SUOMISEN LIIKEVOITTO PLUSSALLE

Suominen Oyj Osavuosikatsaus 25.4.2012 klo 9.30

 

 

AVAINLUKUJA 1-3/2012 1-3/2011 1-12/2011  
         
Liikevaihto, milj. e 111,1 43,6 213,4  
Liikevoitto, milj. e 3,2 -0,6 -4,8  
Katsauskauden voitto/tappio, milj. e -0,3 -1,7 -9,5  
Tulos/osake, e 0,00 -0,04 -0,11  
Liiketoiminnan rahavirta/osake, e -0,03 0,01 -0,03  


Suomisen liiketulos kolmelta kuukaudelta oli voitolla. Vuosineljännes oli ensimmäinen, johon Home and Personalin luvut sisältyivät koko jaksolta. Liikevaihto raportoiduissa luvuissa kaksinkertaistui yrityshankinnan ansioista, mutta vertailukelpoinen pro forma -myynti väheni vuoden 2011 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Yhtiö on käynnistänyt laajamittaisen ohjelman yhdentymisestä koituvien hyötyjen saamiseksi. Yhtiön koko vuoden raportoidun liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja tuloksen verojen jälkeen paranevan vuodesta 2011.

Toimitusjohtaja Nina Kopola:


”Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä paransimme merkittävästi tulostamme - saavutimme voitollisen liikevoiton. Liikevoitto parani sekä Pyyhintä että Joustopakkaukset segmenteissä. Liikevaihtomme yli kaksinkertaistui Ahlstrom Oyj:ltä hankitun Home and Personal liiketoiminnan ansiosta.

Ensisijainen tavoitteemme tänä vuonna on edelleen kannattavuuden parantaminen. Siksi olemme kannattavuuden parantamiseksi aloittaneet laajamittaisen erillisohjelman Home and Personal liiketoimintakauppaan liittyvien synergioiden ja kustannushyötyjen toteuttamiseksi. Tavoitteena on liikevaihtoon suhteutettuna saavuttaa kokoluokaltaan parin prosentin kustannushyötyjä.

Tämän vuoden aikana keskitymme myös yhtenäisten toimintatapojen luomiseen sekä yhtenäisen kulttuurin vahvistamiseen.


KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS


Suomisen liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 111,1 miljoonaa euroa (43,6). Liikevoitto oli 3,2 miljoonaa euroa (-0,6), tulos ennen veroja 0,5 miljoonaa euroa (-2,2) ja verojen jälkeen -0,3 miljoonaa euroa (-1,7).

Liikevaihto yli kaksinkertaistui vuoden 2011 vertailukauteen verrattuna, koska vertailukausi ei sisältänyt hankitun Home and Personal liiketoiminnan lukuja. Vertailukelpoinen liikevaihdon muutos oli -8,0 %. Kysynnän kehitys oli kaksijakoinen: Euroopassa liikevaihto laski, mutta Amerikassa se kasvoi.

Liiketulos kääntyi voitolliseksi lähinnä toimintakulujen alenemisen ansiosta. Öljypohjaisten raaka-aineiden hinnat nousivat vuosineljänneksen aikana, mikä tuntui selvimmin joustopakkauksien marginaaleissa. Kuitukankaiden osalta tätä negatiivista vaikutusta pehmensi myynnin rakenteen muutokset.

Liiketoiminnan rahavirta oli -6,4 miljoonaa euroa (0,4). Yrityshankinnan jälkeen käyttöpääoma on palautunut normaalia toimintaa vastaavaksi, ja kun myyntisaatavat ja ostovelat ovat kertyneet Suomisen taseeseen, on tämä sitonut rahoitusta alkuvuoden aikana 12,9 miljoonaa. Investoinnit pidettiin alhaisella tasolla.


Yrityskaupan integrointi ja tehostustoimet
Suominen jatkoi Ahlstrom Oyj:ltä hankitun Home and Personal -liiketoiminnan integrointia osaksi konsernia. Suomisen aikaisempien tehostamis- ja kustannusohjelmien lisäksi käynnistettiin kattava selvitys liiketoimintakauppaan liittyvien synergioiden ja kustannushyötyjen saamiseksi.

Tehostustoimilla tavoitellaan selvää parannusta toiminnan kannattavuuteen. Suominen on usean vuoden aikana saavuttanut rationalisointi- ja tehostamistoimenpitein kustannusten säästöjä, jotka ovat vastanneet noin paria prosenttia liikevaihdosta. Myös nyt käynnistetyillä toimenpiteillä painopiste on kannattavuuden parantamisessa ja tavoitteena on liikevaihtoon suhteutettuna saavuttaa kokoluokaltaan samanlaisia kustannushyötyjä kuin aikaisemminkin. 

Home and Personal liiketoimintaan kuuluva Brasilian yksikön kauppa ei toteutunut aikaisemmin arvioidussa aikataulussa ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.  Lopullisten kilpailu- ja toimintalupien arvioidaan olevan saatu lähikuukausina. Brasilian tehtaan toiminta sinänsä on kehittynyt suunnitellusti ja sen liikevaihto kasvaa.


Rahoitus
Konsernin korolliset nettovelat olivat 123,5 miljoonaa euroa (58,0). Rahoitusvaroihin sisältyi sulkutilillä oleva Brasilian kauppahinnan osuus 25 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset ja takaisinmaksut olivat 2,7 miljoonaa euroa (2,0). Nettorahoituskulut olivat 2,7 miljoonaa euroa (1,5) eli 2,5 % (3,6) liikevaihdosta. Rahoituskustannukset nousivat lainamäärän kasvun ja lainojen keskikoron nousun takia. Rahoituslaskelmassa käyttöpääomaa sitoutui 12,9 miljoonaa euroa (vapautui 0,8 miljoonaa euroa). Käyttöpääoman kasvu johtui siitä, että Home and Personal -liiketoiminnan kaupan yhteydessä kaikki käyttöpääoman erät eivät siirtyneet Suomiselle ja siitä syystä ne ovat vielä kasvaneet alkukuukausina. Pankille myytyjen myyntisaatavien saldo oli 12,1 miljoonaa euroa (10,5). Omavaraisuusaste oli 32,8 % (25,6) ja nettovelkojen suhde omaan pääomaan 112,4 % (186,1). Liiketoiminnan rahavirta oli -6,4 miljoonaa euroa (0,4) ja osaketta kohti -0,03 euroa (0,01).

Investoinnit
Yhtiön tuotannolliset bruttoinvestoinnit olivat 0,5 miljoonaa euroa (1,3). Suunnitelman mukaiset poistot olivat 4,9 miljoonaa euroa (2,1). Investoinneista Kuitukankaiden osuus oli 0,3 miljoonaa euroa (0,5), Codi Wipesin 0,1 miljoonaa euroa (0,1) ja Joustopakkausten 0,1 miljoonaa euroa (0,6). Investoinnit olivat ylläpitoinvestointeja.

SEGMENTTIEN TULOS

Pyyhintä-toimialan liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 97,5 miljoonaa euroa (27,2) eli yli kolminkertainen vuoden 2011 vastaavaan jaksoon verrattuna. Toimialan liikevoitto oli 3,8 miljoonaa euroa (-0,3).

Kuitukankaiden liikevaihto oli ensimmäisellä neljänneksellä 85,7 miljoonaa euroa (14,3). Kuitukankaiden vertailukelpoinen (pro forma) kolmen kuukauden myynnin arvo oli edellisvuoden tasolla. Toimitusmäärät laskivat hieman. Kuitukangasmateriaalin käyttökohteet jakautuivat siten, että lasten pyyhintä vastasi 50 % myynnistä, kotitalouspyyhkeet  noin 20 %, henkilökohtaisen hygienian pyyhkeet vajaata 15 % sekä teollisuuspyyhkeet 10 % myynnistä. Käyttökohteista kotitalouspyyhintään käytettävän kuitukankaan myynti kasvoi, muissa käyttökohteissa myynnissä oli laskua. Tuoteportfolion sisällä kotitalouspyyhinnän ja henkilökohtaisen pyyhinnän osuus kasvoi lastenhoidossa käytettävän materiaalin osuuden pienentyessä.

Alueellisesti Pohjois-Amerikan tehtaiden myynti kasvoi edellisvuoden pro forma -lukuihin verrattuna, mutta Euroopassa myynti laski. Euroopan liikevaihdon kehitys johtui markkinoiden kiristyneestä kilpailusta sekä Italian yhden tuotantolinjan toiminnan keskeytymisestä palovahingon takia.

Liiketulos kääntyi voitolliseksi lähinnä toimintakulujen alenemisen ansiosta. Toimintakustannuksissa säästettiin pro forma -lukuihin verrattuna. Home and Personal -liiketoiminnan yhdistäminen osaksi Suomisen Kuitukankaita alensi toimintakuluja verrattuna tilanteeseen, jossa yksiköt toimivat erillisinä.

Öljypohjaisten raaka-aineiden hinnat nousivat vuosineljänneksen aikana. Kuitukankaiden kustannukset jakautuvat tasaisemmin erilaisiin raaka-aineisiin ja näiden väliset kulutusmuutokset osaltaan pehmensivät hintojen nousuja.

Työ liiketoimintojen yhdistämiseksi on jatkunut tiiviinä vuoden alkukuukausien aikana. Avaintehtävät on täytetty, mutta lopullisen organisaation vakiinnuttaminen vie vielä aikaa. Osana koko konsernin kustannussäästöohjelmaa Kuitukankaissa tehostetaan toimintaa ja keskitytään muodostuneen kokonaisuuden synergioiden hyödyntämiseen.

Codi Wipesin liikevaihto, 13,1 miljoonaa euroa (14,0), laski 6 % edellisvuotisesta. Henkilökohtaisten hygieniapyyhkeiden ja kosteiden wc-pyyhkeiden myynti säilyi edellisvuoden tasolla, joten myynnin lasku kohdistui lastenhoitopyyhkeisiin. Myynnin keskihinnat olivat samalla tasolla kuin vertailukaudella. Yksikön toimintakustannuksissa ei tapahtunut muutosta vuoden 2011 kolmen kuukauden jaksoon verrattuna.

Joustopakkaukset -toimialan ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 13,9 miljoonaa euroa (16,6) ja se aleni 16 % edellisvuotisesta. Hygieniapakkausten myynti aleni noin 25 %,elintarvikepakkausten myynti väheni lähes 20 % ja kaupan kassit noin 10 %.  Alan hintakilpailu on edelleen tiukkaa ja toimialalla vuoden 2011 aikana toteutettu myyntihintojen korjaus johti myös asiakasmenetyksiin, jotka nyt näkyvät myynnin laskuna.

Toimialan liikevoitto oli -0,1 miljoonaa euroa (-0,3). Joustopakkauksiin käytettävien muovipohjaisten raaka-aineiden hinnat kohosivat voimakkaasti alkuvuoden aikana. Näitä kustannuksia ei katsauskaudella kyetty kompensoimaan myyntihintojen korotuksilla. Toiminnan kulut olivat edellisvuotista alemmat, minkä johtui vuonna 2011 tehdystä tuotannon rationalisoinnista. Katsauskaudella myytiin Joustopakkausten Nastolassa sijainnut tuotantolaitos, mistä kirjattiin 0,5 miljoonan euron myyntivoitto.


YHTIÖOIKEUDELLISET JA OSAKETIEDOT

YHTIÖKOKOUS


Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 4.4.2012. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2011 ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2011 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi (5) ja seuraavaksi yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi valittiin hallitukseen Risto Anttonen, Jorma Eloranta, Suvi Hintsanen, Hannu Kasurinen ja Heikki Mairinoja. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jorma Elorannan ja varapuheenjohtajakseen Risto Anttosen.

Suominen Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö, vastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Lassila.


YHTIÖOIKEUDELLISET JA OSAKETIEDOT

Osakepääoma

Kaupparekisteriin merkittyjen Suomisen osakkeiden määrä on 245 934 122 kpl eli 11 860 056 euroa.

Yhtiöjärjestyksen muutokset
Yhtiökokous hyväksyi yhtiön toiminimeä koskevan yhtiöjärjestyksen 1 §:n muuttamisesta siten, että yhtiön suomenkielinen toiminimi on Suominen Oyj. Muutos rekisteröitiin kaupparekisteriin 12.4.2012.


Vaihto ja kurssi
Suominen Oyj:n osakkeiden vaihto NASDAQ OMX Helsingissä 1.1.2012.-31.3.2012 oli 665 620 osaketta eli 0,3 % prosenttia osakepääoman mukaisista osakkeista. Kaupantekokurssi vaihteli 0,39 ja 0,47 euron välillä. Viimeinen kaupantekokurssi oli 0,42 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo 31.3.2012 oli 103 267 006 euroa.

Omat osakkeet
Suominen Oyj:n hallussa oli 1.1.2012 ja 31.3.2012 yhteensä 60 298 omaa osaketta, joiden osuus osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä oli 0,0 %.

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous hyväksyi 4.4.2012 valtuutuksen enintään 3 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2013 saakka.


Optio-ohjelmat
Suomisella on voimassa oleva optio-ohjelma 2009. 2009A-optioita on myönnetty 300 000 kappaletta merkintähintaan 0,95 euroa. Näistä yhtiölle on palautunut 50 000 kappaletta eli optio-oikeuksien haltijoilla on 250 000 kappaletta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2009A on 2.5.2011 - 30.10.2012. 2009B-optioita on myönnetty 300 000 kappaletta merkintähintaan 0,96 euroa. Optio-oikeudella merkittävissä oleva osakemäärä on 300 000. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2009B on 2.5.2012 - 30.10.2013.

Kun yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakkeiden määrä on 245 934 122 kappaletta, voi se voimassa olevien optio-oikeuksien myötä nousta enimmillään 246 484 122 kappaleeseen


Valtuutus osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavista erityisistä oikeuksista
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Uusia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 50 000 000 kappaletta. Yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 3 100 000 kappaletta. Yhtiölle itselleen tai tytäryhtiöille annettavien osakkeiden lukumäärä voi yhdessä hankintavaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden lukumäärän kanssa olla enintään 3 100 000 kappaletta. Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina).


Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 10 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy aiemmin mainittuun enimmäismäärään (50 000 000)
. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2013 saakka.

Hallituksen muut valtuudet
Hallituksella ei ole yllä olevan valtuutuksen lisäksi valtuuksia osakeanteihin eikä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
 

Arvio Suomisen liikevaihdon kehityksestä perustuu osaksi asiakkaiden yhtiölle antamiin ennusteisiin ja toimitussuunnitelmiin. Ennusteiden ja suunnitelmien muutokset markkinatilanteen muutosten tai asiakkaiden varastomuutosten johdosta voivat muuttaa liikevaihtoa ennustetusta. Taloudellisen epävarmuuden jatkumisesta ja kuluttajien varovaisesta ostokäyttäytymisestä johtuen ennusteisiin sisältyy epävarmuutta.

Suomisen asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää asiakaskohtaista riskiä.  Suurimpien asiakkaiden kohdalla pyritään pitkäaikaisiin sopimuksiin.  Käytännössä asiakassuhteet ovat voimassa useiden vuosien ajan.

 

 

 

Suominen ostaa merkittävällä määrällä öljypohjaisia ja puupitoisia raaka-aineita vuosittain. Raaka-aineet ovat toiminnassa suurin kustannuserä.  Raaka-aineiden nopeat maailmanmarkkinoilla tapahtuvat hinnanvaihtelut vaikuttavat Suomisen kannattavuuteen. Suomisen pääraaka-aineiden pitkälliset toimituskatkokset voisivat aiheuttaa tuotannon keskeytyksiä ja vaikuttaisivat näin häiritsevästi yhtiön liiketoimintaan. Suomisella on useampia suuria kansainvälisiä raaka-ainetoimittajia, minkä vuoksi merkittävät toimituskatkokset ovat epätodennäköisiä.

Suomisella ei ole sellaisia kilpailijoita, joilla olisi täysin yhtenevä tuotetarjonta, mutta sen sijaan yhtiöllä on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Useissa tuoteryhmissä on tällä hetkellä ylitarjontaa ja esimerkiksi kuitukankaissa Eurooppaan on tulossa vielä lisää tuotantokapasiteettia. Mikäli Suominen ei pysty kilpailemaan houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se voi menettää markkinaosuuttaan. Kilpailu voi johtaa lisääntyneeseen hintapaineeseen, joka kohdistuu yhtiön tuotteisiin.

Suomisen tehostamisohjelmat käsittävät toimenpiteitä tuotantotehokkuuden parantamiseksi muun muassa saantoa parantamalla, konenopeuksia lisäämällä ja vaihtoaikoja pienentämällä. Tehostamistoimien vaikutus on selvin, kun tuotantomäärissä tapahtuu kasvua. Yrityskaupassa on arvioitu saavutettavan merkittäviä synergiahyötyjä. Tehostamistoimien ja synergioiden hyödyntämisen lykkääntyminen tai niissä epäonnistuminen vaikuttaa epäedullisesti yhtiön tulokseen.

Konsernin vahinkoriskit vakuutetaan siten, että toiminnan jatkuvuus on turvattu. Italian Mozzaten tehtaalla oli syksyllä 2011 tulipalo, jonka seurauksena yksi tehtaan tuotantolinjoista vahingoittui. Suomisella on voimassa asianmukaiset vahinko- ja keskeytysvakuutukset, joiden perusteella arvioidaan, että vahingot voidaan korvata ja keskeytymisestä aiheutuva taloudellinen haitta kattaa, mutta vahinkotapahtumaan ja täyden korvauksen saamiseen liittyy tavanomaista enemmän riskiä.

Suomisen luottosopimuksissa on ehtoja, jotka yhtiön tulee täyttää. Lokakuussa 2011 solmitussa 150 miljoonan euron luottosopimuksessa taloudelliset kovenantit ovat nettovelkojen ja käyttökatteen suhdeluku ja velkaantumisaste. Vuoden 2012 lopussa nettovelat eivät saa ylittää 3,2 kertaa käyttökatteen määrää ja yhtiön velkaantumisasteen tulee olla alle 100 %. Tässä osavuosikatsauksessa tunnusluvut ovat 3,9 ja 99 %. Luottoehdot asetettiin yrityskauppatilanteessa, mikä oli omiaan lisäämään rahoittajien riskiä. Suomisen toiminta on vakiintumassa yrityskaupan jälkeen, minkä takia yhtiö on sopinut aloittavansa neuvottelut rahoittajien kanssa luottoehdoista ja rahoituksen vakiinnuttamisesta.

Suomisen liikearvon herkkyyttä liiketoimintaedellytysten muutoksille on kuvattu tilinpäätöksen 2011 liitetiedoissa. Toteutuneet rahavirrat voivat poiketa arvioiduista diskontatuista tulevista rahavirroista, koska yhtiön omaisuuserien pitkä taloudellinen käyttöaika, tuotteiden ennustettujen myyntihintojen, tuotantokustannusten sekä laskelmissa käytetyn diskonttauskoron muutokset voivat johtaa arvonalennuskulujen kirjaamiseen.

Liiketoiminnan yleiset riskit on kuvattu hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2011.

NÄKYMÄT

Suomisen tuotteita käytetään kuluttajien päivittäistavaroissa, kuten kosteuspyyhkeissä ja muovipakkauksissa. Yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Kuluttajien varovaisen ostokäyttäytymisen arvioidaan jatkuvan talouden vaimean kehityksen myötä. Monissa Suomisen tuotteissa tarjonta ylittää kysynnän varsinkin Euroopassa ja joissakin tuoteryhmissä rakennetaan vielä lisää tuotantokapasiteettia.

Yhtiö arvioi tuotteidensa kysynnän kehitystä paitsi yleisen markkinatilanteen myös ennen kaikkea asiakkaiden kanssa tehtyjen puitesopimusten perusteella. Suominen arvioi tuotteidensa kysynnän pysyvän vuoden 2011 tasolla.  Euroopassa kysyntä vähenee, mutta Pohjois-Amerikassa myynti vastaavasti kasvaa. Myös Etelä-Amerikan ja Itä-Euroopan myynnin arvioidaan kasvavan. Vertailukelpoisissa myynnin määrissä ei tapahdu merkittävää muutosta edellisvuotiseen nähden.

Suomisen merkittävimmän kustannustekijän, öljy- ja sellupohjaisten raaka-aineiden hintojen kehitys oli vuoden 2011 lopulla laskeva. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana öljyn hinta on merkittävästi noussut. Lähinnä öljyraaka-aineiden hintakehityksen perusteella Suomisen raaka-ainehintojen arvioidaan säilyvän ensimmäisen vuosineljänneksen tasolla. Suominen jatkaa toimintakulujensa karsintaa ja Home and Personal -liiketoimintakauppaan liittyvien synergiahyötyjen toteutumisen varmistamiseksi on aloitettu erillisprojekti. Tavoitteena on liikevaihtoon suhteutettuna saavuttaa parin prosentin kustannushyötyjä. Suominen keskittyy ydinliiketoimintansa kehittämiseen.

Home and Personal -liiketoimintaan kuuluneen Brasilian yksikön hankinnan arvioidaan toteutuvan viranomaislupien saannin jälkeen vuoden 2012 toisella vuosineljänneksellä.

Suomisen liikevaihto kasvaa merkittävästi Home and Personal –liiketoiminnan lukujen sisältyessä konsernin liikevaihtoon. Koko vuoden tuloksen verojen jälkeen arvioidaan paranevan vuodesta 2011.


SUOMINEN -KONSERNI 1.1.–31.3.2012


Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -säännösten mukaisesti. Välitilinpäätöksessä käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin tilinpäätöksessä vuodelta 2011 ja tätä osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2011 tilinpäätöksen kanssa. Julkaistujen tilinpäätösstandardien muutokset ja tulkinnat sekä uudet tilinpäätösstandardit, jotka tulivat voimaan 1.1.2012, on esitetty vuoden 2011 tilinpäätöksessä.

Osavuosikatsauksen laskelmat on laadittu noudattaen IAS 1 -standardia ’Tilinpäätöksen esittämisestä’. Tämän standardin tarkoituksena on parantaa tilinpäätöksen käyttäjien mahdollisuuksia analysoida ja vertailla tilinpäätöslaskelmissa annettavia tietoja muun muassa erottamalla yrityksen omassa pääomassa tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät liiketoimiin yrityksen omistajien kanssa muista oman pääoman muutoksista. Omistajiin liittymättömät muutokset esitetään laajassa tuloslaskelmassa.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.


TASE

 

 

1 000 e 3/2012 3/2011 12/2011
       
Varat      
       
Pitkäaikaiset varat      
Liikearvo 34 298 18 498 34 298
Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 12 808 773 13 146
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 133 171 51 876 139 886
Myytävissä olevat sijoitukset 206 212 212
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 438 421 445
Laskennalliset verosaamiset 2 766 1 753 2 756
Pitkäaikaiset varat yhteensä 183 687 73 533 190 743
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 44 241 25 218 45 972
Myyntisaamiset 54 778 15 653 41 798
Muut lyhytaikaiset saamiset 18 061 3 617 17 480
Verosaamiset 1 470 252 1 205
Sidotut rahoitusvarat 25 000   25 000
Rahavarat 8 039 3 379 15 887
Lyhytaikaiset varat yhteensä 151 589 48 119 147 342
       
Varat yhteensä 335 276 121 652 338 085
       
Oma pääoma ja velat      
       
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
Osakepääoma 11 860 11 860 11 860
Ylikurssirahasto 24 681 24 681 24 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 97 054 9 708 97 054
Arvonmuutos- ja muut rahastot -423 268 -484
Muuntoerot 740 540 -637
Muu oma pääoma -24 025 -15 880 -23 737
Oma pääoma yhteensä 109 887 31 177 108 737
       
Velat      
Pitkäaikaiset velat      
Laskennalliset verovelat 2 686 2 642 3 661
Varaukset 280 280 280
Pääomalainat   2 000 920
Muut pitkäaikaiset velat 1 218   1 234
Korolliset velat 134 142 38 034 139 961
Pitkäaikaiset velat yhteensä 138 326 42 956 146 056
       
Lyhytaikaiset velat      
Korolliset velat 21 471 19 459 19 929
Pääomalainat 920 2 000 920
Verovelat 2 081 200 724
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 62 587 25 860 61 720
Lyhytaikaiset velat yhteensä 87 063 47 519 83 292
       
Velat yhteensä 225 389 90 475 229 248
       
Oma pääoma ja velat yhteensä 335 276 121 652 338 085TULOSLASKELMA
 

 

1 000 e 1-3/2012 1-3/2011 1-12/2011
       
Liikevaihto 111 087 43 557 213 350
Hankinnan ja valmistuksen kulut -102 083 -41 773 -205 507
Bruttokate 9 004 1 784 7 843
Liiketoiminnan muut tuotot 2 456 963 4 905
Myynnin ja markkinoinnin kulut -1 859 -843 -4 050
Tutkimus ja kehitys -711 -502 -1 866
Hallinnon kulut -5 515 -1 838 -8 492
Liiketoiminnan muut kulut -185 -176 -3 168
Liikevoitto 3 190 -612 -4 829
Rahoitustuotot ja -kulut -2 731 -1 547 -5 197
Voitto ennen veroja 459 -2 159 -10 026
Tuloverot -750 424 494
Katsauskauden voitto/tappio -291 -1 735 -9 531
       
Osakekohtainen tulos, e 0,00 -0,04 -0,11LAAJA TULOSLASKELMA
 

 

1 000 e 1-3/2012 1-3/2011 1-12/2011
       
Katsauskauden voitto/tappio -291 -1 735 -9 531
       
Muut laajan tuloksen erät      
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä 1 095 34 -1 594
Rahavirran suojausten käypien arvojen muutokset 63 -537 -1 731
Muut siirrot -3 -9 -20
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 280 131 906
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 1 435 -381 -2 440
       
Katsauskauden laaja tulos yhteensä 1 144 -2 116 -11 972LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
 

 

1 000 e Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
SVOP
rahasto
Omat
osakkeet
Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahastot
Kertyneet voitto-
varat
Yhteensä  
                   
Oma pääoma 1.1.2012 11 860 24 681 97 054 -43 -637 -440 -23 738 108 737  
                   
Tilikauden tulos             -291 -291  
Muut laajan tuloksen erät         1 377 61 -3 1 435  
Osakeperusteiset maksut             6 6  
Oma pääoma 31.3.2012 11 860 24 681 97 054 -43 740 -379 -24 025 109 887  
1 000 e
Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
SVOP
rahasto
Omat
osakkeet
Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahastot
Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
                 
Oma pääoma 1.1.2011 11 860 24 681 9 708 -163 515   828 -14 143 33 286
                 
Tilikauden tulos             -1 735 -1 735
Muut laajan tuloksen erät         25 -397 -9 -381
Osakeperusteiset maksut             7 7
Oma pääoma 31.3.2011 11 860 24 681  
9 708
-163 540 431 -15 880 31 177
 


1 000 e
Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
SVOP
rahasto
Omat
osakkeet
Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahastot
Kertyneet voitto-
varat
Yhteensä
                 
Oma pääoma 1.1.2011 11 860 24 681 9 708 -163 515 828 -14 143 33 286
                 
Tilikauden tulos             -9 531 -9 531
Muut laajan tuloksen erät         -1 152 -1 268 -20 -2 440
Osakeperusteiset maksut             26 26
Osakeanti     87 346         87 346
Omien osakkeiden
luovutus
      120     -69 51
Oma pääoma 31.12.2011 11 860 24 681 97 054 -43 -637 -440 -23 738 108 737
                                   RAHAVIRTALASKELMA
 

 


1 000 e
1-3/2012 1-3/2011 1-12/2011
       
Liiketoiminta      
Liikevoitto 3 190 -612 -4 829
Oikaisut yhteensä 4 430 2 051 9 459
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 7 621 1 439 4 630
Käyttöpääoman muutos -12 872 820 1 907
Rahoituserät -1 085 -1 811 -9 833
Maksetut verot -108 -1 397
Liiketoiminnan rahavirta -6 444 447 -2 898
       
Investointimaksut      
Investointimaksut aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä -714 -633 -4 231
Investoinnit hankittuihin liiketoimintoihin     -139 810
Käyttöomaisuuden myynnit ja muut erät 1 867 102 1 628
Investointien rahavirta 1 153 -531 -142 414
       
Rahoitus      
Pitkäaikaisten lainojen nostot   2 246 148 250
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 731   -48 563
Pääomalainojen takaisinmaksut -920 -2 000 -4 160
Omien osakkeiden hankinta ja luovutus     51
Osakeanti     87 346
Rahoituksen rahavirta -2 651 246 182 924
       
Rahavarojen muutos * -7 942 162 37 613

*     Sisältää myös sidottujen rahavarojen muutoksen.


TUNNUSLUVUT
1-3/2012 1-3/2011 1-12/2011  
         
Liikevaihdon muutos, % * 155,0 9,1 24,7  
Bruttokate, % ** 8,1 5,6 4,9  
Liikevoitto, % ** 2,9 -1,4 -2,2  
Rahoitustuotot ja -kulut, % ** -2,5 -3,5 -2,4  
Voitto ennen veroja, % ** 0,4 -4,9 -4,6  
Katsauskauden voitto, % ** -0,3 -3,9 -4,4  
Tulos/osake, e 0,00 -0,04 -0,11  
         
Oma pääoma/osake, e 0,45 0,66 0,44  
Liiketoiminnan rahavirta/osake, e -0,03 0,01 -0,03  
Oman pääoman tuotto, % -1,1 -21,5 -20,9  
Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,6 -2,5 -3,7  
Omavaraisuusaste, % 32,8 25,6 32,2  
Gearing, % 112,4 186,1 111,0  
         
Bruttoinvestoinnit, 1 000 e 524 1 264 3 964  
Poistot, 1 000 e 4 909 2 116 9 835  
         
               


*     Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.
**   Osuus liikevaihdosta.


SEGMENTTIRAPORTOINTI


Pyyhintä

 

 

1 000 e 1-3/2012 1-3/2011 Muutos % 1-12/2011
         
Liikevaihto        
- Codi Wipes 13 118 13 985 -6,2 55 623
- Kuitukankaat 85 673 14 345 497,2 99 182
- eliminoinnit -1 333 -1 131 17,9 -5 431
Yhteensä 97 458 27 200 258,3 149 374
         
Liikevoitto 3 751 -298   -3 072
% liikevaihdosta 3,8 -1,1   -2,0
         
         
Varat 313 242 69 644   309 180
Velat 50 676 13 635   49 616
Nettovarat 262 567 56 010   259 564
Investoinnit 372 630   1 910
Poistot 3 818 1 324   6 524
         
Henkilöstö keskimäärin 761 342   418


Joustopakkaukset
 

 

1 000 e 1-3/2012 1-3/2011 Muutos % 1-12/2011
         
Liikevaihto 13 906 16 561 -16,0 64 848
         
Liikevoitto -92 -257   -69
% liikevaihdosta -0,7 -1,6   -0,1
         
Varat 42 804 46 741   44 372
Velat 10 239 12 853   11 175
Nettovarat 32 565 33 888   33 197
Investoinnit 79 591   1 851
Poistot 751 786   3 049
         
Henkilöstö keskimäärin 446 505   479


Kohdistamattomat
 

 

1 000 e 1-3/2012 1-3/2011 1-12/2011
       
Liikevaihto -278 -203 -873
Liikevoitto -468 -57 -1 688
       
Varat -20 770 5 266 -15 466
Velat 164 475 63 987 168 557
Investoinnit 73 43 203
Poistot 339 6 262
 
Henkilöstö keskimäärin
9 11 10LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
 

 

1 000 e 1-3/2012 1-3/2011 1-12/2011
       
Suomi 6 053 6 703 27 547
Muu Eurooppa 48 889 32 904 141 622
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 52 902 3 491 41 665
Muu maailma 3 243 459 2 515
Liikevaihto yhteensä 111 087 43 557 213 350TULOSKEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN
 

 

1 000 e II/2011 III/2011 IV/2011  
I/2012
II/2011-
I/2012
Liikevaihto          
Pyyhintä          
- Codi Wipes 13 586 14 936 13 116 13 118 54 756
- Kuitukankaat 14 215 12 189 58 433 85 673 170 510
- eliminoinnit -1 911 -778 -1 611 -1 333 -5 633
Yhteensä 25 890 26 347 69 937 97 458 219 633
Joustopakkaukset 17 019 16 210 15 059 13 906 62 194
Kohdistamattomat -294 -227 -149 -278 -947
Liikevaihto yhteensä 42 616 42 330 84 847 111 087 280 879
           
Liikevoitto          
Pyyhintä 60 -1 674 -260 3 751 1 877
% liikevaihdosta 0,2 -6,4 -0,4 3,8 0,9
Joustopakkaukset 512 340 -69 -576 207
% liikevaihdosta 3,0 2,1 -0,5 -4,1 0,3
Kohdistamattomat -230 -72 672 -468 -99
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 342 -1 406 344 2 707 1 986
% liikevaihdosta 0,8 -3,3 -0,4 2,4 0,7
           
Kertaluonteiset erät -302 -492 -2 702 484 -3 012
Liikevoitto yhteensä 40 -1 899 -2 359 3 190 -1 027
% liikevaihdosta 0,1 -4,4 -2,8 2,9 -0,4
           
Nettorahoituskulut -1 457 -1 255 -938 -2 731 -6 380
Voitto ennen veroja -1 417 -3 153 -3 297 459 -7 407
KATSAUSVUODEN VEROT
Tuloverot on laskettu maakohtaisen verotettavan tuloksen ja tuloveroasteen perusteella.

LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus ja johtoryhmän jäsenet sekä Ahlstrom Oyj. Yhtiöllä ei ole osakkuusyhtiöomistuksia. Palkat lähipiirille olivat 286 tuhatta euroa, osakeperusteiset maksut 6 tuhatta euroa ja lähipiiriltä saadut vakuudettomat lainat 100 tuhatta euroa sekä maksetut korot 23 tuhatta euroa.

Muut lähipiiritapahtumat
 

 

1 000 € 2012 2011
Tavaroiden ja palveluiden myynnit 2 780  
Tavaroiden ja palveluiden ostot 6 950  
Myynti- ja muut lyhytaikaiset saamiset 2 003  
Osto- ja muut lyhytaikaiset velat 4 898  


Muut lähipiiritapahtumat ovat liiketoimia Ahlstromin kanssa.

LAINOJEN MUUTOKSET
 

 1 000 e
1-3/2012 1-3/2011
     
Lainat yhteensä 1.1. 161 730 61 282
     
Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat 1.1. 19 929 17 000
Lyhytaikaisten rahoituslaitoslainojen muutos 1 542  
Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat 31.3. 21 471 17 000
     
Yritystodistusohjelma 1.1.   988
Yritystodistusten muutos    
Yritystodistusohjelma 31.3.   988
     
Pitkäaikaiset lainat 1.1. 139 961 37 294
Pitkäaikaisten lainojen muutos -5 819 2 211
Pitkäaikaiset lainat 31.3. 134 142 39 505
     
Pääomalainat 1.1.  1 840 6 000
Pääomalainojen muutos -920 -2 000
Pääomalainat 31.3. 920 4 000
     
Lainat yhteensä 31.3. 156 533 61 493KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET
 

 

  1-3/2012      1-3/2011   1-12/2011  
1 000 e Aineellinen Aineeton Aineellinen Aineeton Aineellinen Aineeton
Kirjanpitoarvo kauden alussa 139 886 13 146 53 873 776 53 873 776
Liiketoiminnan hankinta         89 124 12 584
Investoinnit 485 39 1 149 48 3 678 220
Vähennykset -1 377   -1 040   -1 226  
Poistot ja arvonalentumiset -4 522 -387 -2 066 -50 -9 399 -436
Muuntoero ja muut muutokset -1 301 11 -40 1 3 836 1
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 133 171 12 808 51 876 773 139 886 13 146
               ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET
 

 

1 000 e 1-3/2012 1-3/2011 12/2011
Omasta velasta      
Vakuudellisten lainojen määrä 152 808 49 607 158 264
       
Annettujen panttien nimellisarvo      
Kiinteistökiinnitykset 23 158 24 045 22 914
Yrityskiinnitykset 208 254 60 069 211 515
Pantatut osakkeet ja tytäryhtiölainat 211 559 82 982 213 554
       
Muut omat vastuut      
Muut vuokrasopimukset, kiinteistöt 28 454 9 886 29 532
Muut vuokrasopimukset, koneet ja laitteet 3 244 6 072 3 482
       
Takausvastuut 1 246 1 980 1 432


 

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT
 

 

1 000 e 1-3/2012 1-3/2011 12/2011
Valuuttatermiinit      
Nimellisarvo 18 434 6 427 8 501
Käypä arvo -24 -34 11
       
Koronvaihtosopimukset      
Nimellisarvo 74 374 12 500 76 492
Käypä arvo -169 -60 -216
       
Sähköjohdannaissopimukset      
Nimellisarvo 3 245 3 314 2 860
Käypä arvo -542 647 -458Helsingissä 25.4.2012

SUOMINEN OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Nina Kopola, puh. 010 214 300
Talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

 

 

 

Osavuosikatsaus Q1 2012 Fin 20120425.pdf

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus