Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015: Hyvä kehitys jatkui – liikevaihto, liikevoitto ja rahavirta vahvistuivat

Helsinki, 2015-04-27 07:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj   Osavuosikatsaus   27.4.2015 klo 8.30

SUOMINEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015:
HYVÄ KEHITYS JATKUI – LIIKEVAIHTO, LIIKEVOITTO JA RAHAVIRTA VAHVISTUIVAT

 

  1-3/ 1-3/ 1-12/
AVAINLUKUJA 2015 2014 2014
Liikevaihto, milj. euroa 111,9 98,4 401,8
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 7,3 6,4 26,9
Liikevoitto, milj. euroa 7,3 6,2 25,9
Raportointikauden voitto, milj. euroa, jatkuvat toiminnot 3,5 2,6 10,2
Raportointikauden voitto/tappio, milj. euroa, lopetetut toiminnot 0,3 -5,2
Raportointikauden voitto, milj. euroa, yhteensä 3,5 2,9 5,0
Osakekohtainen tulos, euroa, jatkuvat toiminnot 0,01 0,01 0,04
Osakekohtainen tulos, euroa, lopetetut toiminnot 0,00 -0,02
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa, yhteensä 0,01 0,01 0,02
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta,
euroa *
0,02 0,00 0,15
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %, rullaava 12 kuukautta * 12,0 0,3 12,0
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %, jatkuvat toiminnot, rullaava 12 kuukautta 14,8 13,0 15,7
Velkaantumisaste (gearing), % * 33,2 79,3 34,7
       
* Sisältää vuonna 2014 myös lopetetut toiminnot.      


Avainasiat tammi - maaliskuussa 2015:

- Liikevaihto nousi 13,8 % ja oli 111,9 milj. euroa (98,4).
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 14,2 % ja oli 7,3 milj. euroa (6,4).
- Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 4,5 milj. euroon (-0,4).
- Suominen ilmoitti suunnittelevansa investointia uuteen tuotantolinjaan Pohjois-Amerikassa. Suunnitelmien toteutuessa tuotantolinja rakennettaisiin Suomisen Bethunen tehtaalle Yhdysvaltoihin.
- Suominen toistaa 30.1.2015 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa koko vuoden 2015 liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä olevan paremmat kuin vuonna 2014. Vuonna 2014 liikevaihto oli 401,8 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 26,9 milj. euroa.

Toimitusjohtaja Nina Kopola kommentoi Suomisen ensimmäistä vuosineljännestä:

”Euroalueen kuluttajaluottamusindeksin selvä nousu vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kertoo siitä, että Euroopassa kuluttajien luottamus yleiseen taloudelliseen tilanteeseen on parantunut. Yhdysvalloissa ensimmäisen vuosineljänneksen keskimääräinen kuluttajaluottamusindeksi kehittyi edelleen myönteisesti, mutta päätyi maaliskuussa vuoden alkua alemmalle tasolle. Eurooppa ja Pohjois-Amerikka ovat Suomisen suurimmat markkina-alueet.

Suomisen vuosi 2015 käynnistyi suotuisasti. Yhtiön liikevaihto kasvoi 14 % vertailukaudesta ja oli 111,9 milj. euroa. Liikevaihdon kasvuun vaikutti pääasiassa raportointivaluuttamme euron heikkeneminen suhteessa Yhdysvaltain dollariin. Euroopan markkinoiden kysyntä oli vertailukautta parempaa, mutta kilpailutilanne pysyi edelleen kireänä.

Suomisen liikevoitto parani vertailukaudesta 14 % ja oli 7,3 milj. euroa. Liikevaihdon kasvu ja Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen heijastuivat myös liikevoittoon. Olen erityisen tyytyväinen Suomisen vahvaan rahavirtaan. Viime vuosina negatiiviseksi jäänyt tammi-maaliskuun liiketoiminnan rahavirta oli nyt 4,5 milj. euroa (-0,4).

Julkistimme tammikuussa suurimman yksittäisen hankkeen 30–50 milj. euron investointiohjelmassamme. Suunnittelemme investointia uuteen märkärainausta (wetlaid) hyödyntävään tuotantolinjaan Bethunen tehtaallemme Yhdysvaltoihin. Investoinnin toteutuminen tukee paitsi strategiakaudelle 2015–2017 asetettua kasvutavoitetta, myös tavoitettamme lisätä edelleen korkeamman lisäarvon tuotteiden määrää portfoliossamme. Investoinnin kokonaisarvoa ei ole vielä julkistettu. Myös aiemmin tiedotetut kasvuinvestointimme Brasilian-, Espanjan- ja Suomen- tehtaille etenevät suunnitelmien mukaisesti.  

Tavoittelemme kasvun ohella tuotejohtajan asemaa toimialallamme. Otimme askeleita tätä visiota kohti tuomalla vuoden ensimmäisellä neljänneksellä markkinoille kolme uutta kuitukangastuotetta. Etelä-Amerikan terveydenhuoltomarkkinoille kohdennetut Fibrella™ Perf -kuitukankaat on tarkoitettu erityisesti haavanhoito- ja leikkaussalituotteisiin. Vuoden 2014 lopulla julkistettu investointi Paulínian-tehtaalle Brasiliassa mahdollistaa näiden tuotteiden valmistamisen paikallisesti. Neliömassaltaan erityisen keveä Fibrella™ Lite Spunlace -kuitukangas on suunniteltu ensisijaisesti maailmanlaajuisille hygieniatuotteiden markkinoille, muun muassa vaippa- ja inkontinenssituotteisiin. Molemmat Fibrella-tuotelanseeraukset tukevat Care-liiketoimintamme kasvutavoitteita.

Lisäksi toimme markkinoille uuden Hydraspun® Dispersible Plus -kuitukankaan. Tuote on kohdennettu wc:stä huuhdeltavien pyyhintätuotteiden globaaleille, kasvaville markkinoille. Uudet Hydraspun® Dispersible Plus -kuitukankaat hajoavat vedessä yli kolme kertaa edeltäjäänsä (Hydraspun® Dispersible) nopeammin. Suominen on jättänyt tuotteesta patenttihakemuksen.”

LIIKEVAIHTO

Suomisen liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 13,8 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 111,9 milj. euroa (98,4). Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen kasvatti tammi-maaliskuun liikevaihtoa 10,2 %. Kysyntä oli vertailukautta parempaa Euroopan markkinoilla, mutta kilpailutilanne jatkui kireänä. Liikevaihtoa kasvatti hieman myös Brasilian-yksikön hankinta helmikuussa 2014. Brasilian-tehtaan liikevaihto sisältyy vertailukauden lukuihin vain kahdelta kuukaudelta.

Suomisella on kaksi liiketoiminta-aluetta, Convenience ja Care. Convenience toimittaa rullatavarana kuitukankaita erilaisiin pyyhintätuotteisiin sekä travel- ja catering-liiketoiminnan tarpeisiin. Care valmistaa hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon tuotteisiin käytettäviä kuitukankaita. Convenience-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 102,6 milj. euroa (90,9) ja Care-liiketoiminta-alueen 8,8 milj. euroa (7,5).

Suomisen toimittamien kuitukankaiden tärkeimmät käyttökohteet tammi-maaliskuussa jakautuivat lasten pyyhintätuotteisiin (41 % myynnistä), henkilökohtaisen hygienian pyyhkeisiin (22 %), kotitalouspyyhkeisiin (15 %), teollisuuspyyhkeisiin (12 %) sekä hygienia- ja terveydenhuollon tuotteisiin (8 %). Kaikki pyyhintätuotteisiin käytettävät kuitukankaat kuuluvat Convenience-liiketoimintaan ja hygienia- ja terveydenhuollon tuotteiden kuitukankaat Care-liiketoimintaan.

Lastenhoidon pyyhintätuotteiden osuus myynnistä kasvoi Brasilian tehtaan hankinnan vuoksi. Brasilian tehtaan tuotanto koostuu tällä hetkellä pääosin lasten pyyhintätuotteisiin tarkoitetuista kuitukankaista. Kotitalouksien pyyhintätuotteisiin tarkoitettujen kuitukankaiden osuus pieneni vertailukaudesta.

TULOS

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 14,2 % ja oli 7,3 milj. euroa (6,4). Liikevoitto oli 7,3 milj. euroa (6,2). Katsauskaudella ei raportoitu kertaluonteisia eriä (tammi-maaliskuussa 2014 -0,2 milj. euroa). Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen suhteessa euroon paransi liikevoittoa. Liikevoittoa rasitti vuosia 2012 – 2014 koskevan osakepalkkiojärjestelmän kulut, -0,8 milj. euroa, joita kasvatti avainhenkilöille luovutettavan osakemäärän tarkentuminen sekä osakekurssin voimakas nousu.

Tammi-maaliskuun 2014 keskimääräisen USD-kurssin mukaan laskettuna liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä olisi ollut 6,2 (6,4) milj. euroa ja niiden jälkeen 6,2 (6,2) milj. euroa.

Jatkuvien toimintojen voitto ennen tuloveroja oli 5,7 milj. euroa (4,7) ja raportointikauden voitto jatkuvista toiminnoista 3,5 milj. euroa (2,6).

RAHOITUS

Konsernin korolliset nettovelat olivat katsauskauden lopussa 38,2 milj. euroa (79,1). Velkaantumisaste oli 33,2 % (79,3 %) ja omavaraisuusaste 42,1 % (37,6 %).

Lainaosuus Suomisen helmikuussa 2014 liikkeelle laskemasta hybridilainasta oikeuttaa lainanhaltijan vaihtamaan lainaosuuden ja sille kertyneet mahdolliset korot Suomisen osakkeiksi 11.2.2014 - 10.2.2018 välisenä aikana 0,50 euron vaihtokurssilla. Vaihdettavien osakkeiden määrän tulee olla vähintään 200 000 osaketta. Mikäli lainan jäljellä oleva määrä sekä kertyneet korot vaihdettaisiin osakkeiksi laskien liikkeelle uusia osakkeita koko konvertoitava määrä, Suomisen osakkeiden lukumäärä nousisi yhteensä enintään 38 625 600 osakkeella (konvertoitava määrä 10.4.2015 rekisteröidyn osakemerkinnän jälkeen).

Helmikuussa 2015 hybridilainan kertyneitä korkoja pääomitettiin lainaehtojen mukaisesti yhteensä 1,0 milj. euroa. Katsauskaudella konvertoitiin hybridilainaa ja kertyneitä korkoja osakkeiksi ja omaksi pääomaksi yhteensä 2,0 milj. euroa. Hybridilainan pääoma oli 16,5 milj. euroa 31.3.2015. Suomisella on oikeus lunastaa hybridilaina joko osittain tai kokonaan 10.2.2018 alkaen kunakin korkopäivänä lainan nimellisarvoon lisättynä kertyneillä koroilla.

Nettorahoituskulut olivat tammi-maaliskuussa -1,6 milj. euroa (-1,5) eli 1,4 % (1,5 %) liikevaihdosta. Valuuttakurssien vaihtelu kasvatti rahoituskuluja 0,7 milj. eurolla.

Liiketoiminnan rahavirta oli 4,5 milj. euroa (-0,4) ja osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta 0,02 euroa (0,00). Liiketoiminnan rahavirran rahoituseriin -5,3 milj. euroa (-1,5) vaikuttivat merkittävimpinä erinä oman pääoman suojaamiseen kohdistetut valuuttatermiinit sekä katsauskaudella maksetut joukkovelkakirjalainan korot. Käyttöpääomaa sitoutui 0,1 milj. euroa (sitoutui 8,9).

Varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2015 päättämä varojen jako sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta (0,01 euroa osakkeelta) oli yhteensä 2,5 milj. euroa ja se maksettiin osakkeenomistajille 30.3.2015.

INVESTOINNIT

Suomisen bruttoinvestoinnit olivat tammi-maaliskuussa 1,5 milj. euroa (jatkuvien toimintojen bruttoinvestoinnit 1,9). Katsauskauden poistot olivat 4,4 milj. euroa (jatkuvat toiminnot 3,7). Investoinnit olivat pääosin ylläpitoinvestointeja. Lisäksi Nakkilassa otettiin uudelleen käyttöön tuotantolinja.

Suominen ilmoitti tammikuussa 2015 käynnistäneensä kuitukangaslinjan investoinnin suunnittelun. Suunniteltu investointi tukisi toteutuessaan Suomisen kasvustrategiaa ja olisi merkittävin yksittäinen hanke yhtiön joulukuussa 2014 julkistamassa investointiohjelmassa. Alustavien suunnitelmien mukaan uusi kuitukangaslinja palvelisi useita korkeamman lisäarvon loppukäyttöalueita ja olisi merkittävä askel Suomisen kasvustrategian toteuttamisessa. Uusi tuotantolinja on suunniteltu sijoitettavaksi Bethunen-tehtaalle Yhdysvaltoihin. Pohjois-Amerikan markkinoilla korkeamman lisäarvon kuitukankaiden kysyntä on ollut historiallisesti hyvällä tasolla ja myös markkinoiden kasvunäkymät ovat lupaavat.

HANKITUT JA LOPETETUT TOIMINNOT

Hankitut toiminnot


Tammi-maaliskuussa 2015 Suomisella ei ollut hankittuja toimintoja. Suominen osti 10.2.2014 Ahlstromilta sen aiempaan Home and Personal -kuitukangasliiketoimintaan kuuluneen Brasilian-yhtiön. Yrityskaupan myötä Suomisen kuitukangasliiketoiminnalle avautui uusi, kasvava Etelä-Amerikan markkina-alue.

Lopetetut toiminnot

Tammi-maaliskuussa 2015 Suomisella ei ollut lopetettuja toimintoja. Suominen myi heinäkuussa 2014 Joustopakkaukset-liiketoiminnan, ja tämän liiketoiminta-alueen tulos raportoidaan vertailukaudella lopetettuina toimintoina.

OSAKETIEDOT

Osakepääoma

Suominen Oyj:n kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden määrä 31.3.2015 oli 251 365 648 osaketta, ja osakepääoma oli 11 860 056,00 euroa. Osakkeiden määrä kasvoi katsauskaudella yhteensä 3 431 526 osakkeella. Osakemäärän kasvusta 2 924 138 johtui hybridilainan ja sen korkojen konvertoinnista osakkeiksi ja 507 388 suunnatusta maksullisesta osakeannista yrityksen johdolle osakeperusteisen kannustinjärjestelmän puitteissa. Sekä hybridilainan konvertointi omaksi pääomaksi että maksullinen anti on kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Johtoryhmälle ja laajennetulle johtoryhmälle suunnatussa osakeannissa uusien osakkeiden merkintäaika oli 8.12.2014 - 30.1.2015. Uusien osakkeiden merkintähinta oli 0,67 euroa/osake, joka oli sama kuin osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ajanjaksolla 1.11 - 30.11.2014. Uudet osakkeet maksettiin merkittäessä.

Katsauskauden lopussa hybridilainalla merkittyjä mutta kaupparekisteriin rekisteröimättömiä osakkeita oli 1 059 968 kappaletta. Nämä osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 10.4.2015. Rekisteröinnin jälkeen 10.4.2015 Suominen Oyj:llä oli yhteensä 252 425 616 osaketta ja ääntä.

Vaihto ja kurssi

Suominen Oyj:n osakkeiden vaihto NASDAQ Helsingissä 1.1.2015 - 31.3.2015 oli 55 481 427 osaketta eli 22,4 % osakkeiden keskimääräisestä määrästä ilman omia osakkeita. Osakkeen ylin kurssi oli 1,15 euroa, alin 0,75 euroa ja kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 0,91 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 1,12 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita 31.3.2015 oli 280,4 milj. euroa.

Omat osakkeet

Suominen Oyj:n hallussa oli 1 000 875 omaa osaketta 31.3.2015. Katsauskaudella luovutettiin suunnatulla maksuttomalla annilla 802 644 omaa osaketta konsernin avainhenkilöille osakeperusteisen kannustinjärjestelmän 2012 - 2014 perusteella.

Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus

Suominen Oyj:n 19.3.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot ennallaan. Vuonna 2015 hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 50 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan 37 500 euroa sekä hallituksen jäsenen 28 000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa. Vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina.

Edellä mainitusta palkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritetään NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi-maaliskuun 2015 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalta. Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista viimeistään 6.6.2015.

Johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Suomisen hallitus päätti joulukuussa 2014 johdon ja avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä ja osakeannista. Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä jakaantuu osakepalkkiojärjestelmään sekä sitouttavaan osakepalkkiojärjestelmään.

Johdon kannustinjärjestelmä 2015-2017

Suominen Oyj:n hallitus päätti joulukuussa 2014 kahdesta uudesta konsernin johdon ja avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä sekä suunnatusta osakeannista.

Osakepalkkiojärjestelmä 2015

Osakepalkkiojärjestelmässä on yksi ansaintajakso, kalenterivuodet 2015 - 2017. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 15 henkilöä. Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2015 - 2017 perustuu konsernin liikevaihdon kasvuun, liikevoittoon (EBIT) ja sijoitetun pääoman tuottoon (ROI). Ansaintajaksolta 2015 - 2017 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 2 300 000 Suominen Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2015

Sitouttavassa osakepalkkiojärjestelmässä on yksi kolmen vuoden ansaintajakso, kalenterivuodet 2015 - 2017. Palkkion saaminen tästä järjestelmästä edellyttää, että järjestelmään osallistuva henkilö omistaa tai hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämän määrän. Lisäksi palkkion saaminen on sidottu osallistujan työ- tai toimisuhteen voimassaoloon palkkion maksuhetkellä. Järjestelmän kohderyhmään kuuluvat konsernin johtoryhmän ja laajennetun johtoryhmän jäsenet. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 550 000 Suominen Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän toteuttamiseksi hallitus päätti järjestelmän kohderyhmälle suunnatusta maksullisesta osakeannista.

Palkkion maksaminen ja johdon omistusvelvollisuus

Mahdolliset palkkiot ansaintajaksoilta 2015 - 2017 maksetaan vuonna 2018 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Konsernin johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmistä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa yhteensä vastaa puolta hänen bruttovuosipalkkansa arvosta. Yhtiön toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmistä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.3.2015. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2014 ei jaeta osinkoa, mutta jaetaan varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,01 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2014 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Seuraavaksi toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen valittiin uudelleen Risto Anttonen, Jorma Eloranta, Jaana Tuominen ja Hannu Kasurinen sekä uusina jäseninä Laura Raitio ja Andreas Ahlström. Hallituksen palkkiot päätettiin pitää ennallaan. Päätökset olivat Suomisen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusten mukaisia.

Suominen Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kristina Sandin.

Hallituksen järjestäytyminen ja valiokunnat

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen 19.3.2015 pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet.

Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jorma Elorannan ja varapuheenjohtajakseen Risto Anttosen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan suosituksen mukaisesti.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Hannu Kasurinen ja jäseniksi Andreas Ahlström ja Laura Raitio. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jorma Eloranta ja jäseniksi Risto Anttonen ja Jaana Tuominen.

Hallituksen valtuutukset

Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2015 antama valtuutus päättää enintään 2 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa 30.6.2016 saakka.

Suominen Oyj:n hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2014 antama valtuutus enintään 3 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2015 saakka. Muilta osin valtuutus vastaa ehdoiltaan varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2015 antamaa valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseksi.

Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2014 antama valtuutus päättää uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10. luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 25 000 000 kappaletta. Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 25 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuun enimmäismäärään. Valtuutus ovat voimassa 30.6.2017 saakka. Valtuutuksesta on käytetty 31.3.2015 mennessä 1 430 880 osaketta. Jäljellä olevan valtuutuksen määrä on 23 569 120 osaketta.

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9. LUVUN 5 § MUKAISET ILMOITUKSET

Suominen vastaanotti katsauskaudella seuraavat Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 § mukaiset ilmoitukset:

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (y-tunnus 0641130-2) ilmoitti 29.1.2015 myyneensä 23.1.2015 tehdyllä kaupalla Suominen Oyj:n osakkeita, minkä johdosta Mandatumin omistusosuus Suominen Oyj:n osakkeista alitti 5 % rajan. Kaupan jälkeen Mandatum omistaa 12 318 243 osaketta ja ääntä (4,97 % kaikista osakkeista ja äänistä). Edellisessä liputusilmoituksessa Mandatumin omistamien Suominen Oyj:n osakkeiden määrä oli 22 322 222 osaketta, mikä vastasi 9,1 % osakkeista ja äänistä.

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (y-tunnus 0641130-2) ilmoitti 29.1.2015 merkinneensä 5.2.2014 Suominen Oyj:n liikkeeseen laskemaa osakkeiksi vaihdettavaa hybridilainaa, joka oikeuttaa lainan merkintäaikana 11.2.2014 – 10.2.2018 Mandatumin merkitsemään enintään 3 714 000 uutta Suomisen osaketta. Mikäli Mandatum merkitsisi osakkeet, ylittäisi Mandatumin omistusosuus Suomisen osakkeista 5 % rajan. Merkinnän jälkeen Mandatum omistaisi 16 032 243 osaketta ja ääntä (6,37 % kaikista osakkeista ja äänistä). Edellisessä liputusilmoituksessa Mandatumin omistamien Suominen Oyj:n osakkeiden määrä oli 12 318 243 osaketta, mikä vastasi 4,97 % osakkeista ja äänistä.

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (y-tunnus 0641130-2) ilmoitti 18.2.2015 myyneensä 17.2.2015 toteutuneella kaupalla Suominen Oyj:n osakkeita siten, että sen osuus Suominen Oyj:n osakkeista ja äänistä alittaa 5 % liputusrajan myös silloin, mikäli Mandatum konvertoisi helmikuussa 2014 merkitsemänsä hybridilainan kokonaisuudessaan osakkeiksi.

Suomen Teollisuussijoitus Oy (y-tunnus 1007806-3) ilmoitti 16.3.2015 myyneensä samana päivänä toteutuneella kaupalla Suominen Oyj:n osakkeita siten, että sen osuus Suominen Oyj:n osakkeista ja äänistä alittaa 5 % liputusrajan. Edellisessä liputusilmoituksessa Suomen Teollisuussijoitus Oy:n omistamien Suominen Oyj:n osakkeiden lukumäärä oli 22 222 222 osaketta, eli 9,04 % yhtiön osakkeista ja äänistä. Suomen Teollisuussijoitus Oy:n omistus Suominen Oyj:ssä ennen 16.3.2015 toteutettua osakkeiden myyntiä oli 14 009 604 osaketta, mikä vastasi 5,57 % yhtiön osakkeista ja äänistä. 16.3.2015 toteutuneen osakekaupan jälkeen Suomen Teollisuussijoitus Oy omistaa 7 009 604 Suominen Oyj:n osaketta, mikä vastaa 2,78 % osakkeista ja äänistä.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (y-tunnus 0107638-1) ilmoitti 20.3.2015 myyneensä 19.3.2015 Suominen Oyj:n osakkeita siten, että sen osuus Suominen Oyj:n osakkeista ja äänistä alittaa 10 % liputusrajan. Edellisessä liputusilmoituksessa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistamien Suominen Oyj:n osakkeiden lukumäärä oli 27 111 992 osaketta, mikä vastasi 11,02 % yhtiön osakkeista ja äänistä. 19.3.2015 toteutuneen osakekaupan jälkeen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen omistaa 18 422 103 Suominen Oyj:n osaketta, mikä vastaa 7,33 % osakkeista ja äänistä.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Brasilian-tehtaan hankinnan myötä kehittyville markkinoille tyypilliset riskit, kuten voimakkaat muutokset toimintaympäristössä ja valuuttakursseissa, voivat vaikuttaa Suomisen toimintaan Brasiliassa.

Arvio Suomisen liikevaihdon kehityksestä perustuu osaksi asiakkaiden yhtiölle antamiin ennusteisiin ja toimitussuunnitelmiin. Ennusteiden ja suunnitelmien muutokset markkinatilanteen muutosten tai asiakkaiden varastomuutosten johdosta voivat muuttaa liikevaihtoa ennustetusta. Taloudellisen epävarmuuden jatkumisesta ja kuluttajien varovaisesta ostokäyttäytymisestä johtuen ennusteisiin sisältyy epävarmuutta.

Suomisen asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää asiakaskohtaista riskiä. Suurimpien asiakkaiden kohdalla pyritään pitkäaikaisiin sopimuksiin. Käytännössä asiakassuhteet ovat voimassa useiden vuosien ajan.

Suomisen liiketoiminnan positiivisesti jatkunut kehitys Yhdysvalloissa nostaa Yhdysvaltain dollariin liittyvän valuuttariskin painoarvoa konsernin kokonaisvaluuttariskipositiossa. Suominen suojaa tätä valuuttapositiota suojauspolitiikkansa mukaisesti.

Suominen ostaa merkittäviä määriä sellu- ja öljypohjaisia raaka-aineita vuosittain. Raaka-aineet ovat toiminnassa suurin kustannuserä. Raaka-aineiden hinnanvaihtelut maailmanmarkkinoilla vaikuttavat Suomisen kannattavuuteen. Suomisen pääraaka-aineiden pitkälliset toimituskatkokset voisivat aiheuttaa tuotannon keskeytyksiä ja vaikuttaisivat näin häiritsevästi yhtiön liiketoimintaan. Suomisella on useampia suuria kansainvälisiä raaka-ainetoimittajia, minkä vuoksi merkittävät toimituskatkokset ovat epätodennäköisiä.

Suomisella on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Useissa tuoteryhmissä on tällä hetkellä ylitarjontaa erityisesti Euroopassa. Mikäli Suominen ei pysty kilpailemaan houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se voi menettää markkinaosuuttaan. Kilpailu voi johtaa lisääntyneeseen hintapaineeseen, joka kohdistuu yhtiön tuotteisiin.

Konsernin vahinkoriskit vakuutetaan siten, että toiminnan jatkuvuus on turvattu. Suomisella on voimassa asianmukaiset vahinko- ja keskeytysvakuutukset, joiden perusteella arvioidaan, että vahingot voidaan korvata ja keskeytymisestä aiheutuva taloudellinen haitta kattaa.

Suomisen liikearvon herkkyyttä liiketoimintaedellytysten muutoksille on kuvattu tilinpäätöksen 2014 liitetiedoissa. Toteutuneet rahavirrat voivat poiketa arvioiduista diskontatuista tulevista rahavirroista, koska yhtiön omaisuuserien pitkä taloudellinen käyttöaika, tuotteiden ennustettujen myyntihintojen, tuotantokustannusten sekä laskelmissa käytetyn diskonttauskoron muutokset voivat johtaa arvonalennuskulujen kirjaamiseen. Käyttöarvojen avulla tehty omaisuuserien, liiketoimintojen tai niiden osien arvostus ei myöskään välttämättä kuvaa hintaa, jonka ulkopuolinen ostaja olisi niistä valmis maksamaan.

Liiketoiminnan yleiset riskit on kuvattu hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2014.
 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomisen valmistamia tuotteita käytetään kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten kosteuspyyhkeissä, hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon kuitukangastuotteissa. Yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. Lisäksi yhtiö sai jalansijan Etelä-Amerikan kasvavilta markkinoilta toteuttamalla yrityskaupan helmikuussa 2014.

Euroopassa kuluttajien luottamus yleisen taloudellisen tilanteen positiiviseen kehitykseen parani selvästi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Yhdysvalloissa ensimmäisen vuosineljänneksen keskimääräinen kuluttajaluottamusindeksi kehittyi edelleen myönteisesti, mutta päätyi maaliskuussa vuoden alkua alemmalle tasolle.

Suominen arvioi tuotteidensa kysynnän kehitystä yleisen markkinatilanteen ja erityisesti asiakkaiden kanssa tehtyjen puitesopimusten perusteella. Suominen arvioi tuotteidensa kysynnän kasvun jatkuvan vuonna 2015 keskimäärin vuoden 2014 tasolla.

NÄKYMÄT VUODELLE 2015

Suominen toistaa 30.1.2015 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa koko vuoden 2015 liikevaihdon ja liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä olevan paremmat kuin vuonna 2014. Vuonna 2014 liikevaihto oli 401,8 milj. euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 26,9 milj. euroa.

SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–31.3.2015

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksessa käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin konsernitilinpäätöksessä vuodelta 2014. Julkaistujen tilinpäätösstandardien muutokset ja tulkinnat sekä 1.1.2015 voimaan tulleet uudet tilinpäätösstandardit on esitetty vuoden 2014 konsernitilinpäätöksessä.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät luvut on pääosin esitetty tuhansina euroina. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.
 

TASE         
1 000 euroa 31.3.2015 31.3.2014 31.12.2014
Varat      
Pitkäaikaiset varat      
Liikearvo 15 496 15 496 15 496
Aineettomat hyödykkeet 12 598 12 826 12 510
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 92 197 106 426 88 721
Lainasaamiset 8 202 8 202
Myytävissä olevat sijoitukset 1 113 938 1 124
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 433 467 450
Muut pitkäaikaiset saamiset 2 518 511 2 614
Laskennalliset verosaamiset 5 276 7 313 5 516
Pitkäaikaiset varat yhteensä 137 833 143 976 134 633
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 30 914 36 174 32 380
Myyntisaamiset 60 599 61 894 52 269
Lainasaamiset 600 59 600
Muut lyhytaikaiset saamiset 4 108 7 396 4 618
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 1 381 326 1 682
Rahavarat 38 036 15 227 38 430
Lyhytaikaiset varat yhteensä 135 639 121 076 129 979
       
Varat yhteensä 273 472 265 052 264 611
       
Oma pääoma ja velat      
Osakepääoma 11 860 11 860 11 860
Ylikurssirahasto 24 681 24 681 24 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 69 572 97 123 97 192
Omat osakkeet -44 -44 -44
Arvonmuutos- ja muut rahastot 14 -1 045 96
Kurssierot 8 216 -2 168 3 419
Muu oma pääoma -15 901 -48 299 -46 890
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 98 398 82 108 90 313
Hybridilaina 16 653 17 640 18 424
Oma pääoma yhteensä 115 051 99 748 108 737
       
Velat      
Pitkäaikaiset velat      
Laskennalliset verovelat 9 832 7 179 8 789
Varaukset 126
Muut pitkäaikaiset velat 2 454 1 857 1 729
Joukkovelkakirjalainat 75 000 75 000
Muut pitkäaikaiset korolliset velat 6 667 70 388 6 667
Pitkäaikaiset velat yhteensä 93 953 79 550 92 185
       
Lyhytaikaiset velat      
Lyhytaikaiset korolliset velat 3 333 24 060 3 347
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 941 522 246
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 60 194 61 172 60 096
Lyhytaikaiset velat yhteensä 64 468 85 754 63 689
       
Velat yhteensä 158 421 165 304 155 874
       
Oma pääoma ja velat yhteensä 273 472 265 052 264 611


 

TULOSLASKELMA      
       
1 000 euroa 1-3/2015 1-3/2014 1-12/2014
Liikevaihto 111 934 98 353 401 762
Hankinnan ja valmistuksen kulut -97 547 -87 039 -352 091
Bruttokate 14 387 11 314 49 671
Liiketoiminnan muut tuotot 950 768 2 655
Myynnin ja markkinoinnin kulut -1 902 -1 444 -6 278
Tutkimus ja kehitys -851 -614 -2 877
Hallinnon kulut -4 681 -3 459 -14 144
Liiketoiminnan muut kulut -611 -181 -2 177
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 7 292 6 384 26 851
Kertaluonteiset erät -233 -954
Liikevoitto/ -tappio 7 292 6 151 25 897
Nettorahoituskulut -1 621 -1 467 -8 075
Voitto ennen tuloveroja 5 670 4 684 17 822
Tuloverot -2 188 -2 099 -7 645
Raportointikauden voitto jatkuvista toiminnoista 3 482 2 585 10 177
       
Lopetetut toiminnot      
Raportointikauden voitto/tappio 308 717
Arvonalentumistappiot ja myyntikulut -5 921
Raportointikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista yhteensä 308 -5 204
Raportointikauden voitto/tappio 3 482 2 892 4 973
       
Osakekohtainen tulos, euroa      
Jatkuvista toiminnoista  0,01 0,01 0,04
Lopetetuista toiminnoista 0,00 -0,02
Yhteensä laimentamaton 0,01 0,01 0,02
Yhteensä laimennettu  0,00 0,01 0,02

 

 

 

 

LAAJA TULOSLASKELMA      
       
1 000 euroa 1-3/2015 1-3/2014 1-12/2014
       
Raportointikauden voitto/tappio 3 482 2 892 4 973
       
Muut laajan tuloksen erät:      
Erät, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi      
Kurssierot 5 301 847 6 863
Rahavirran suojausten käypien arvojen muutokset -102 -58 1 368
Muut siirrot -3
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot -431 17 -696
Yhteensä 4 768 804 7 535
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi      
Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät -147
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot 47
Yhteensä -100
       
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 4 768 804 7 434
       
Raportointikauden laaja tulos yhteensä 8 250 3 696 12 407
       
Laajan tuloksen jakautuminen:      
Jatkuvat toiminnot 8 250 3 696 17 612
Lopetetut toiminnot -5 205
Raportointikauden laaja tulos yhteensä 8 250 3 696 12 407

 


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
 

           
  Osake- Ylikurssi- SVOP- Omat Kurssi-
1 000 euroa pääoma rahasto rahasto osakkeet erot
           
Oma pääoma 1.1.2015 11 860 24 681 97 192 -44 3 419
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät 4 849
Laaja tulos yhteensä 4 849
Osakeperusteiset maksut
Osakeanti 340
Varojen jako -2 504
Muut siirrot -27 448 -51
Hybridilainan konvertointi 1 992
Hybridilaina
Oma pääoma 31.3.2015 11 860 24 681 69 572 -44 8 216

 

           
  Arvonmuutos- Muu oma     Oma pääoma
1 000 euroa rahastot pääoma Yhteensä Hybridilaina yhteensä
           
Oma pääoma 1.1.2015  96 -46 890 90 313 18 424 108 737
Raportointikauden tulos 3 482 3 482 3 482
Muut laajan tuloksen erät -81 4 768 4 768
Laaja tulos yhteensä -81 3 482 8 250 8 250
Osakeperusteiset maksut 183 183 183
Osakeanti 340 340
Varojen jako -2 504 -2 504
Muut siirrot 27 499
Hybridilainan konvertointi 1 992 -1 992
Hybridilaina -177 -177 221 44
Oma pääoma 31.3.2015 14 -15 901 98 398 16 653 115 051


 

  Osake- Ylikurssi- SVOP- Omat Kurssi-
1 000 euroa pääoma rahasto rahasto osakkeet erot
Oma pääoma 1.1.2014 11 860 24 681 97 123 -44 -3 021
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät  853
Laaja tulos yhteensä  853
Osakeperusteiset maksut
Hybridilaina
Oma pääoma 31.3.2014 11 860 24 681 97 123 -44 -2 168

 

  Arvonmuutos- Muu oma     Oma pääoma
1 000 euroa rahastot pääoma Yhteensä Hybridilaina yhteensä
Oma pääoma 1.1.2014 -999 -51 094 78 506 78 506
Raportointikauden tulos 2 892 2 892 2 892
Muut laajan tuloksen erät -46 -3  804  804
Laaja tulos yhteensä -46 2 889 3 696 3 696
Osakeperusteiset maksut  18  18  18
Hybridilaina -112 -112 17 640 17 528
Oma pääoma 31.3.2014 -1 045 -48 299 82 108 17 640 99 748

 

  Osake- Ylikurssi- SVOP- Omat Kurssi-
1 000 euroa pääoma rahasto rahasto osakkeet erot
Oma pääoma 1.1.2014 11 860 24 681 97 123 -44 -3 021
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät 6 440
Laaja tulos yhteensä 6 440
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden luovutus 69
Hybridilaina
Oma pääoma 31.12.2014 11 860 24 681 97 192 -44 3 419


 

  Arvonmuutos- Muu oma     Oma pääoma
1 000 euroa rahastot pääoma Yhteensä Hybridilaina yhteensä
Oma pääoma 1.1.2014 - 999 -51 094 78 506 78 506
Raportointikauden tulos   4 973 4 973 4 973
Muut laajan tuloksen erät 1 094 - 100 7 435 7 435
Laaja tulos yhteensä 1 094 4 873 12 407 12 407
Osakeperusteiset maksut  70  70  70
Omien osakkeiden luovutus 69 69
Hybridilaina -739 -739 18 424 17 685
Oma pääoma 31.12.2014 96 -46 890 90 313 18 424 108 737


 

RAHAVIRTALASKELMA      
1 000 euroa 1-3/2015 1-3/2014 1-12/2014
       
Liiketoiminnan rahavirta      
Raportointikauden tulos 3 482 2 892 4 973
Oikaisut yhteensä 8 319 8 254 39 953
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta 11 802 11 146 44 927
Nettokäyttöpääoman muutos -107 -8 856 6 140
Rahoituserät -5 317 -1 534 -6 514
Tuloverot -1 886 -1 176 -7 434
Liiketoiminnan rahavirta 4 493 -419 37 119
       
Investointien rahavirta      
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 664 -1 122 -7 740
Investoinnit hankittuihin liiketoimintoihin -19 334 -19 261
Investointien rahavirta myydyistä liiketoiminnoista 4 736
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 10 31 59
Investointien rahavirta -1 654 -20 424 -22 206
       
Rahoituksen rahavirta      
Hybridilainan nosto 17 500 17 500
Joukkovelkakirjalainan nosto 75 000
Muiden korollisten pitkäaikaisten lainojen nostot 10 000
Muiden korollisten pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -14 -78 220
Lyhytaikaisten korollisten lainojen muutos -14 -6 -18 324
Osakeanti 340
Varojen jako -2 504
Rahoituksen rahavirta -2 177 17 481 5 956
       
Rahavarojen muutos 662 -3 364 20 869
       
Rahavarat raportointikauden alussa 38 430 18 585 18 585
Valuuttakurssimuutosten vaikutus -1 056 6 -1 025
Rahavarojen muutos 662 -3 364 20 869
Rahavarat raportointikauden lopussa 38 036 15 227 38 430
       
Vuoden 2014 rahavirta sisältää myös lopetetut liiketoiminnot.    

 

TUNNUSLUVUT 1-3/2015 1-3/2014 1-12/2014
Liikevaihdon muutos, % * 13,8 1,1 7,5
Bruttokate, osuus liikevaihdosta, % 12,9 11,5 12,4
Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % 6,5 6,3 6,4
Nettorahoituskulut, osuus liikevaihdosta, % -1,4 -1,5 -2,0
Voitto ennen tuloveroja, osuus liikevaihdosta, % 5,1 4,8 4,4
Raportointikauden voitto, jatkuvat toiminnot, osuus liikevaihdosta, % 3,1 2,6 2,5
Raportointikauden tappio, lopetetut toiminnot, osuus liikevaihdosta, % 0,3 -1,3
Raportointikauden voitto, osuus liikevaihdosta, % 3,1 2,9 1,2
Oman pääoman tuotto, % 5,3 -16,4 5,1
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % 12,0 0,3 12,0
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %, jatkuvat toiminnot 14,8 13,0 15,7
Omavaraisuusaste, % 42,1 37,6 41,2
Velkaantumisaste (gearing), % 33,2 79,3 34,7
Bruttoinvestoinnit, jatkuvat toiminnot, 1 000 euroa 1 459 1 870 7 066
Poistot, jatkuvat toiminnot, 1 000 euroa 4 386 3 703 15 576
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, ilman omia osakkeita 250 364 773 246 009 755 246 130 603
Osakekohtainen tulos, euroa, jatkuvat toiminnot 0,01 0,01 0,04
Osakekohtainen tulos, euroa, lopetetut toiminnot 0,00 -0,02
Osakekohtainen tulos, euroa, yhteensä, laimentamaton 0,01 0,01 0,02
Osakekohtainen tulos, euroa, yhteensä, laimennettu 0,00 0,01 0,02
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 0,46 0,40 0,44
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,02 0,00 0,15
Osakekurssi raportointikauden lopussa 1,12 0,50 0,81
Alin osakekurssi raportointikaudella 0,75 0,47 0,47
Ylin osakekurssi raportointikaudella 1,15 0,54 0,81
Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 0,91 0,50 0,58
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 280,4 123,0 199,4
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä 55 481 427 5 314 576 97 735 300
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, % keskimääräisestä osakemäärästä 22,4 2,2 39,7
       
*     Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.      
       
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa      
Pitkäaikaiset korolliset velat 81 667 70 388 81 667
Lyhytaikaiset korolliset velat 3 333 24 060 3 347
Korolliset saamiset ja rahavarat -46 838 -15 370 -47 232
Korolliset nettovelat 38 162 79 077 37 782

 


TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty 2014 konsernitilinpäätöksessä.

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

 

1 000 euroa 1-3/2015 1-3/2014 1-12/2014
Suomi 746 724 2 516
Muu Eurooppa 42 067 32 079 139 738
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 66 726 62 975 248 942
Muu maailma 2 396 2 575 10 565
Yhteensä 111 934 98 353 401 762


KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN
 

  2015 2014
1 000 euroa 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3 1-12
Liikevaihto 111 934 104 779 103 291 95 340 98 353 401 763
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 7 292 6 233 8 711 5 524 6 384 26 852
% liikevaihdosta 6,5 5,9 8,4 5,8 6,5 6,7
Kertaluonteiset erät -93 -349 -278 -233 -954
Liikevoitto 7 292 6 140 8 362 5 246 6 151 25 898
% liikevaihdosta 6,5 5,9 8,1 5,5 6,3 6,4
Nettorahoituskulut -1 621 -998 -4 334 -1 276 -1 467 -8 074
Voitto ennen tuloveroja 5 670 5 141 4 028 3 969 4 684 17 823
% liikevaihdosta 5,1 4,9 3,9 4,2 4,8 4,4LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä ja määräysvaltayhtiönsä. Myös osakkeenomistajat, jolla on osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Suomisessa, kuuluvat lähipiiriin. Ahlstrom Oyj tytär- ja osakkuusyhtiöineen kuului Suomisen lähipiiriin osakkeenomistuksensa kautta 7.10.2014 saakka. Suomisella ei ole osakkuusyhtiöitä.

Liiketoimissaan lähipiiriin kuuluvien kanssa Suominen noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.

Katsauskaudella luovutettiin päättyneen osakeperusteisen kannustinjärjestelmän perusteella yhtiön lähipiirille yhteensä 751 193 Suomisen osaketta, joista toimitusjohtajalle 325 861 osaketta ja muille johtoryhmän jäsenille 425 332 osaketta. Osakeperusteisen kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti osa palkkiosta suoritettiin rahana kattamaan järjestelystä aiheutuneet verot. Yhteensä osakkeina ja rahana maksettujen etuuksien käypä arvo oli osakkeiden luovutushetkellä 1 637 tuhatta euroa.

Muut palkat lähipiirille olivat katsauskaudella 784 tuhatta euroa, pakolliset eläkemaksut 81 tuhatta euroa, vapaaehtoiset eläkemaksut 74 tuhatta euroa, osakeperusteisen kannustinjärjestelmän mukaisesti maksetut 1 562 tuhatta euroa ja uuden osakeperusteisen kannustinjärjestelmän perustella jaksotettu kulu 61 tuhatta euroa.


Muut lähipiiritapahtumat

1 000 euroa 1-3/2015 1-3/2014 1-12/2014
Tavaroiden ja palveluiden myynnit 1 576 5 083
Tavaroiden ja palveluiden ostot 17 681 58 487
Myynti- ja muut lyhytaikaiset saamiset 651
Osto- ja muut lyhytaikaiset velat 1 965


Muut lähipiiritapahtumat olivat liiketoimia Ahlstrom Oyj:n sekä sen tytär- ja osakkuusyhtiöiden kanssa.

AINEELLISTEN JA AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET
 

  31.3.2015 31.3.2014 31.12.2014
1 000 euroa Aineel-liset hyödyk-keet Aineet-tomat hyödyk-keet Aineel-liset hyödyk-keet Aineet-tomat hyödyk-keet Aineel-liset hyödyk-keet Aineet-tomat hyödyk-keet
Kirjanpitoarvo kauden alussa 88 721 12 510 98 640 12 025 98 640 12 025
Investoinnit 977 482 762 1 211 4 650 2 416
Vähennykset -10 -6 -9
Lopetetut toiminnot -18 211 -160
Hankitut liiketoiminnot 10 463 20 10 779 20
Poistot ja arvonalentumiset -3 879 -507 -3 928 -425 -13 714 -1 862
Kurssierot ja muut muutokset 6 378 122 494 -5 6 586 71
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 92 197 12 598 106 426 12 826 88 721 12 510

 

Aineettomat hyödykkeet on esitetty ilman liikearvoa.
 

KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOKSET
 

1 000 euroa 1-3/2015 1-3/2014 1-12/2014
Korolliset velat yhteensä kauden alussa 85 014 94 471 94 471
       
Lyhytaikaiset lainat kauden alussa 3 347 24 071 24 071
Lopetetut toiminnot -502
Lyhytaikaisten lainojen muutos -14 -11 -20 222
Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa 3 333 24 060 3 347
       
Pitkäaikaiset lainat kauden alussa 6 667 70 399 70 399
Lopetetut toiminnot -4 283
Pitkäaikaisten lainojen muutos -11 -59 449
Pitkäaikaiset lainat kauden lopussa 6 667 70 388 6 667
       
Joukkovelkakirjalainat kauden alussa   75 000
Joukkovelkakirjalainojen muutos 75 000
Joukkovelkakirjalainat kauden lopussa 75 000 75 000
       
Korolliset velat yhteensä kauden lopussa 85 000 94 448 85 014


Hybridilaina on IAS 32:n mukaisesti esitetty omana pääomana.

VASTUUSITOUMUKSET

 

1 000 euroa 31.3.2015 31.3.2014 31.12.2014
Omasta velasta      
Vakuudellisten lainojen määrä 91 354
       
Annetut pantit      
Kiinteistökiinnitykset 27 045
Yrityskiinnitykset 161 742
Pantatut osakkeet ja tytäryhtiölainat 184 901
       
Muut omat vastuut      
Vuokravastuut, kiinteistöt 21 992 22 368 21 822
Vuokravastuut, koneet ja laitteet 1 165 2 241 1 089
       
Takausvastuut      
Takaukset muista omista sitoumuksista 1 800
Muiden puolesta 4 017 4 017
       

 

 

 

RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU

a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat
b. Eräpäivään asti pidettävät
c. Lainat ja muut saamiset
d. Myytävissä olevat varat
e. Johdannaiset
f. Kirjanpitoarvo
g. Käypä arvo

 

  Luokittelu
1 000 euroa a. b. c. d. e. f. g.
Myytävissä olevat rahoitusvarat 1 113 1 113 1 113
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 433 433 433
Muut pitkäaikaiset saamiset 980 1 538 2 518 2 518
Lainasaamiset 8 802 8 802 8 802
Myyntisaamiset 60 599 60 599 60 599
Muut lyhytaikaiset saamiset 166 10 176 176
Korko- ja muut rahoitussaamiset 1 766 1 766 1 766
Rahavarat 38 036 38 036 38 036
Yhteensä 31.3.2015 980 433 110 907 1 113 10 113 443 113 443
               
               
1 000 euroa a. b. c. d. e. f. g.
Myytävissä olevat rahoitusvarat 1 124 1 124 1 124
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 450 450 450
Muut pitkäaikaiset saamiset 980 1 634 2 614 2 614
Lainasaamiset 8 802 8 802 8 802
Myyntisaamiset 52 269 52 269 52 269
Muut lyhytaikaiset saamiset 1 011 12 1 023 1 023
Korko- ja muut rahoitussaamiset 1 725 1 725 1 725
Rahavarat 38 430 38 430 38 430
Yhteensä 31.12.2014 980 450 103 871 1 124 12 106 437 106 437

 

Suominen on käyttänyt vuonna 2015 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin tilinpäätöksessään 2014.

RAHOITUSVELAT
 

  31.3.2015 31.12.2014
1 000 euroa Kirjanpito-
arvo
Käypä arvo Kirjanpito-
arvo
Käypä arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvelat        
         
Lainat rahoituslaitoksilta 6 667 6 667 6 667 6 667
Joukkovelkakirjalainat 75 000 77 235 75 000 75 150
Muut pitkäaikaiset velat 363 363 350 350
Yhteensä pitkäaikaiset rahoitusvelat 82 030 84 265 82 017 82 167
         
Lyhytaikaiset rahoitusvelat        
         
Pitkäaikaisten rahoituslaitoslainojen seuraavan vuoden lyhennykset 3 333 3 333 3 333 3 333
Rahoitusleasingvelat 14 14
Johdannaissopimukset, ei suojauslaskentaa 145 145 121 121
Johdannaissopimukset, suojauslaskenta 1 100 1 100 197 197
Korkovelat 84 84 902 902
Muut lyhytaikaiset velat 289 289 726 726
Ostovelat 47 834 47 834 47 403 47 403
Yhteensä lyhytaikaiset rahoitusvelat 52 785 52 785 52 696 52 696
         
Yhteensä 134 815 137 050 134 713 134 863


Suominen on käyttänyt vuonna 2015 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin tilinpäätöksessään 2014.
 

KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET
       
1 000 euroa Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat      
Muut pitkäaikaiset saamiset 980
Myytävissä olevat rahoitusvarat 1 113
Yhteensä 2 093
       
Käypään arvoon arvostetut johdannaiset      
Valuuttatermiinit -1 064
Sähköjohdannaiset -171
Yhteensä -1 235

 

Suominen on käyttänyt vuonna 2015 samoja käypien arvojen luokitteluperusteita kuin tilinpäätöksessään 2014. Tasojen välillä ei ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella.

TIEDOTUSTILAISUUS JA PUHELINKONFERENSSI

Suominen Oyj:n toimitusjohtaja Nina Kopola ja talousjohtaja Tapio Engström esittelevät Suomisen tammi-maaliskuun 2015 tuloksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa Helsingissä tänään 27.4.2015 klo 10.00. Tilaisuus pidetään Tapahtumatalo Bankissa osoitteessa Unioninkatu 20, Helsinki. Kokoustilan nimi näkyy sisääntuloaulan opastusnäytöllä.

Lisäksi Suominen järjestää englanninkielisen puhelinkonferenssin 27.4.2015 klo 13.30. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon +44 (0)20 3059 8125. Soitettaessa tulee antaa tunnus "Suominen". Puhelinkonferenssia voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa www.suominen.fi/webcast.

Esitysmateriaali julkaistaan tiedotustilaisuuden jälkeen Suomisen verkkosivuilla www.suominen.fi.
Puhelinkonferenssin nauhoite on saatavana osoitteesta www.suominen.fi/webcast sekä puhelinnumerosta +44 121 260 4861 (koodi 0718359#).

SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS

Suominen Oyj julkaisee osavuosikatsauksensa tammi - kesäkuulta 2015 perjantaina 17.7.2015.


SUOMINEN OYJ
Hallitus


Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Nina Kopola, puh. 010 214 300
Talousjohtaja Tapio Engström, puh. 010 214 300


Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.suominen.fi


Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset - luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on noin 600 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2014 oli 401,8 milj. euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 26,9 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan NASDAQ Helsingin pörssissä. Lue lisää:
www.suominen.fi.

Suominen Oyj Osavuosikatsaus Q1 2015 FINAL.pdf

Viimeisimmät uutiset

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 4.04.2024

Suomisen varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Vuosikertomukset, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 12.03.2024

Suominen on julkaissut vuoden 2023 vuosikertomuksensa sekä palkitsemispolitiikkansa

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 6.02.2024

Kutsu Suominen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen