Suominen Oyj harkitsee uuden joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskua ja julkistaa vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen sekä suostumusten hakumenettelyn vuonna 2019 erääntyvistä joukkovelkakirjoistaan

Helsinki, 2017-09-06 10:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj     Pörssitiedote     6.9.2017 klo 11.00.

Suominen Oyj harkitsee uuden joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskua ja julkistaa vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen sekä suostumusten hakumenettelyn vuonna 2019 erääntyvistä joukkovelkakirjoistaan

TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA EIKÄ LEVITTÄÄ YHDYSVALTOIHIN TAI HENKILÖILLE, JOTKA ASUVAT TAI OLESKELEVAT MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA SEN JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI SOVELTUVIEN LAKIEN TAI SÄÄNTÖJEN VASTAISTA.

Suominen Oyj (“Suominen" tai ”Liikkeeseenlaskija”) ja Nordea Bank AB (publ) (“Tarjoaja”) tiedottavat tänään kutsuvansa 75 000 000 euron vakuudettomien 4,375% senior-ehtoisten vuonna 2019 erääntyvien joukkovelkakirjojen (ISIN: FI4000108576) (“Joukkovelkakirjat”) haltijat (“Joukkovelkakirjanhaltijat”) myymään Joukkovelkakirjansa käteistä vastaan Tarjoajalle (“Takaisinostotarjous”).

Samanaikaisesti Takaisinostotarjouksen kanssa Suominen hakee suostumuksia Joukkovelkakirjojen ehtojen muuttamiseksi (“Ehdotus”) kaikilta Joukkovelkakirjanhaltijoilta (”Suostumusten Hakumenettely”).

Takaisinostotarjous ja Suostumusten Hakumenettely
toteutetaan noudattaen niitä ehtoja ja rajoitteita, jotka on kuvattu 6.9.2017 päivätyssä englanninkielisessä ”Consent Solicitation and Tender Offer Memorandum” -muistiossa (”Muistio”).

Markkinaolosuhteiden salliessa Suominen harkitsee laskevansa liikkeelle uusia euromääräisiä kiinteäkorkoisia joukkovelkakirjoja (”Uudet joukkovelkakirjat”) ja on valtuuttanut Nordea Bank AB (publ) ja Svenska Handelsbanken AB (publ) toimimaan Uusien Joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä (“Pääjärjestäjät”). Takaisinostotarjouksen ja Uusien Joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskun yhteydessä Suominen suunnittelee myös olemassa olevien luottolimiittiensä uudelleenjärjestelyä.

Takaisinostotarjous koskien Liikkeeseenlaskijan ulkona olevia Joukkovelkakirjoja

Tarjoaja kutsuu kaikki Joukkovelkakirjanhaltijat tarjoamaan Joukkovelkakirjansa ostettavaksi käteistä vastaan, jonka mukaisesti Tarjoaja maksaa käteisvastikkeen Joukkovelkakirjoista joka vastaa 107,20 prosenttia kunkin Joukkovelkakirjan nimellisarvosta (“Takaisinostohinta”). Takaisinostohinta sisältää jäljempänä määritellyn Early Consent Fee-palkkion, ja siten Joukkovelkakirjanhaltija, joka tarjoaa Joukkovelkakirjansa ostettavaksi Takaisinostotarjouksen ehtojen mukaisesti, ei Takaisinostohinnan lisäksi ole oikeutettu saamaan erillistä Early Consent Fee-palkkiota. Takaisinostotarjouksen mukaisesti toimitetuille ja hyväksytyille Joukkovelkakirjoille maksetaan kertyneet ja maksamattomat korot.

Joukkovelkakirjanhaltijan, joka Takaisinostotarjouksen mukaisesti tarjoaa Joukkovelkakirjojaan ostettavaksi, katsotaan antaneen suostumuksensa Ehdotukselle Joukkovelkakirjojen ehtojen muuttamiseksi tarjoamiensa Joukkovelkakirjojen osalta. Joukkovelkakirjanhaltijan ei täten ole mahdollista tarjota Joukkovelkakirjojaan ostettavaksi antamatta samalla suostumustaan Ehdotukselle.

Sellaisen Joukkovelkakirjanhaltijan, joka haluaa Takaisinostotarjouksen mukaisesti tarjota Joukkovelkakirjojaan ostettavaksi, tulee toimittaa pätevä tarjous- ja äänestyslomake (Tender and Voting Instruction) (”Tarjouksen Hyväksymislomake”) tilinhoitajayhteisönsä kautta Takaisinostotarjouksen Asiamiehelle ja Tabulaatioagentille viimeistään 18.9.2017 klo 16:30 (”Takaisinostotarjouksen Päättymisajankohta”). Huomioittehan, että tilinhoitajayhteisöjen omat aikarajat Tarjouksen Hyväksymislomakkeen toimittamiselle ovat ennen Takaisinostotarjouksen Päättymisajankohtaa. Takaisinostotarjouksen arvioitu selvityspäivä on 2.10.2017.

Takaisinostotarjouksen hyväksymisen edellytyksenä on, rajoituksetta, Ehdotuksen hyväksyntä sekä Uusien Joukkovelkakirjojen liikkeeseenlasku, siten kuin nämä ehdot on Takaisinostotarjouksen ehdoissa määritelty. Tarjoaja pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan luopua edellä mainituista ehdoista.

Joukkovelkakirjanhaltijalle, joka haluaa Takaisinostotarjouksen mukaisesti tarjota Joukkovelkakirjalainojaan ostettavaksi käteistä vastaan ja lisäksi merkitä Uusia Joukkovelkakirjoja, tulee olla yhteydessä Tarjoajaan saadakseen yksilöidyn viitenumeron (”Allokaatiokoodi”), saadakseen etusijan Uusien Joukkovelkakirjojen allokoinnissa.  Etusijainen allokaatio myönnetään määrälle, joka vastaa sellaista Joukkovelkakirjojen kokonaisnimellismäärää, joiden osalta Joukkovelkakirjanhaltija on toimittanut pätevän Tarjouksen Hyväksymislomakkeen, ja jossa pyydetään myös Uusien Joukkovelkakirjojen allokaatiota, edellyttäen että Tarjoaja hyväksyy ostettavaksi tarjotut Joukkovelkakirjat. Mikäli Joukkovelkakirjanhaltija haluaa merkitä Uusia Joukkovelkakirjoja, tulee Joukkovelkakirjanhaltijan toimittaa Uusia Joukkovelkakirjoja koskeva merkintä sisältäen Allokaatiokoodin Nordea Bank AB (publ):lle Uuden Joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjänä.

Suostumusten Hakumenettely ja Ehdotuksesta äänestäminen

Suominen julkistaa samanaikaisesti hakevansa suostumuksia kaikilta Joukkovelkakirjanhaltijoilta Joukkovelkakirjojen ehtoja koskevan Ehdotuksen hyväksymiseksi. Suominen aikoo uudelleen rahoittaa luottolimiittinsä, ostaa takaisin liikkeeseen laskemiaan Joukkovelkakirjoja ja laskea liikkeeseen uusia kiinteäkorkoisia joukkovelkakirjoja (Uudet Joukkovelkakirjat). Suominen ehdottaa, että Joukkovelkakirjanhaltijat päättävät muuttaa Joukkovelkakirjojen ehtoja siten, että Joukkovelkakirjat eivät estäisi takauksen antamista Uusille Joukkovelkakirjoille ja uudelle luottolimiitille. Lisäksi tiettyjä Joukkovelkakirjan ehtoja ehdotetaan yhtenäistettävän Uusien Joukkovelkakirjojen ehtojen kanssa sopivamman rahoitusrakenteen mahdollistamiseksi.

Joukkovelkakirjanhaltijoiden kokous Ehdotuksesta päättämiselle pidetään 25.9.2017 klo 8:30 Suomen aikaa Nordean tiloissa osoitteessa Aleksis Kiven katu 7, 00500 Helsinki. Ehdotuksen hyväksymistä varten vaaditaan, että kokouksessa läsnä olevilla Joukkovelkakirjanhaltijoilla on hallussaan vähintään 20 prosenttia Joukkovelkakirjan oikaistusta nimellispääomasta, jonka lisäksi ehdotuksen hyväksyminen edellyttää kokouksessa vähintään 50 prosenttia oikaistusta nimellispääomasta edustavien Joukkovelkakirjanhaltijoiden suostumuksen.

Joukkovelkakirjanhaltija voi hyväksyä tai olla hyväksymättä Ehdotusta toimittamalla pätevän äänestyslomakkeen (Consent Voting Instruction) (”Äänestyslomake”) suoraan Takaisinostotarjouksen Asiamiehelle ja Tabulaatioagentille, tai osallistumalla Joukkovelkakirjanhaltijoiden kokoukseen joko henkilökohtaisesti tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä.

Joukkovelkakirjanhaltija, joka toimittaa pätevän Äänestyslomakkeen ehdotuksen puolesta ennen 18.9.2017 kello 16:30 Suomen aikaa (”Early Consent Fee-Päättymisajankohta”), on tietyin edellytyksin oikeutettu palkkioon, jonka määrä on 0,25 prosenttia siitä Joukkovelkakirjojen nimellispääomasta, jonka osalta ääni on annettu ("Early Consent Fee-Palkkio"). Joukkovelkakirjanhaltija, joka Joukkovelkakirjanhaltijoiden kokouksessa äänestää toisella tavalla, esimerkiksi henkilökohtaisesti tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä (muutoin kuin Tarjouksen Hyväksymislomakkeella tai Äänestyslomakkeella) tai Äänestyslomakkeella Early Consent Fee-Päättymisajankohdan jälkeen, tai Ehdotuksen vastaisesti, ei ole oikeutettu saamaan Early Consent Fee-Palkkiota.

Äänestyslomake tulee toimittaa Takaisinostotarjouksen Asiamiehelle ja Tabulaatioagentille sähköpostitse osoitteeseen:
is.operations.fi@nordea.com tai postitse alla olevaan osoitteeseen. Saadaksenne Muistion ja Takaisinostotarjoukseen tai Suostumusten Hakumenettelyyn liittyviin kysymyksiin liittyen pyydämme teitä olemaan yhteydessä Tarjoajaan, Takaisinostotarjouksen Järjestäjäpankkiin ja Solisitaatioagenttiin (yhteystiedot alla).

Tarjoaja, Takaisinostotarjouksen Järjestäjäpankki ja Solisitaatioagentti:
Nordea Bank AB (publ): Tel: +45 6161 2996 / Email:
Nordealiabilitymanagement@nordea.com

Takaisinostotarjouksen Asiamies ja Tabulaatioagentti:
Nordea Bank AB (publ), Suomen Sivuliike
Issuer Services
Aleksis Kiven katu 3-5
VC 215
FI-00020 Nordea
Finland
Email:
is.operations.fi@nordea.com

SUOMINEN OYJ
Toimitusjohtaja, Nina Kopola

Lisätietoja antaa:
Talousjohtaja Tapio Engström, puh. 010 214 300


Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset – luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on yli 650 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen liikevaihto vuonna 2016 oli 416,9 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 25,6 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan Nasdaq Helsingissä keskisuurten yhtiöiden listalla. Lue lisää: www.suominen.fi.

Vastuuvapauslauseke

Tätä pörssitiedotetta tulee lukea Suostumusten Hakumenettelyn ja Takaisinostotarjouksen yhteydessä yhdessä englanninkielisen Consent Solicitation and Tender Offer Memorandum -muistion (”Muistio”) kanssa. Mikäli olette epävarma tämän pörssitiedotteen sisällöstä, Muistion sisältämästä tiedosta tai toimenpiteistä, joihin teidän tulisi ryhtyä, teitä kehotetaan olemaan yhteydessä omaan taloudelliseen tai oikeudelliseen neuvonantajaanne, mukaan lukien kysymyksissä liittyen veroseuraamuksiin, kuten omaan arvonpaperinvälittäjäänne, pankkineuvojaanne, asianajajaanne, kirjanpitäjäänne tai muuhun riippumattomaan taloudelliseen, vero- tai oikeudelliseen neuvonantajaan.

Tämä pörssitiedote tai Muistio eivät ole pyyntö antaa suostumusta missään maassa, tai kenellekään sellaiselle henkilölle tai keneltäkään sellaiselta henkilöltä, jonka osalta olisi laitonta soveltuvan arvopaperimarkkinalainsäädännön nojalla tehdä sellainen kutsu tai osallistua Suostumusten Hakumenettelyyn, Takaisinostotarjoukseen tai Yhtiön harkitsemaan Uusien Joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskuun. Tämän pörssitiedotteen ja Muistion jakelu tai julkaisu saattaa olla tietyissä maissa lailla rajoitettua. Suominen Oyj ja Nordea Bank AB (publ) edellyttävät, että tämän pörssitiedotteen ja/tai Muistion haltuunsa saavat henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä. Tämä pörssitiedote tai Muistio ei ole tarjous tai suositus arvopapereiden myymiseksi eikä tarjous tai suositus arvopapereiden ostamiseksi sellaisessa maassa, jossa sen julkaiseminen tai levittäminen olisi soveltuvien lakien tai sääntöjen vastaista ilman rekisteröintiä, rekisteröintivaatimuksen poikkeusta tai rajausta siten kuin näistä säädetään kyseisen valtion arvopaperilainsäädännössä.

Suostumusten Hakumenettely, Takaisinostotarjous ja Uusien Joukkovelkakirjojen mahdollinen liikkeeseenlasku suoritetaan Yhdysvaltojen ulkopuolella. Tämä pörssitiedote tai Muistio eivät ole tarjouksia arvopapereiden myymiseksi tai hankkimiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei ole sallittua tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta. Joukkovelkakirjoja tai Uusia Joukkovelkakirjojen velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen, "Yhdysvaltain Arvopaperilaki") mukaisesti, tai minkään muun Yhdysvaltain osavaltion tai lainkäyttöalueen arvopaperimarkkinalainsäädännön mukaisesti, eikä niitä siten voida tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei jokin poikkeus Yhdysvaltain Arvopaperilain mukaisista rekisteröintivaatimuksista sovellu.

Tämä pörssitiedote ja Muistio eivät ole tarjouksia Uusien Joukkovelkakirjojen yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Uusien Joukkovelkakirjojen mahdolliseen liikkeeseenlaskuun liittyvää esitettä ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Näin ollen tämä pörssitiedote ja Muistio on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) ja (iv) muille henkilöille, joille Muistio voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Uusien Joukkovelkakirjojen mahdollinen liikkeeseenlasku ja siihen liittyvät tiedot ovat kaikissa tapauksissa osoitettu henkilöille, jotka ovat "kokeneita sijoittajia" esitedirektiivin (2003/71/EC, muutoksineen) tarkoittamalla tavalla. Kaikki tähän pörssitiedotteeseen ja Muistioon liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän pörssitiedotteen tai Muistion perusteella tai luottaa niiden sisältöön.

 

 

Notice of meeting.pdf

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus