Suomiselta hyvä ensimmäinen neljännes: liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat

Helsinki, 2017-04-26 12:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj   Osavuosikatsaus   26.4.2017 klo 13.00

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2017:

Suomiselta hyvä ensimmäinen neljännes: liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat
 

AVAINLUKUJA

  1-3/ 1-3/ 1-12/
  2017 2016 2016
Liikevaihto, milj. euroa 112,9 103,9 416,9
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa 6,3 5,5 25,6
Liikevoitto, milj. euroa 6,3 5,5 25,6
Raportointikauden voitto, milj. euroa 4,2 3,4 15,2
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,08 0,06 0,29
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa 0,07 0,06 0,26
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,12 0,18 0,56
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % 11,7 14,7 11,6
Velkaantumisaste (gearing), % 50,2 28,6 39,6

 

Avainasiat tammi-maaliskuussa 2017:

- Liikevaihto nousi 9 % ja oli 112,9 milj. euroa (103,9).
- Liikevoitto parani 13 % ja oli 6,3 milj. euroa (5,5).
- Liiketoiminnan rahavirta pysyi hyvällä tasolla ja oli 6,1 milj. euroa (9,1).
- Bethunen tehtaan uuden tuotantolinjan asiakastoimitukset eivät käynnistyneet tavoitellussa aikataulussa. Suunnittelemme nyt linjan käynnistämistä toisen vuosineljänneksen aikana.

- Suomisen yhtiökokous päätti jakaa tilikaudelta 2016 osinkoa yhteensä 5,6 milj. euroa eli 0,11 euroa osakkeelta.

Suominen toistaa 31.1.2017 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa koko vuoden 2017 liikevaihdon olevan paremman kuin vuonna 2016. Myös vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan olevan edellisvuotta parempi, edellyttäen että Bethunen uusi tuotantolinja käynnistyy suunnitelmien mukaisesti. Suomisen liikevaihto vuonna 2016 oli 416,9 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 25,6 milj. euroa. Vertailukelpoisen liikevoiton laskentatapa on esitetty Suomisen konsernitilinpäätöksessä 2016.

Toimitusjohtaja Nina Kopola kommentoi Suomisen ensimmäistä vuosineljännestä:

”Kuluttajien luottamus jatkui vahvana vuoden 2017 alussa. Yhdysvalloissa kuluttajaluottamusindeksi nousi korkeimmalle tasolleen vuoden 2001 jälkeen. Myös euroalueen kuluttajaluottamusindeksi jatkoi vahvistumistaan. Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, jolloin yleinen taloudellinen tilanne ja kuluttajien luottamus vaikuttavat kysynnän kehitykseen. Pohjois-Amerikka ja Eurooppa ovat Suomisen päämarkkina-alueet.

Olemme hyvin iloisia siitä, että Suominen palasi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä jälleen kasvu-uralle. Yhtiön liikevaihto kasvoi 112,9 milj. euroon. Kysyntä oli odotustemme mukaisesti vertailukautta vilkkaampaa, mutta kilpailutilanne jatkui kuitenkin kireänä erityisesti lastenhoidon pyyhintätuotteisiin sekä wc:stä huuhdeltaviin tuotteisiin suunnatuissa kuitukankaissa. Suurin osa liikevaihdon kasvusta johtui myyntimäärien paranemisesta ja pystyimme kasvattamaan markkinaosuuttamme.

Myös Suomisen liikevoitto parani vertailukaudesta ja oli 6,3 milj. euroa. Raportointikauden voitto kasvoi 4,2 milj. euroon. Liiketoiminnan rahavirta pysyi hyvällä tasolla.

Suomiselle on asetettu kolme taloudellista tavoitetta: liikevaihdon orgaaninen kasvu, sijoitetun pääoman tuotto ja velkaantumisaste. Näistä kahta viimeksi mainittua tarkastelemme vuosineljänneksittäin ja liikevaihdon kasvua vuositasolla. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä sijoitetun pääoman tuotto ylsi lähes tavoitetasolle (12 %) ja oli 11,7 %. Investointiohjelman edetessä velkaantumisaste nousi tavoitetasolle (40–80 %) ja oli 50,2 %.

Suomisen 15.3.2017 pidetty yhtiökokous päätti maksaa tilikaudelta 2016 osinkoa 0,11 euroa osakkeelta. Suominen pystyi jälleen kasvattamaan osinkoa edellisvuodesta, nyt 10 % edellisestä tilikaudesta.

Teknologisella osaamisella on tärkeä rooli Suomisen kilpailuedun luomisessa. Kilpailukyvyn vahvistamiseksi edelleen muodostimme katsauskaudella Suomiseen uuden Teknologia-konsernitoiminnon. Toiminnossa yhdistyvät Suomisen teknologinen osaaminen ja sen kehittäminen sekä tuotekehitys. Teknologia-toiminnon johtajaksi ja Suomisen johtoryhmän jäseneksi nimitettiin katsauskaudella Markku Koivisto, jolla on pitkä kokemus teollisten innovaatioiden menestyksekkäästä kaupallistamisesta UPM-konsernissa.

Jatkoimme katsauskaudella määrätietoisesti strategiamme toteuttamista. Suomisen kasvuinvestointiohjelman suurin hanke, korkean lisäarvon tuotteisiin keskittyvän uuden märkärainauslinjan avaaminen Bethunen tehtaalla Yhdysvalloissa, lähestyy päätepistettään. Tuotantolinjan tietyissä osissa ilmenneiden ongelmien vuoksi emme pystyneet käynnistämään kaupallisia toimituksia tavoitteemme mukaisesti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Suunnittelemme nyt linjan käynnistämistä toisen vuosineljänneksen aikana.

Lisätäksemme korkean lisäarvon tuotteiden osuutta liikevaihdostamme toimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä markkinoille useita uusia tuotteita: muun muassa ammattikäyttäjille tarkoitetut GENESIS® Pro ja AIRLACE® for Workplace -tuotteet sekä paitsi Suomiselle, myös koko toimialallemme täysin uudenlaiset Designer Series -tuotteet. Kodinhoidon ja lastenhoidon pyyhintätuotteisiin kehitetty Designer Series -konseptissa tarjoamme asiakkaidemme tuotteisiin ammattisuunnittelijoiden luomia ja jo valmiiksi kuluttajatutkimuksissa validoituja kuviointeja.

Suominen valmistautuu uuteen strategiakauteen. Olemme tänään julkistaneet vuoteen 2021 ulottuvan strategiamme pääkohdat erillisellä tiedotteella.

Uusi strategiamme nojaa kolmeen kulmakiveen: 1) Paras bisneksessä, 2) Luomme kuitukankaita, joita muut eivät pysty luomaan ja 3) Olemme muutoksentekijöiden yhteisö. Kulmakivissä tiivistyy Suomisen kasvun mahdollistavat kilpailuedut: Olemme alan parhaita muuttamaan loppukäyttäjien tarpeet kaupalliseksi menestykseksi sekä asiakkaamme että itsemme hyödyksi; kehitämme ja valmistamme ainutlaatuisia kuitukankaita joita kilpailijamme eivät pysty luomaan; ja olemme maailmanlaajuinen osaavien ihmisten yhteisö ja haluamme muuttaa asioita.

Strategian lisäksi Suominen on uudistanut myös visionsa heijastamaan muutoshakuista lähestymistapaansa. Uuden vision mukaan ”Muutamme ihmisten käsityksen kuitukankaista”. Visio kuvaa paitsi pyrkimystämme ilahduttaa asiakkaitamme säännöllisesti uusilla innovaatioilla, myös tavoitettamme tehdä kuitukankaiden roolista arjessa aiempaa näkyvämpi myös suuren yleisön mielissä.

Jatkamme korkean lisäarvon tuotteiden osuuden vahvistamista tuoteportfoliossamme. Toteutettujen kasvuinvestointien, tuotekehityspanostusten sekä osaamisen kehittämisen ansiosta meillä on paremmat mahdollisuudet kuin koskaan aiemmin hyödyntää tuoteportfolion muutoksen luomaa kasvua. Mikäli onnistumme tässä, Suomisen liikevaihto ylittää 600 milj. euroa vuonna 2021. Samalla vertailukelpoisen liikevoiton osuus liikevaihdosta nousee uudelle tasolle, yli 10 %:iin.

Strategian uudistamisen yhteydessä Suomisen hallitus on päivittänyt myös vuosille 2017–2021 asetetut taloudelliset tavoitteet. Tavoitteet mittaavat yhtiön kannattavuutta, kasvua ja taloudellista asemaa. Vuonna 2021 päättyvän strategiakauden aikana Suominen tähtää:

- 15 % tuottoon sijoitetulle pääomalle (kauden keskiarvo)
- liikevaihdon 6 % vuotuiseen kasvuun (kauden keskiarvo)
- pääsääntöisesti 40–80 % välille asettuvaan velkaantumisasteeseen.

Taloudellisten tavoitteiden toteutumista tarkastellaan vuositasolla.

Suomisen hallitus on myös päättänyt päivittää yhtiön osinkopolitiikan. Päivitetyn politiikan mukaan yhtiö jakaa vähintään 30 % tilikauden tuloksestaan vuotuisena osinkona. Aiemmin Suomisen politiikkana oli jakaa noin 30 % tilikauden tuloksesta osinkona.  Kun yhtiön hallitus arvioi ehdotustaan osingonmaksusta, se ottaa huomioon myös Suomisen tulevaisuuden investointitarpeet sekä yhtiön taloudellisen aseman vakauden.”

LIIKEVAIHTO

Suomisen liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 9 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon ja oli 112,9 milj. euroa (103,9). Liikevaihtoa kasvatti erityisesti myyntimäärien paraneminen vertailukaudesta. Kilpailutilanne jatkui kireänä erityisesti lastenhoidon pyyhintätuotteisiin sekä wc:stä huuhdeltaviin tuotteisiin suunnatuissa kuitukankaissa. Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen suhteessa euroon paransi liikevaihtoa 2,7 milj. eurolla.

Suomisella on kaksi liiketoiminta-aluetta, Convenience ja Care. Convenience toimittaa kuitukankaita erilaisiin pyyhintätuotteisiin. Care valmistaa hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon tuotteisiin käytettäviä kuitukankaita. Convenience-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (94,4) ja Care-liiketoiminta-alueen 11,1 milj. euroa (9,5). Yhden asiakkuuden uudelleenryhmittelyn johdosta vertailukauden luvut on oikaistu.

Suomisen toimittamien kuitukankaiden tärkeimmät käyttökohteet tammi-maaliskuussa jakautuivat lasten pyyhintätuotteisiin (39 % myynnistä), kotitalouspyyhkeisiin (21 %), henkilökohtaisen hygienian pyyhkeisiin (19 %), hygienia- ja terveydenhuollon tuotteisiin (10 %) sekä ammattikäyttöön tarkoitettuihin pyyhkeisiin (9 %). Kaikki pyyhintätuotteisiin käytettävät kuitukankaat kuuluvat Convenience-liiketoimintaan ja hygienia- ja terveydenhuollon tuotteiden kuitukankaat Care-liiketoimintaan.

Kotitalouksien ja lastenhoidon pyyhintätuotteiden sekä hygienia- ja terveydenhuollon tuotteiden osuus myynnistä kasvoi vertailukaudesta. Henkilökohtaisen hygienian kuitukankaiden osuus laski. Hygienia- ja terveydenhuollon tuotteiden osuuden kasvu selittyy osittain yhden asiakkuuden uudelleenryhmittelyllä.

TULOS

Liikevoitto parani 13 % ja oli 6,3 milj. euroa (5,5) myyntimäärien sekä bruttokateprosentin paranemisen ansiosta. Yhdysvaltain dollarin kurssimuutos vahvisti liikevoittoa 0,3 milj. euroa.

Voitto ennen tuloveroja oli 6,1 milj. euroa (5,3) ja raportointikauden voitto 4,2 milj. euroa (3,4).

RAHOITUS

Konsernin korolliset nettovelat olivat katsauskauden lopussa 70,2 milj. euroa (34,5). Velkaantumisaste oli 50,2 % (28,6 %) ja omavaraisuusaste 44,2 % (42,6 %).

Nettorahoituskulut olivat tammi-maaliskuussa -0,2 milj. euroa (-0,2) eli 0,1 % (0,2 %) liikevaihdosta. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä rahoituskuluja pienensi IAS 23 -standardin edellyttämä korkokulujen aktivointi käyttöomaisuuteen, joka pienensi tuloslaskelmaan kirjattuja korkokuluja 0,8 milj. euroa (0,2).
Valuuttakurssien vaihtelu pienensi rahoituskuluja 0,1 milj. eurolla ja vertailukaudella 0,5 milj. eurolla.

Liiketoiminnan rahavirta oli 6,1 milj. euroa (9,1) ja osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta 0,12 euroa (0,18). Liiketoiminnan rahavirran heikkenemiseen vaikutti eniten käyttöpääoman sitoutuminen. Liiketoiminnan rahavirran rahoituseriin -2,1 milj. euroa (-1,8) vaikutti merkittävimpänä eränä katsauskaudella maksetut joukkovelkakirjalainan korot. Käyttöpääomaa sitoutui 2,8 milj. euroa (vapautui 1,4).

Katsauskaudella nostettiin 10 milj. euron laina. Laina on osa syksyllä 2014 sovittua yhteensä 55 milj. euron syndikaattilainajärjestelyä.

Varsinaisen yhtiökokouksen 15.3.2017 päättämä osingonjako (0,11 euroa osakkeelta) oli yhteensä 5,6 milj. euroa ja se maksettiin osakkeenomistajille 24.3.2017.

Suomisen helmikuussa 2014 liikkeelle laskeman hybridilainan kertyneitä korkoja pääomitettiin lainaehtojen mukaisesti yhteensä 0,3 milj. euroa helmikuussa 2017. Mikäli yhtiö jakaa osinkoa 10.2.2018 mennessä, on hybridilainojen haltijoilla oikeus saada hyvitys, joka vastaa määrältään osinkoa. Hyvitys maksetaan osingonmaksupäivänä, ja maksettu hyvitys vähennetään kertyneiden tai tulevaisuudessa kertyvien korkojen määrästä. Kertyneistä tai kertyvistä koroista vähennetty hyvitys vähentää pääomitettavaa korkoa ja siten lainalla konvertoitavien osakkeiden määrää. Hybridilainan korkoja maksettiin 0,6 milj. euroa osingonjaon yhteydessä maaliskuussa 2017.

Osuus hybridilainasta oikeuttaa lainanhaltijan vaihtamaan lainaosuuden ja sille kertyneet mahdolliset korot Suomisen osakkeiksi 11.2.2014–10.2.2018 välisenä aikana 2,50 euron vaihtokurssilla (osakkeiden yhdistämisen jälkeen). Vaihdettavien osakkeiden määrän tulee olla vähintään 40 000 osaketta. Mikäli lainan jäljellä oleva määrä sekä kertyneet korot vaihdettaisiin osakkeiksi laskien liikkeelle uusia osakkeita koko konvertoitava määrä, Suomisen osakkeiden lukumäärä nousisi yhteensä enintään 6 763 360 osakkeella.

Hybridilainan pääoma oli 14,6 milj. euroa 31.3.2017. Suomisella on oikeus lunastaa hybridilaina joko osittain tai kokonaan 10.2.2018 alkaen kunakin korkopäivänä lainan nimellisarvoon lisättynä kertyneillä koroilla.

INVESTOINNIT

Suomisen bruttoinvestoinnit olivat tammi-maaliskuussa 11,2 milj. euroa (3,5) ja ne liittyivät pääasiassa Bethunen tehtaan tuotantolinjainvestointiin sekä tietojärjestelmien uudistamiseen. Muut investoinnit olivat pääosin ylläpitoinvestointeja. Katsauskauden poistot olivat 4,7 milj. euroa (4,6).

MUUTOKSET KONSERNIJOHDOSSA

Markku Koivisto (DI) nimitettiin Suominen Oyj:n teknologiajohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 27.3.2017 alkaen. Koivistolla on pitkä kokemus teollisten yritysten liiketoiminnan kehittämisestä tulosvastuullisessa asemassa.

Katsauskauden päättyessä Suomisen johtoryhmän muodostivat

Nina Kopola, toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja

Tapio Engström, talousjohtaja

Lynda A. Kelly, johtaja, Care-liiketoiminta
Larry L. Kinn, johtaja, Operational Excellence
Markku Koivisto, teknologiajohtaja
Ernesto S. Levy, johtaja, Convenience-liiketoiminta           
Mimoun Saïm, johtaja, tuotantolaitokset
Hannu Sivula, henkilöstöjohtaja


OSAKETIEDOT

Osakepääoma

Suominen Oyj:n kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden määrä 31.3.2017 oli 51 665 642 osaketta ja osakepääoma oli 11 860 056,00 euroa.

 

Vaihto ja kurssi

Suominen Oyj:n osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.–31.3.2017 oli 7 214 841 osaketta eli 14,2 % osakkeiden keskimääräisestä määrästä ilman omia osakkeita. Osakkeen ylin kurssi oli 4,65 euroa, alin 3,86 euroa ja kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 4,21 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 4,56 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita 31.3.2017 oli 231,5 milj. euroa.

Omat osakkeet

Suominen Oyj:n hallussa oli 893 087 omaa osaketta 31.3.2017.

Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus

Suomisen 15.3.2017 pidetty yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan lukuun ottamatta hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkiota, jota päätettiin korottaa 10 000 eurolla. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 60 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 37 500 euroa ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 28 000 euroa. Vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina.

Edellä mainitusta palkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi-maaliskuun 2017 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista viimeistään 2.6.2017.


Johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Suomisen johto ja avainhenkilöt kuuluvat yhtiön osakeperusteiseen kannustinjärjestelmään. Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä jakautuu osakepalkkiojärjestelmään sekä sitouttavaan osakepalkkiojärjestelmään. Osakeperusteisia kannustinjärjestelmiä on kuvattu tarkemmin Suominen Oyj:n tilinpäätöksessä sekä palkka- ja palkkioselvityksessä tilikaudelta 2016, joka on saatavana yhtiön verkkosivuilta osoitteessa
www.suominen.fi > Sijoittajille > Hallinnointi.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS


Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 15.3.2017. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2016 jaetaan osinkoa 0,11 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2016 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Suomisen 15.3.2017 pidetty yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan lukuun ottamatta hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkiota, jota päätettiin korottaa 10 000 eurolla. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 60 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 37 500 euroa ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 28 000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa. Hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % Suominen Oyj:n osakkeina. Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Seuraavaksi toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen valittiin uudelleen Andreas Ahlström, Risto Anttonen, Hannu Kasurinen, Laura Raitio ja Jaana Tuominen. Lisäksi hallitukseen valittiin uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi Jan Johansson. Päätökset hallituksen palkkioista, hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen kokoonpanosta olivat Suomisen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusten mukaisia.

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Suominen Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kristina Sandin. Tilintarkastusta koskevat päätökset olivat hallituksen ehdotuksen ja tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisia.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen ehdot on kuvattu jäljempänä tässä osavuosikatsauksessa.

Hallituksen järjestäytyminen ja valiokunnat

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi uudelleen Risto Anttosen.

Hallitus valitsi keskuudestaan myös tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi uudelleen Hannu Kasurinen ja jäseniksi valittiin uudelleen Andreas Ahlström ja Jaana Tuominen. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jan Johansson ja jäseniksi uudelleen Risto Anttonen ja Laura Raitio.


Hallituksen valtuutukset

Hallituksella on 15.3.2017 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää enintään 400 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Valtuutus on voimassa 30.6.2018 saakka.

Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2016 antama valtuutus päättää uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10. luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta. Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 5 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuun enimmäismäärään. Valtuutus on voimassa 30.6.2019 saakka.

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9. LUVUN 5 § MUKAISET ILMOITUKSET

Suominen Oyj ei vastaanottanut katsauskaudella Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 § mukaisia ilmoituksia.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Arvio Suomisen liikevaihdon kehityksestä perustuu osaksi asiakkaiden yhtiölle antamiin ennusteisiin ja toimitussuunnitelmiin. Ennusteiden ja suunnitelmien muutokset markkinatilanteen muutosten tai asiakkaiden varastomuutosten johdosta voivat muuttaa liikevaihtoa ennustetusta. Taloudellisen epävarmuuden jatkumisesta ja kuluttajien varovaisesta ostokäyttäytymisestä johtuen ennusteisiin sisältyy epävarmuutta.

Suomisen asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää asiakaskohtaista riskiä. Asiakaskeskittyneisyys voi vaikuttaa Suomisen tulokseen, jos asiakkaiden ostokäyttäytyminen muuttuu kulutuksen muutosten seurauksena tai jos myynnissä tapahtuu menetyksiä. Kymmenen suurimman asiakkaan osuus konsernin liikevaihdosta oli 63 % vuonna 2016. Suurimpien asiakkaiden kohdalla pyritään pitkäaikaisiin sopimuksiin. Käytännössä asiakassuhteet ovat voimassa useiden vuosien ajan. Asiakkaisiin liittyvää luottoriskiä hallitaan hallituksen hyväksymän riskipolitiikan mukaisesti. Asiakkaille vahvistetaan luottorajat luottokelpoisuustietoihin ja liikesuhteeseen perustuen. Yhtiö käyttää myös vientitakuita ja asiakasriskin vakuuttamista rajoitetussa määrin.


Yhdysvaltojen suuri painoarvo Suomisen liiketoiminnassa lisää Yhdysvaltain dollariin liittyvän valuuttariskin merkitystä konsernin kokonaisvaluuttariskipositiossa. Suominen suojaa tätä valuuttapositiota suojauspolitiikkansa mukaisesti.

Etelä-Amerikan markkinoille tyypilliset riskit, kuten voimakkaat muutokset toimintaympäristössä ja valuuttakursseissa, voivat vaikuttaa Suomisen toimintaan Brasiliassa.

Suominen ostaa merkittäviä määriä sellu- ja öljypohjaisia raaka-aineita vuosittain. Raaka-aineet ovat toiminnassa suurin kustannuserä. Raaka-aineiden nopeat hinnanvaihtelut maailmanmarkkinoilla vaikuttavat Suomisen kannattavuuteen.
Suomisen tulokseen raaka-aineiden hintojen muutokset vaikuttavat nopeasti, koska varastot vastaavat 2–4 viikon kulutusta ja raaka-aineiden hintamuutokset siirtyvät sopimuspohjaisiin myyntihintoihin arvioilta 2–5 kuukauden viiveellä. 

Suomisen pääraaka-aineiden pitkälliset toimituskatkokset voisivat aiheuttaa tuotannon keskeytyksiä ja vaikuttaisivat näin häiritsevästi yhtiön liiketoimintaan. Suomisella on useampia suuria kansainvälisiä raaka-ainetoimittajia, minkä vuoksi merkittävät toimituskatkokset ovat epätodennäköisiä.

 

Suomisella on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Joissakin tuoteryhmissä on tällä hetkellä ylitarjontaa Suomisen molemmilla päämarkkina-alueilla. Uuden teknologian tuotteet ja tuonti halpojen valmistuskustannusten maista saattavat vähentää Suomisen tuotteiden kilpailukykyä. Mikäli Suominen ei pysty kilpailemaan houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se voi menettää markkinaosuuttaan. Kilpailu voi johtaa lisääntyneeseen hintapaineeseen, joka kohdistuu yhtiön tuotteisiin.

Suominen investoi jatkuvasti tuotantolaitoksiinsa. Investointien käyttöönotto voi myöhästyä suunnitellusta, investoinnit voivat maksaa alkuperäistä arviota enemmän tai tuottaa suunniteltua vähemmän hyötyä. Investointien käyttöönottovaiheessa voi ilmetä tilapäisiä toiminnan häiriöitä.

Suomisen liiketoiminta saattaa olla vaarassa keskeytyä äkillisten ja ennakoimattomien tapahtumien johdosta, kuten sähkönjakelun keskeytysten tai palo- ja vesivahinkojen vuoksi. Suominen ei ehkä pysty säätelemään näitä tilanteita omilla ennakoivilla toimillaan, mikä saattaa aiheuttaa keskeytyksiä liiketoiminnoissa. Konsernin vahinkoriskit vakuutetaan siten, että toiminnan jatkuvuus on turvattu. Suomisella on voimassa asianmukaiset vahinko- ja keskeytysvakuutukset, joiden perusteella arvioidaan, että vahingot voidaan korvata ja keskeytymisestä aiheutuva taloudellinen haitta kattaa.

Suominen käyttää tuotantotoimintaansa tiettyjä teknologioita. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan valitut teknologiat ovat kilpailukykyisiä, eikä Suomisella ole tarvetta tehdä merkittäviä investointeja uusiin teknologioihin. Ei kuitenkaan ole poissuljettua, että tehdyt teknologiavalinnat osoittautuisivat virheellisiksi ja tarvetta investoinneille syntyisi esimerkiksi uusien tai korvaavien teknologioiden kehityksen myötä.

Suominen on pyrkinyt suojautumaan tuotevastuuriskeiltä järjestelmällisillä laadunvalvontaprosesseilla sekä tuotevastuuvakuutuksin. Tutkimus- ja kehitystoiminta varmistaa tuotteiden turvallisuuden tuotekehitysvaiheessa. Jatkuva laaduntarkkailu varmistaa tuotteiden laadun valmistuksessa. Yhtiön johto pitää merkittäviä tuotevastuuseen perustuvia vaatimuksia epätodennäköisinä eikä johdon tiedossa ole tällaisia vaatimuksia.

Suominen on tuloverotuksen kohteena useassa eri maassa. Tuloverojen kokonaismäärän arvioiminen koko konsernin tasolla edellyttää huolellista harkintaa ja useiden liiketoimien ja laskelmien osalta lopullisen veron määrä on epävarma. Veroriskit liittyvät myös verokantojen tai verolainsäädännön muutoksiin tai virheellisiin tulkintoihin, ja riskin toteutuminen saattaisi johtaa maksunkorotuksiin tai veroviranomaisten määräämiin sanktioihin, jotka puolestaan voivat johtaa taloudellisiin menetyksiin. Laskennallisten verosaamisten kirjaaminen taseeseen edellyttää, että verotuksessa vahvistettuja tappioita voidaan hyödyntää tulevaisuudessa syntyviä verotuksellisia voittoja vasten.

Konserni altistuu liiketoiminnassaan useille rahoitusriskeille, joita ovat muun muassa valuutta-, korko-, vastapuoli-, likviditeetti- ja luottoriski. Konsernin rahoitusriskejä hallitaan hallituksen vahvistaman politiikan mukaisesti. Konsernin rahoitusriskit on kuvattu konsernitilinpäätöksessä.

Suomisen liikearvo testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta. Arvonalentumistestauksessa on omaisuuserien kerrytettävissä olevat rahamäärät määritetty käyttöarvon avulla, joka on saatu diskonttaamalla arvioidut tulevat rahavirrat. Toteutuneet rahavirrat voivat poiketa arvioiduista diskontatuista tulevista rahavirroista. Arvioituihin tuleviin rahavirtoihin liittyviä epävarmuustekijöitä ovat muun muassa omaisuuserien pitkä taloudellinen käyttöaika, tuotteiden ennustettujen myyntihintojen, tuotantokustannusten sekä laskelmissa käytetyn diskonttauskoron muutokset. Tulevaisuuteen liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi on mahdollista, että Suomisen kerrytettävissä olevat rahamäärät eivät riitä kattamaan omaisuuserien, etenkään liikearvon, kirjanpitoarvoja. Mikäli näin tapahtuu, on kirjattava omaisuuserien arvon alentuminen, joka toteutuessaan heikentää tulosta sekä omaa pääomaa. Liikearvon arvonalentumistestauksesta on kerrottu konsernitilinpäätöksessä.
 

Liiketoiminnan yleiset riskit on kuvattu hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2016.


TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa kosteuspyyhkeissä, hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Näillä markkinoilla kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä. Lisäksi yhtiö on toiminut Etelä-Amerikan kasvavilla markkinoilla vuodesta 2014 alkaen.

Kuluttajien luottamus jatkui vahvana vuoden 2017 alussa. Yhdysvalloissa kuluttajaluottamusindeksi nousi korkeimmalle tasolleen vuoden 2001 jälkeen. Myös euroalueen kuluttajaluottamusindeksi jatkoi vahvistumistaan.

Suominen arvioi tuotteidensa kysynnän kehitystä yleisen markkinatilanteen ja erityisesti asiakkaiden kanssa tehtyjen puitesopimusten perusteella. Kokonaisuutena Suominen odottaa kysynnän kasvun jatkuvan kohdemarkkinoillaan vuonna 2017 keskimäärin vuoden 2016 tasolla.

NÄKYMÄT VUODELLE 2017

Suominen toistaa 31.1.2017 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa koko vuoden 2017 liikevaihdon olevan paremman kuin vuonna 2016. Myös vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan olevan edellisvuotta parempi, edellyttäen että Bethunen uusi tuotantolinja käynnistyy suunnitelmien mukaisesti.
Suomisen liikevaihto vuonna 2016 oli 416,9 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 25,6 milj. euroa.


TIEDOTUSTILAISUUS JA PUHELINKOKOUS

Suominen Oyj:n toimitusjohtaja Nina Kopola ja talousjohtaja Tapio Engström esittelevät Suomisen tammi-maaliskuun 2017 tuloksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa Helsingissä tänään 26.4.2016 klo 14.00. Tilaisuus pidetään Suomisen Helsingin toimistolla, osoite Itämerentori 2, Helsinki. Esitysaineisto julkaistaan tilaisuuden jälkeen Suomisen verkkosivuilla www.suominen.fi.

Englanninkielinen puhelinkokous tammi-maaliskuun tuloksesta alkaa 26.4.2016 klo 16.00. Puhelinkokoukseen voi osallistua soittamalla numeroon +44 20 3059 8125 (tunnus: "Suominen"). Puhelinkokousta voi seurata myös suorana lähetyksenä osoitteessa
www.suominen.fi/webcast.
Puhelinkokouksen nauhoite on kuunneltavissa kokouksen päättymisen jälkeen Suomisen verkkosivuilla sekä soittamalla numeroon +44 121 260 4861 (pin-koodi 5766262#).

SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

Suominen Oyj julkaisee puolivuosikatsauksensa 2017 keskiviikkona 9.8.2017 noin klo 13.00.

SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–31.3.2017

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksessa käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin konsernitilinpäätöksessä vuodelta 2016. Julkaistujen tilinpäätösstandardien muutokset ja tulkinnat sekä 1.1.2017 voimaan tulleet uudet tilinpäätösstandardit on esitetty vuoden 2016 konsernitilinpäätöksessä. Vuosien 2018 ja 2019 alussa voimaan tulevista uusista standardeista (IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista, IFRS 9 Rahoitusinstrumentit sekä IFRS 16 Vuokrasopimukset) sekä niiden vaikutuksesta Suomisen konsernitilinpäätökseen on kerrottu vuoden 2016 konsernitilinpäätöksessä.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät luvut on pääosin esitetty tuhansina euroina. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

 

TASE

 

       
1 000 euroa 31.3.2017 31.3.2016 31.12.2016
Varat      
Pitkäaikaiset varat      
Liikearvo 15 496 15 496 15 496
Aineettomat hyödykkeet 14 542 13 411 14 133
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 140 355 94 173 135 510
Lainasaamiset 6 836 7 793 6 836
Myytävissä olevat varat 777 777 777
Muut pitkäaikaiset saamiset 2 514 2 442 2 524
Laskennalliset verosaamiset 3 570 4 529 3 424
Pitkäaikaiset varat yhteensä 184 091 138 621 178 698
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 39 452 31 816 42 631
Myyntisaamiset 59 264 52 151 53 946
Lainasaamiset 1 550 1 000 1 550
Muut lyhytaikaiset saamiset 4 770 5 183 7 274
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 1 911 1 892 2 008
Rahavarat 25 653 53 065 29 522
Lyhytaikaiset varat yhteensä 132 599 145 107 136 929
       
Varat yhteensä 316 690 283 728 315 628
       
Oma pääoma ja velat      
Osakepääoma 11 860 11 860 11 860
Ylikurssirahasto 24 681 24 681 24 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 70 855 69 652 70 855
Omat osakkeet -44 -44 -44
Arvonmuutos- ja muut rahastot 41 500 10
Kurssierot 11 473 1 660 12 613
Muu oma pääoma 4 940 -4 775 6 324
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 123 806 103 534 126 300
Hybridilaina 16 096 17 272 16 525
Oma pääoma yhteensä 139 902 120 806 142 824
       
Velat      
Pitkäaikaiset velat      
Laskennalliset verovelat 11 171 10 411 11 195
Velat etuuspohjaisista järjestelyistä 998 1 105 1 081
Muut pitkäaikaiset velat 505 258 364
Joukkovelkakirjalainat 75 000 75 000 75 000
Muut pitkäaikaiset korolliset velat 11 387 18 058 11 574
Pitkäaikaiset velat yhteensä 99 061 104 831 99 214
       
Lyhytaikaiset velat      
Lyhytaikaiset korolliset velat 17 815 3 318 7 923
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 1 541 764 280
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 58 371 54 010 65 388
Lyhytaikaiset velat yhteensä 77 726 58 092 73 590
       
Velat yhteensä 176 788 162 923 172 804
       
Oma pääoma ja velat yhteensä 316 690 283 728 315 628

 

 

 

TULOSLASKELMA

 

1 000 euroa 1-3/2017 1-3/2016 1-12/2016
Liikevaihto 112 920 103 869 416 862
Hankinnan ja valmistuksen kulut -99 246 -92 077 -364 636
Bruttokate 13 674 11 792 52 226
Liiketoiminnan muut tuotot 349 629 1 909
Myynnin ja markkinoinnin kulut -1 859 -1 758 -7 364
Tutkimus ja kehitys -1 264 -837 -4 330
Hallinnon kulut -4 694 -4 339 -16 191
Liiketoiminnan muut kulut 52 55 -629
Liikevoitto 6 258 5 543 25 622
Nettorahoituskulut -157 -244 -3 190
Voitto ennen tuloveroja 6 102 5 299 22 432
Tuloverot -1 862 -1 858 -7 199
Raportointikauden voitto 4 240 3 441 15 233
       
Osakekohtainen tulos, euroa      
Laimentamaton 0,08 0,06 0,29
Laimennettu 0,07 0,06 0,26

 

LAAJA TULOSLASKELMA

 

1 000 euroa 1-3/2017 1-3/2016 1-12/2016
       
Raportointikauden voitto 4 240 3 441 15 233
       
Muut laajan tuloksen erät:      
Erät, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi      
Kurssierot -1 293 -3 933 7 881
Rahavirran suojausten ja myytävissä olevien varojen käypien arvojen muutokset 8 618 245
Tulosvaikutteiseksi siirretyt erät 4 -17 116
Ainellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin siirretyt erät -188
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot 172 514 -410
Yhteensä -1 110 -2 819 7 644
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi      
Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 43 -110
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot -12 16
Yhteensä 31 -93
       
Raportointikauden laaja tulos yhteensä 3 160 622 22 784

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

 

  Osake- Ylikurssi- SVOP- Omat Kurssi-
1 000 euroa pääoma rahasto rahasto osakkeet erot
Oma pääoma 1.1.2017 11 860 24 681 70 855 -44 12 613
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät -1 141
Laaja tulos yhteensä -1 141
Osakeperusteiset maksut
Osingonjako
Hybridilaina
Oma pääoma 31.3.2017 11 860 24 681 70 855 -44 11 473

 

1 000 euroa Arvon-muutos- ja muut rahastot Muu oma pääoma Yhteensä Hybridi-laina Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2017 10 6 324 126 300 16 525 142 824
Raportointikauden tulos 4 240 4 240 4 240
Muut laajan tuloksen erät 30 31 -1 079 -1 079
Laaja tulos yhteensä 30 4 271 3 160 3 160
Osakeperusteiset maksut 102 102 102
Osingonjako -5 585 -5 585 -5 585
Hybridilaina -171 -171 -428 -600
Oma pääoma 31.3.2017 41 4 940 123 806 16 096 139 902

 

 

  Osake- Ylikurssi- SVOP- Omat Kurssi-
1 000 euroa pääoma rahasto rahasto osakkeet erot
Oma pääoma 1.1.2016 11 860 24 681 69 652 -44 5 097
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät -3 437
Laaja tulos yhteensä -3 437
Osakeperusteiset maksut
Osingonjako
Hybridilaina
Oma pääoma 31.3.2016 11 860 24 681 69 652 -44 1 660

 

           
1 000 euroa Arvon-muutos- ja muut rahastot Muu oma pääoma Yhteensä Hybridi-
laina
Oma pääoma yhteensä  
Oma pääoma 1.1.2016 -118 -3 076 108 052 17 664 125 716  
Raportointikauden tulos 3 441 3 441 3 441  
Muut laajan tuloksen erät 618 -2 819 -2 819  
Laaja tulos yhteensä 618 3 441 622 622  
Osakeperusteiset maksut 75 75 75  
Osingonjako -5 030 -5 030 -5 030  
Hybridilaina -185 -185 -393 -578  
Oma pääoma 31.3.2016 500 -4 775 103 534 17 272 120 806  
                     

 

           
  Osake- Ylikurssi- SVOP- Omat Kurssi-
1 000 euroa pääoma rahasto rahasto osakkeet erot
Oma pääoma 1.1.2016 11 860 24 681 69 652 -44 5 097
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät 7 516
Laaja tulos yhteensä 7 516
Osakeperusteiset maksut
Osingonjako
Omien osakkeiden luovutus  80
Hybridilainan konversio 1 124
Hybridilaina
Oma pääoma 31.12.2016 11 860 24 681 70 855 -44 12 613

 

           
1 000 euroa Arvon-muutos- ja muut rahastot Muu oma pääoma Yhteensä Hybridi-laina Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2016 -118 -3 076 108 052 17 664 125 716
Raportointikauden tulos 15 233 15 233 15 233
Muut laajan tuloksen erät 128 -93 7 551 7 551
Laaja tulos yhteensä 128 15 140 22 784 22 784
Osakeperusteiset maksut 190 190 190
Osingonjako -5 030 -5 030 -5 030
Omien osakkeiden luovutus 80 80
Hybridilainan konversio 1 124 -1 124
Hybridilaina -899 -899 -16 -915
Oma pääoma 31.12.2016 10 6 324 126 300 16 525 142 824

 

 

 

RAHAVIRTALASKELMA
 

1 000 euroa 1-3/2017 1-3/2016 1-12/2016
       
Liiketoiminnan rahavirta      
Raportointikauden tulos 4 240 3 441 15 233
Oikaisut yhteensä 7 045 6 852 29 783
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta 11 285 10 292 45 016
Nettokäyttöpääoman muutos -2 763 1 368 -6 277
Rahoituserät -2 067 -1 828 -3 895
Tuloverot -337 -714 -6 348
Liiketoiminnan rahavirta 6 118 9 118 28 496
       
Investointien rahavirta      
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -13 536 -3 849 -49 553
Investointien rahavirta myydyistä liiketoiminnoista 313
Kauppahinnan oikaisut 161
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 8
Investointien rahavirta -13 536 -3 849 -49 072
       
Rahoituksen rahavirta      
Muiden korollisten pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -27
Lyhytaikaisten korollisten lainojen muutos 10 000 -3 359
Lainasaamisten takaisinmaksu 1 000
Hybridilainan koron maksu -642 -624 -624
Osingonjako -5 585 -5 030 -5 030
Rahoituksen rahavirta 3 745 -5 654 -8 013
       
Rahavarojen muutos -3 671 -385 -28 588
       
Rahavarat raportointikauden alussa 29 522 55 570 55 570
Valuuttakurssimuutosten vaikutus -197 -2 120 2 540
Rahavarojen muutos -3 671 -385 -28 588
Rahavarat raportointikauden lopussa 25 653 53 065 29 522

 

 

 

TUNNUSLUVUT

  1-3/2017 1-3/2016 1-12/2016
Liikevaihdon muutos, % * 8,7 -7,2 -6,1
Bruttokate, osuus liikevaihdosta, % 12,1 11,4 12,5
Vertailukelpoinen bruttokate, osuus liikevaihdosta, % 12,1 11,4 12,5
Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % 5,5 5,3 6,1
Vertailukelpoinen liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % 5,5 5,3 6,1
Nettorahoituskulut, osuus liikevaihdosta, % -0,1 -0,2 -0,8
Voitto ennen tuloveroja, osuus liikevaihdosta, % 5,4 5,1 5,4
Raportointikauden voitto,osuus liikevaihdosta, % 3,8 3,3 3,7
Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa 11 223 3 527 53 320
Poistot, arvonalentumiset ja arvonalentumisten peruutukset, 1 000 euroa 4 651 4 602 18 520
Oman pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % 12,0 14,1 11,6
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % 11,7 14,7 11,6
Omavaraisuusaste, % 44,2 42,6 45,3
Velkaantumisaste (gearing), % 50,2 28,6 39,6
Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton 0,08 0,06 0,29
Osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu 0,07 0,06 0,26
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,12 0,18 0,56
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 2,76 2,40 2,81
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, ilman omia osakkeita 50 772 555 50 302 346 50 772 555
Osakekurssi raportointikauden lopussa, euroa 4,56 4,04 4,14
Alin osakekurssi raportointikaudella, euroa 3,86 4,00 3,49
Ylin osakekurssi raportointikaudella, euroa 4,65 6,20 6,20
Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi, euroa 4,21 4,90 4,24
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 231,5 203,2 210,2
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä 7 214 841 3 576 585 13 611 634
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, % keskimääräisestä osakemäärästä 14,2 7,1 27,0
       
*    Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.      
  31.3.2017 31.3.2016 31.12.2016
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa      
Pitkäaikaiset korolliset velat 86 387 93 058 86 574
Lyhytaikaiset korolliset velat 17 815 3 318 7 923
Korolliset saamiset ja rahavarat -34 038 -61 858 -37 908
Korolliset nettovelat 70 163 34 517 56 589
           

 

 

 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTA
 

Osakekohtaiset tunnusluvut        
         
Osakekohtainen tulos        
         
Osakekohtainen tulos on laskettu jakamalla emoyhteisön omistajille kuuluva osuus raportointikauden tuloksesta (oikaistuna hybridilainan korkovaikutuksella verojen jälkeen) raportointikauden aikana ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistulla keskimääräisellä painotetulla lukumäärällä, jota laskettaessa on vähennetty konsernin hallussa kulloinkin olevat omat osakkeet.

 
 
Laskettaessa laimennettua osakekohtaista tulosta on ulkona olevien osakkeiden keskimääräistä osakeantioikaistua painotettua keskiarvoa oikaistu hybridilainan vaikutuksella osakemäärään.

 
 
Hybridilainan vaikutus osakemäärään lasketaan siten, että jäljellä olevan lainan oletetaan olevan kokonaan vaihdettu osakkeiksi lainan liikkeellelaskuhetkestä lähtien. Lisäksi jäljellä olevan lainamäärän koko laina-aikana kertyvien korkojen oletetaan olevan kokonaan vaihdettu osakkeiksi lainan liikkeellelaskuhetkestä lähtien. Laskettaessa laimennettua osakekohtaista tulosta oikaistaan osakemäärää myös osakeperusteisten kannustinjärjestelmien vaikutuksella.  
   
1 000 euroa 31.3.2017 31.3.2016 31.12.2016  
Raportointikauden voitto 4 240 3 441 15 233  
Hybridilainan korkovaikutus veroilla vähennettynä -171 -185 -486  
Yhteensä 4 069 3 256 14 747  
         
Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 50 772 555 50 302 346 50 343 806  
Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 57 858 575 58 235 782 58 027 756  
         
Osakekohtainen tulos, euroa        
Laimentamaton 0,08 0,06 0,29  
Laimennettu 0,07 0,06 0,26  
         
         
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta = Liiketoiminnan rahavirta / Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita  
         
  31.3.2017 31.3.2016 31.12.2016  
Liiketoiminnan rahavirta, tuhatta euroa 6 118 9 118 28 496  
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 50 772 555 50 302 346 50 775 555  
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,12 0,18 0,56  
Osakekohtainen oma pääoma = Oma pääoma yhteensä / Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita  
         
  31.3.2017 31.3.2016 31.12.2016  
Oma pääoma yhteensä, tuhatta euroa 139 902 120 806 142 824  
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 50 772 555 50 302 346 50 775 555  
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 2,76 2,40 2,81  
         
Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita x raportointikauden viimeinen pörssikurssi  
         
  31.3.2017 31.3.2016 31.12.2016  
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita 50 772 555 50 302 346 50 772 555  
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa 4,56 4,04 4,14  
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 231,5 203,2 210,2  
         
Osakkeiden vaihto = Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä ilman omia osakkeita  
         
  31.3.2017 31.3.2016 31.12.2016  
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä raportointikaudella 7 214 841 3 576 585 13 611 634  
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman omia osakkeita 50 772 555 50 302 346 50 343 806  
Osakkeiden vaihto, % 14,2 7,1 27,0  
         
Muut tunnusluvut        
         
Käyttökate (EBITDA) = Tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia (liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset)  
         
1 000 euroa 31.3.2017 31.3.2016 31.12.2016  
Liikevoitto 6 258 5 543 25 622  
+ Poistot ja arvonalentumiset 4 651 4 602 18 520  
Käyttökate 10 909 10 145 44 142  
         
Korolliset nettovelat = Korolliset velat − korolliset saamiset − rahavarat      
         
1 000 euroa 31.3.2017 31.3.2016 31.12.2016  
Korolliset velat 104 201 96 375 94 497  
Korolliset saamiset -8 386 -8 793 -8 386  
Rahavarat -25 653 -53 065 -29 522  
Korolliset nettovelat 70 163 34 517 56 589  
         
Oman pääoman tuotto (ROE), % = Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) x 100 / Oma pääoma yhteensä (vuosineljännesten keskiarvo)  
         
1 000 euroa 31.3.2017 31.3.2016 31.12.2016  
Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) 16 032 16 978 15 233  
         
Oma pääoma yhteensä 31.3.2016 / 31.3.2015 / 31.12.2015 120 806 115 051 125 716  
Oma pääoma yhteensä 30.6.2016 / 30.6.2015 / 31.3.2016 130 712 119 328 120 806  
Oma pääoma yhteensä 30.9.2016 / 30.9.2015 / 30.6.2016 135 186 120 360 130 712  
Oma pääoma yhteensä 31.12.2016 / 31.12.2015 / 30.9.2016 142 824 125 716 135 186  
Oma pääoma yhteensä 31.3.2017 / 31.3.2016 / 31.12.2016 139 902 120 806 142 824  
Keskiarvo 133 886 120 252 131 049  
         
Oman pääoman tuotto (ROE), % 12,0 14,1 11,6  
         
Sijoitettu pääoma = Oma pääoma yhteensä + korolliset velat      
         
1 000 euroa 31.3.2017 31.3.2016 31.12.2016  
Oma pääoma yhteensä 139 902 120 806 142 824  
Korolliset velat 104 201 96 375 94 497  
Sijoitettu pääoma 244 103 217 181 237 321  
         
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = Liikevoitto + rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) x 100 /  
         
         
1 000 euroa 31.3.2017 31.3.2016 31.12.2016  
Liikevoitto (rullaava 12 kuukautta) 26 338 30 029 25 622  
Rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) 750 735 727  
Yhteensä 27 087 30 764 26 349  
         
Sijoitettu pääoma yhteensä 31.3.2016 / 31.3.2015 / 31.12.2015 217 181 200 051 222 578  
Sijoitettu pääoma yhteensä 30.6.2016 / 30.6.2015 / 31.3.2016 227 594 204 328 217 181  
Sijoitettu pääoma yhteensä 30.9.2016 / 30.9.2015 / 30.6.2016 228 648 202 027 227 594  
Sijoitettu pääoma yhteensä 31.12.2016 / 31.12.2015 / 30.9.2016 237 321 222 578 228 648  
Sijoitettu pääoma yhteensä 31.3.2017 / 31.3.2016 / 31.12.2016 244 103 217 181 237 321  
Keskiarvo 230 969 209 233 226 664  
         
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 11,7 14,7 11,6  
         
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma yhteensä  x 100 / Taseen loppusumma - saadut ennakot  
         
1 000 euroa 31.3.2017 31.3.2016 31.12.2016  
Oma pääoma yhteensä 139 902 120 806 142 824  
         
Taseen loppusumma 316 690 283 728 315 628  
Saadut ennakot -2 -1 -3  
  316 688 283 727 315 625  
         
Omavaraisuusaste, % 44,2 42,6 45,3  
         
Velkaantumisaste, % = Korolliset nettovelat x 100 /  Oma pääoma yhteensä      
         
1 000 euroa 31.3.2017 31.3.2016 31.12.2016  
Korolliset nettovelat 70 163 34 517 56 589  
Oma pääoma yhteensä 139 902 120 806 142 824  
Velkaantumisaste, % 50,2 28,6 39,6  
                   LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
 

1 000 euroa 1-3/2017 1-3/2016 1-12/2016
Suomi 707 545 2 386
Muu Eurooppa 40 319 38 950 158 118
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 68 244 62 174 246 287
Muut maat 3 650 2 199 10 071
Yhteensä 112 920 103 869 416 862

 


KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN
 

               2017 2016
1 000 euroa 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
Liikevaihto 112 920 100 365 103 796 108 832 103 869
Vertailukelpoinen liikevoitto 6 258 3 540 7 878 8 661 5 543
% liikevaihdosta 5,5 3,5 7,6 8,0 5,3
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat
erät
Liikevoitto 6 258 3 540 7 878 8 661 5 543
% liikevaihdosta 5,5 3,5 7,6 8,0 5,3
Nettorahoituskulut -157 -1 149 -830 -967 -244
Voitto ennen tuloveroja 6 102 2 391 7 047 7 694 5 299
% liikevaihdosta 5,4 2,4 6,8 7,1 5,1


LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä ja määräysvaltayhtiönsä. Myös osakkeenomistajat, jolla on osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Suomisessa, kuuluvat lähipiiriin. Suomisella ei ole osakkuusyhtiöitä.

Liiketoimissaan lähipiiriin kuuluvien kanssa Suominen noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.

Palkat lähipiirille olivat katsauskaudella 393 tuhatta euroa, pakolliset eläkemaksut 106 tuhatta euroa, vapaaehtoiset eläkemaksut 38 tuhatta euroa ja osakeperusteisten kannustinjärjestelmien perustella jaksotettu kulu 189 tuhatta euroa.


AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN JA AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

  31.3.2017 31.3.2016 31.12.2016
1 000 euroa Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeet Aineet-tomat hyödyk-keet Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeet Aineet-tomat hyödyk-keet Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeet Aineet-tomat hyödyk-keet
Kirjanpitoarvo kauden alussa 135 510 14 133 97 931 13 275 97 931 13 275
Investoinnit 10 175 1 048 2 741 785 50 020 3 300
Vähennykset -89
Poistot ja arvonalentumiset -4 020 -630 -4 026 -572 -16 162 -2 358
Kurssierot ja muut muutokset -1 309 -9 -2 474 -77 3 721 4
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 140 355 14 542 94 172 13 411 135 510 14 133

 

Aineettomat hyödykkeet on esitetty ilman liikearvoa.

 

KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS

 
     
1 000 euroa 1-3/2017 1-3/2016 1-12/2016
Korolliset velat yhteensä kauden alussa 96 376 96 862 96 862
       
Lyhytaikaiset lainat kauden alussa 3 318 3 363 3 363
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu -3 358
Lyhytaikaisten lainojen nostot 10 000 102 102
Siirrot pitkäaikaisista lainoista 2 7 899
Valuuttakurssiero -110 -147 -84
Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa 13 211 3 318 7 923
       
Pitkäaikaiset lainat kauden alussa 18 058 18 498 18 498
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksu -27
Pitkäaikaisten lainojen nostot 368 368
Siirrot lyhytaikaisiin lainoihin -2 -7 899
Valuuttakurssiero -159 -808 607
Pitkäaikaiset lainat kauden lopussa 17 870 18 058 11 574
       
Joukkovelkakirjalainat kauden alussa   75 000 75 000 75 000
Joukkovelkakirjalainojen muutos
Joukkovelkakirjalainat kauden lopussa 75 000 75 000 75 000
       
Korolliset velat yhteensä kauden lopussa 106 081 96 376 94 497

 

Hybridilaina on IAS 32:n mukaisesti esitetty omana pääomana.
 

1 000 euroa 31.3.2017 31.3.2016 31.12.2016
       
Muut vastuut      
Vuokravastuut 12 645 16 679 13 088
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimukselliset sitoumukset 5 517 15 720 5 517
       
Takausvastuut ja muut vastuut      
Takaukset omista sitoumuksista 11 133 21 220 16 810
Muut omat vastuut 3 926 4 207 4 036
Takaukset muiden puolesta 979 4 133 963

VASTUUSITOUMUKSET
 

 Yhteensä                                             16 038               29 560               21 841         

 

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT

 

  31.3.2017 31.3.2016 31.12.2016
1 000 euroa Nimellis-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Käypä arvo
Valuuttatermiinit            
  suojauslaskentaa sovelletaan 4 684 -32 15 720 390 5 240 -327
  suojauslaskentaa ei sovelleta 1 927 10 2 547 24 2 372 30
Sähkötermiinit            
  suojauslaskentaa sovelletaan 448 -50 1 071 -291 594 43
 suojauslaskentaa ei sovelleta 989 -19

 

 

 

RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU

a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat

b. Lainat ja muut saamiset

c. Myytävissä olevat varat

d. Johdannaiset, suojauslaskenta

e. Kirjanpitoarvo

f. Käypä arvo

 

  Luokittelu
1 000 euroa a. b. c. d. e. f.
Myytävissä olevat varat 777 777 777
Muut pitkäaikaiset saamiset 501 501 501
Lainasaamiset 8 386 8 386 8 386
Myyntisaamiset 59 264 59 264 59 264
Johdannaiset 10 10 10
Korko- ja muut rahoitussaamiset 907 907 907
Rahavarat 25 653 25 653 25 653
Yhteensä 31.3.2017 511 94 210 777 95 497 95 497
             
             
1 000 euroa a. b. c. d. e. f.
Myytävissä olevat varat 777 777 777
Muut pitkäaikaiset saamiset 501 501 501
Lainasaamiset 8 386 8 386 8 386
Myyntisaamiset 53 946 53 946 53 946
Johdannaiset 30 43 73 73
Korko- ja muut rahoitussaamiset 869 869 869
Rahavarat 29 522 29 522 29 522
Yhteensä 31.12.2016 530 92 723 777 43 94 072 94 072


Suominen on käyttänyt vuonna 2017 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2016.

RAHOITUSVELAT
 

  31.3.2017 31.12.2016
1 000 euroa Kirjanpito-arvo Käypä arvo Kirjanpito-arvo Käypä arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvelat        
         
Lainat rahoituslaitoksilta 11 136 11 136 11 294 11 294
Joukkovelkakirjalainat 75 000 78 435 75 000 78 503
Rahoitusleasingvelat 251 251 280 280
Yhteensä pitkäaikaiset rahoitusvelat 86 387 89 822 86 574 90 076
         
Lyhytaikaiset rahoitusvelat        
         
Pitkäaikaisten rahoituslaitoslainojen seuraavan vuoden lyhennykset 17 702 17 702 7 812 7 812
Rahoitusleasingvelat 113 113 111 111
Johdannaissopimukset, ei suojauslaskentaa 19 19
Johdannaissopimukset, suojauslaskenta 83 83 327 327
Korkovelat 100 100 912 912
Muut lyhytaikaiset velat 253 253
Ostovelat 47 028 47 028 50 248 50 248
Yhteensä lyhytaikaiset rahoitusvelat 65 045 65 045 59 662 59 662
         
Yhteensä 151 432 154 867 146 236 149 739

 

 

Suominen on käyttänyt vuonna 2017 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2016.

 

KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET
 

 
1 000 e Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat ja velat      
Muut pitkäaikaiset saamiset 501
Myytävissä olevat varat 777
Yhteensä 1 278
       
Käypään arvoon arvostetut johdannaiset      
Valuuttatermiinit, saamiset 10
Valuuttatermiinit, velat -32
Sähköjohdannaiset, velat -69
Yhteensä -79

 

Suominen on käyttänyt vuonna 2017 samoja käypien arvojen luokitteluperusteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2016. Tasojen välillä ei ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella.


SUOMINEN OYJ
Hallitus

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Nina Kopola, puh. 010 214 300
Talousjohtaja Tapio Engström, puh. 010 214 300


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.suominen.fi


Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset – luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on noin 650 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen liikevaihto vuonna 2016 oli 416,9 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 25,6 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan Nasdaq Helsingissä keskisuurten yhtiöiden listalla. Lue lisää:
www.suominen.fi.
 

 

Suominen Oyj Osavuosikatsaus Q1 2017.pdf

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus