SUOMINEN OYJ, OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012

Tampere, Suomi, 2012-10-22 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- SUOMINEN OYJ                                                      OSAVUOSIKATSAUS 22.10.2012 KLO 9.30


OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012

VOITTOA KESÄJAKSOLLA

 

AVAINLUKUJA 7-9/2012 7-9/2011 1-9/2012 1-9/2011 1-12/2011
           
Liikevaihto, milj. e
121,8
 
42,3 345,9 128,5 213,4
Liikevoitto ennen kertaeriä, milj. e 6,7 -1,4 11,7 -1,5 -1,1
Liikevoitto, milj. e 6,2 -1,9 9,1 -2,5 -4,8
Katsauskauden voitto/tappio, milj. e 2,3 -2,8 -0,7 -5,7 -9,5
Tulos/osake, e 0,01 -0,06 0,00 -0,12 -0,11
Liiketoiminnan rahavirta/osake, e 0,03 -0,02 0,05 0,04 -0,03


Toimitusjohtaja Nina Kopola:

”Kolmannen kvartaalin aikana toimintamme tulos edelleen parani, sekä liikevaihto että tulos olivat tämän vuoden korkeimmilla tasoilla. Liikevaihto kasvoi Pyyhintä-toimialassa Kuitukankaiden myönteisen kehityksen ansiosta. Tuotteidemme kysyntä oli erityisen hyvä Pohjois-Amerikassa, joka myös johti parantuneeseen tuotevalikoimaan. Euroopan talouskriisin johdosta kysyntä on Euroopan markkinoilla ollut vaimeampaa.

Joustopakkaukset-toimialassa kamppailemme vaimeassa markkinatilanteessa, ja tästä syystä aloitimme lomautukset Tampereen tehtaallamme, jotta tarjontamme vastaisi kysyntää.

Kolmannen neljänneksen liikevoittomme yli kaksinkertaistui edelliseen kuuteen kuukauteen verrattuna. Olen erityisen tyytyväinen siihen, että tehostamistoimemme Summit-ohjelman puitteissa alkavat tuoda odotettua tulosta.

Viime vuonna tehdyn yrityskaupan positiivinen vaikutus näkyy selkeästi tuloksessamme. Nyt teroitamme strategiaamme kaikilla liiketoiminta-alueillamme, erityisen tiiviisti Kuitukankaissa. Kannattavuuden jatkuva parantaminen on myös jatkossa operatiivisen toimintamme ohjenuora. Tulevaisuudessa tavoittelemme huomattavaa muutosta portfolioomme, nostamalla korkeamman lisäarvon tuotteiden osuutta. Tämä ohjaa sekä liiketoiminta- että tuotekehitysponnistelujamme.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Suomisen liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 121,8 miljoonaa euroa (42,3) eli jakso oli liikevaihdoltaan toistaiseksi vahvin neljännes kuluvalla vuodella. Liikevoitto oli ennen kertaeriä 6,7 miljoonaa euroa (-1,4) ja niiden jälkeen 6,2 miljoonaa euroa (-1,9), tulos ennen veroja 3,3 miljoonaa euroa (-3,2) ja verojen jälkeen 2,3 miljoonaa euroa (-2,8). Vuosineljänneksen tulos oli voitollinen ja paras sen jälkeen, kun uusi Suominen muodostettiin viime syksynä.

Yhdeksän kuukauden liikevaihto oli 345,9 miljoonaa euroa (128,5). Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 11,8 miljoonaa euroa (-1,5) ja niiden jälkeen 9,1 miljoonaa euroa (-2,5), tulos ennen veroja oli 0,9 miljoonaa euroa (-6,7) ja verojen jälkeen -0,7 miljoonaa euroa (-5,7).

Vertailukelpoinen liikevaihto laski 7 % edellisvuoden 373 miljoonan euron pro forma -liikevaihtoon verrattuna. Liikevaihdon laskuun vaikutti määrien pienentyminen ja Euroopassa myyntihintojen aleneminen. Merkittävin tekijä Euroopan määrien pienentymiseen oli viime vuoden syksyllä palanut vesineulauslinja Italiassa, jonka tuotanto oli keskeytynyt viiden ensimmäisen kuukauden aikana. Alueellisesti kysyntä oli vahvempaa USA:n markkinoilla kuin Euroopassa. Dollarin kurssi euroon nähden kasvatti USA:n liikevaihto-osuutta pro forma -vertailussa.

Liikevoiton parantumisessa alkaa näkyä selvästi Suomisen ja Ahlstromin Home and Personal -liiketoimintojen yhdistämisen hyödyt. Tulokseen vaikutti positiivisesti tuotannon määrät ja myynnin katekehitys. Merkittävimmän kustannustekijän, raaka-aineiden hinnat kääntyivät kolmannella vuosineljänneksellä jälleen nousuun toisen kvartaalin hintojen tilapäisen alenemisen jälkeen. Toimintakulut poislukien kertaerät alenivat, kun niitä verrataan vertailukelpoisiin pro forma -lukuihin.

Osana Nakkilan kuitukangastehtaan uudelleenjärjestelyjä tuotantokapasiteettia päätettiin leikata, minkä takia yhteistoimintamenettelyn mukaiset irtisanomiset toteutuivat 40 henkilön osalta ja niistä aiheutui 0,4 miljoonan euron kertakustannukset. Käyttöomaisuuden arvoa kirjattiin alas 2,7 miljoonalla eurolla, millä ei ole vaikutusta kassavirtaan. Heikon kysynnän takia Joustopakkaukset-toimialalla päätettiin runsaan 150 henkilön lomautuksista kustannusten säästämiseksi.

Liiketoiminnan rahavirta oli kolmannella vuosineljänneksellä 7,8 miljoonaa euroa (-1,1) ja kumulatiivisesti 13,2 miljoonaa euroa (1,8). Käyttöpääomaa on sitoutunut 3,2 miljoonaa euroa, kun Home and Personal -liiketoimintakaupan myyntisaatavat ja ostovelat kertyivät vuoden alussa Suomisen taseeseen. Investoinnit pidettiin alhaisella tasolla.

Yrityskaupan integrointi ja tehostamistoimet
Home and Personal -liiketoimintaan kuuluva Brasilian yksikön kauppa on viivästynyt erilaisten toimintalupien takia, vaikka kilpailuviranomaisten luvat on saatu.  Lupamenettelyn viivästymisestä johtuen Suominen ja Ahlstrom päätyivät siihen, ettei siirtoa voitu toteuttaa kolmannella neljänneksellä. Osapuolet selvittävät yhdessä edellytyksiä ja vaihtoehtoja kaupan toteuttamiselle, tavoitteena saada liiketoiminnan siirto päätökseen mahdollisimman pian.

Konsernin toimintakulujen karsiminen jatkui ns. Summit-projektissa. Projekti käsittää Home and Personal -liiketoiminnan integroinnin osaksi Suomista ja kattaa synergioiden hyödyntämisen myynnissä, hankinnoissa, tuotantolinjojen optimoinnissa ja logistisissa ratkaisuissa. Tehostamistoimilla tavoitellaan liikevaihtoon suhteutettuna parin prosentin kustannussäästöä.

Rahoitus
Konsernin korolliset nettovelat olivat 107,5 miljoonaa euroa (59,5). Rahoitusvaroihin sisältynyt 25 miljoonaa euroa käytettiin lainojen lyhennyksiin. Suominen päivitti katsauskauden jälkeen rahoitussopimuksensa pankkien kanssa. Nettovelkojen ja käyttökatteen suhdeluku vuoden lopussa saa olla enintään 4,9 ja nettovelkaisuus enintään 145 %. Myös lainojen takaisinmaksuprofiilia helpotettiin.

Lainojen lyhennykset ja takaisinmaksut olivat 38,2 miljoonaa euroa (3,1). Nettorahoituskulut olivat -8,2 miljoonaa euroa (-4,3) eli 2,4 % (3,3) liikevaihdosta. Rahoituskustannukset nousivat lainamäärän kasvun ja lainojen keskikoron nousun takia. Rahoituslaskelmassa käyttöpääomaa sitoutui 3,2 miljoonaa euroa (vapautui 2,3 miljoonaa euroa). Home and Personal -liiketoiminnan kaupan yhteydessä kaikki käyttöpääoman erät eivät siirtyneet Suomiselle, ja siitä syystä ne ovat kasvaneet katsauskaudella. Pankille myytyjen myyntisaatavien saldo oli 16,0 miljoonaa euroa (12,8). Omavaraisuusaste oli 35,8 % (22,9) ja nettovelkojen suhde omaan pääomaan 99,4 % (233,0). Liiketoiminnan rahavirta oli 13,2 miljoonaa euroa (1,8) ja osaketta kohti 0,05 euroa (0,04).

Investoinnit
Yhtiön tuotannolliset bruttoinvestoinnit olivat 2,2 miljoonaa euroa (3,1). Suunnitelman mukaiset poistot olivat 14,8 miljoonaa euroa (6,0). Investoinneista Kuitukankaiden osuus oli 0,8 miljoonaa euroa (0,9), Codi Wipesin 0,6 miljoonaa euroa (0,2) ja Joustopakkausten 0,2 miljoonaa euroa (1,8). Investoinnit olivat ylläpitoinvestointeja.

SEGMENTTIEN TULOS

Pyyhintä-toimialan yhdeksän kuukauden liikevaihto oli 307,3 miljoonaa euroa (79,4). Toimialan liikevoitto oli 12,6 miljoonaa euroa (-1,9).

Kuitukankaiden liikevaihto oli 273,0 miljoonaa euroa (40,8). Kuitukankaiden vertailukelpoinen (pro forma) yhdeksän kuukauden liikevaihto oli 285 miljoonaa euroa vuonna 2011, joten siihen nähden liikevaihto laski 4 %. Toimitusmäärät laskivat hieman, kun niitä tarkastellaan vertailukelpoiseen toimintaan. Kuitukangasmateriaalin käyttökohteet pyyhinnässä jakautuivat siten, että lasten pyyhintätuotteet vastasivat 47 % myynnistä, kotitalouspyyhkeet 19 %, henkilökohtaisen hygienian pyyhkeet 17 % sekä teollisuuspyyhkeet 10 % myynnistä. Käyttökohteista henkilökohtaiseen hygieniaan ja kotitalouspyyhintään käytettävän kuitukankaan myynti kasvoi, muissa käyttökohteissa myynti laski.

Pohjois-Amerikan tehtaiden myynti kasvoi edellisvuoden pro forma –lukuihin verrattuna. Kulutuskysyntä kosteuspyyhkeiden käyttöalueissa Amerikan markkinoilla on vahvempaa kuin Euroopalle tyypillisissä tuotealueissa. Euroopan liikevaihtoon vaikutti lisääntyneen tuotantokapasiteetin tuoma kiristynyt kilpailu. Suomisen Italian tehtaiden yhden tehokkaan vesineulauslinjan tuotanto saatiin kesän alussa täyteen käyntiin edellisvuonna tapahtuneen palovahingon jälkeen. Vahingosta aiheutunut vakuutuskorvaus maksettiin lopullisesti kolmannen kvartaalin aikana.

Öljypohjaisten raaka-aineiden hinnat kääntyivät jälleen nousuun kolmannen vuosineljänneksen aikana. Muiden raaka-aineiden hinnoissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Toimintakustannuksissa säästettiin verrattuna pro forma -lukuihin ilman kertaeriä alentuneiden yleiskustannusten ansiosta.

Kuitukankaiden Nakkilan tehtaan yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut saatettiin päätökseen. Tehtaan toimintaa uudistetaan tavoitteena tappiollisen tuloksen kääntäminen voitolliseksi. Tehtaan lämpösidotun kuitukankaan ja yhden vesineulauslinjan tuotanto päätettiin lopettaa. Toiminnan tehostamisen takia yksikön henkilöstövahvuus on pienentynyt 40 henkilöllä, minkä takia irtisanomisajalta maksettiin korvauksia 0,4 miljoonaa euroa. Tuotannon lopettamisen takia käyttöomaisuuteen tehtiin 2,7 miljoonan euron alaskirjaus.

Yksikön muut toiminnan tehostamistoimenpiteet perustuvat koko konsernin Summit-ohjelmaan. Ohjelma etenee odotusten mukaisesti.

Codi Wipesin liikevaihto, 37,6 miljoonaa euroa (42,5), laski 12 % edellisvuotisesta. Henkilökohtaisten hygieniapyyhkeiden myynti kasvoi, kosteiden wc-pyyhkeiden myynti säilyi edellisvuoden tasolla ja lastenhoitopyyhkeiden myynti laski. Myynnin keskihinnat olivat lähes samalla tasolla kuin vertailukaudella. Aivan jakson lopulla yksikön toimitukset asiakkaille kasvoivat. Alentuneen volyymin aiheuttamaa katemenetystä saatiin kompensoitua osin säästöillä toimintakustannuksissa.

Koko Pyyhintä-toimialan liiketulos ennen yllä mainittua alaskirjausta ja kertaluonteisia kustannuksia oli 15,8 miljoonaa euroa. Tulos parani toteutetun liiketoimintakaupan ansiosta. Myynnin katekehitys oli myönteinen.

Joustopakkaukset-toimialan yhdeksän kuukauden liikevaihto oli 39,3 miljoonaa euroa (49,8) ja se aleni 21 % edellisvuotisesta. Hygieniapakkausten myynti aleni kolmanneksella vuoden 2011 lopun asiakasmenetysten takia. Elintarvikepakkausten ja kaupan kassien myynti väheni, sen sijaan turva- ja systeemipakkausten myynti nousi. Joustopakkaukset on onnistunut saamaan uutta kauppaa, mutta kulutuskysynnän heikkous Joustopakkausten markkinoilla hidastaa aikaisempien menetysten kompensointia. Kun asiakkailta saatujen arvioiden perusteella ei voitu odottaa tilanteeseen nopeaa käännettä, päätettiin elokuussa noin 150 henkilöä koskevista lomautuksista vuoden 2013 helmikuulle saakka.

Toimialan liikevoitto oli -1,5 miljoonaa euroa (0,2). Joustopakkauksiin käytettävien muovipohjaisten raaka-aineiden hinnat kääntyivät kolmannella vuosineljänneksellä nousuun, mikä hinnoitteluviiveestä johtuen toi kustannuspaineita toimintaan. Toiminnan kulut olivat edellisvuotista alemmat edellisvuonna toteutetun tuotannon rationalisoinnin ansiosta.

YHTIÖOIKEUDELLISET JA OSAKETIEDOT

Osakepääoma

Kaupparekisteriin merkittyjen Suomisen osakkeiden määrä on 245 934 122 kpl, ja osakepääomaa on 11 860 056,00 euroa.

Vaihto ja kurssi
Suominen Oyj:n osakkeiden vaihto NASDAQ OMX Helsingissä 1.1.2012-30.9.2012 oli 1 689 072 osaketta eli 0,7 % kaikkien osakkeiden määrästä. Kaupantekokurssi vaihteli 0,34 ja 0,45 euron välillä. Viimeinen kaupantekokurssi oli 0,37 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo 30.9.2012 oli 90 973 315 euroa.

Omat osakkeet
Suominen Oyj:n hallussa oli 1.1.2012 ja 30.9.2012 yhteensä 60 298 omaa osaketta, joiden osuus osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä oli 0,0 %.

Optio-ohjelmat
Suomisen 2009A-optioita on optio-oikeuksien haltijoilla 250 000 kappaletta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2009A on 2.5.2011-30.10.2012 ja osakekohtainen merkintähinta on 0,95 euroa. 2009B-optioita on myönnetty 300 000 kappaletta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2009B on 2.5.2012-30.10.2013 merkintähinnan ollessa 0,96 euroa.

Kun yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakkeiden määrä on 245 934 122 kappaletta, voi se voimassa olevien optio-oikeuksien myötä nousta enimmillään 246 484 122 kappaleeseen.

Hallituksen valtuudet
Suominen Oyj:n hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen valtuutus enintään 3 miljoonan yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Hallituksella on myös valtuutus päättää uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta. Uusia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 50 miljoonaa kappaletta. Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 10 miljoonaa kappaletta, joka määrä sisältyy aiemmin mainittuun enimmäismäärään (50 miljoonaa). Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2013 saakka.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Suominen oli solminut Ahlstromin kanssa vuoden 2011 lopulla sopimuksen Home and Personal -liiketoimintaan kuuluvan Brasilian liiketoiminnan ostamisesta. Lupamenettelyn viivästymisestä johtuen Suominen ja Ahlstrom päätyivät siihen, ettei siirtoa voida toteuttaa syyskuun loppuun mennessä. Osapuolet neuvottelevat keskenään edellytyksistä kaupan toteuttamiselle alkuperäistä tarkoitusta noudattaen ja etsivät yhteistyössä vaihtoehtoisia ratkaisuja siirtää Brasilian pyyhkimistuotteiden liiketoiminta Suomiselle väliaikaisjärjestelyillä tarvittavien lupien puitteissa. Tavoitteena on saada liiketoiminnan siirto päätökseen mahdollisimman pian. Ratkaisu edellyttää, että sopijapuolet pääsevät siirron ehdoista sopimukseen ja että rahoittajat hyväksyvät hankinnan ja sen rahoitusratkaisut. Toisaalta hankinnan viivästyminen ei aiheuta yhtiölle välittömiä menetyksiä.

Arvio Suomisen liikevaihdon kehityksestä perustuu osaksi asiakkaiden yhtiölle antamiin ennusteisiin ja toimitussuunnitelmiin. Ennusteiden ja suunnitelmien muutokset markkinatilanteen muutosten tai asiakkaiden varastomuutosten johdosta voivat muuttaa liikevaihtoa ennustetusta. Taloudellisen epävarmuuden jatkumisesta ja kuluttajien varovaisesta ostokäyttäytymisestä johtuen ennusteisiin sisältyy epävarmuutta.

Suomisen asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää asiakaskohtaista riskiä.  Suurimpien asiakkaiden kohdalla pyritään pitkäaikaisiin sopimuksiin. Käytännössä asiakassuhteet ovat voimassa useiden vuosien ajan.

Suominen ostaa merkittävällä määrällä öljypohjaisia ja puupitoisia raaka-aineita vuosittain. Raaka-aineet ovat toiminnassa suurin kustannuserä. Raaka-aineiden nopeat maailmanmarkkinoilla tapahtuvat hinnanvaihtelut vaikuttavat Suomisen kannattavuuteen. Suomisen pääraaka-aineiden pitkälliset toimituskatkokset voisivat aiheuttaa tuotannon keskeytyksiä ja vaikuttaisivat näin häiritsevästi yhtiön liiketoimintaan. Suomisella on useampia suuria kansainvälisiä raaka-ainetoimittajia, minkä vuoksi merkittävät toimituskatkokset ovat epätodennäköisiä.

Suomisella on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Useissa tuoteryhmissä on tällä hetkellä ylitarjontaa erityisesti Euroopassa. Mikäli Suominen ei pysty kilpailemaan houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se voi menettää markkinaosuuttaan. Kilpailu voi johtaa lisääntyneeseen hintapaineeseen, joka kohdistuu yhtiön tuotteisiin.

Suomisen tehostamisohjelmat käsittävät toimenpiteitä tuotantotehokkuuden parantamiseksi, ostotoimintojen ja logististen ratkaisujen parantamiseksi, yleiskulujen karsimiseksi ja kustannusten aikaisempaa tehokkaammaksi siirtämiseksi hintoihin. Tehostamistoimien vaikutus on selvin, kun tuotantomäärissä tapahtuu kasvua. Home and Personal -yrityskaupassa on arvioitu saavutettavan merkittäviä synergiahyötyjä. Tehostamistoimien ja synergioiden hyödyntämisen lykkääntyminen tai niissä epäonnistuminen vaikuttaa epäedullisesti yhtiön tulokseen.

Konsernin vahinkoriskit vakuutetaan siten, että toiminnan jatkuvuus on turvattu. Suomisella on voimassa asianmukaiset vahinko- ja keskeytysvakuutukset, joiden perusteella arvioidaan, että vahingot voidaan korvata ja keskeytymisestä aiheutuva taloudellinen haitta kattaa.

Suomisen luottosopimuksissa on ehtoja, jotka yhtiön tulee täyttää. Välitilinpäätöksen 30.9.2012 jälkeen Suominen ja rahoittajat ovat sopineet muutetuista taloudellisista kovenanteista. Vuoden 2012 lopussa nettovelat eivät saa ylittää 4,9 kertaa käyttökatteen määrää ja yhtiön velkaantumisasteen tulee olla alle 145 %. Tässä osavuosikatsauksessa tunnusluvut ovat 3,5 ja 99 %.

Suomisen liikearvon herkkyyttä liiketoimintaedellytysten muutoksille on kuvattu tilinpäätöksen 2011 liitetiedoissa. Toteutuneet rahavirrat voivat poiketa arvioiduista diskontatuista tulevista rahavirroista, koska yhtiön omaisuuserien pitkä taloudellinen käyttöaika, tuotteiden ennustettujen myyntihintojen, tuotantokustannusten sekä laskelmissa käytetyn diskonttauskoron muutokset voivat johtaa arvonalennuskulujen kirjaamiseen. Käyttöarvojen avulla tehty käyttöomaisuuserien, liiketoimintojen tai niiden osien arvostus ei myöskään välttämättä kuvasta hintaa, jota ulkopuolinen ostaja olisi niistä valmis maksamaan.

Liiketoiminnan yleiset riskit on kuvattu hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2011.

NÄKYMÄT

Suomisen tuotteita käytetään kuluttajien päivittäistavaroissa, kuten kosteuspyyhkeissä ja muovipakkauksissa. Yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Kuluttajien varovaisen ostokäyttäytymisen arvioidaan jatkuvan talouden vaimean kehityksen myötä. Monissa Suomisen tuotteissa tarjonta ylittää kysynnän varsinkin Euroopassa ja joissakin tuoteryhmissä rakennetaan vielä lisää tuotantokapasiteettia.

Yhtiö arvioi tuotteidensa kysynnän kehitystä paitsi yleisen markkinatilanteen myös ennen kaikkea asiakkaiden kanssa tehtyjen puitesopimusten perusteella. Suominen arvioi tuotteidensa vertailukelpoisen kysynnän pysyvän vuoden 2011 tasolla.  Amerikan sekä Itä-Euroopan myynnin arvioidaan kasvavan, mutta läntisen Euroopan myynnin alenevan.

Suomisen käyttämien öljypohjaisten raaka-aineiden hinnat kääntyivät jälleen nousuun kolmannen vuosineljänneksen aikana. Muiden raaka-aineiden hinnat ovat olleet suunnilleen entisillä tasoilla. Suominen ei odota muutoksilla olevan merkitystä alempana olevaan koko konsernia koskevaan tulosarvioon. Suominen jatkaa toimintakulujensa karsintaa ja Home and Personal -liiketoimintakaupan synergioiden hyödyntäminen jatkuu. Tavoitteena on liikevaihtoon suhteutettuna saavuttaa parin prosentin kustannushyötyjä. Suominen keskittyy ydinliiketoimintansa kehittämiseen.

Home and Personal -liiketoimintaan kuuluneen Brasilian yksikön hankinta pyritään toteuttamaan mahdollisimman pian.

Yhtiö pitää ennallaan arvionsa koko vuoden liikevaihdosta ja tuloksesta. Suomisen liikevaihto kasvaa merkittävästi Home and Personal –liiketoiminnan lukujen sisältyessä konsernin liikevaihtoon. Koko vuoden tuloksen verojen jälkeen arvioidaan paranevan vuodesta 2011.

SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–30.9.2012

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -säännösten mukaisesti. Osavuosikatsauksessa käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin tilinpäätöksessä vuodelta 2011 ja tätä osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2011 tilinpäätöksen kanssa. Julkaistujen tilinpäätösstandardien muutokset ja tulkinnat sekä uudet tilinpäätösstandardit, jotka tulivat voimaan 1.1.2012, on esitetty vuoden 2011 tilinpäätöksessä.

Osavuosikatsauksen laskelmat on laadittu noudattaen IAS 1 -standardia ’Tilinpäätöksen esittämisestä’. Tämän standardin tarkoituksena on parantaa tilinpäätöksen käyttäjien mahdollisuuksia analysoida ja vertailla tilinpäätöslaskelmissa annettavia tietoja muun muassa erottamalla yrityksen omassa pääomassa tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät liiketoimiin yrityksen omistajien kanssa muista oman pääoman muutoksista. Omistajiin liittymättömät muutokset esitetään laajassa tuloslaskelmassa.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

TASE

1 000 e 9/2012 9/2011 12/2011
       
Varat      
       
Pitkäaikaiset varat      
Liikearvo 34 298 18 498 34 298
Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 12 717 784 13 146
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 124 959 48 635 139 886
Myytävissä olevat sijoitukset 19 242 212
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 456 421 445
Laskennalliset verosaamiset 3 941 1 713 2 756
Pitkäaikaiset varat yhteensä 176 390 70 293 190 743
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 40 343 22 219 45 972
Myyntisaamiset 54 836 14 893 41 798
Muut lyhytaikaiset saamiset 10 284 2 785 17 480
Verosaamiset 4 023 1 424 1 205
Sidotut rahoitusvarat     25 000
Rahavarat 16 382 1 644 15 887
Lyhytaikaiset varat yhteensä 125 868 42 965 147 342
       
Varat yhteensä 302 258 113 258 338 085
       
Oma pääoma ja velat      
       
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
Osakepääoma 11 860 11 860 11 860
Ylikurssirahasto 24 681 24 681 24 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 97 054 9 708 97 054
Arvonmuutos- ja muut rahastot -1 066 -121 -484
Muuntoerot -34 -666 -637
Muu oma pääoma -24 365 -19 909 -23 737
Oma pääoma yhteensä 108 130 25 553 108 737
       
Velat      
Pitkäaikaiset velat      
Laskennalliset verovelat 1 558 2 279 3 661
Varaukset 280 280 280
Pääomalainat   2 000 920
Muut pitkäaikaiset velat 1 375   1 234
Korolliset velat 101 712 35 022 139 961
Pitkäaikaiset velat yhteensä 104 925 39 581 146 056
       
Lyhytaikaiset velat      
Korolliset velat 21 273 22 334 19 929
Pääomalainat 920 2 000 920
Verovelat 4 975 572 724
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 62 035 23 218 61 719
Lyhytaikaiset velat yhteensä 89 203 48 124 83 292
       
Velat yhteensä 194 128 87 705 229 348
       
Oma pääoma ja velat yhteensä 302 258 113 258 338 085


TULOSLASKELMA

1 000 e 7-9/2012 7-9/2011 1-9/2012 1-9/2011 1-12/2011
           
Liikevaihto 121 769 42 330 345 938 128 503 213 350
Hankinnan ja valmistuksen kulut -109 108 -42 122 -318 979 -124 545 -205 507
Bruttokate 12 661 208 26 959 3 958 7 842
Liiketoiminnan muut tuotot 1 164 877 6 144 2 691 4 905
Myynnin ja markkinoinnin kulut -1 819 -871 -5 484 -2 648 -4 050
Tutkimus ja kehitys -756 -365 -2 100 -1 289 -1 866
Hallinnon kulut -4 997 -1 778 -16 142 -5 057 -8 492
Liiketoiminnan muut kulut -19 31 -259 -125 -3 168
Liikevoitto 6 234 -1 898 9 118 -2 470 -4 829
Rahoitustuotot ja -kulut -2 954 -1 255 -8 179 -4 259 -5 197
Voitto ennen veroja 3 280 -3 153 939 -6 729 -10 026
Tuloverot -1 026 316 -1 621 1 029 494
Katsauskauden voitto/tappio 2 254 -2 837 -682 -5 700 -9 531
           
Osakekohtainen tulos, e 0,01 -0,06 0,00 -0,12 -0,11


LAAJA TULOSLASKELMA

1 000 e 7-9/2012 7-9/2011 1-9/2012 1-9/2011 1-12/2011
           
Katsauskauden voitto/tappio 2 254 -2 837 -682 -5 700 -9 531
           
Muut laajan tuloksen erät          
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä -374 -1 650 36 -1 596 -1 595
Rahavirran suojausten käypien arvojen muutokset -807 -261 -760 -1 223 -1 731
Muut siirrot -21 -6 48 -18 -20
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -152 497 744 733 906
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -1 354 -1 420 68 -2 104 -2 440
           
Katsauskauden laaja tulos yhteensä 900 -4 257 -614 -7 804 -11 971


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

a.
Osakepääoma

b. Ylikurssirahasto

c. SVOP rahasto

d. Omat osakkeet

e. Muuntoerot

f. Arvonmuutosrahastot

g. Kertyneet voittovarat

h. Yhteensä
 

 

1 000 e


a.


b.


c.


d.


e.


f.


g.


h.
                 
Oma pääoma 1.1.2012 11 860 24 681 97 054 -43 -637 -441 -23 737 108 737
                 
Tilikauden tulos             -682 -682
Muut laajan tuloksen erät         603 -583 48 68
Osakeperusteiset maksut             7 7
Oma pääoma 30.9.2012 11 860 24 681 97 054 -43 -34 -1 024 -24 364 108 1301 000 ea.b.c.d.e.f.g.h.
                 
Oma pääoma 1.1.2011 11 860 24 681 9 708 -163 515 828 -14 143 33 286
                 
Tilikauden tulos             -5 700 -5 700
Muut laajan tuloksen erät         -1 181 -905 -18 -2 104
Osakeperusteiset maksut             20 20
Omien osakkeiden luovutus       120     -69 51
Oma pääoma 30.9.2011 11 860 24 681 9 708 -43 -666 -77 -19 910 25 553
 

1 000 e


a.


b.


c.


d.


e.


f.


g.


h.
                 
Oma pääoma 1.1.2011 11 860 24 681 9 708 -163 515 828 -14 143 33 286
                 
Tilikauden tulos             -9 531 -9 531
Muut laajan tuloksen erät         -1 152 -1 268 -20 -2 440
Osakeperusteiset maksut             26 26
Osakeanti     87 346         87 346
Omien osakkeiden luovutus       120     -69 51
Oma pääoma 31.12.2011 11 860 24 681 97 054 -43 -637 -441 -23 737 108 737


RAHAVIRTALASKELMA

1 000 e 1-9/2012 1-9/2011 1-12/2011  
         
Liiketoiminta        
Liikevoitto 9 118 -2 470 -4 829  
Oikaisut yhteensä 16 793 5 824 9 459  
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 25 911 3 354 4 630  
Käyttöpääoman muutos -3 229 2 339 1 907  
Rahoituserät -6 735 -3 961 -9 833  
Maksetut verot -2 722 35 397  
Liiketoiminnan rahavirta 13 225 1 767 -2 898  
         
Investointimaksut        
Investointimaksut aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä -2 273 -3 344 -4 231  
Investoinnit hankittuihin liiketoimintoihin     -139 810  
Käyttöomaisuuden myynnit ja muut erät 2 106 97 1 628  
Investointien rahavirta -167 -3 247 -142 414  
         
Rahoitus        
Pitkäaikaisten lainojen nostot   3 186 148 250  
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -37 267 -1 112 -48 563  
Pääomalainojen takaisinmaksut -920 -2 000 -4 160  
Omien osakkeiden hankinta ja luovutus   51 51  
Osakeanti     87 346  
Rahoituksen rahavirta -38 187 125 182 924  
         
Rahavarojen muutos* -25 129 -1 355 37 613  
         
* Sisältää myös sidottujen rahavarojen muutoksen
 
       

TUNNUSLUVUT
 
7-9/2012
 
7-9/2011
 
1-9/2012
 
1-9/2011
 
1-12/2011
           
Liikevaihdon muutos, % * 187,7 -2,4 169,2 0,3 23,0
Bruttokate, % ** 10,4 0,5 7,8 3,1 3,7
Liikevoitto, % ** 5,1 -4,5 2,6 -1,9 -2,3
Rahoitustuotot ja –kulut, % ** -2,4 -3,0 -2,4 -3,3 -2,4
Voitto ennen veroja, % ** 2,7 -7,4 0,3 -5,2 -4,7
Katsauskauden voitto, % ** 1,9 -6,7 -0,2 -4,4 -4,5
Tulos/osake, e 0,01 -0,06 0,00 -0,12 -0,11
           
Oma pääoma/osake, e     0,44 0,54 0,44
Liiketoiminnan rahavirta/osake, e     0,05 0,04 -0,03
Oman pääoman tuotto, %     -0,8 -25,4 -20,9
Sijoitetun pääoman tuotto, %     4,6 -3,7 -3,7
Omavaraisuusaste, %     35,8 22,9 32,2
Gearing, %     99,4 233,0 111,0
           
Bruttoinvestoinnit, 1 000 e     2 196 3 076 3 964
Poistot, 1 000 e     14 808 5 989 9 835
Arvonalentumiset, 1 000 e     2 700    
                   


*     Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.
**   Osuus liikevaihdosta.

SEGMENTTIRAPORTOINTI

Pyyhintä

1 000 e 1-9/2012 1-9/2011 Muutos % 1-12/2011
         
Liikevaihto        
- Codi Wipes 37 556 42 507 -11,6 55 623
- Kuitukankaat 272 983 40 750 569,9 99 182
- eliminoinnit -3 219 -3 820 -15,7 -5 431
Yhteensä 307 321 79 437 286,9 149 374
         
Liikevoitto ennen arvonalentumisia 15 326 -1 912   -3 072
% liikevaihdosta 5,0 -2,4   -2,1
Liikevoitto 12 626 -1 912   -3 072
% liikevaihdosta 4,1 -2,4   -2,1
         
Varat 258 339 68 266   242 028
Velat 57 659 12 935   49 616
Nettovarat 200 681 55 331   192 412
Investoinnit 1 402 1 097   1 910
Poistot 11 597 3 643   6 524
Henkilöstö keskimäärin 755 344   418
Arvonalentumiset 2 700      


Joustopakkaukset

1 000 e 1-9/2012 1-9/2011 Muutos % 1-12/2011
         
Liikevaihto 39 329 49 789 -21,0 64 848
         
Liikevoitto -1 484 167   -69
% liikevaihdosta -3,8 0,3   -0,1
         
Varat 38 541 46 235   44 372
Velat 8 122 11 077   11 175
Nettovarat 30 419 35 159   33 197
Investoinnit 230 1 795   1 851
Poistot 2 184 2 314   3 049
Henkilöstö keskimäärin 462 488   479


Kohdistamattomat

1 000 e 1-9/2012 1-9/2011 1-12/2011
       
Liikevaihto -712 -723 -873
Liikevoitto -2 023 -725 -1 688
       
Varat 5 378 -1 243 51 685
Velat 128 348 63 694 168 557
Investoinnit 564 184 203
Poistot 1 026 32 262
Henkilöstö keskimäärin 9 11 10


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN
 

1 000 e 1-9/2012 1-9/2011 1-12/2011
       
Suomi 17 938 20 802 27 547
Muu Eurooppa 154 880 97 453 141 622
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 163 962 8 617 41 665
Muu maailma 9 158 1 631 2 515
Liikevaihto yhteensä 345 938 128 503 213 350


TULOSKEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

1 000 e IV/2011 I/2012 II/2012 III/2012 IV/2011-III/2012
Liikevaihto          
Pyyhintä          
- Codi Wipes 13 116 13 118 12 278 12 161 50 672
- Kuitukankaat 58 433 85 673 89 394 97 917 331 416
- eliminoinnit -1 611 -1 333 -1 175 -711 -4 830
Yhteensä 69 937 97 458 100 496 109 366 337 258
Joustopakkaukset 15 059 13 906 12 766 12 658 54 388
Kohdistamattomat -149 -278 -180 -255 -862
Liikevaihto yhteensä 84 847 111 087 113 082 121 769 430 785
           
Liikevoitto          
Pyyhintä -260 3 751 3 874 8 146 15 511
% liikevaihdosta -0,4 3,8 3,9 7,4 4,1
Joustopakkaukset -69 -576 -816 -576 -2 037
% liikevaihdosta -0,5 -4,1 -6,4 -4,5 -3,7
Kohdistamattomat 672 -468 -664 -891 -1 351
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 344 2 707 2 394 6 679 12 123
% liikevaihdosta 0,4 2,4 2,1 5,5 2,8
           
Kertaluonteiset erät -2 702 484 -2 700 -445 -5 363
Liikevoitto yhteensä -2 359 3 190 -306 6 234 6 760
% liikevaihdosta -2,8 2,9 -0,3 5,1 1,6
           
Nettorahoituskulut -938 -2 731 -2 494 -2 954 -9 117
Voitto ennen veroja -3 297 459 -2 800 3 280 -2 358


KATSAUSVUODEN VEROT

Tuloverot on laskettu maakohtaisen verotettavan tuloksen ja tuloveroasteen perusteella.

LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus ja johtoryhmän jäsenet sekä Ahlstrom Oyj. Yhtiöllä ei ole osakkuusyhtiöomistuksia. Palkat lähipiirille olivat 1 253 tuhatta euroa, pakolliset eläkemaksut 77 tuhatta euroa ja osakeperusteiset maksut 7 tuhatta euroa.

Muut lähipiiritapahtumat


1 000 €

1-9/2012

1-9/2011
 
1-12/2011
Tavaroiden ja palveluiden myynnit 15 046   1 402
Tavaroiden ja palveluiden ostot 38 723   1 517
Myynti- ja muut lyhytaikaiset saamiset 1 502   5 337
Osto- ja muut lyhytaikaiset velat 2 626   2 370


Muut lähipiiritapahtumat ovat liiketoimia Ahlstromin kanssa.

LAINOJEN MUUTOKSET

1 000 e 1-9/2012 1-9/2011
     
Lainat yhteensä 1.1. 161 730 61 282
     
Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat 1.1. 19 929 17 000
Lyhytaikaisten rahoituslaitoslainojen muutos 1 342 4 345
Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat 30.9. 21 271 21 345
     
Yritystodistusohjelma 1.1.   988
Yritystodistusten muutos    
Yritystodistusohjelma 30.9.   988
     
Pitkäaikaiset lainat 1.1. 139 961 37 294
Pitkäaikaisten lainojen muutos -38 249 -2 271
Pitkäaikaiset lainat 30.9. 101 712 35 023
     
Pääomalainat 1.1.  1 840 6 000
Pääomalainojen muutos -920 -2 000
Pääomalainat 30.9. 920 4 000
     
Lainat yhteensä 30.9. 123 903 61 356


KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET

  1-9/2012 1-9/2011 1-12/2011
1 000 e Aineellinen Aineeton Aineellinen Aineeton Aineellinen Aineeton  
Kirjanpitoarvo kauden alussa 139 886 13 146 53 873 776 53 873 776  
Liiketoiminnan hankinta         89 124 12 584  
Investoinnit 1 666 530 2 808 171 3 678 220  
Vähennykset -1 402   -864   -1 226    
Poistot ja arvonalentumiset -13 658 -1 150 -5 826 -163 -9 399 -436  
Muuntoero ja muut muutokset -1 533 191 -1 356   3 836 2  
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 124 959 12 717 48 635 784 139 886 13 146  


ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET

1 000 e 1-9/2012 1-9/2011 12/2011
Omasta velasta      
Vakuudellisten lainojen määrä 120 138 49 607 158 264
       
Annetut pantit      
Kiinteistökiinnitykset 27 045 26 045 27 045
Yrityskiinnitykset 204 008 50 000 194 414
Pantatut osakkeet ja tytäryhtiölainat 217 657 82 982 217 812
       
Muut omat vastuut      
Muut vuokrasopimukset, kiinteistöt 30 693 11 906 29 532
Muut vuokrasopimukset, koneet ja laitteet 3 072 4 862 3 482
       
Takausvastuut 1 215 1 277 1 432


JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT

1 000 e 1-9/2012 1-9/2011 12/2011
Valuuttatermiinit      
Nimellisarvo 27 526 5 237 8 501
Käypä arvo -116 69 11
       
Koronvaihtosopimukset      
Nimellisarvo 75 873 9 333 76 492
Käypä arvo -1 278 -81 -216
       
Sähköjohdannaissopimukset      
Nimellisarvo 2 525 3 435 2 860
Käypä arvo -470 -132 -458


Helsingissä 22.10.2012

SUOMINEN OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Nina Kopola, puh. 010 214 300
Talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi
 

 

PT Q32012 20121022 Fin.pdf

Viimeisimmät uutiset

Calendar of Events, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.05.2024

Suomisen vuoden 2024 tammi-syyskuun osavuosikatsauksen julkistuspäivä muuttuu

Osavuosikatsaukset, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.05.2024

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2024: Kannattavuus paranee asteittain

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 4.04.2024

Suomisen varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset