SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2011

GLOBAALI KUITUKANGASYHTIÖ MUODOSTUMASSA

Tampere, Suomi, 2011-10-25 10:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                     OSAVUOSIKATSAUS 25.10.2011 KLO 11.30

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2011

GLOBAALI KUITUKANGASYHTIÖ MUODOSTUMASSA

 

AVAINLUKUJA 7-9/2011 7-9/2010 1-9/2011 1-9/2010 1-12/2010
           
Liikevaihto, milj. e 43,1 43,4 130,8 128,1 173,4
Liikevoitto, milj. e -1,9 -1,8 -2,5 -2,2 -10,8
Katsauskauden voitto/tappio, milj. e -2,8 -2,1 -5,7 -4,0 -14,4
Tulos/osake, e -0,06 -0,05 -0,12 -0,10 -0,34
Liiketoiminnan rahavirta/osake, e 0,02 0,09 0,04 0,00 -0,06

Suomisen alkuvuoden liikevaihto kasvoi viime vuoden vertailujaksoon verrattuna. Kolmannen vuosineljänneksen samoin kuin koko katsauskauden liiketulos oli negatiivinen. Kolmannen vuosineljänneksen aikana myynnin marginaalit paranivat, mutta tuotantomäärät olivat keskimääräistä alemmat. Käynnissä olevilla kustannussäästötoimenpiteillä oli myönteinen vaikutus tulokseen. Suominen solmi 4.8.2011 sopimuksen Ahlstromin Home and Personal -liiketoiminnan ostamisesta ja toteutti lokakuussa kaupan rahoittamisen osana 87 miljoonan euron osakeannin. Kauppa tulee voimaan 31.10.2011.

Näkymät: Hankitun liiketoiminnan liikevaihto tulee osaksi Suomisen kuluvan vuoden myyntiä kahdelta kuukaudelta, minkä takia Suomisen liikevaihdon arvioidaan nousevan edellisvuotisesta. Ostetulla liiketoiminnalla arvioidaan olevan negatiivinen vaikutus Suomisen tulokseen verojen jälkeen huomioiden mm. yrityshankintaan liittyvät kertaluonteiset erät. Suomisen koko vuoden tuloksen verojen jälkeen arvioidaan paranevan vuodesta 2010, mutta olevan tappiollinen

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Suomisen liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 43,1 miljoonaa euroa (43,4). Liiketappio oli 1,9 miljoonaa euroa (1,8), tulos ennen veroja -3,2 miljoonaa euroa (-2,9) ja verojen jälkeen -2,8 miljoonaa euroa (-2,1).

Yhdeksän kuukauden liikevaihto oli 130,8 miljoonaa euroa (128,1). Liiketappio oli 2,5 miljoonaa euroa (2,2), tulos ennen veroja -6,7 miljoonaa euroa (-5,3) ja verojen jälkeen -5,7 miljoonaa euroa (-4,0). Liikevaihto kasvoi 2 prosenttia edellisvuoden vertailujaksoon verrattuna. Myynnin keskihinnat ja marginaalit paranivat, kun myyntihintoja korotettiin ja myyntisopimuksiin sisältyvät raaka-aineklausuulit alkoivat vaikuttaa.

Raaka-aineiden hintojen nousu pysähtyi ensimmäiseen kuuteen kuukauteen verrattuna. Osaan myyntisopimuksien raaka-aineklausuuleista on saatu voimaan aikaisempaa lyhyemmät tarkastelujaksot. Kesäkauden vuoksi tuotantomäärät olivat keskimääräistä alemmat, mikä johti tuloksen tappiollisuuteen. Toiminnan kustannukset alenivat vertailukaudesta. Liiketulokseen sisältyi 1,0 miljoonan euron kertaluonteiset kulut. 

Pääomahallinta ja rahankäyttö säilyivät tiukkana. Investoinnit pidettiin alhaisella tasolla ja käyttöpääoman määrä
laski huolimatta raaka-aineiden kohonneista hinnoista. Liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen.

Home and Personal -liiketoiminnan hankinta
Suominen allekirjoitti 4.8.2011 sopimuksen Ahlstrom Oyj:n kanssa yhtiön Home and Personal
-kuitukangasliiketoiminnan ostamisesta 170 miljoonan euron kauppahinnalla. Kauppa toteutuu lokakuun loppuun mennessä. Home and Personal -liiketoiminnan vuoden 2011 yhdeksän kuukauden liikevaihto on 250,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,3 miljoonaa euroa erityistä tarkoitusta varten laaditun yhdistellyn tuloslaskelman mukaan. Tiedot perustuvat Ahlstrom Oyj:ltä saatuun aineistoon (ks. Liite). Kolmannen vuosineljänneksien liikevoitto oli heikompi kuin aiemmin oli arvioitu. Siirtyvä henkilöstö on noin 480 henkilöä. Suomisen tulokseen sisältyvät kertaluonteiset kulut liiketoimintakauppaan liittyen olivat katsauskaudelta 0,4 miljoonaa euroa.

Kaupan rahoittamiseksi Suominen järjesti osakeannin 5. - 11.10.2011, jolla kerättiin uutta pääomaa 87,2 miljoonaa euroa. Suominen on sopinut 150 miljoonan euron syndikaattimuotoisesta lainajärjestelystä, jolla rahoitetaan loppuosa kauppahinnasta ja korvataan Suomisen aikaisempi 44 miljoonan euron luottojärjestely.

Suominen on saanut tiedon Espanjan, Saksan ja Yhdysvaltojen kilpailuviranomaisten hyväksynnästä liiketoimintakaupalle. Brasilian kaupan viranomaishyväksyntä tulee arvioiden mukaan viimeistään 2012 ensimmäisien vuosineljänneksen aikana.

Yrityskaupan myötä Suomisesta tulee globaali markkinajohtaja vauvanhoito-, hygienia-, kodinhoito- ja teollisuuspyyhintään käytettävien kuitukangasmateriaalien valmistajana. Maantieteellisellä laajentumisella ja vahvalla markkina-asemalla voidaan vastata asiakkaiden tarpeisiin tarjoamalla kattavat myynti- ja tuotekehitysresurssit sekä laajempi tuotevalikoima maailmanlaajuisesti. Ostetun liiketoiminnan taloudelliset tiedot 9 kuukaudelta on esitetty tämän tiedotteen liitteellä.

Kustannus- ja tehostamisohjelma
Suomisen Portaat huipulle – tehostamisohjelman suurimmat säästöt syntyivät Nastolan joustopakkaustehtaan sulkemisesta ja Codi Wipesin viime vuoden lopun rationalisointitoimenpiteistä. Nastolan tehtaan tuotanto on siirretty muille paikkakunnille, ja säästöt ovat alkaneet vaikuttaa Joustopakkausten kustannuksissa. Muut tehostamistoimet liittyivät tuotannon saannon ja tehokkuuden parantamiseen yksiköissä. Säästö- ja tehostamisohjelmien positiivinen vaikutus 9 kuukauden tulokseen oli noin 4,5 miljoona euroa.

Rahoitus
Konsernin korolliset nettovelat olivat 59,7 miljoonaa euroa (54,5), mihin sisältyy yhtiön pääomalaina 4,0 miljoonaa euroa (6,0). Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset ja takaisinmaksut olivat 0,7 miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut olivat 4,3 miljoonaa euroa (3,2) eli 3,3 prosenttia (2,5) liikevaihdosta. Rahoituskustannusten nousu johtuu lainojen keskikoron noususta. Käyttöpääomaa vapautui rahavirtalaskelmassa 2,3 miljoonaa euroa (sitoutui 2,2 miljoonaa euroa). Pankille myytyjen myyntisaatavien saldo oli 12,8 miljoonaa euroa (11,5). Omavaraisuusaste oli 22,9 prosenttia (34,0), omavaraisuusaste pääomalainat omaan pääomaan lukien 26,5 prosenttia (38,8) ja velkojen suhde omaan pääomaan, johon pääomalainat on sisällytetty 187,9 prosenttia (99,7). Liiketoiminnan rahavirta oli 1,8 miljoonaa euroa (-0,1) ja osaketta kohti 0,04 euroa (0,00).

Investoinnit
Yhtiön tuotannolliset bruttoinvestoinnit olivat 3,1 miljoonaa euroa (4,6). Suunnitelman mukaiset poistot olivat 6,0 miljoonaa euroa (7,1). Investoinneista Codi Wipesin osuus oli 0,2 miljoonaa euroa (0,4), Kuitukankaiden 0,9 miljoonaa euroa (1,5) ja Joustopakkausten 1,8 miljoonaa euroa (2,6). Investoinnit olivat tehokkuus- ja ylläpitoinvestointeja.

SEGMENTTIEN TULOS

Pyyhintä-toimialan yhdeksän kuukauden liikevaihto oli 81,7 miljoonaa euroa (79,1) eli 3 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2010 vastaavalla jaksolla. Toimialan liiketappio oli 1,9 miljoonaa euroa (2,1).

Codi Wipesin liikevaihto, 42,5 miljoonaa euroa (42,9), laski prosentilla edellisvuotisesta. Henkilökohtaisten hygieniapyyhkeiden myynti kasvoi, kun sitä vastoin lastenhoitopyyhkeiden ja kosteiden wc-pyyhkeiden myynti aleni. Myynnin keskihinnat säilyivät vertailujakson tasolla. Yksikön toimintakulut alenivat suunnitellusti, suurin syy oli vuoden alun rationalisointitoimenpiteet ja henkilöstövähennykset.

Kuitukankaiden liikevaihto kasvoi 5 prosentilla 43,0 miljoonaan euroon (40,9). Kasvu johtui myyntihintojen noususta, toimitusmäärät sen sijaan laskivat hieman edellisvuotisesta. Kolmannen vuosineljänneksen myynti oli alemmalla tasolla kuin kahden ensimmäisen neljänneksen myynti, lähinnä kesäkauden takia. Yksikön merkittävimmän tuotealueen, pyyhintätuotteissa käytettävän kuitukankaan myynti kasvoi ja sama kehitys oli terveydenhoitotuotteissa käytettävässä kuitukankaassa. Hygieniakäyttöön valmistetun kuitukankaan myynti oli edellisvuotisella tasolla. Yksikön myynnin kasvu painottui Eurooppaan, kun myynti Pohjois-Amerikkaan oli edellisvuotisella tasolla. Kesän aikana raaka-aineiden hinnat tasaantuivat, mikä paransi myynnin marginaalia. Lomakauden takia tuotantomäärät jäivät alhaisiksi, mikä merkitsi valmistuksen yksikkökustannusten nousua edellisistä vuosineljänneksistä.

Joustopakkausten yhdeksän kuukauden liikevaihto oli 49,8 miljoonaa euroa (49,6) ja liikevoitto 0,2 miljoonaa euroa (0,0). Määrällisesti myynti väheni edellisvuotiseen nähden. Tuoteryhmistä hygieniapakkausten myynti kasvoi ja kaupan kassien sekä turva- ja systeemipakkausten myynti säilyi edellisvuotisella tasolla. Elintarvikepakkausten myynti laski vuoden takaisesta. Myyntihintoja korotettiin sopimusten raaka-ainelausekkeiden perusteella sekä yleisin korotuksin. Aktiivinen hintapolitiikka johti kuitenkin joihinkin asiakasmenetyksiin alan kireän hintakilpailun jatkuessa. Muovipohjaisten raaka-aineiden hintojen kohoaminen tasoittui kesän aikana. Toiminnan kulut alenivat edellisvuotisesta tehtyjen rationalisointitoimenpiteiden ansiosta. Konesiirrot Nastolan tehtaalta Puolan ja Tampereen tehtaille saatettiin loppuun ja Nastolan tehtaan toiminta päättyi. Ruotsin myyntikonttorin toiminta lopetettiin ja paikalliset varastointipalvelut ulkoistettiin. Kauden lopulla Puolan yksikössä annettiin varoitus henkilöstön vähennyksestä runsaalla 10 henkilöllä, koska myyntimäärät eivät ole kehittyneet arvioidusti. Kertaluonteisia kuluja jaksolle kertyi 0,6 miljoonaa euroa.

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS JA OSAKEANTIVALTUUTUS

Suominen Yhtymä Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 12.9.2011. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 280 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa. Hallitus käytti osakeantivaltuutusta 3.10.2011 yhtiön ja Ahlstrom Oyj:n välisen 4.8.2011 julkistetun yritysjärjestelyn edellyttämään osakeantiin.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 11 §:n kokouskutsua koskevaa menettelyä, poistaa yhtiöjärjestyksen äänileikkuria koskevan 12 §:n 2 momentin sekä poistaa lunastusvelvollisuutta koskevan 14 §:n. Yhtiöjärjestyksen muutokset olivat ehdollisia ja ne tulivat voimaan 21.10.2011.  

Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenmääräksi viisi (5) sekä valita hallitukseen Risto Anttosen, Jorma Elorannan, Mikko Maijalan, Heikki Mairinojan ja Suvi Hintsasen. Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenten valinnasta olivat ehdollisia ja ne tulivat voimaan yritysjärjestelyn tultua voimaan eli 21.10.2011.

Yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevia ehdotuksia seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan kolme suurinta osakkeenomistajaa tai osakkeenomistajan edustajaa ja toimikuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja. Ylimääräisen yhtiökokouksen päätös koskien nimitystoimikunnan perustamista oli ehdollinen ja se tuli voimaan yritysjärjestelyn tultua voimaan eli 21.10.2011.

OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET

Osakepääoma

Suomisen kaupparekisteriin merkittyjen osakkeiden määrä on 47 395 014 kappaletta. Katsauskauden aikana osakkeiden määrässä ei ole tapahtunut muutoksia.

Vaihto ja kurssi
Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeiden vaihto NASDAQ OMX Helsingissä 1.1. - 30.9.2011 oli 3 270 235 osaketta eli 6,9 prosenttia osakepääoman mukaisista osakkeista. Kaupantekokurssi vaihteli 0,36 ja 0,64 euron välillä. Viimeinen kaupantekokurssi oli 0,45 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo 30.9.2011 oli 21,3 miljoonaa euroa.

Omat osakkeet
Yhtiöllä oli 1.1.2011 hallussaan 168 805 omaa osaketta, joiden osuus osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä oli 0,36 prosenttia.

Vuonna 2010 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 200 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta sekä enintään 200 682 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hankkimis- ja luovutusvaltuudet olivat voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä eli 23.9.2011 asti. Hankintavaltuutusta käytettiin vuoden 2010 aikana 123 595 osakkeen hankintaan, joten hankintavaltuutusta oli 1.1.2011 jäljellä 76 405 osaketta. Hallituksella olevan valtuutuksen perusteella on omia osakkeita luovutettu Suominen Yhtymä Oyj:n hallituksen jäsenille osana hallituspalkkioina 108 507 osaketta.

Suominen Yhtymä Oyj:n hallussa oli 30.9.2011 yhteensä 60 298 omaa osaketta, joiden osuus osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä oli 0,13 prosenttia.

Hallituksen muut valtuudet
Katsauskauden päättymisen jälkeen 3.10.2011 hallitus päätti osakeannista ja pääomalainan konversioannista, joilla laskettiin liikenteeseen 198 539 108 uutta osaketta. Tämän jälkeen hallituksella on voimassa valtuus osakeanteihin vielä 81 460 892 osakkeen osalta. Muita osakeoikeuksiin liittyviä valtuutuksia ei ole voimassa.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Suomisen asiakaskunta on keskittynyttä, mikä lisää asiakaskohtaista riskiä. Suurimpien asiakkaiden kohdalla pyritään pitkäaikaisiin sopimuksiin. Suominen on pyrkinyt korottamaan tuotteidensa hintoja yleis- ja asiakaskohtaisin korotuksin, missä on olemassa riski, että asiakkaiden tilausmääriä menetetään jatkossa.

Suomisen yksiköt ostavat merkittäviä määriä öljy- ja sellupohjaisia raaka-aineita. Raaka-aineiden nopeat maailmanmarkkinoilla tapahtuvat hinnanvaihtelut vaikuttavat Suomisen kannattavuuteen.

Suomisella ei ole sellaisia kilpailijoita, joilla olisi täysin yhtenevä tuotetarjonta, mutta sen sijaan yhtiöllä on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Useimmissa tuoteryhmissä on tuotannon ylikapasiteettia. Mikäli Suominen ei pysty kilpailemaan houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se voi menettää markkinaosuuttaan. Kilpailu voi johtaa lisääntyneeseen hintapaineeseen, joka kohdistuu yhtiön tuotteisiin.

Suomisen tehostamisohjelmat käsittävät toimenpiteitä tuotantotehokkuuden parantamiseksi mm. saantoa parantamalla, konenopeuksia lisäämällä ja vaihtoaikoja pienentämällä. Tehostamistoimien vaikutus on selvin, kun tuotantomäärissä tapahtuu kasvua. Toimien lykkääntyminen tai niissä epäonnistuminen vaikuttaa epäedullisesti yhtiön tulokseen.

Suomisen luottosopimuksissa on ehtoja, jotka yhtiön tulee täyttää. Omavaraisuus oli 27 prosenttia 30.9.2011, mikä oli rahoitussopimusten mukainen vähimmäistaso. Home and Personal –liiketoimintakaupan rahoittamiseksi solmitussa luottosopimuksessa taloudelliset kovenantit ovat nettovelkojen ja käyttökatteen suhdeluku ja velkaantumisaste. Mikäli Suominen ei täytä luottovelvollisuuksiaan, on pankeilla oikeus luottojen eräännyttämiseen ja ehtojen uudelleenneuvotteluun.

Home and Personal -liiketoiminnan Italian Mozzaten tehtaalla 21.9.2011 sattui tulipalo, jonka seurauksena yksi tehtaan tuotantolinjoista vahingoittui. Myyjällä on voimassa asianmukaiset vahinko- ja keskeytysvakuutukset, joiden perusteella arvioidaan, että vahingot voidaan korvata ja keskeytymisestä aiheutuva taloudellinen haitta kattaa. Vahingon seurauksena Home and Personal -liiketoiminnan liikevaihto- ja tulosvaikutus Suomisen tuloksessa eivät välttämättä toteudu arvioidusti.

Yrityskaupan toteutuminen edellyttää Brasilian osalta, että viranomaiset antavat luvan Brasiliassa sijaitsevan Home and Personal -liiketoiminnan osan siirtoon yrityskaupan kohteena olevaan perustettavaan yhtiöön. Jotta Home and Personal -yrityskaupasta syntyisi haluttuja synergiaetuja, yrityskauppaan osallistuvien yhtiöiden liiketoimintojen integrointiprosessia tulisi hallita suunnitelmien mukaan. Liiketoimintojen integrointi vaatii merkittävän määrän resursseja, mikä voi haitata johdon mahdollisuuksia osallistua muuhun liiketoiminnan kehittämiseen tai vaikuttaa haitallisesti Suomisen kehitykseen.

Suominen Yhtymän liikearvon herkkyyttä liiketoimintaedellytysten muutoksille on kuvattu tilinpäätöksen 2010 liitetiedoissa. Laajemmin liiketoiminnan riskejä on myös kuvattu Suomisen antiesitteessä 3.10.2011.

NÄKYMÄT

Suomisen tuotteiden kysynnän kehitystä arvioidaan lähinnä asiakkaiden kanssa tehtyjen sopimusten ja käyttöennusteiden perusteella. Suomisen tuotteiden kysynnän arvioidaan säilyvän vakaana.

Suomisen tuotteiden hintojen arvioidaan nousevan tehtyjen myyntihintojen korotusten ja myyntisopimuksiin sisältyvien raaka-ainelausekkeiden johdosta. Toimenpiteitä toimintakustannusten alentamiseksi jatketaan.

Hankitun liiketoiminnan liikevaihto tulee osaksi Suomisen kuluvan vuoden myyntiä kahdelta kuukaudelta, minkä takia Suomisen liikevaihdon arvioidaan nousevan edellisvuotisesta. Ostetulla liiketoiminnalla arvioidaan olevan negatiivinen vaikutus Suomisen tulokseen verojen jälkeen huomioiden mm. yrityshankintaan liittyvät kertaluonteiset erät. Suomisen koko vuoden tuloksen verojen jälkeen arvioidaan paranevan vuodesta 2010, mutta olevan tappiollinen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Suominen Yhtymä Oyj:n hallitus päätti 3.10.2011 Ahlstrom Oyj:ltä ostettavan Home and Personal -liiketoiminta-alueen oston rahoittamiseen liittyvästä yleisölle suunnattavasta osakeannista ja yhtiön pääomalainan 2008 haltijoille suunnattavasta konversio-osakeannista. Osakeannissa tarjottiin merkittäväksi vähintään 188 888 889 ja enintään 266 666 667 uutta osaketta 0,45 euron merkintähinnalla ja konversioannissa enintään 8 888 889 uutta osaketta 0,45 euron merkintähinnalla. Osakeannin ja konversioannin merkintäaika päättyi 11.10.2011.
 
Yhtiön hallitus hyväksyi 193 739 111 antiosakkeen merkinnät, jotka vastaavat yhteensä 87,2 miljoonaa euroa, sekä konversioannissa 4 799 997 uuden osakkeen merkinnät. Pääomalainan 2008 pääomaa konvertoitiin Konversioannissa yhteensä 2,2 miljoonaa euroa. Merkintöjen maksamisen jälkeen Yhtiön pääomalainaa 2008 on jäljellä 1,8 miljoonaa euroa.

Osakeannissa ja Konversioannissa merkityt osakkeet edustavat yhteensä 418,9 prosenttia olemassa olevista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen anteja ja 80,7 prosenttia olemassa olevista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä antien jälkeen.

Anneissa merkityt osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 21.10.2011. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi 24.10.2011. Antien seurauksena yhtiön osakkeiden määrä kasvaa 198 539 108 osakkeella 245 934 122 osakkeeseen. Antimerkinnät ovat yhteensä 89,3 miljoonaa euroa ja oman pääoman lisäys kulujen jälkeen noin 87 miljoonaa euroa.

Suominen allekirjoitti 20.10.2011 liiketoimintakauppaan liittyvän 150 miljoonan euron rahoitussopimuksen. Home and Personal -liiketoimintakaupan voimaansaattamisesta sovittiin 20.10.2011 ja sen mukaisesti liiketoimintaan liittyvä omistusoikeus ja sopimukset siirtyvät Suomiselle 31.10.2011. Lopullinen kauppahinta tarkentuu liiketoimintaan sisältyvien ja siirtyvien liikepääomaerien mukaisesti. Brasilian yhtiön kauppahintaosuus on talletettu sulkutilille, josta se vapautuu kaupan edellytysten tultua täytetyksi.

Suomisen ylimääräisen yhtiökokouksen valitsema hallitus aloitti tehtävässään ja järjestäytyi 21.10.2011 valiten keskuudestaan puheenjohtajaksi Jorma Elorannan ja varapuheenjohtajaksi Mikko Maijalan.


SUOMINEN YHTYMÄ -KONSERNI 1.1.–30.9.2011

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -säännösten mukaisesti. Välitilinpäätöksessä käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin tilinpäätöksessä vuodelta 2010 ja tätä osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2010 tilinpäätöksen kanssa. Julkaistujen tilinpäätösstandardien muutokset ja tulkinnat sekä uudet tilinpäätösstandardit, jotka tulivat voimaan 1.1.2011, on esitetty vuoden 2010 tilinpäätöksessä.

Osavuosikatsauksen laskelmat on laadittu noudattaen IAS 1 -standardia ’Tilinpäätöksen esittämisestä’. Tämän standardin tarkoituksena on parantaa tilinpäätöksen käyttäjien mahdollisuuksia analysoida ja vertailla tilinpäätöslaskelmissa annettavia tietoja muun muassa erottamalla yrityksen omassa pääomassa tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät liiketoimiin yrityksen omistajien kanssa muista oman pääoman muutoksista. Omistajiin liittymättömät muutokset esitetään laajassa tuloslaskelmassa.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.


 TASE
 

1 000 e 9/2011 9/2010 12/2010
       
Varat      
       
Pitkäaikaiset varat      
Liikearvo 18 498 23 404 18 498
Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 784 735 776
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 48 635 54 707 53 873
Myytävissä olevat sijoitukset 242 212 212
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 421 354 354
Laskennalliset verosaamiset 1 713 54 1 339
Pitkäaikaiset varat yhteensä 70 293 79 466 75 052
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 22 219 26 203 24 373
Myyntisaamiset 14 893 12 791 10 817
Muut lyhytaikaiset saamiset 2 785 2 397 5 666
Verosaamiset 1 424 1 081 200
Rahavarat 1 644 3 481 3 253
Lyhytaikaiset varat yhteensä 42 965 45 953 44 309
       
Varat yhteensä 113 258 125 419 119 361
       
Oma pääoma ja velat      
       
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
Osakepääoma 11 860 11 860 11 860
Ylikurssirahasto 24 681 24 681 24 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 9 708 9 649 9 708
Arvonmuutos- ja muut rahastot -121 -195 665
Muuntoerot -666 437 515
Muu oma pääoma -19 909 -3 808 -14 143
Oma pääoma yhteensä 25 553 42 624 33 286
       
Velat      
Pitkäaikaiset velat      
Laskennalliset verovelat 2 279 2 110 2 930
Varaukset 280 280 280
Pääomalainat 2 000 4 000 4 000
Korolliset velat 35 022 39 015 35 823
Pitkäaikaiset velat yhteensä 39 581 45 405 43 033
       
Lyhytaikaiset velat      
Korolliset velat 22 334 12 958 19 459
Pääomalainat 2 000 2 000 2 000
Verovelat 572 69  
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 23 218 22 363 21 583
Lyhytaikaiset velat yhteensä 48 124 37 390 43 042
       
Velat yhteensä 87 705 82 795 86 075
       
Oma pääoma ja velat yhteensä 113 258 125 419 119 361


TULOSLASKELMA
  

1 000 e 7-9/2011 7-9/2010 1-9/2011 1-9/2010 1-12/2010
           
Liikevaihto 43 112 43 359 130 801 128 123 173 438
Hankinnan ja valmistuksen kulut -42 139 -42 462 -124 639 -121 878 -165 277
Bruttokate 972 897 6 161 6 245 8 161
Liiketoiminnan muut tuotot 113 248 488 712 859
Myynnin ja markkinoinnin kulut -871 -993 -2 648 -2 807 -3 927
Tutkimus ja kehitys -365 -413 -1 289 -1 384 -1 951
Hallinnon kulut -1 778 -1 484 -5 057 -4 612 -6 333
Liiketoiminnan muut kulut 31 -79 -125 -320 -2 564
Liikevoitto ennen arvonalentumisia -1 898 -1 824 -2 470 -2 166 -5 755
Arvonalentumiset         -5 069
Liikevoitto -1 898 -1 824 -2 470 -2 166 -10 824
Rahoitustuotot ja -kulut -1 255 -1 028 -4 259 -3 154 -4 840
Voitto ennen veroja -3 153 -2 852 -6 729 -5 320 -15 664
Tuloverot 316 707 1 029 1 294 1 302
Katsauskauden voitto/tappio -2 837 -2 145 -5 700 -4 026 -14 362
           
Osakekohtainen tulos, e -0,06 -0,05 -0,12 -0,10 -0,34


LAAJA TULOSLASKELMA
 

1 000 e 7-9/2011 7-9/2010 1-9/2011 1-9/2010 1-12/2010
           
Katsauskauden voitto/tappio -2 837 -2 145 -5 700 -4 026 -14 362
           
Muut laajan tuloksen erät          
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä -1 650 407 -1 596 499 854
Rahavirran suojausten käypien arvojen muutokset -261 417 -1 223 749 1 661
Muut siirrot -6 5 -18 3 -2
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 497 -214 733 -324 -654
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -1 420 615 -2 104 927 1 859
           
Katsauskauden laaja tulos yhteensä -4 257 -1 530 -7 804 -3 099 -12 503


 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
 

1 000 e Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
SVOP
rahasto
Omat
osakkeet
Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahastot
Kertyneet voitto-
varat
Yhteensä
                 
Oma pääoma 1.1.2011 11 860 24 681 9 708 -163 515 828 -14 143 33 286
                 
Tilikauden tulos             -5 700 -5 700
Muut laajan tuloksen erät         -1 181 -905 -18 -2 104
Osakeperusteiset maksut             20 20
Osakeanti                
Osingonjako                
Omien osakkeiden
hankinta
               
Omien osakkeiden
luovutus
      120     -69 51
Oma pääoma 30.9.2011 11 860 24 681 9 708 -43 -666 -77 -19 910 25 553

 

1 000 e Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
SVOP
rahasto
Omat
osakkeet
Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahastot
Kertyneet
voitto-
varat
Yhteensä
                 
Oma pääoma 1.1.2010 11 860 24 681 0 -1 -117 -401 667 36 689
                 
Tilikauden tulos             -4 026 -4 026
Muut laajan tuloksen erät          554  370 3  927
Osakeperusteiset maksut              22  22
Osakeanti     9 649         9 649
Osingonjako             -474 -474
Omien osakkeiden hankinta       -213       -213
Omien osakkeiden luovutus       51     -1 50
Oma pääoma 30.9.2010 11 860 24 681 9 649 -163 437 -31 -3 809 42 624

 

1 000 e Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
SVOP
rahasto
Omat
osakkeet
Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahastot
Kertyneet
voitto-
varat
Yhteensä
                 
Oma pääoma 1.1.2010 11 860 24 681   -1 -117 -401 667 36 689
                 
Tilikauden tulos             -14 362 -14 362
Muut laajan tuloksen erät         632 1 229 -2 1 859
Osakeperusteiset maksut             29 29
Osakeanti     9 708         9 708
Osingonjako             -474 -474
Omien osakkeiden hankinta       -213       -213
Omien osakkeiden luovutus       51     -1 50
Oma pääoma 31.12.2010 11 860 24 681  
9 708
-163 515 828 -14 143 33 286


RAHAVIRTALASKELMA
 

1 000 e 1-9/2011 1-9/2010 1-12/2010
       
Liiketoiminta      
Liikevoitto -2 470 -2 166 -10 824
Oikaisut yhteensä 5 824 6 783 14 076
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 3 354 4 617 3 252
Käyttöpääoman muutos 2 339 -2 224 -1 054
Rahoituserät -3 961 -2 394 -4 626
Maksetut verot 35 -57 -31
Liiketoiminnan rahavirta 1 767 -58 -2 459
       
Investointimaksut      
Investointimaksut aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä -3 344 -4 720 -5 966
Käyttöomaisuuden myynnit ja muut erät 97 687 751
Investointien rahavirta -3 247 -4 033 -5 215
       
Rahoitus      
Pitkäaikaisten lainojen nostot 3 186 2 000 8 000
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 112 -5 032 -23 731
Yritystodistusten muutos   1 986 988
Pääomalainojen takaisinmaksut -2 000 -2 000 -2 000
Lyhytaikaisten lainojen nostot     17 000
Maksetut osingot   -474 -474
Omien osakkeiden hankinta ja luovutus 51 -163 -163
Osakeanti   9 649 9 708
Rahoituksen rahavirta 125 5 966 9 328
       
Rahavarojen muutos -1 355 1 875 1 654

 

TUNNUSLUVUT 7-9/2011 7-9/2010 1-9/2011 1-9/2010 1-12/2010
           
Liikevaihdon muutos, % * -0,6 -1,8 2,1 -4,7 -3,3
Bruttokate, % ** 2,3 2,1 4,7 4,9 4,7
Liikevoitto, % ** -4,4 -4,2 -1,9 -1,7 -6,2
Rahoitustuotot ja -kulut, % ** -2,9 -2,4 -3,3 -2,5 -2,8
Voitto ennen veroja, % ** -7,3 -6,6 -5,1 -4,2 -9,0
Katsauskauden voitto, % ** -6,6 -4,9 -4,4 -3,1 -8,3
Tulos/osake, e -0,06 -0,05 -0,12 -0,10 -0,34
           
Oma pääoma/osake, e ***     0,54 0,90 0,70
Liiketoiminnan rahavirta/osake, e     0,04 0,00 -0,06
Oman pääoman tuotto, %     -25,4 -13,5 -37,3
Sijoitetun pääoman tuotto, %     -3,7 -2,8 -10,6
Omavaraisuusaste, %     22,9 34,0 27,9
Gearing, %     233,0 127,8 174,0
           
Bruttoinvestoinnit, 1 000 e     3 076 4 605 6 190
Poistot, 1 000 e     5 989 7 134 9 322
Arvonalentumiset, 1 000 e         5 069


*     Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.
**   Osuus liikevaihdosta.
***  Vertailutietoa oikaistu


SEGMENTTIRAPORTOINTI

Pyyhintä

  

1 000 e 1-9/2011 1-9/2010 Muutos % 1-12/2010
         
Liikevaihto        
- Codi Wipes 42 507 42 938 -1,0 56 371
- Kuitukankaat 43 048 40 925 5,2 59 084
- eliminoinnit -3 820 -4 733 -19,3 -7 296
Yhteensä 81 735 79 130 3,3 108 159
         
Liikevoitto ennen arvonalentumisia -1 912 -2 066   -3 699
% liikevaihdosta -2,3 -2,6   -3,4
Arvonalentumiset       -4 906
Liikevoitto -1 912 -2 066   -8 605
         
Varat 68 266 76 793   67 650
Velat 12 935 13 445   11 620
Nettovarat 55 331 63 349   56 030
Investoinnit 1 097 1 943   2 278
Poistot 3 643 4 748   6 117
Arvonalentumiset       4 906
Henkilöstö keskimäärin 344 375   369


Joustopakkaukset
  

1 000 e 1-9/2011 1-9/2010 Muutos % 1-12/2010
         
Liikevaihto 49 789 49 627 0,3 66 140
         
Liikevoitto 167 18   -1 941
% liikevaihdosta 0,3 0,0   -2,9
         
Varat 46 235 47 453   45 950
Velat 11 077 11 188   10 048
Nettovarat 35 159 36 265   35 902
Investoinnit 1 795 2 620   3 788
Poistot 2 314 2 368   3 181
Arvonalentumiset       163
Henkilöstö keskimäärin 488 527   521


Kohdistamattomat
  

1 000 e 1-9/2011 1-9/2010 1-12/2010
       
Liikevaihto -723 -634 -861
Liikevoitto -725 -118 -115
       
Varat -1 243 1 173 5 760
Velat 63 694 58 162 64 406
Investoinnit 184 42 124
Poistot 32 18 24
Henkilöstö keskimäärin 11 11 11


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

 

1 000 e 1-9/2011 1-9/2010 1-12/2010
       
Suomi 20 802 20 094 27 053
Skandinavia 12 436 11 266 14 821
Alankomaat 2 432 6 380 9 915
Muu Eurooppa 84 882 81 502 104 651
Muu maailma 10 249 8 881 16 998
Liikevaihto yhteensä 130 801 128 123 173 438


TULOSKEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN
 

1 000 e IV/2010 I/2011 II/2011 III/2011 IV/2010-
III/2011
Liikevaihto          
Pyyhintä          
- Codi Wipes 13 433 13 985 13 586 14 936 55 940
- Kuitukankaat 18 159 15 091 14 985 12 971 61 207
- eliminoinnit -2 562 -1 131 -1 911 -778 -6 382
Yhteensä 29 029 27 946 26 660 27 129 110 764
Joustopakkaukset 16 513 16 561 17 019 16 210 66 302
Kohdistamattomat -227 -203 -294 -227 -950
Liikevaihto yhteensä 45 315 44 303 43 386 43 112 176 116
           
Liikevoitto          
Pyyhintä -623 -298 60 -1 674 -2 535
% liikevaihdosta -2,1 -1,1 0,2 -6,2 -2,3
Joustopakkaukset -1 017 -62 512 340 -227
% liikevaihdosta -6,2 -0,4 3,0 2,1 -0,3
Kohdistamattomat 3 -57 -230 -72 -357
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä -1 637 -417 342 -1 406 -3 118
% liikevaihdosta -3,6 -0,9 0,8 -3,3 -1,8
           
Kertaluonteiset erät -7 021 -195 -302 -492 -8 010
Liikevoitto yhteensä -8 658 -612 40 -1 899 -11 128
% liikevaihdosta -19,1 -1,4 0,1 -4,4 -6,3
           
Nettorahoituskulut -1 686 -1 547 -1 457 -1 255 -5 945
Voitto ennen veroja -10 344 -2 159 -1 417 -3 153 -17 073KATSAUSVUODEN VEROT

Katsauskauden tuloverot perustuvat vuoden arvioituun keskimääräiseen tuloveroasteeseen, jonka odotetaan toteutuvan koko tilikaudella.

LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus ja johtoryhmän jäsenet. Yhtiöllä ei ole osakkuusyhtiöomistuksia. Palkat lähipiirille olivat 708 tuhatta euroa, osakeperusteiset maksut 13 tuhatta euroa ja lähipiiriltä saadut lainat, joille ei ole asetettu vakuutta, 440 tuhatta euroa sekä maksetut korot 76 tuhatta euroa.


 LAINOJEN MUUTOKSET
 


1 000 e
1-9/2011 1-9/2010
     
Lainat yhteensä 1.1. 61 282 60 861
     
Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat 1.1. 17 000  
Lyhytaikaisten rahoituslaitoslainojen muutos 4 345  
Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat 30.9. 21 345  
     
Yritystodistusohjelma 1.1. 988  
Yritystodistusten muutos   1 986
Yritystodistusohjelma 30.9. 988 1 986
     
Pitkäaikaiset lainat 1.1. 37 294 52 861
Pitkäaikaisten lainojen muutos -2 272 -2 874
Pitkäaikaiset lainat 30.9. 35 022 49 987
     
Pääomalainat 1.1.  6 000 8 000
Pääomalainojen muutos -2 000 -2 000
Pääomalainat 30.9. 4 000 6 000
     
Lainat yhteensä 30.9. 61 356 57 973


KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET
 

  1-9/2011 1-9/2010 1-12/2010
1 000 e Aineellinen Aineeton Aineellinen Aineeton Aineellinen Aineeton
Kirjanpitoarvo kauden alussa 53 873 776 57 044 795 57 044 795
Investoinnit 2 808 171 4 389 87 5 884 177
Vähennykset -864   -302 -2 -466 -1
Poistot ja arvonalentumiset -5 826 -163 -6 988 -146 -9 127 -195
Muuntoero ja muut muutokset -572 -1 564   538  
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 49 419 784 54 707 734 53 873 776


ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET
 

1 000 e 9/2011 9/2010 12/2010
Omasta velasta      
Kiinteistökiinnitykset 26 045 24 045 24 045
Yrityskiinnitykset 50 000 50 000 60 069
Pantatut tytäryhtiöosakkeet 82 982   82 982
       
Muut omat vastuut      
Muut vuokrasopimukset, kiinteistöt 11 906 15 251 13 402
Muut vuokrasopimukset, koneet ja laitteet 4 862 2 764 2 685
       
Takausvastuut 1 277 1 825 1 995JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT
 

1 000 e 9/2011 9/2010 12/2010
Valuuttatermiinit      
Nimellisarvo 5 237 5 568 5 172
Käypä arvo 69 -176 -138
       
Koronvaihtosopimukset      
Nimellisarvo 9 333 14 500 13 833
Käypä arvo -81 -223 -143
       
Sähköjohdannaissopimukset      
Nimellisarvo 3 435 2 962 2 638
Käypä arvo -132 158 1 249Helsingissä 25.10.2011

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Petri Rolig, puh. 010 214 300
Talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300

 

Liite:

Erityistä tarkoitusta varten laadittu yhdistelty tuloslaskelma


Suominen valmistaa korkealaatuisia joustopakkauksia, kosteuspyyhkeitä ja kuitukankaita teollisuuden ja kaupan käyttöön. Yhtiö on merkittävä toimija Euroopassa jokaisella liiketoiminta-alueellaan. Suomisen yksiköt sijaitsevat Suomessa, Puolassa, Hollannissa, Ruotsissa ja Venäjällä. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2010 noin 173 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 900. Suominen on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä. www.suominen.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi 

                                    LIITE OSAVUOSIKATSAUKSEEN
ERITYISTÄ TARKOITUSTA VARTEN LAADITTU YHDISTELTY TULOSLASKELMA

Erityistä tarkoitusta varten laadittu yhdistelty tuloslaskelma (tilintarkastamaton)


 

1 000 e 7-9/2011 7-9/2010 1-9/2011 1-9/2010 1-12/2010
           
Liikevaihto 87 041 78 687 250 492 217 855 294 164
           
Hankinnan ja valmistuksen kulut -80 594 -70 781 -228 167 -196 654 -266 046
Bruttokate 6 447 7 906 22 325 21 201 28 118
Myynnin ja markkinoinnin kulut -1 998 -1 208 -5 287 -3 888 -4 929
Tutkimus- ja tuotekehityskulut -1 313 -1 365 -3 946 -4 002 -5 256
Hallinnon kulut -3 787 -3 003 -11 524 -9 399 -12 771
Liiketoiminnan muut tuotot 303 34 1 132 297 299
Liiketoiminnan muut kulut -256 -200 -434 -79 -63
Liikevoitto/tappio ennen arvonalentumisia -604 2 163 2 266 4 130 5 399
Arvonalentumiset         -46
Liikevoitto/tappio -604 2 163 2 266 4 130 5 353

Yllä oleva tiedot perustuvat Ahlstrom Oyj:n tuottamiin erityistä tarkoitusta varten laadittuun yhdisteltyyn tuloslaskelmaan. Laskelma noudattaa samoja laadintaperiaatteita kuin Suomisen 3.10.2011 julkaisemassa antiesitteessä esitetty Home and Personal -liiketoimintaa koskeva yhdistelty tilinpäätös. Luvuissa on mukana Brasilian yksikön luvut. Brasilian osalta liiketoimintakaupan arvioidaan toteutuvan ensimmäisen kvartaalin aikana 2012 ja yksikön luvut yhdistyvät Suomisen lukuihin kaupan toteutumien jälkeen.

Liiketoimintakaupan kohteena oleva Home and Personal -liiketoiminta ei täysin vastaa Ahlstrom Oyj:n raportoimaa Home and Personal -segmenttiä, koska liiketoimintakauppaan kuuluu tulosyksiköitä, jotka eivät kuulu Ahlstrom Oyj:n Home and Personal -segmenttiin.

Home and Personal -liiketoiminta ja siihen kuuluneet tuotantolaitokset, Trading-yksiköt ja tulosyksiköt eivät ole aiemmin muodostaneet itsenäistä juridista alakonsernia Ahlstrom Oyj:ssä. Erityistä tarkoitusta varten laadittu tuloslaskelma on siten tehty näiden yhdistelynä. Home and Personal -liiketoimintaa on ollut osana Ahlstrom Oyj:n tytäryhtiöiden tiettyjä tuotantolaitoksia, tuotantolaitoksiin liittyvissä tulosyksiköissä ja Trading-yksiköissä.

Home and Personal- liiketoimintaa on ollut osana seuraavissa Ahlstrom Oyj:n tytäryhtiöissä (”erillisyhtiöissä”) ja ne on yhdistelty Home and Personal -liiketoimintaan sekä Ahlstrom Oyj:n segmenttiraportoinnissa että tässä erityistä tarkoitusta varten laaditussa yhdistellyssä tuloslaskelmassa alla kuvatusti:


 

  • Ahlstrom Nonwovens LLC (USA), josta Home and Personal -liiketoimintaan on yhdistelty Bethunen ja Greenbayn tuotantolaitokset sekä Windsor Locksin kaksi tuotantolinjaa;
  • Ahlstrom Turin S.p.a (Italia), josta Home and Personal -liiketoimintaan on yhdistelty Milanon tuotantolaitokset:
  • Ahlstrom Brasil Indústra e Comércio de Papís Especiais Ltda (Brasilia), josta Paulinian tuotantolaitos on yhdistelty Home and Personal -liiketoimintaan kuuluvana;
  • Ahlstrom Alicante Nonwovens S.A.U -yhtiö (Espanja), joka on yhdistelty kokonaisuudessaan Home and Personal -liiketoimintaan kuuluvana;
  • Ahlstrom Ställdalen AB, Ahlstrom Chirnside Ltd, Ahlstrom Specialities SAS, Ahlstrom Brignoud SAS, Ahlstrom Tampere Oy, joihin sisältyneet Home and Personal -liiketoimintaan liittyvät Trading-yksiköt on yhdistelty Home and Personal -liiketoimintaan kuuluvina.

     

Ahlstrom-konsernin muista segmenteistä on yhdistelty kahdeksan tulosyksikköä erityistä tarkoitusta varten laaditun yhdistellyn tuloslaskelman Home and Personal -liiketoimintaan. Nämä tulosyksiköt ovat osa yllä mainittujen Home and Personal -tuotantolaitosten toimintaa. 

ovk-2011-10-25F.pdf

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 21.05.2024

Suominen - omien osakkeiden luovutus

Calendar of Events, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.05.2024

Suomisen vuoden 2024 tammi-syyskuun osavuosikatsauksen julkistuspäivä muuttuu

Osavuosikatsaukset, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.05.2024

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2024: Kannattavuus paranee asteittain