 54245 04737 05432 29437 23338 79841 466
Kohdistamattomat kurssierot ja konsernieliminoinnit-19-54-38-21-15-3014-25
Yhteensä111 086115 435122 170110 20394 459103 363103 824109 766LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä ja määräysvaltayhtiönsä. Myös osakkeenomistajat, jolla on osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Suomisessa, kuuluvat lähipiiriin. Suomisella ei ole osakkuusyhtiöitä.

Liiketoimissaan lähipiiriin kuuluvien kanssa Suominen noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.

Johdon palkat 

 

Suominen Oyj:n 19.3.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta 40 % suoritetaan Suominen Oyj:n osakkeina. Hallituksen jäsenille vuodelta 2020 osakkeina suoritetun palkkio-osuuden määrä oli yhteensä 29 121 osaketta. Osakkeet luovutettiin 28.5.2020 ja niiden luovutusarvo oli yhteensä 92 400 euroa eli noin 3,17 euroa osakkeelta.

 

Sitouttavan lisäosakejärjestelmän ehtojen mukaisesti syyskuussa luovutettiin vastikkeetta 9 352 osaketta ansaintajakson 2019-2020 osallistujille. Luovutetuista osakkeista 4 676 osaketta luovutettiin toimitusjohtaja Petri Helskylle ja 4 676 toiselle johtoryhmän jäsenelle.

Suominen Oyj:n hallitukselle maksettiin vuonna 2020 vuosipalkkioita ja kokouspalkkioita yhteensä 275 tuhatta euroa, josta osakkeina maksettujen palkkioiden arvo oli 92 tuhatta euroa.Muut palkat lähipiirille luontoisetuineen olivat katsauskaudella 1 966 tuhatta euroa, josta luovutettujen osakepalkkioiden osuus oli 100 tuhatta euroa. Pakolliset eläkemaksut olivat 234 tuhatta euroa ja vapaaehtoiset eläkemaksut 91 tuhatta euroa. Jäljellä olevien osakeperusteisten kannustinjärjestelmien kulujaksotukset olivat 1 068 tuhatta euroa.

 


Hallituksen ja johdon osakkeenomistus,
kpl osakkeita


Hallitus31.12.2020
Jan Johansson, hallituksen puheenjohtaja29 563
Andreas Ahlström, hallituksen varapuheenjohtaja 19.3.2020 alkaen19 180
Laura Raitio19 180
Sari Pajari-Sederholm8 401
Björn Borgman, 19.3.2020 alkaen8 890
Nina Linander, 19.3.2020 alkaen17 669
Yhteensä102 883
Yhteensä osakkeista ja äänistä0,18 %
  
Johtoryhmä 
Petri Helsky22 676
Toni Tamminen2 700
Klaus Korhonen14 676
Lynda Kelly18 759
Mimoun Saïm29 060
Markku Koivisto14 822
Yhteensä102 693
Yhteensä osakkeista ja äänistä0,18 %SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2020

OsakkeenomistajaOsakemäärä kpl% osakkeista ja äänistä
AC Invest Two BV13 953 35723,95 %
Oy Etra Invest Ab7 770 00013,34 %
Euroclear Bank SA/NV3 182 6045,46 %
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen3 046 8925,23 %
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo3 024 6515,19 %
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma2 189 7513,76 %
Mandatum henkivakuutusosakeyhtiö2 002 5363,44 %
Nordea Henkivakuutus Suomi Oy1 812 0003,11 %
Oy H. Kuningas & Co. AB1 567 4162,69 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.)1 161 1381,99 %
Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap989 9091,70 %
Mikko Maijala855 1471,47 %
Juhani Maijala794 0261,36 %
Laakkosen Arvopaperi Oy750 0001,29 %
Nordea Bank ABP721 2731,24 %
15 suurinta yhteensä43 820 70075,22 %
Muut8 511 83114,61 %
Hallintarekisteröidyt osakkeet5 231 7618,98 %
Omat osakkeet690 8781,19 %
Yhteistilillä4 0490,01 %
Yhteensä58 259 219100,00 %

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN, AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN JA KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUSERIEN MUUTOKSET

 31.12.2020 31.12.2019
1 000 euroaAineel-liset käyttö-omai-suus-hyödyk-keetAineet-tomat hyödyk-keetKäyttö-oikeus-omaisuus-erätAineel-liset käyttö-omai-suus-hyödyk-keetAineet-tomat hyödyk-keetKäyttö-oikeus-omaisuus-erät
Kirjanpitoarvo kauden alussa121 58420 02014 319129 39121 23116 946
IFRS 16 -standardin käyttöönotto-149
Investoinnit ja lisäykset10 1003067 4108 9742 224946
Myynnit ja vähennykset-80-1-215
Poistot ja arvonalentumiset-14 354-3 549-3 530-18 608-3 448-3 483
Kurssierot ja muut muutokset-12 664-29-3351 97712125
Kirjanpitoarvo kauden lopussa104 66616 74817 784121 58420 02014 319

Aineettomat hyödykkeet ilman liikearvoa.

VASTUUSITOUMUKSET

1 000 euroa  
Takaus- ja muut vastuut20202019
Takaukset omista sitoumuksista4 3179 906
Muut omat vastuut33 4522 203
Yhteensä37 76912 108
   
Muut vastuut  
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimukselliset sitoumukset6 586
Alkamattomat vuokrasopimukset, joihin on sitouduttu3433
Yhteensä6 62033
   

Vuokravastuut
  
Yhden vuoden kuluessa3890
1-5 vuoden kuluessa6689
Yli 5 vuoden kuluttua
Yhteensä 104179

JOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT

 31.12.202031.12.2019
1 000 euroaNimellisarvoKäypä arvoNimellisarvoKäypä arvo
Valuuttatermiinit    
  suojauslaskentaa ei sovelleta2 99160

RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU

a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat
b. Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvarat
c. Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavat rahoitusvarat
d. Kirjanpitoarvo
e. Käypä arvo

  
1 000 euroaa.b.c.d.e.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit347421768768
Lainasaamiset3 4763 9787 4547 454
Myyntisaamiset51 12851 12851 128
Johdannaissaamiset616161
Korko- ja muut rahoitussaamiset378378378
Rahavarat57 87757 87757 877
Yhteensä 31.12.20203 885113 360421117 666117 666


1 000 euroaa.b.c.d.e.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit347429777777
Lainasaamiset3 8453 6507 4957 495
Myyntisaamiset46 72846 72846 728
Korko- ja muut rahoitussaamiset313313313
Rahavarat37 74137 74137 741
Yhteensä 31.12.20194 19388 43242993 05493 054

Suominen on käyttänyt vuonna 2020 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessä 2019.

KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS
1 000 euroa

 20202019
Korolliset velat yhteensä kauden alussa109 163101 463
Lyhytaikaiset lainat kauden alussa16 98620 765
IFRS 16 -standardin soveltaminen2 664
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu, rahavirtavaikutteiset-31 968-47 572
Lyhytaikaisten lainojen nostot, rahavirtavaikutteiset15 00038 000
Lyhytaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan276218
Lyhytaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan-625-99
Siirrot pitkäaikaisista lainoista3 0012 942
Joukkovelkakirjalainan jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan43
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan-13025
Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa2 53916 986
   
Pitkäaikaiset lainat kauden alussa10 46484
IFRS 16 -standardin soveltaminen12 622
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan7 744733
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan-3-121
Siirrot lyhytaikaisiin lainoihin-3 001-2 942
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan-31288
Pitkäaikaiset lainat kauden lopussa14 89210 464
   
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden alussa  81 71480 615
Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan1 1481 099
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden lopussa82 86281 714
Korolliset velat yhteensä kauden lopussa 100 293109 163

RAHOITUSVELAT

 31.12.202031.12.2019
1 000 euroaKirjanpito-arvoKäypä arvoNimellis-arvoKirjanpito-arvoKäypä arvoNimellis-arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvelat       
       
Joukkovelkakirjalainat82 86287 66185 00081 71486 06385 000
Vuokrasopimusvelat14 89214 89214 89210 46410 46410 464
Yhteensä pitkäaikaiset rahoitusvelat97 754102 55399 89292 17796 52695 464
       
Lyhytaikaiset rahoitusvelat      
       
Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat14 00014 00014 000
Vuokrasopimusvelat2 5392 5392 5392 9862 9862 986
Korkovelat522522522551551551
Johdannaisvelat111
Muut lyhytaikaiset velat552552552440440440
Ostovelat42 02442 02442 02444 49544 49544 495
Yhteensä lyhytaikaiset rahoitusvelat45 63945 63945 63962 47362 47362 473
       
Yhteensä143 393148 191145 531154 650158 999157 936

Rahoitusvelat ylläolevassa taulukossa on arvostettu jaksotettuun hankintamenoon.


Suominen on käyttänyt vuonna 2020 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessä 2019.

KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET

1 000 euroa

Käypien arvojen hierarkia 2020   
Käypään arvoon arvostetut rahoitusvaratTaso 1Taso 2Taso 3
Oman pääoman ehtoiset instrumentit768
Lainasaamiset3 476
Valuuttajohdannaiset61
Yhteensä 2020614 244
    
Käypään arvoon arvostetut rahoitusvelatTaso 1Taso 2Taso 3
Valuuttajohdannaiset1
Yhteensä 20201


Käypien arvojen hierarkia 2019   
Käypään arvoon arvostetut rahoitusvaratTaso 1Taso 2Taso 3 
Oman pääoman ehtoiset instrumentit777 
Lainasaamiset3 845 
Yhteensä 20194 622 
     

Suominen on käyttänyt vuonna 2020 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessä 2019.

AIKAISEMMIN JULKISTETTUJEN LUKUJEN OIKAISUT

Suominen on uudelleenluokitellut eräitä hankinnan ja valmistuksen kuluja myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kuluiksi.

 JulkaistuOikaisuOikaistu
1 000 euroa1-12/20191-12/20191-12/2019
Liikevaihto411 412411 412
Hankinnan ja valmistuksen kulut-377 2552 754-374 501
Bruttokate34 1572 75436 911
Liiketoiminnan muut tuotot2 9032 903
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut-24 513-2 754-27 267
Tutkimus ja kehitys-3 376-3 376
Liiketoiminnan muut kulut-1 041-1 041
Liikevoitto 8 1298 129
Nettorahoituskulut-5 998-5 998
Voitto ennen tuloveroja2 1322 132
Tuloverot-1 907-1 907
Raportointikauden voitto / tappio225225


SUOMINEN OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Helsky, puh. 010 214 3080
Talousjohtaja Toni Tamminen, puh. 010 214 3051Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2020 oli 458,9 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Liite


01-Suominen Tilinpäätöstiedote 2020.pdf

Viimeisimmät uutiset

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 4.04.2024

Suomisen varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Vuosikertomukset, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 12.03.2024

Suominen on julkaissut vuoden 2023 vuosikertomuksensa sekä palkitsemispolitiikkansa

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 6.02.2024

Kutsu Suominen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen