Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013: Jatkuvien toimintojen liikevaihto ja liikevoitto vertailukautta paremmat

Helsinki, Suomi, 2013-10-23 07:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj   Osavuosikatsaus   23.10.2013 klo 8.30
 

AVAINLUKUJA 7-9/
2013
7-9/
2012
1-9/
2013
1-9/
2012
1-12/
2012
Liikevaihto, milj. e,
jatkuvat toiminnot
108,6 110,5 328,0 312,2 410,4
Liikevoitto ennen
kertaluonteisia eriä, milj. e,
jatkuvat toiminnot
5,3 6,7 14,6 11,3 12,9
Liikevoitto, milj. e,
jatkuvat toiminnot
5,3 6,2 14,6 8,6 7,4
Katsauskauden voitto/tappio,
milj. e, jatkuvat toiminnot
1,7 2,3 3,4 -1,0 -5,2
Katsauskauden voitto/tappio,
milj. e, lopetetut toiminnot
-1,5 0,0 -18,5 0,3 -6,6
Katsauskauden voitto/tappio,
milj. e, konserni
0,3 2,3 -15,2 -0,7 -11,9
Tulos/osake, e, jatkuvat toiminnot 0,01 0,01 0,01 0,00 -0,02
Tulos/osake, e, lopetetut toiminnot -0,01 0,00 -0,08 0,00 -0,03
Tulos/osake, e, konserni 0,00 0,01 -0,06 0,00 -0,05
Liiketoiminnan rahavirta/osake, e * 0,02 0,03 0,02 0,05 0,10
Sijoitetun pääoman tuotto
(ROI), % *
-5,8 3,1 -5,8 3,1 0,4
Velkaantumisaste (Gearing), % * 112,5 99,4 112,5 99,4 101,0


* Lopetetut toiminnot mukaan lukien.

Kaikki tämän osavuosikatsauksen luvut koskevat konsernin jatkuvia toimintoja, ellei toisin mainita. Kaikki vertailuluvut viittaavat vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita. IFRS 5:n mukaisesti vertailukausien taseiden tietoja ei ole oikaistu, joten ne sisältävät sekä kohdistamattomat että lopetettujen toimintojen erät.

Avainasiat heinä - syyskuussa 2013:

- Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto laski 2 % 108,6 (110,5) miljoonaan euroon.
- Jatkuvien liiketoimintojen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 15 % 5,3 (6,7) miljoonaan euroon.
- Codi Wipes -liiketoimintayksikön myynti toteutui 15.7.2013. Codi Wipes raportoidaan tässä osavuosikatsauksessa lopetettuna toimintona.
- Suominen päätti uudistaa konsernirakenteensa, organisaationsa ja johtamisjärjestelmänsä 1.1.2014 alkaen.
- Suominen toistaa 17.7.2013 antamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa koko vuoden 2013 jatkuvien toimintojen liikevaihdon olevan edellisen vuoden tasolla tai hieman korkeampi ja liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä olevan parempi kuin vuonna 2012. Vuonna 2012 jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto oli 410,4 miljoonaa euroa ja konsernin vuoden 2012 tilinpäätöksessä raportoitu liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 13,7 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Nina Kopola kommentoi Suomisen kolmatta vuosineljännestä:

”Euroopassa kuluttajien luottamus omaan talouteensa vahvistui kuluttajaluottamusindeksin mukaan edelleen vuoden kolmannella neljänneksellä. Yhdysvalloissa kuluttajaluottamusindeksin ensimmäisen vuosipuoliskon jatkunut nousu tasaantui ja indeksi kääntyi lievään laskuun neljänneksen lopulla.

Vaikka sekä liikevaihto että liikevoitto jäivät kolmannella vuosineljänneksellä vertailukauden vahvasta tasosta, Suomisen liiketoiminnan kehitys on ollut koko kulunutta tilivuotta kokonaisuutena tarkasteltaessa myönteistä ja suunnitelmiemme mukaista.

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli kolmannella neljänneksellä 108,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 5,3 miljoonaa euroa. Pyyhintä-segmentin jatkuvien toimintojen liikevaihto laski 4 % vertailukauden vahvasta tasosta ja oli 93,5 miljoonaa euroa (97,9). Segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 3,7 miljoonaa euroa (8,1), mikä vastasi 4,0 % liikevaihdosta. Kolmannelle vuosineljännekselle ajoittuneet poikkeukselliset, asiakastoimituksiin liittyneistä ongelmista johtuneet kulut sekä konserniveloitusten tarkistukset heikensivät Pyyhintä-segmentin liikevoittoa. Vertailukauden liikevoittoa kasvatti poikkeuksellisen suotuisa myynnin tuotejakauma.

Joustopakkaukset-segmentin liikevaihto kasvoi kireässä kilpailutilanteessa 19 % ja oli 15,1 miljoonaa euroa. Joustopakkausten liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä heikkeni kuitenkin vertailukaudesta, ja jäi edelleen tappiolle. Selvitämme mahdollisuuksia tehostaa käynnissä olevaa Joustopakkaukset-segmentin liiketoiminnan tervehdyttämisohjelmaa.

Jatkoimme määrätietoista työtämme In the Lead -strategiamme toteuttamiseksi. Codi Wipes -liiketoimintayksikön myynti saatiin päätökseen heinäkuussa. Yrityskauppa selkiytti asemaamme johtavana kuitukangasvalmistajana pyyhintätuotteiden arvoketjussa ja voimme strategiamme mukaisesti keskittyä nyt entistäkin intensiivisemmin tämän aseman vahvistamiseen.

Luomme uusia edellytyksiä strategiamme aiempaa nopeammalle toteuttamiselle uudistamalla konsernirakenteemme, organisaatiomme, johtamisjärjestelmämme ja toimintamallimme 1.1.2014 alkaen. Uudistusten myötä Suomisesta tulee aiempaa keskittyneempi ja ketterämpi yhtiö. Kykymme luoda uutta liiketoimintaa ja kehittää korkeamman lisäarvon tuotteita vahvistuu. Näin vauhditamme sekä omaa että asiakkaidemme liiketoimintaa ja voimme parantaa Suomisen kannattavuutta.

Suomisen nykyinen Kuitukankaat-liiketoimintayksikkö jakautuu 1.1.2014 kahteen uuteen liiketoiminta-alueeseen. Convenience-liiketoiminta-alue keskittyy palvelemaan pyyhintätuotteita sekä matkailu- ja catering-alueiden tuotteita valmistavia asiakkaita. Care-liiketoiminta-alue palvelee terveydenhuollon tuotteita sekä hygieniatuotteita valmistavia asiakkaita. Myös Joustopakkaukset-liiketoiminnan strategiaa on terävöitetty ja toimintoja organisoitu uudelleen asiakaspalvelun parantamiseksi ja tehostamiseksi. Joustopakkaukset keskittyy jatkossa neljään liiketoimintaan: leipäpakkauksiin, pehmopapereiden kääreisiin, kaupan kasseihin sekä erikoistuotteisiin.

Aiemmin tänä vuonna käynnistetyt kuitukangasliiketoiminnan strategiset kehitysohjelmat jatkuivat kolmannella vuosineljänneksellä suunnitelmien mukaan. Ohjelmien tavoitteina on yhdenmukaistaa ja tehostaa toimitusketjumme prosesseja sekä parantaa tuotekehitystä edelleen.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS (JATKUVAT TOIMINNOT)

Heinä-syyskuu 2013


Suomisen jatkuvien toimintojen liikevaihto vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä laski vertailukaudesta 2 % ja oli 108,6 miljoonaa euroa (110,5). Jatkuvien toimintojen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 5,3 miljoonaa euroa (6,7) ja niiden jälkeen 5,3 miljoonaa euroa (6,2). Katsauskaudella ei raportoitu kertaluonteisia eriä. Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja oli 3,6 miljoonaa euroa (3,3) ja verojen jälkeen 1,7 miljoonaa euroa (2,3).

Kuitukankaiden kysyntä jatkui hyvänä Pohjois-Amerikan markkinoilla. Euroopassa kireänä jatkunut kilpailutilanne aiheutti paineita tuotteiden hinnoitteluun. Joustopakkaukset-segmentin liikevaihto kasvoi vertailukaudesta lähes viidenneksellä erittäin kireässä kilpailutilanteessa. Segmentin liikevoitto jäi edelleen tappiolliseksi.

Liiketoiminnan rahavirta normalisoitui ja oli heinä-syyskuussa 4,3 miljoonaa euroa (7,8).  

Tammi-syyskuu 2013

Suomisen jatkuvien toimintojen liikevaihto tammi-syyskuussa 2013 kasvoi vertailukaudesta 5 % ja oli 328,0 miljoonaa euroa (312,2). Jatkuvien toimintojen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 14,6 miljoonaa euroa (11,3) ja niiden jälkeen 14,6 miljoonaa euroa (8,6). Katsauskaudella ei raportoitu kertaluonteisia eriä. Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja oli 8,8 miljoonaa euroa (0,5) ja verojen jälkeen 3,4 miljoonaa euroa (-1,0).


Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-syyskuussa 5,0 (13,2) miljoonaa euroa. Vuoden alusta käyttöpääomaa on sitoutunut 7,1 miljoonaa euroa (3,2). Käyttöpääomaa on sitoutunut vertailukautta enemmän myynnin kasvun vuoksi. Investoinnit pidettiin alhaisella tasolla.

CODI WIPES -LIIKETOIMINTAYKSIKÖN MYYNTI JA RAPORTOINTI LOPETETTUNA TOIMINTONA

Suominen sopi kesäkuussa 2013 kosteuspyyhkeiden valmistukseen keskittyneen Codi Wipes -liiketoimintayksikkönsä myynnistä sijoitusyhtiö Value Enhancement Partnersille. Yrityskauppa toteutui 15.7.2013. Yritysmyynnin vuoksi Codi Wipes -liiketoimintayksikkö on raportoitu tammi-kesäkuun 2013 osavuosikatsauksesta alkaen lopetettuna toimintona. Aikaisemmissa taloudellisissa raporteissa Codi Wipes käsiteltiin osana Pyyhintä-segmenttiä.

Lopetettujen toimintojen tulokseen kirjattiin yrityskaupan vuoksi toisella neljänneksellä 16,8 miljoonan euron kertaluonteinen tappio ja kolmannella vuosineljänneksellä 1,5 miljoonan euron kertaluonteinen tappio. Lopetettujen toimintojen tulos verojen jälkeen oli heinä-syyskuussa -1,5 miljoonaa euroa (-0,0) ja tammi-syyskuussa -18,5 miljoonaa euroa (0,3).

KONSERNIN TULOS (MUKAAN LUKIEN LOPETETUT TOIMINNOT)

Konsernin heinä-syyskuun tulos lopetetut toiminnot mukaan lukien oli 0,3 miljoonaa euroa (2,3).

Konsernin tammi-syyskuun tulos lopetetut toiminnot mukaan lukien oli -15,2 miljoonaa euroa (-0,7).

HOME AND PERSONAL -YRITYSKAUPAN LOPPUUN SAATTAMINEN

Ahlstromilta loppuvuodesta 2011 hankittuun Home and Personal -liiketoimintaan kuuluvan Brasilian yksikön kaupan toteuttaminen on viivästynyt. Suominen ja Ahlstrom selvittävät edelleen yhdessä edellytyksiä ja vaihtoehtoja kaupan toteuttamiselle.

RAHOITUS

Konsernin korolliset nettovelat olivat katsauskauden lopussa 89,8 miljoonaa euroa (107,5). Suomisen rahoitussopimusten mukaan vuoden 2013 kolmannen neljänneksen lopussa nettovelat eivät saaneet ylittää 4,1 kertaa käyttökatteen määrää ja yhtiön velkaantumisasteen tuli olla alle 135 %. Katsauskauden lopussa 30.9.2013 nettovelkojen ja käyttökatteen suhde oli 2,6 ja velkaantumisaste 112,5 %.

Nettorahoituskulut olivat tammi-syyskuussa 5,8 miljoonaa euroa (8,1) eli 1,8 % (2,6 %) liikevaihdosta. Käyttöpääomaa sitoutui 7,1 miljoonaa euroa (3,2). Pankille myytyjen myyntisaatavien saldo oli 8,8 miljoonaa euroa (16,0). Omavaraisuusaste oli 33,1 % (35,8 %). Liiketoiminnan rahavirta oli 5,0 miljoonaa euroa (13,2) ja osaketta kohti 0,02 euroa (0,05).

INVESTOINNIT

Yhtiön jatkuvien toimintojen bruttoinvestoinnit olivat tammi-syyskuussa 2,4 miljoonaa euroa (1,6). Suunnitelman mukaiset poistot olivat 12,5 miljoonaa euroa (13,2). Investoinneista Pyyhintä-segmentin osuus oli 0,7 miljoonaa euroa (0,8), Joustopakkausten 1,0 miljoonaa euroa (0,2) ja emoyhtiön 0,7 miljoonaa euroa (0,6). Pyyhintä-segmentissä investoinnit olivat ylläpitoinvestointeja. Lopetettujen toimintojen eli Codi Wipes -liiketoimintayksikön investoinnit olivat 0,2 miljoonaa euroa (0,3), ja ne olivat kaikki ylläpitoinvestointeja.

SEGMENTTIEN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Pyyhintä-segmentti (jatkuvat liiketoiminnot)

Suomisen Pyyhintä-segmentissä raportoidaan yksi liiketoimintayksikkö, Kuitukankaat. Liiketoimintayksikkö valmistaa rullatavarana kuitukankaita erilaisiin pyyhkimistuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Tammi-maaliskuun 2013 osavuosikatsauksessa ja sitä aiemmissa taloudellisissa raporteissa Pyyhintä-segmentissä käsiteltiin myös kosteuspyyhkeitä valmistava Codi Wipes -liiketoimintayksikkö.

Heinä-syyskuu 2013

Pyyhintä-segmentin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto laski heinä-syyskuussa 4 % ja oli 93,5 miljoonaa euroa (97,9). Segmentin osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 86 %. Segmentin jatkuvien toimintojen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 3,7 (8,1) ja niiden jälkeen 3,7 miljoonaa euroa (7,7). Katsauskaudella ei raportoitu kertaluonteisia eriä. Heinä-syyskuun 2012 keskimääräisen USD-kurssin mukaan laskettuna segmentin jatkuvien toimintojen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä olisi ollut 4,0 (8,1) ja niiden jälkeen 4,0 miljoonaa euroa (7,7).

Kuitukankaiden kysyntä jatkui hyvänä Pohjois-Amerikan markkinoilla. Euroopassa kireänä jatkunut kilpailutilanne aiheutti paineita tuotteiden hinnoitteluun. Kolmannelle vuosineljännekselle ajoittuneet poikkeukselliset, asiakastoimituksiin liittyneistä ongelmista johtuneet kulut sekä konserniveloitusten tarkistukset heikensivät Pyyhintä-segmentin liikevoittoa. Vertailukauden liikevoittoa kasvatti poikkeuksellisen suotuisa toteutunut myynnin tuotejakauma.

Suominen käynnisti katsauskauden lopulla investointihankkeen korkeamman lisäarvon kuitukangasmateriaalien tuotantokapasiteetin laajentamiseksi Windsor Locksin tehtaalla Yhdysvalloissa. Investoinnin kokonaisarvo on noin 2,5 miljoonaa euroa ja se lisää Suomisen tuotantokapasiteettia erityisesti wc:stä huuhdeltavien tuotteiden kasvavassa tuotesegmentissä. Investoinnista päätettiin ja tiedotettiin kesäkuussa 2013.

Tammi-syyskuu 2013

Pyyhintä -segmentin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 4 % ja oli 283,9 miljoonaa euroa (273,0). Tärkeimmät käyttökohteet jakautuivat lasten pyyhintätuotteisiin (41 % myynnistä), henkilökohtaisen hygienian pyyhkeisiin (22 %), kotitalouspyyhkeisiin (18 %) sekä teollisuuspyyhkeisiin (12 %). Lastenhoidon pyyhintätuotteiden osuus pieneni, mutta erityisesti henkilökohtaisen hygienian tuotteet kasvattivat osuuttaan vertailukaudesta. Segmentin jatkuvien toimintojen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 13,9 (15,3) ja niiden jälkeen 13,9 miljoonaa euroa (12,1). Katsauskaudella ei raportoitu kertaluonteisia eriä.

Joustopakkaukset-segmentti

Suomisen Joustopakkaukset-raportointisegmentti valmistaa muovikalvosta painettuja kuluttajapakkausten materiaaleja teollisuudelle ja kaupalle sekä turva- ja systeemipakkauksia esimerkiksi turva-alan yrityksille ja paperitukkureille.

Heinä-syyskuu 2013

Joustopakkausten heinä-syyskuun 2013 liikevaihto kasvoi 19 % vertailukaudesta ja oli 15,1 miljoonaa euroa (12,7). Segmentin osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 14 %. Kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli -0,9 miljoonaa euroa (-0,6) ja niiden jälkeen -0,9 miljoonaa euroa (-0,6). Katsauskaudella ei raportoitu kertaluonteisia eriä.

Joustopakkaukset kasvatti liikevaihtoaan vertailukaudesta lähes viidenneksellä kireässä kilpailutilanteessa. Segmentin liikevoitto jäi kuitenkin edelleen tappiolliseksi. Selvitämme mahdollisuuksia tehostaa segmentin käynnissä olevaa liiketoiminnan tervehdyttämisohjelmaa.

Tammi-syyskuu 2013

Joustopakkausten tammi-syyskuun 2013 liikevaihto oli 44,1 miljoonaa euroa (39,3), ja se kasvoi 12 % vertailukaudesta. Hygienia- ja elintarvikepakkausten osuus liikevaihdosta nousi 73 %:iin. Kaupan pakkausten sekä turva- ja systeemipakkausten osuus laski vertailukaudesta. Segmentin kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli -1,5 miljoonaa euroa (-2,0) ja niiden jälkeen -1,5 miljoonaa euroa (-1,5). Katsauskaudella ei raportoitu kertaluonteisia eriä.

YHTIÖOIKEUDELLISET JA OSAKETIEDOT

Osakepääoma


Kaupparekisteriin merkittyjen Suomisen osakkeiden määrä on 247 934 122 kpl, ja osakepääomaa on 11 860 056,00 euroa.

Yhtiökokous

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2013. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2012 ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2012 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi (5) ja seuraavaksi toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen valittiin uudelleen Risto Anttonen, Jorma Eloranta, Suvi Hintsanen, Hannu Kasurinen ja Heikki Mairinoja. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jorma Elorannan ja varapuheenjohtajakseen Risto Anttosen.

Suominen Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Lassila.


Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 1 §:ää siten, että yhtiön kotipaikka on Helsinki. Lisäksi yhtiökokous päätti poistaa yhtiöjärjestyksen 10 §:stä yhtiökokouksen pitopaikkaa koskevan 2. virkkeen.

Yhtiökokous päätti perustaa pysyväluonteisen nimitystoimikunnan. Nimitystoimikuntaan valitaan kolme suurinta osakkeenomistajaa tai osakkeenomistajan edustajaa ja toimikuntaan kuuluu lisäksi Suominen Oyj:n hallituksen puheenjohtaja.


Yhtiökokous valtuutti Suominen Oyj:n hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien perustaminen

Suominen Oyj:n hallitus päätti huhtikuussa 2013 perustaa tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan.

Tarkastusvaliokunnan ensisijaiset tehtävät liittyvät yhtiön hyvän hallinnoinnin varmistamiseen sekä kirjanpidon ja taloudellisen raportoinnin, sisäisten valvontajärjestelmien ja ulkoisen tilintarkastajan toiminnan valvonnan varmistamiseen. Tarkastusvaliokunta valmistelee vastuualueelleen kuuluvia asioita hallitukselle, mutta sillä ei ole itsenäistä päätösvaltaa, ellei hallitus erikseen tietyn asian osalta niin päätä. Suominen Oyj:n hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Hannu Kasurisen ja jäseniksi Suvi Hintsasen ja Heikki Mairinojan. Jatkossa valiokunnan puheenjohtaja ja jäsenet valitaan vuosittain hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Valiokuntaan valitaan vähintään kolme jäsentä. Tarkastusvaliokunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikki tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Suominen Oyj:n hallituksen palkitsemisvaliokunta valmistelee yhtiön toimitusjohtajan ja konsernin muun ylimmän johdon palkitsemis- ja nimitysasiat sekä yhtiön henkilöstön palkitsemiseen liittyvät periaatteet ja käytännöt. Palkitsemisvaliokunta valmistelee vastuualueelleen kuuluvia asioita hallitukselle, mutta sillä ei ole itsenäistä päätösvaltaa ellei hallitus erikseen yksittäisen asian osalta niin päätä. Suominen Oyj:n hallitus valitsi keskuudestaan palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Jorma Elorannan ja jäseneksi Risto Anttosen. Jatkossa valiokunnan puheenjohtaja ja jäsenet valitaan vuosittain hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Valiokunnan jäsenten vähimmäismäärä on kaksi, mikä poikkeaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksesta 22, jonka mukaan hallituksen valiokunnissa on vähintään kolme jäsentä. Suominen Oyj:n hallitus toteaa, että ottaen huomioon hallituksen jäsenmäärä sekä yhtiön toiminnan laajuus ja luonne, kykenee palkitsemisvaliokunta kaksijäsenisenäkin käsittelemään asioita tehokkaasti. Palkitsemisvaliokunnan jäsenistä enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Toimitusjohtaja tai yhtiön tai konsernin muuhun johtoon kuuluva henkilö ei saa olla palkitsemisvaliokunnan jäsen. Palkitsemisvaliokunnan molemmat jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia eikä kumpikaan jäsen ole konsernin johtoon kuuluva.

Vaihto ja kurssi

Suominen Oyj:n osakkeiden vaihto NASDAQ OMX Helsingissä 1.1.2013 – 30.9.2013 oli 7 920 048 osaketta eli 3,2 % kaikkien osakkeiden määrästä. Kaupantekokurssi vaihteli 0,34 ja 0,61 euron välillä. Katsauskauden viimeinen kaupantekokurssi oli 0,51 euroa.

Yhtiön osakekannan markkina-arvo 30.9.2013 oli 125 464 975 euroa.


Omat osakkeet

Suominen Oyj:n hallussa oli 1.1.2013 60 298 osaketta. Yhtiö toteutti elokuussa 2 000 000 uuden osakkeen maksuttoman osakeannin yhtiölle itselleen, minkä jälkeen Suominen Oyj:n hallussa oli 2 060 298 omaa osaketta. Suominen Oyj luovutti hallituksen jäsenien vuosipalkkion osakkeina maksettavan osuuden, yhteensä 135 931 osaketta, 11.9.2013. Suominen Oyj:n hallussa oli 30.9.2013 yhteensä 1 924 367 omaa osaketta, joiden osuus osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä oli 0,8 %.

Optio-ohjelmat

Suomisen 2009B-optioita on optio-oikeuksien haltijoilla 100 000 kappaletta. Vuoden alusta alkaen 2009B-optioita on palautunut yhtiölle 100 000 kappaletta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2009B on 2.5.2012 - 30.10.2013 merkintähinnan ollessa 0,96 euroa.

Kun yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakkeiden määrä on 247 934 122 kappaletta, voi se voimassa olevien optio-oikeuksien myötä nousta enimmillään 248 034 122 kappaleeseen.

Osakepalkkio-ohjelma

Suominen Oyj:n osakepohjaisen kannustinjärjestelmän kohderyhmään kuului 30.9.2013 yhdeksän henkilöä. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 5 050 000 Suomisen osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden pitkäjänteiseen omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Osakepalkkiojärjestelmässä on yksi ansaintajakso, kalenterivuodet 2012 - 2014. Ansaintajakson mahdollinen palkkio perustuu Suominen-konsernin kumulatiiviseen käyttökatteeseen (EBITDA) ja kumulatiiviseen kassavirtaan, ja se maksetaan vuonna 2015 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana.


Hallituksen valtuudet

Suominen Oyj:n hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen valtuutus enintään 3 miljoonan yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka. Hallituksella on myös valtuutus päättää uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta. Uusia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 50 miljoonaa kappaletta. Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 10 miljoonaa kappaletta, joka määrä sisältyy aiemmin mainittuun enimmäismäärään (50 miljoonaa). Valtuutus on voimassa 30.6.2016 saakka.

Suominen Oyj:n hallitus on varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla päättänyt osakeyhtiölain 9. luvun 20 §:n mukaisesta 2 000 000 uuden osakkeen maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 15.8.2013, ja ne otettiin 16.8.2013 julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla. Yhtiö toteutti osakeannin itselleen, jotta sillä on hallussaan omia osakkeita käytettäväksi hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi sekä yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän puitteissa mahdollisesti annettavien osakepalkkioiden suorittamiseksi. Yhtiön nykyisen, vuodet 2012 – 2014 kattavan osakepohjaisen kannustinjärjestelmän puitteissa mahdollisesti annettavat osakepalkkiot suoritetaan vuonna 2015.

Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus

Suominen Oyj:n 26.3.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuodelta 2013 seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtaja 50 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtaja 37 500 euroa sekä hallituksen jäsen 28 000 euroa; ja että 40 % vuosipalkkiosta suoritetaan Suominen Oyj:n osakkeina.

Yllä mainituista palkkioista osakkeina maksettava osuus luovutettiin 11.9.2013, antamalla vastikkeetta Suominen Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla. Luovutettavat osakkeet ovat samaa lajia kuin yhtiön muut osakkeet. Palkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritettiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: Osakkeen arvona on käytetty osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia yllä mainittua luovutuspäivää edeltävänä kaupankäyntipäivänä. Hallituksen jäsenille vuodelta 2013 osakkeina suoritettavan palkkio-osuuden määrä oli yllä mainitun perusteella yhteensä 135 931 osaketta.

MUUTOKSET KONSERNIJOHDOSSA

Suomisen 30.9.2013 julkistamat muutokset konsernirakenteessa vaikuttavat myös konsernin johtamisjärjestelmään ja johtoryhmän kokoonpanoon. Suomisen toimitusjohtajan tukena työskentelevään johtoryhmään kuuluvat 1.1.2014 alkaen seuraavat henkilöt:

Nina Kopola, toimitusjohtaja; johtaja, Care (vt.); johtoryhmän puheenjohtaja
Tapio Engström, talousjohtaja
Timo Hiekkaranta, johtaja, Convenience; uusi jäsen
Olli E. Juvonen, johtaja, Joustopakkaukset
Larry Kinn*, johtaja, Tuotantolaitokset, Pohjois-Amerikka; uusi jäsen
Mimoun Saim*, johtaja, Tuotantolaitokset, Eurooppa ja Hankinnat (vt.); uusi jäsen
Hannu Sivula, henkilöstöjohtaja

Suominen perustaa lisäksi laajennetun johtoryhmän, joka aloittaa toimintansa 1.1.2014. Laajennettu johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa strategisten ohjelmien toteuttamisessa sekä konsernitoimintoihin liittyvän asiantuntijuuden kehittämisessä. Edellä mainittujen konsernin johtoryhmän jäsenten lisäksi laajennettuun johtoryhmään kuuluvat: Anu Heinonen, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja; Margareta Huldén*, tutkimus- ja kehitysjohtaja; Roberto Pedoja*, teknologiajohtaja; Timo Rautakorpi, tietohallintojohtaja sekä Saara Söderberg*, markkinointi- ja tuotehallintajohtaja.

Laajennetun johtoryhmän jäsenet raportoivat Suominen Oyj:n toimitusjohtaja Nina Kopolalle. Asteriskilla (*) merkittyjen henkilöiden tehtävät keskittyvät Convenience- ja Care-liiketoiminta-alueisiin.

Suomisen Kuitukankaat-yksikön johtaja Jean-Marie Becker ei jatka Suominen-konsernin johtoryhmän jäsenenä 1.1.2014 jälkeen.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Suominen ja Ahlstrom selvittävät edelleen yhdessä edellytyksiä ja vaihtoehtoja Ahlstromin Home and Personal -liiketoimintakaupan toteuttamiselle myös Brasilian yksikön osalta. Ratkaisu edellyttää, että sopijapuolet pääsevät siirron ehdoista sopimukseen ja että rahoittajat hyväksyvät hankinnan ja sen rahoitusratkaisut. Hankinnan viivästyminen tai peruuntuminen ei aiheuta Suomiselle tappiota.

Arvio Suomisen liikevaihdon kehityksestä perustuu osaksi asiakkaiden yhtiölle antamiin ennusteisiin ja toimitussuunnitelmiin. Ennusteiden ja suunnitelmien muutokset markkinatilanteen muutosten tai asiakkaiden varastomuutosten johdosta voivat muuttaa liikevaihtoa ennustetusta. Taloudellisen epävarmuuden jatkumisesta ja kuluttajien varovaisesta ostokäyttäytymisestä johtuen ennusteisiin sisältyy epävarmuutta.

Suomisen asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää asiakaskohtaista riskiä. Suurimpien asiakkaiden kohdalla pyritään pitkäaikaisiin sopimuksiin. Käytännössä asiakassuhteet ovat voimassa useiden vuosien ajan.

Suomisen liiketoiminnan positiivisesti jatkunut kehitys USA:ssa nostaa Yhdysvaltain dollariin liittyvän valuuttariskin painoarvoa konsernin kokonaisvaluuttariskipositiossa. Suominen suojaa tätä valuuttapositiota suojauspolitiikkansa mukaisesti.

Suominen ostaa merkittäviä määriä öljypohjaisia ja puupitoisia raaka-aineita vuosittain. Raaka-aineet ovat toiminnassa suurin kustannuserä. Raaka-aineiden nopeat hinnanvaihtelut maailmanmarkkinoilla vaikuttavat Suomisen kannattavuuteen. Suomisen pääraaka-aineiden pitkälliset toimituskatkokset voisivat aiheuttaa tuotannon keskeytyksiä ja vaikuttaisivat näin häiritsevästi yhtiön liiketoimintaan. Suomisella on useampia suuria kansainvälisiä raaka-ainetoimittajia, minkä vuoksi merkittävät toimituskatkokset ovat epätodennäköisiä.

Suomisella on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Useissa tuoteryhmissä on tällä hetkellä ylitarjontaa erityisesti Euroopassa. Mikäli Suominen ei pysty kilpailemaan houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se voi menettää markkinaosuuttaan. Kilpailu voi johtaa lisääntyneeseen hintapaineeseen, joka kohdistuu yhtiön tuotteisiin.

Konsernin vahinkoriskit vakuutetaan siten, että toiminnan jatkuvuus on turvattu. Suomisella on voimassa asianmukaiset vahinko- ja keskeytysvakuutukset, joiden perusteella arvioidaan, että vahingot voidaan korvata ja keskeytymisestä aiheutuva taloudellinen haitta kattaa.

Suomisen luottosopimuksissa on ehtoja, jotka yhtiön tulee täyttää. Vuoden 2013 lopussa nettovelat eivät saa ylittää 3,6 kertaa käyttökatteen määrää ja yhtiön velkaantumisasteen (gearing) tulee olla alle 125 %. Tässä osavuosikatsauksessa tunnusluvut ovat 2,6 ja 112,5 %.

Suomisen liikearvon herkkyyttä liiketoimintaedellytysten muutoksille on kuvattu tilinpäätöksen 2012 liitetiedoissa. Toteutuneet rahavirrat voivat poiketa arvioiduista diskontatuista tulevista rahavirroista, koska yhtiön omaisuuserien pitkä taloudellinen käyttöaika, tuotteiden ennustettujen myyntihintojen, tuotantokustannusten sekä laskelmissa käytetyn diskonttauskoron muutokset voivat johtaa arvonalennuskulujen kirjaamiseen. Käyttöarvojen avulla tehty käyttöomaisuuserien, liiketoimintojen tai niiden osien arvostus ei myöskään välttämättä kuvaa hintaa, jonka ulkopuolinen ostaja olisi niistä valmis maksamaan.

Liiketoiminnan yleiset riskit on kuvattu hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2012.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomisen valmistamia tuotteita käytetään kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten kosteuspyyhkeissä ja muovipakkauksissa. Yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Suomisen päämarkkina-alueet ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka.

Euroopassa kuluttajien luottamus omaan talouteensa vahvistui kuluttajaluottamusindeksin mukaan edelleen vuoden kolmannella neljänneksellä. Yhdysvalloissa kuluttajaluottamusindeksi taittui ensimmäisen vuosipuoliskon nousun jälkeen lievään laskuun. Erityisesti Euroopassa yleisen taloudellisen tilanteen kehitysnäkymät ovat kuitenkin edelleen epävarmat.

Suominen arvioi tuotteidensa kysynnän kehitystä yleisen markkinatilanteen ja erityisesti asiakkaiden kanssa tehtyjen puitesopimusten perusteella. Suominen arvioi tuotteidensa kysynnän pysyvän vuonna 2013 vuoden 2012 tasolla.

NÄKYMÄT VUODELLE 2013

Suominen toistaa 17.7.2013 antamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa koko vuoden 2013 jatkuvien toimintojen liikevaihdon olevan edellisen vuoden tasolla tai hieman korkeampi ja liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä olevan parempi kuin vuonna 2012. Vuonna 2012 jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto oli 410,4 miljoonaa euroa ja konsernin vuoden 2012 tilinpäätöksessä raportoitu liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 13,7 miljoonaa euroa.

SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–30.9.2013

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -säännösten mukaisesti. Osavuosikatsauksessa käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin tilinpäätöksessä vuodelta 2012 ja tätä osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2012 tilinpäätöksen kanssa. Julkaistujen tilinpäätösstandardien muutokset ja tulkinnat sekä uudet tilinpäätösstandardit, jotka tulivat voimaan 1.1.2013, on esitetty vuoden 2012 tilinpäätöksessä.

Osavuosikatsauksen laskelmat on laadittu noudattaen IAS 1 -standardia ’Tilinpäätöksen esittämisestä’. Tämän standardin tarkoituksena on parantaa tilinpäätöksen käyttäjien mahdollisuuksia analysoida ja vertailla tilinpäätöslaskelmissa annettavia tietoja muun muassa erottamalla yrityksen omassa pääomassa tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät liiketoimiin yrityksen omistajien kanssa muista oman pääoman muutoksista. Omistajiin liittymättömät muutokset esitetään laajassa tuloslaskelmassa.

1.1.2013 voimaan tulleen IAS 19 Työsuhde-etuudet standardin muutosten mukaisesti vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden rajamäärää ei sovelleta ja muutokset vakuutusmatemaattisissa voitoissa ja tappioissa kirjataan muun laajan tuloksen eriin. Nettokorkomeno määritetään kertomalla nettovelka (tai saaminen) diskonttauskorolla ja omaisuuden todellisen tuoton ja diskonttauskorolla lasketun tuoton erotus kirjataan muun laajan tuloksen eriin. Aiemmin kirjaamattomat vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan myös muihin laajan tuloksen eriin. Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet käsitellään samankaltaisesti, vaikka muutokset kirjatuissa erissä otetaan huomioon tulosvaikutteisesti. Irtisanomisen yhteydessä suoritettavien etuuksien käsittely, erityisesti ajankohta, jolloin yhteisö kirjaa vastuun irtisanomisen yhteydessä suoritettavista etuuksista on myös tarkemmin määritelty.

IAS 19 standardilla ei konsernin arvion mukaan ole merkittävää vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen tulevaisuudessa. Standardi edellyttää kuitenkin takautuvaa soveltamista esitettävien vertailuvuosien tilinpäätöksien luvuissa. Tältä osin konsernin etuuspohjaisten eläkkeiden nettovelka sekä laaja tuloslaskelma vertailuvuodelta 2012 on vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden rajamäärään poistamisen myötä muutettu vastaamaan takautuvaa soveltamista. Konsernin eläkevastuut kasvoivat IAS 19 standardimuutoksen johdosta tilinpäätöksestä 31.12.2012 845 tuhannesta eurosta 1 092 tuhanteen euroon ja vertailutiedon 2012 muiden laajan tuloslaskelman erissä on esitetty vertailukaudelle kohdistuvat vakuutusmatemaattiset tappiot 247 tuhatta euroa.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.


 

 

TASE    1 000 e 30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012
       
Varat      
       
Pitkäaikaiset varat      
Liikearvo 15 496 34 298 26 715
Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 11 486 12 717 12 529
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 101 355 124 959 118 019
Myytävissä olevat sijoitukset 25 19 19
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 450 456 466
Muut pitkäaikaiset saamiset 511    
Laskennalliset verosaamiset 6 105 3 941 6 067
Pitkäaikaiset varat yhteensä 135 428 176 390 163 816
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 34 691 40 343 42 431
Myyntisaamiset 52 973 54 836 45 328
Muut lyhytaikaiset saamiset 7 373 10 284 11 772
Verosaamiset 1 260 4 023 1 293
Rahavarat 9 504 16 382 14 301
Lyhytaikaiset varat yhteensä 105 801 125 868 115 125
       
Varat yhteensä 241 229 302 258 278 940
       
Oma pääoma ja velat      
       
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
Osakepääoma 11 860 11 860 11 860
Ylikurssirahasto 24 681 24 681 24 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 97 054 97 054 97 054
Arvonmuutos- ja muut rahastot -837 -1 066 -1 253
Muuntoerot -1 958 -34 -549
Muu oma pääoma * -51 048 -24 365 -35 782
Oma pääoma yhteensä 79 752 108 130 96 011
       
Velat      
Pitkäaikaiset velat      
Laskennalliset verovelat 5 471 1 558 5 653
Varaukset 605 280 280
Muut pitkäaikaiset velat * 1 197 1 375 1 282
Korolliset velat 75 264 101 712 90 027
Pitkäaikaiset velat yhteensä 82 537 104 925 97 242
       
Lyhytaikaiset velat      
Korolliset velat 24 071 21 273 20 571
Pääomalainat   920 920
Verovelat 1 500 4 975 737
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 53 369 62 035 63 460
Lyhytaikaiset velat yhteensä 78 940 89 203 85 688
       
Velat yhteensä 161 477 194 128 182 930
       
Oma pääoma ja velat yhteensä 241 229 302 258 278 940
       

* Vertailutietoja muutettu

TULOSLASKELMA

 

 

1 000 e 7-9/2013 7-9/2012 1-9/2013 1-9/2012 1-12/2012
           
Liikevaihto 108 603 110 549 327 964 312 237 410 358
Hankinnan ja valmistuksen kulut -98 087 -98 568 -295 057 -285 034 -376 269
Bruttokate 10 516 11 981 32 907 27 203 34 088
Liiketoiminnan muut tuotot 366 1 648 1 374 6 144 6 838
Myynnin ja markkinoinnin kulut -1 755 -1 633 -5 348 -4 979 -6 878
Tutkimus ja kehitys -751 -679 -2 486 -1 868 -3 593
Hallinnon kulut -2 915 -4 633 -11 163 -14 951 -16 945
Liiketoiminnan muut kulut -151 -19 -701 -259 -568
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 5 308 6 665 14 580 11 290 12 942
Kertaluonteiset erät   -445   -2 661 -5 499
Liikevoitto/tappio 5 308 6 220 14 580 8 629 7 443
Rahoitustuotot ja -kulut -1 689 -2 928 -5 812 -8 106  -10 474
Voitto ennen veroja 3 618 3 292 8 768 523 -3 031
Tuloverot -1 871 -1 026 -5 416 -1 514 -2 200
Katsauskauden voitto/tappio, jatkuvat toiminnot 1 747 2 266 3 352 -991 -5 231
           
Lopetetut toiminnot          
Tilikauden voitto/tappio -28 -12 -339 309 637
Arvonalentumiset ja myyntikulut -1 436   -18 196   -7 278
Katsauskauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista -1 464 -12 -18 535 309 -6 641
           
Katsauskauden voitto/tappio 283 2 254 -15 183 -682 -11 872
           
Osakekohtainen tulos, e          
Jatkuvista toiminnoista 0,01 0,01 0,01 0,00 -0,02
Lopetetuista toiminnoista -0,01 0,00 -0,08 0,00 -0,03
Konserni 0,00 0,01 -0,06 0,00 -0,05

 

LAAJA TULOSLASKELMA

 

 

1 000 e 7-9/2013 7-9/2012 1-9/2013 1-9/2012 1-12/2012
           
Katsauskauden voitto/tappio 283 2 254 -15 183 -682 -11 872
           
Muut laajan tuloksen erät:

 
         
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
           
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä -1 423 -374 -1 592 36 -438
Rahavirran suojausten käypien arvojen muutokset -140 -807 551 -760 -1 007
Muut siirrot 191 -21 -137 48 -6
Yhteensä -1 373 -1 202 -1 178 -676 -1 451
           
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:
Vakuutusmatemaattiset
voitot ja tappiot *
61   61   -247
Yhteensä 61   61   -247
           
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 171 -152 107 744 765
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -1 141 -1 354 -1 010 68 -933
           
Katsauskauden laaja tulos yhteensä -857 900 -16 193 -614 -12 805
           
Laajan tuloksen jakautuminen          
Jatkuvat toiminnot 607 912 2 342 -923 -6 164
Lopetetut toiminnot -1 464 -12 -18 535 309 -6 641
Katsauskauden laaja tulos yhteensä -857 900 -16 193 -614 -12 805

 

* Vertailutietoja muutettu

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

a
. Osakepääoma
b. Ylikurssirahasto
c. SVOP rahasto
d. Omat osakkeet
e. Muuntoerot
f. Arvonmuutosrahastot
g. Kertyneet voittovarat
h. Yhteensä

 

 


1 000 e
a. b. c. d. e. f. g. h.
                 
Oma pääoma 1.1.2013 11 860 24 681 97 054 -43 -549 -1 210 -35 783 96 011
                 
Tilikauden tulos             -15 183 -15 183
Muut laajan tuloksen erät         -1 409 416 -18 -1 011
Osakeperusteiset maksut             3 3
Omien osakkeiden luovutus             -69 -69
Oma pääoma 30.9.2013 11 860 24 681 97 054 -43 -1 958 -793 -51 048 79 752

1 000 e
a. b. c. d. e. f. g. h.
                 
Oma pääoma 1.1.2012 11 860 24 681 97 054 -43 -637 -441 -23 737 108 737
                 
Tilikauden tulos             -682 -682
Muut laajan tuloksen erät         603 -583 48 68
Osakeperusteiset maksut             7 7
Oma pääoma 30.9.2012 11 860 24 681 97 054 -43 -34 -1 024 -24 364 108 130

1 000 e
a. b. c. d. e. f. g. h.
                 
Oma pääoma 1.1.2012 11 860 24 681 97 054 -43 -637 -441 -23 737 108 737
                 
Tilikauden tulos             -11 872 -11 872
Muut laajan tuloksen erät *         88 -769 -253 -934
Osakeperusteiset maksut             79 79
Oma pääoma 31.12.2012 11 860 24 681 97 054 -43 -549 -1 210 -35 783 96 011
                       


* Vertailutietoja muutettu

RAHAVIRTALASKELMA

 

 

1 000 e 1-9/2013 1-9/2012 1-12/2012
       
Liiketoiminta      
Liikevoitto -4 024 9 118 947
Oikaisut yhteensä 25 297 16 793 31 775
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 21 272 25 911 32 722
Käyttöpääoman muutos -7 130 -3 229 4 961
Rahoituserät -4 965 -6 735 -9 705
Maksetut verot -4 143 -2 722 -3 040
Liiketoiminnan rahavirta 5 035 13 225 24 938
       
Investointimaksut      
Investointimaksut aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä -2 693 -2 273 -3 619
Investointien rahavirta myydyistä liiketoiminnoista 3 441    
Käyttöomaisuuden myynnit ja muut erät 60 2 106 2 115
Investointien rahavirta 807 -167 -1 504
       
Rahoitus      
Pitkäaikaisten lainojen nostot 113    
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -16 848 -37 267 -38 713
Pääomalainojen takaisinmaksut -920 -920 -920
Lyhytaikaisten lainojen muutos 6 300   -10 550
Rahoituksen rahavirta -11 355 -38 187 -50 183
       
Rahavarojen muutos* -5 513 -25 129 -26 749
       
Rahavarat tilikauden alussa 14 301 40 887 40 887
Valuuttakurssimuutokset 715 624 164
Rahavarojen muutos -5 513 -25 129 -26 749
Rahavarat tilikauden lopussa 9 504 16 383 14 301
       
* Sisältää lopetetut  liiketoiminnot

 

 

TUNNUSLUVUT 7-9/2013 7-9/2012 1-9/2013 1-9/2012 1-12/2012
           
Liikevaihdon muutos, % * -1,8 289,3 5,0 245,0 150,1
Bruttokate, % ** 9,7 10,8 10,0 8,7 8,3
Liikevoitto, % ** 4,9 5,6 4,4 2,8 1,8
Rahoitustuotot ja -kulut, % ** -1,6 -2,6 -1,8 -2,6 -2,6
Voitto ennen veroja, % ** 3,3 3,0 2,7 0,2 -0,7
Katsauskauden voitto, % ** 0,3 2,0 -4,6 -0,2 -2,9
Tulos/osake, e, jatkuvat toiminnot 0,01 0,01 0,01 0,00 -0,02
Tulos/osake, e, lopetetut toiminnot -0,01 0,00 -0,08 0,00 -0,03
Tulos/osake, e, yhteensä 0,00 0,01 -0,06 0,00 -0,05
           
Oma pääoma/osake, e 0,32 0,44 0,32 0,44 0,39
Liiketoiminnan rahavirta/osake, e 0,02 0,03 0,02 0,05 0,10
Oman pääoman tuotto, % *** -28,5 -4,9 -28,5 -4,9 -11,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % -5,8 3,1 -5,8 3,1 0,4
Omavaraisuusaste, % *** 33,1 35,8 33,1 35,8 34,4
Velkaantumisaste (Gearing), % *** 112,5 99,4 112,5 99,4 101,0
Bruttoinvestoinnit, 1 000 e,
jatkuvat toiminnot
1 029 707 2 446 1 634 3 298
Poistot, 1 000 e,
jatkuvat toiminnot
4 139 4 434 12 451 13 245 17 518
Arvonalentumiset, 1 000 e, jatkuvat toiminnot       2 700 5 538

*     Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.
**   Osuus liikevaihdosta.
*** Vertailutietoja muutettu.


 
         
Korollinen vieras pääoma, pitkäaikainen 75 264 101 712 75 264 101 712 90 027
Korollinen vieras pääoma, lyhytaikainen 24 071 22 193 24 071 22 193 21 491
Korolliset saamiset, jatkuvat toiminnot -9 504 -16 382 -9 504 -16 382 -14 301
Korolliset nettovelat 89 831 107 523 89 831 107 523 97 217


 

LOPETETUT TOIMINNOT

 

 

1 000 e 1-9/2013 1-9/2012 1-12/2012
       
Liikevaihto 24 278 37 556 49 436
Kulut -24 736 -37 140 -55 868
Lopetettujen toimintojen tulos ennen veroja -457 416 -6 432
Verot 119 -107 -209
Lopetettujen toimintojen tulos verojen jälkeen -339 309 -6 641
Arvonalentumiset ja myyntikulut -18 196    
Katsauskauden voitto/tappio
lopetetuista toiminnoista
-18 535 309 -6 641
       
Lopetettujen toimintojen rahavirta      
Liiketoiminnan rahavirta -1 697 1 927 2 584
Investointien rahavirta -297 -493 -758
Rahavarojen muutos -1 994 1 434 1 826
       
Codi Wipes -yksikön myynnin vaikutus konsernin taloudelliseen asemaan
       
Vaihto-omaisuus 4 493    
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset 2 968    
Rahavarat 2 782    
Muut velat 358    
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 3 162    
Nettovarat 6 723    
       
Kokonaiskauppahinta 6 723    
       
Rahana saatu vastike 6 223    
Myytyjen liiketoimintojen rahavarat -2 872    
Rahavirtavaikutus 3 441    
       SEGMENTTIRAPORTOINTI

Pyyhintä (jatkuvat toiminnot)
 

 

1 000 e 1-9/2013 1-9/2012 Muutos % 1-12/2012
         
Liikevaihto 283 884 272 983 4,0 357 873
         
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 13 923 15 272 -8,8 18 014
% liikevaihdosta 4,9 5,6   5,0
Liikevoitto 13 923 12 127 14,8 12 031
% liikevaihdosta 4,9 4,4   3,4
         
Varat 173 516 195 411   180 256
Velat 45 310 51 525   47 176
Nettovarat 128 206 143 886   133 082
Investoinnit 743 840   1 899
Poistot 9 315 10 034   13 270
Arvonalentumiset   2 700   5 538
Henkilöstö keskimäärin 527 594   594

 

Joustopakkaukset
 

 

1 000 e 1-9/2013 1-9/2012 Muutos % 1-12/2012
         
Liikevaihto 44 115 39 329 12,2 52 698
         
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä -1 498 -1 968 23,9 -2 786
% liikevaihdosta -3,4 -5,0   -5,3
Liikevoitto -1 498 -1 484 -1,0 -2 302
% liikevaihdosta -3,4 -3,8   -4,4
         
Varat 36 058 37 068   35 668
Velat 9 375 8 122   8 634
Nettovarat 26 683 28 946   27 034
Investoinnit 1 027 230   554
Poistot 2 006 2 184   2 868
Henkilöstö keskimäärin 488 462   453


Kohdistamattomat
 

 

1 000 e 1-9/2013 1-9/2012 1-12/2012
       
Liikevaihto -36 -75 -213
Liikevoitto 2 155 -2 014 -2 286
       
Varat * 31 655 69 799 63 015
Velat * 106 792 134 481 127 121
Investoinnit * 867 1 126 1 555
Poistot * 2 226 2 589 3 468
Arvonalentumiset     7 278
Henkilöstö keskimäärin * 17 170 173

 

* IFRS 5:n mukaisesti vertailukausien taseiden tietoja ei ole oikaistu, joten ne sisältävät sekä kohdistamattomat että lopetettujen toimintojen erät.

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

 

 

1 000 e 1-9/2013 1-9/2012 1-12/2012
       
Suomi 17 849 17 719 23 677
Muu Eurooppa 134 775 125 117 166 275
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 168 971 161 463 210 249
Muu maailma 6 369 7 938 10 156
Jatkuvien toimintojen liikevaihto yhteensä 327 964 312 237 410 358

 

TULOSKEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN
 

 

1 000 e Q4/2012 Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2012-
Q3/2013
Liikevaihto          
Pyyhintä 84 890 97 233 93 129 93 522 368 773
Joustopakkaukset 13 369 14 427 14 571 15 117 57 484
Kohdistamattomat -138 11 -9 -38 -174
Jatkuvien toimintojen liikevaihto yhteensä 98 121 111 670 107 691 108 603 426 083
           
Liikevoitto          
Pyyhintä 2 741 4 458 5 762 3 703 16 664
% liikevaihdosta 3,2 4,6 6,2 4,0 4,5
Joustopakkaukset -818 1 -602 -897 -2 316
% liikevaihdosta -6,1 0,0 -4,1 -5,9 -4,0
Kohdistamattomat -272 544 -890 2 501 1 884
Jatkuvien toimintojen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 1 652 5 003 4 270 5 308 16 232
% liikevaihdosta 1,7 4,5 4,0 4,9 3,8
           
Kertaluonteiset erät -2 838       -2 838
Jatkuvien toimintojen liikevoitto yhteensä -1 186 5 003 4 270 5 308 13 394
% liikevaihdosta -1,2 4,5 4,0 4,9 3,1
           
Nettorahoituskulut -2 367 -2 338 -1 785 -1 689 -8 179
Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja -3 553 2 665 2 485 3 618 5 215KATSAUSVUODEN VEROT

Tuloverot on laskettu maakohtaisen verotettavan tuloksen ja tuloveroasteen perusteella.

LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus ja johtoryhmän jäsenet sekä Ahlstrom Oyj tytär- ja osakkuusyhtiöineen. Yhtiöllä ei ole osakkuusyhtiöomistuksia. Palkat lähipiirille olivat 1 307 tuhatta euroa, pakolliset eläkemaksut 70 tuhatta euroa, vapaaehtoiset eläkemaksut 52 tuhatta euroa ja osakeperusteiset maksut 10 tuhatta euroa.


Muut lähipiiritapahtumat

 

1 000 € 1-9/2013 1-9/2012 1-12/2012
Tavaroiden ja palveluiden myynnit 13 583 15 046 19 653
Tavaroiden ja palveluiden ostot 52 388 38 723 54 191
Myynti- ja muut lyhytaikaiset saamiset 1 587 1 502 1 049
Osto- ja muut lyhytaikaiset velat 1 383 2 626 2 165


Muut lähipiiritapahtumat ovat liiketoimia Ahlstrom Oyj:n sekä sen tytär- ja osakkuusyhtiöiden kanssa.

 


LAINOJEN MUUTOKSET
 

 

1 000 e 1-9/2013 1-9/2012 1-12/2012
Lainat yhteensä 1.1. 111 518  161 730 161 730
       
Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat 1.1. 20 571 19 929 19 929
Lyhytaikaisten rahoituslaitoslainojen muutos 3 499 1 342 642
Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat 30.9. 24 071 21 271 20 571
       
Pitkäaikaiset lainat 1.1. 90 027 139 961 139 961
Pitkäaikaisten lainojen muutos -14 763 -38 249 -49 934
Pitkäaikaiset lainat 30.9. 75 264 101 712 90 027
       
Pääomalainat 1.1.  920 1 840 1 840
Pääomalainojen muutos -920 -920 -920
Pääomalainat 30.9. 0 920 920
       
Lainat yhteensä 30.9. 99 335 123 903 111 518


KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET
 

 

  1-9/2013 1-9/2012 1-12/2012
1 000 e Aineellinen Aineeton Aineellinen Aineeton Aineellinen Aineeton
Kirjanpitoarvo kauden alussa 118 019 12 529 139 886 13 333 139 886 13 333
Investoinnit 1 773 673 1 666 530 3 261 747
Vähennykset -18   -1 377   -1 385  
Lopetetut toiminnot -5 365 -115        
Poistot ja arvonalentumiset -11 298 -1 153 -13 658 -1 153 -23 603 -1 542
Muuntoero ja muut muutokset -1 757 -448 -1 558 7 -140 -8
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 101 355 11 486 124 959 12 717 118 019 12 529


ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET
 

 

1 000 e 1-9/2013 1-9/2012 1-12/2012
Omasta velasta      
Vakuudellisten lainojen määrä 95 982 120 138 107 861
       
Annetut pantit      
Kiinteistökiinnitykset 27 039 27 045 27 045
Yrityskiinnitykset 173 201 204 008 193 988
Pantatut osakkeet ja tytäryhtiölainat 192 287 217 657 209 160
       
Muut omat vastuut      
Muut vuokrasopimukset, kiinteistöt 21 768 30 693 27 177
Muut vuokrasopimukset, koneet ja laitteet 2 495 3 072 2 705
       
Takausvastuut 1 433 1 215 1 199

 

RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU JA NIIDEN ARVOT

a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat
b. Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset
c. Lainat ja muut saamiset
d. Myytävissä olevat rahoitusvarat
e. Johdannaiset suojauslaskennassa
f. Tase-erien kirjanpitoarvo
g. Käypä arvo

 

 

  Luokittelu hankintatarkoituksen mukaisesti
1 000 e a. b. c. d. e. f. g.
Myytävissä olevat rahoitusvarat       25   25 25
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset   450       450 450
Muut pitkäaikaiset saamiset 511         511 511
Myyntisaamiset     52 973     52 973 52 973
Muut lyhytaikaiset saamiset 15   294     309 309
Rahavarat     9 504     9 504 9 504
Yhteensä 30.9.2013 526 450 62 771 25   63 772 63 772

 

 

  Luokittelu hankintatarkoituksen mukaisesti 
1 000 e a. b. c. d. e. f. g.
Myytävissä olevat rahoitusvarat       19   19 19
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset   466       466 466
Myyntisaamiset     45 328     45 328 45 328
Muut saamiset 60   590     650 650
Rahavarat     14 301     14 301 14 301
Yhteensä 31.12.2012 60 466 60 220 19   60 763 60 763


Suominen on käyttänyt vuonna 2013 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin tilinpäätöksessään 2012.
 

 

RAHOITUSVELAT

 
30.9.2013 31.12.2012
1 000 e Tasearvot Käyvät arvot Tasearvot Käyvät arvot
Pitkäaikaiset        
   Lainat rahoituslaitoksilta 74 380 74 364 88 884 88 901
   Eläkelainat 857 867 1 143 1 185
   Rahoitusleasing 27 27    
Yhteensä 75 264 75 258 90 027 90 085
         
Lyhytaikaiset *)        
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset        
   Rahoituslaitoslainojen seuraavan
   vuoden lyhennykset
23 413 23 440 20 000 20 054
   Eläkelainojen seuraavan vuoden
   lyhennykset
571 589 571 611
   Pääomalainojen seuraavan
   vuoden lyhennykset
    920 924
Rahoitusleasing  86 86    
Johdannaissopimukset, ei suojauslaskennassa 48 48 62 62
Johdannaissopimukset, suojauslaskennassa 1 125 1 125 1 822 1 822
Ostovelat 41 984 41 984 46 381 46 381
Yhteensä 67 227 67 271 69 756 69 854
         
Yhteensä 142 491 142 529 159 783 159 939


*) Taseessa lyhytaikaisissa.
Suominen on käyttänyt vuonna 2013 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin tilinpäätöksessään 2012.

 

KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET
1 000 e Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat      
Myytävissä olevat rahoitusvarat     25
Yhteensä      
       
Käypään arvoon arvostetut johdannaiset      
Valuuttatermiinit   -27  
Koronvaihtosopimukset   -997  
Sähköjohdannaiset   -83  
Yhteensä   -1 107  

 

Suominen on käyttänyt vuonna 2013 samoja käypien arvojen luokitteluperusteista kuin tilinpäätöksessään 2012.


TIEDOTUSTILAISUUS

Suominen Oyj:n toimitusjohtaja Nina Kopola ja talousjohtaja Tapio Engström esittelevät tammi-syyskuun osavuosikatsauksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa Helsingissä tänään 23.10.2013 klo 10.00. Tilaisuus pidetään Tapahtumatalo Bankissa osoitteessa Unioninkatu 20, Helsinki. Kokoustilan nimi näkyy sisääntuloaulan opastusnäytöllä. Esitysmateriaali on saatavilla tiedotustilaisuuden jälkeen suomenkielisenä osoitteessa
www.suominen.fi/sijoittajat_tulosesitykset ja englanninkielisenä osoitteessa http://www.suominen.fi/financial_presentations.


SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS

Suominen julkaisee tilinpäätöstiedotteensa tilikaudelta 2013 torstaina 30.1.2014.


SUOMINEN OYJ
Hallitus


Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Nina Kopola, puh. 010 214 300
Talousjohtaja Tapio Engström, puh. 010 214 300


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.suominen.fiSuominen lyhyesti

Suominen toimittaa teollisuudelle ja kaupalle kuitukankaita ja joustopakkauksia, joiden loppukäyttäjiä ovat kuluttajat eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja. Yhtiö työllistää yli 1 000 työntekijää Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Suomisen liikevaihto vuonna 2012 oli 410,4 milj. euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 12,9 milj. euroa (jatkuvat toiminnot). Suomisen osake (SUY1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää:
www.suominen.fi.

Suominen Oyj Osavuosikatsaus Q3 2013.pdf

Viimeisimmät uutiset

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 4.04.2024

Suomisen varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Vuosikertomukset, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 12.03.2024

Suominen on julkaissut vuoden 2023 vuosikertomuksensa sekä palkitsemispolitiikkansa

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 6.02.2024

Kutsu Suominen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen