SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2011

LIIKEVAIHTO KASVOI HIEMAN, TULOS TAPPIOLLA

Tampere, Suomi, 2011-07-18 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- SUOMINEN YHTYMÄ OYJ         OSAVUOSIKATSAUS 18.7.2011 KLO 9.00

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2011

LIIKEVAIHTO KASVOI HIEMAN, TULOS TAPPIOLLA 

 

AVAINLUKUJA 4-6/2011 4-6/2010 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010
           
Liikevaihto, milj. e 43,4 44,1 87,7 84,8 173,4
Liikevoitto, milj. e 0,0 0,0 -0,6 -0,3 -10,8
Katsauskauden voitto/tappio, milj. e -1,1 -0,8 -2,9 -1,9 -14,4
Tulos/osake, e -0,02 -0,02 -0,06 -0,05 -0,34
Liiketoiminnan rahavirta/osake, e 0,05 -0,08 0,06 -0,11 -0,06

Suomisen alkuvuoden liikevaihto kasvoi viime vuoden vertailujaksoon verrattuna. Toisen vuosineljänneksen liikevoitto parani nollatasolle, mutta kumulatiivisesti liiketulos oli edelleen tappiolla. Raaka-ainekustannusten nousu hidastui ensimmäisestä vuosineljänneksestä. Käynnissä olevilla kustannussäästötoimenpiteillä oli myönteinen vaikutus tulokseen. Yhtiön koko vuoden tuloksen verojen jälkeen arvioidaan paranevan vuodesta 2010, mutta olevan tappiollinen.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Suominen Yhtymä Oyj:n liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 43,4 miljoonaa euroa (44,1). Liikevoitto oli 0,0 miljoonaa euroa (0,0), tulos ennen veroja -1,4 miljoonaa euroa (-1,0) ja verojen jälkeen -1,1 miljoonaa euroa (-0,8).

Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 87,7 miljoonaa euroa (84,8). Liikevoitto oli -0,6 miljoonaa euroa (-0,3), tulos ennen veroja -3,6 miljoonaa euroa (-2,5) ja verojen jälkeen -2,9 miljoonaa euroa (-1,9).


Liikevaihto kasvoi 4 prosenttia edellisvuoden kuuteen kuukauteen verrattuna. Myynnin keskihinnat nousivat niin tehtyjen hintojen korotusten kuin myyntisopimuksiin sisältyvien raaka-aineklausuulien johdosta.

Liiketulos puolelta vuodelta oli 0,6 miljoonaa euroa tappiolla. Raaka-aineiden hintojen nousu hidastui ensimmäiseen kolmeen kuukauteen verrattuna ja osittain hinnat tasaantuivat. Raaka-aineiden nousun kustannusvaikutus toisella vuosineljänneksellä jäi siten ensimmäistä kvartaalia pienemmäksi. Alkuvuoden aikana on osaan myyntisopimuksien raaka-aineklausuuleista neuvoteltu aikaisempaa lyhyemmät tarkastelujaksot. Toiminnan kustannukset alenivat vertailukaudesta. Liiketulokseen sisältyi 0,5 miljoonan euron kertaluonteiset kulut Joustopakkausten rationointitoimenpiteistä.

Pääomahallinta ja rahankäyttö säilyivät tiukkana. Investoinnit pidettiin alhaisella tasolla ja käyttöpääoman määrä laski huolimatta raaka-aineiden kohonneista hinnoista. Liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen.


Kustannus- ja tehostamisohjelma
Suomisen Portaat huipulle –tehostamisohjelman suurimmat säästöt syntyivät Nastolan joustopakkaustehtaan sulkemisesta ja Codi Wipesin viime vuoden lopun rationalisointitoimenpiteistä. Nastolan tehtaan konesiirrot on valtaosin tehty ja säästöt alkavat täysimääräisesti vaikuttaa jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Muut tehostamistoimet liittyivät tuotannon saannon ja tehokkuuden parantamiseen yksiköissä. Säästö- ja tehostamisohjelmien positiivinen vaikutus kuuden kuukauden tulokseen oli noin 3 miljoona euroa.

Rahoitus
Suominen sopi 44 miljoonan euron syndikoidun luottojärjestelyn uudistamisesta pidentämällä rahoituksen keskimaturiteettia siten, että alun perin kesäkuun lopussa erääntynyt 15 miljoonan euron luottoerä siirrettiin erääntyväksi kolmena neljännesvuosittaisena lyhennyksenä tammikuusta 2012 alkaen. Konsernin korolliset nettovelat olivat 57,5 miljoonaa euroa (57,4), mihin sisältyy yhtiön pääomalaina 4,0 miljoonaa euroa (6,0). Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset ja takaisinmaksut olivat 2,7 miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut olivat 3,0 miljoonaa euroa (2,1) eli 3,4 prosenttia (2,5) liikevaihdosta. Rahoituskustannusten nousu johtuu lainojen keskikoron noususta.

Käyttöpääomaa vapautui rahavirtalaskelmassa 2,8 miljoonaa euroa (sitoutui 6,4 miljoonaa euroa). Pankille myytyjen myyntisaatavien saldo oli 13,2 miljoonaa euroa (10,9). Omavaraisuusaste oli 24,8 prosenttia (32,0), omavaraisuusaste pääomalainat omaan pääomaan lukien 28,1 prosenttia (36,3) ja velkojen suhde omaan pääomaan, johon pääomalainat on sisällytetty 158,2 prosenttia (102,0). Liiketoiminnan rahavirta oli 2,8 miljoonaa euroa (-4,1) ja osaketta kohti 0,06 euroa (-0,11).


Investoinnit

Yhtiön tuotannolliset bruttoinvestoinnit olivat 2,4 miljoonaa euroa (3,5). Suunnitelman mukaiset poistot olivat 4,0 miljoonaa euroa (4,8). Investoinneista Codi Wipesin osuus oli 0,1 miljoonaa euroa (0,3), Kuitukankaiden 0,7 miljoonaa euroa (1,2) ja Joustopakkausten 1,4 miljoonaa euroa (2,0). Investoinnit olivat tehokkuus- ja ylläpitoinvestointeja.

SEGMENTTIEN TULOS

Pyyhintä-toimialan kuuden kuukauden liikevaihto oli 54,6 miljoonaa euroa (51,7) eli 6 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2010 vastaavalla jaksolla. Toimialan liiketappio oli -0,2 miljoonaa euroa (-0,9).

Codi Wipesin liikevaihto, 27,6 miljoonaa euroa (28,7), laski edellisvuotisesta 4 prosentilla. Henkilökohtaisten hygieniapyyhkeiden myynti kasvoi, kun sitä vastoin lastenhoitopyyhkeiden ja kosteiden wc-pyyhkeiden myynti aleni. Myynnin keskihinnat säilyivät vertailujakson tasolla. Tammikuussa päättyneessä yhteistoimintamenettelyssä henkilöstöä vähennettiin 19 henkilöllä, mikä oli merkittävin syy yksikön toimintakulujen alenemiseen.

Kuitukankaiden liikevaihto kasvoi 16 prosentilla 30,1 miljoonaan euroon (26,0). Pyyhintätuotteissa käytettävän kuitukankaan toimitukset kasvoivat selvimmin, mutta myös hygienia- ja terveydenhoitotuotteisiin käytettävän kuitukankaan myynti kasvoi. Alueellisesti kasvu painottui Eurooppaan, mutta myös Pohjois-Amerikan myynti kasvoi. Raaka-aineiden hinnat tasaantuivat, joten niiden aiheuttama kustannusvaikutus toisella vuosineljänneksellä pieneni ensimmäiseen verrattuna.

Joustopakkausten ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 33,6 miljoonaa euroa (33,5) ja liikevoitto 0,0 miljoonaa euroa (0,7). Tuoteryhmistä hygieniapakkausten myynti kasvoi, kaupan kassien sekä turva- ja systeemipakkausten myynti säilyi suunnilleen edellisvuotisella tasolla. Elintarvikepakkausten myynti laski vuoden takaisesta. Myyntihintoja korotettiin sopimusten raaka-ainelausekkeiden perusteella sekä yleisillä korotuksilla.


Muovipohjaisten raaka-aineiden hintojen kohoaminen varsinkin vuoden alkukuukausina nosti kustannustasoa. Varsinaiset toiminnalliset kulut alenivat edellisvuotisesta. Konesiirrot Nastolan tehtaalta Puolan ja Tampereen tehtaille sujuivat suunnitellusti. Kertaluonteisia kuluja jaksolle kertyi puoli miljoonaa euroa.

OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET

Osakepääoma

Suomisen kaupparekisteriin merkittyjen osakkeiden määrä on 47 395 014 kappaletta. Katsauskauden aikana osakkeiden määrässä ei ole tapahtunut muutoksia.

Vaihto ja kurssi
Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeiden vaihto NASDAQ OMX Helsingissä 1.1. - 30.6.2011 oli 2 700 108 osaketta eli 5,7 prosenttia osakepääoman mukaisista osakkeista. Kaupantekokurssi vaihteli 0,45 ja 0,64 euron välillä. Viimeinen kaupantekokurssi oli 0,50 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo 30.6.2011 oli 23 667 358 euroa.

Omat osakkeet
Yhtiöllä oli 1.1.2011 hallussaan 168 805 omaa osaketta, joiden osuus osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä oli 0,36 prosenttia.


Vuonna 2010 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 200 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta sekä enintään 200 682 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hankkimis- ja luovutusvaltuudet ovat voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä eli 23.9.2011 asti. Hankintavaltuutusta käytettiin vuoden 2010 aikana 123 595 osakkeen hankintaan, joten hankintavaltuutusta oli 1.1.2011 jäljellä 76 405 osaketta. Hallituksella olevan valtuutuksen perusteella omia osakkeita luovutettiin Suominen Yhtymä Oyj:n hallituksen jäsenille osana hallituspalkkioina 108 507 osaketta.

Suominen Yhtymä Oyj:n hallussa oli 30.6.2011 yhteensä 60 298 omaa osaketta, joiden osuus osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä oli 0,13 prosenttia.

Hallituksen muut valtuudet
Hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia osakeanteihin eikä vaihtovelkakirjan tai optiolainan liikkeeseen laskemiseen.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Arvio Suomisen liikevaihdon kehityksestä perustuu osaksi asiakkaiden yhtiölle antamiin ennusteisiin ja toimitussuunnitelmiin. Ennusteiden ja suunnitelmien muutokset markkinatilanteen muutosten tai asiakkaiden varastomuutosten johdosta voivat muuttaa liikevaihtoa ennustetusta. Taloudellisen epävarmuuden jatkumisesta ja kuluttajien varovaisesta ostokäyttäytymisestä johtuen ennusteisiin sisältyy merkittävästi epävarmuutta.


Suomisen asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää asiakaskohtaista riskiä. Suurimpien asiakkaiden kohdalla pyritään pitkäaikaisiin sopimuksiin. Suominen on pyrkinyt korottamaan tuotteidensa hintoja yleis- ja asiakaskohtaisin korotuksin, missä on olemassa riski, että asiakkaiden tilausmääriä menetetään jatkossa.

Suomisen yksiköistä Kuitukankaat ja Joustopakkaukset ostavat öljy- ja sellupohjaisia raaka-aineita vuosittain yli 55 miljoonalla eurolla. Raaka-aineiden nopeat maailmanmarkkinoilla tapahtuvat hinnanvaihtelut vaikuttavat Suomisen kannattavuuteen.

Suomisella ei ole sellaisia kilpailijoita, joilla olisi täysin yhtenevä tuotetarjonta, mutta sen sijaan yhtiöllä on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Useimmissa tuoteryhmissä on tuotannon ylitarjontaa. Mikäli Suominen ei pysty kilpailemaan houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se voi menettää markkinaosuuttaan. Kilpailu voi johtaa lisääntyneeseen hintapaineeseen, joka kohdistuu yhtiön tuotteisiin.

Suomisen tehostamisohjelmat käsittävät toimenpiteitä tuotantotehokkuuden parantamiseksi mm. saantoa parantamalla, konenopeuksia lisäämällä ja vaihtoaikoja pienentämällä. Tehostamistoimien vaikutus on selvin, kun tuotantomäärissä tapahtuu kasvua. Toimien lykkääntyminen tai niissä epäonnistuminen vaikuttaa epäedullisesti yhtiön tulokseen. Joustopakkaukset-toimialalla on meneillään yhden tehtaan sulkeminen ja tuotannon siirto muille tehtaille, mihin liittyy mahdollisuus tuotannon viivästymiseen suunnitellusta aikataulusta.


Suomisen tavoitteena on parantaa taseasemaansa rahoituslaitoslainoja vähentämällä. Tämän johdosta muutettuun 44 miljoonan euron syndikoituun luottosopimukseen on kirjattu, että Suominen pyrkii hakemaan rahoitusta pääomamarkkinoilta vielä loppuvuoden aikana. Yhtiö pyrkii edelleen taseaseman parantamiseen myös ei-keskeisten varallisuus- ja liiketoimintaerien myymisellä. Mikäli yhtiö ei pysty vapauttamaan pääomia tai hankkimaan rahoitusta pääomamarkkinoilta, on olemassa riski, että Suominen ei täytä edellytystä velkaisuuden vähentämisestä. Suomisen luottosopimuksissa on kovenantteja, jotka yhtiön tulee täyttää. Kovenantit edellyttävät konsernilta vähintään miljoonan euron rahoituspuskureita lokakuun loppuun saakka ja sen jälkeen 2 miljoonan euron rahoituspuskureita. Konsernin omavaraisuuden tulee olla pääomalainat omaan pääomaan lukien 27 prosenttia. Mikäli Suominen ei täytä luottovelvollisuuksiaan, on pankeilla oikeus luottojen eräännyttämiseen ja ehtojen uudelleenneuvotteluun.

Suomisen liikearvon herkkyyttä liiketoimintaedellytysten muutoksille on kuvattu tilinpäätöksen 2010 liitetiedoissa. Toteutuneet rahavirrat voivat poiketa arvioiduista diskontatuista tulevista rahavirroista, koska yhtiön omaisuuserien pitkä taloudellinen käyttöaika, tuotteiden ennustettujen myyntihintojen, tuotantokustannusten sekä laskelmissa käytetyn diskonttauskoron muutokset voivat johtaa arvonalennuskulujen kirjaamiseen.

Liiketoiminnan yleiset riskit on kuvattu hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2010.


NÄKYMÄT

Suomisen tuotteiden kysynnän kehitystä arvioidaan lähinnä asiakkaiden kanssa tehtyjen sopimusten ja käyttöennusteiden perusteella. Suomisen tuotteiden kysynnän arvioidaan säilyvän vakaana, eikä vuoden 2011 liikevaihdossa arvioida tapahtuvan merkittävää muutosta edellisvuoteen verrattuna.

Suomisen tuotteiden hintojen arvioidaan nousevan tehtyjen myyntihintojen korotusten ja myyntisopimuksiin sisältyvien raaka-ainelausekkeiden johdosta. Toimenpiteitä toimintakustannusten alentamiseksi jatketaan ja Nastolan tehtaan sulkemisen kustannussäästöt alkavat vaikuttaa loppuvuonna.

Yhtiön koko vuoden tuloksen verojen jälkeen arvioidaan paranevan vuodesta 2010, mutta olevan tappiollinen.

 


SUOMINEN YHTYMÄ -KONSERNI 1.1. - 30.6.2011

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -säännösten mukaisesti. Välitilinpäätöksessä käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin tilinpäätöksessä vuodelta 2010 ja tätä osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2010 tilinpäätöksen kanssa. Julkaistujen tilinpäätösstandardien muutokset ja tulkinnat sekä uudet tilinpäätösstandardit, jotka tulivat voimaan 1.1.2011, on esitetty vuoden 2010 tilinpäätöksessä.

Osavuosikatsauksen laskelmat on laadittu noudattaen IAS 1 -standardia ’Tilinpäätöksen esittämisestä’. Tämän standardin tarkoituksena on parantaa tilinpäätöksen käyttäjien mahdollisuuksia analysoida ja vertailla tilinpäätöslaskelmissa annettavia tietoja muun muassa erottamalla yrityksen omassa pääomassa tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät liiketoimiin yrityksen omistajien kanssa muista oman pääoman muutoksista. Omistajiin liittymättömät muutokset esitetään laajassa tuloslaskelmassa.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.


TASE

1 000 e 6/2011 6/2010 12/2010
       
Varat      
       
Pitkäaikaiset varat      
Liikearvo 18 498 23 404 18 498
Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 747 746 776
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 51 186 55 376 53 873
Myytävissä olevat sijoitukset 212 212 212
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 421 288 354
Laskennalliset verosaamiset 1 894 910 1 339
Pitkäaikaiset varat yhteensä 72 958 80 936 75 052
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 27 211 28 600 24 373
Myyntisaamiset 14 884 14 228 10 817
Muut lyhytaikaiset saamiset 3 106 2 895 5 666
Verosaamiset 371 926 200
Rahavarat 3 807 10 927 3 253
Lyhytaikaiset varat yhteensä 49 379 57 576 44 309
       
Varat yhteensä 122 337 138 512 119 361
       
Oma pääoma ja velat      
       
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
Osakepääoma 11 860 11 860 11 860
Ylikurssirahasto 24 681 24 681 24 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 9 708 9 757 9 708
Arvonmuutos- ja muut rahastot 72 -228 665
Muuntoerot 555 -49 515
Muu oma pääoma -17 073 -1 677 -14 143
Oma pääoma yhteensä 29 803 44 344 33 286
       
Velat      
Pitkäaikaiset velat      
Laskennalliset verovelat 2 524 3 069 2 930
Varaukset 280 280 280
Pääomalainat 2 000 4 000 4 000
Korolliset velat 39 870 45 325 35 823
Pitkäaikaiset velat yhteensä 44 674 52 674 43 033
       
Lyhytaikaiset velat      
Korolliset velat 17 424 16 960 19 459
Pääomalainat 2 000 2 000 2 000
Verovelat 231 341  
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 28 205 22 193 21 583
Lyhytaikaiset velat yhteensä 47 860 41 494 43 042
       
Velat yhteensä 92 534 94 168 86 075
       
Oma pääoma ja velat yhteensä 122 337 138 512 119 361TULOSLASKELMA

1 000 e 4-6/2011 4-6/2010 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010
           
Liikevaihto 43 386 44 148 87 689 84 764 173 438
Hankinnan ja valmistuksen kulut -40 689 -41 499 -82 500 -79 416 -165 277
Bruttokate 2 697 2 649 5 189 5 348 8 161
Liiketoiminnan muut tuotot 120 403 375 464 859
Myynnin ja markkinoinnin kulut -934 -899 -1 777 -1 814 -3 927
Tutkimus ja kehitys -422 -463 -924 -971 -1 951
Hallinnon kulut -1 441 -1 485 -3 279 -3 128 -6 333
Liiketoiminnan muut kulut 20 -222 -156 -241 -2 564
Liikevoitto ennen arvonalentumisia 40 -17 -572 -342 -5 755
Arvonalentumiset         -5 069
Liikevoitto 40 -17 -572 -342 -10 824
Rahoitustuotot ja -kulut -1 457 -988 -3 004 -2 126 -4 840
Voitto ennen veroja -1 417 -1 005 -3 576 -2 468 -15 664
Tuloverot 289 245 713 587 1 302
Katsauskauden voitto/tappio -1 128 -760 -2 863 -1 881 -14 362
           
Osakekohtainen tulos, e -0,02 -0,02 -0,06 -0,05 -0,34LAAJA TULOSLASKELMA

1 000 e 4-6/2011 4-6/2010 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010
           
Katsauskauden voitto/tappio -1 128 -760 -2 863 -1 881 -14 362
           
Muut laajan tuloksen erät          
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä 20 -804 54 92 854
Rahavirran suojausten käypien arvojen muutokset -425 318 -962 332 1 661
Muut siirrot -3 -8 -12 -2 -2
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 105 127 236 -110 -654
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -303 -367 -684 312 1 859
           
Katsauskauden laaja tulos yhteensä -1 431 -1 127 -3 547 -1 569 -12 503LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1 000 e Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
SVOP
rahasto
Omat
osakkeet
Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahastot
Kertyneet voitto-
varat
Yhteensä
                 
Oma pääoma 1.1.2011 11 860 24 681 9 708 -163 515 828 -14 143 33 286
                 
Tilikauden tulos             -2 863 -2 863
Muut laajan tuloksen erät         40 -712 -12 -684
Osakeperusteiset maksut             13  
Osakeanti                
Osingonjako                
Omien osakkeiden
hankinta
               
Omien osakkeiden
luovutus
      120     -69 51
Oma pääoma 30.6.2011 11 860 24 681 9 708 -43 555 116 -17 074 29 803

 

1 000 e Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
SVOP
rahasto
Omat
osakkeet
Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahastot
Kertyneet
voitto-
varat
Yhteensä
                 
Oma pääoma 1.1.2010 11 860 24 681   -1 -117 -401 667 36 689
                 
Tilikauden tulos             -1 881 -1 881
Muut laajan tuloksen erät          68  246 -2  312
Osakeperusteiset maksut              15  15
Osakeanti     9 757         9 757
Osingonjako             -474 -474
Omien osakkeiden hankinta       -123       -123
Omien osakkeiden luovutus       51     -1 50
Oma pääoma 30.6.2010 11 860 24 681 9 757 -73 -49 -155 -1 676 44 345

 

1 000 e Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
SVOP
rahasto
Omat
osakkeet
Muunto-
erot
Arvon-
muutos-
rahastot
Kertyneet
voitto-
varat
Yhteensä
                 
Oma pääoma 1.1.2010 11 860 24 681   -1 -117 -401 667 36 689
                 
Tilikauden tulos             -14 362 -14 362
Muut laajan tuloksen erät         632 1 229 -2 1 859
Osakeperusteiset maksut             29 29
Osakeanti     9 708         9 708
Osingonjako             -474 -474
Omien osakkeiden hankinta       -213       -213
Omien osakkeiden luovutus       51     -1 50
Oma pääoma 31.12.2010 11 860 24 681  9 708 -163 515 828 -14 143 33 286RAHAVIRTALASKELMA

1 000 e 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010
       
Liiketoiminta      
Liikevoitto -572 -342 -10 824
Oikaisut yhteensä 3 868 4 761 14 076
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 3 296 4 419 3 252
Käyttöpääoman muutos 2 764 -6 379 -1 054
Rahoituserät -3 240 -2 150 -4 626
Maksetut verot -1 -20 -31
Liiketoiminnan rahavirta 2 819 -4 130 -2 459
       
Investointimaksut      
Investointimaksut aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä -2 501 -3 543 -5 966
Käyttöomaisuuden myynnit ja muut erät 190 349 751
Investointien rahavirta -2 311 -3 194 -5 215
       
Rahoitus      
Pitkäaikaisten lainojen nostot 2 765 13 000 8 000
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -737 -5 033 -23 731
Yritystodistusten muutos   1 488 988
Pääomalainojen takaisinmaksut -2 000 -2 000 -2 000
Lyhytaikaisten lainojen nostot     17 000
Maksetut osingot   -474 -474
Omien osakkeiden hankinta ja luovutus 51 -73 -163
Osakeanti   9 757 9 708
Rahoituksen rahavirta 79 16 665 9 328
       
Rahavarojen muutos 587 9 341 1 654

 

TUNNUSLUVUT 4-6/2011 4-6/2010 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010
           
Liikevaihdon muutos, % * -1,7 1,8 3,5 -6,2 -3,3
Bruttokate, % ** 6,2 6,0 5,9 6,3 4,7
Liikevoitto, % ** 0,1 0,0 -0,7 -0,4 -6,2
Rahoitustuotot ja -kulut, % ** -3,4 -2,2 -3,4 -2,5 -2,8
Voitto ennen veroja, % ** -3,3 -2,3 -4,1 -2,9 -9,0
Katsauskauden voitto, % ** -2,6 -1,7 -3,3 -2,2 -8,3
Tulos/osake, e -0,02 -0,02 -0,06 -0,05 -0,34
           
Oma pääoma/osake, e ***     0,63 0,94 0,70
Liiketoiminnan rahavirta/osake, e     0,06 -0,11 -0,06
Oman pääoman tuotto, %     -18,2 -9,7 -37,3
Sijoitetun pääoman tuotto, %     -1,3 -0,6 -10,6
Omavaraisuusaste, %     24,8 32,0 27,9
Gearing, %     192,9 129,3 174,0
           
Bruttoinvestoinnit, 1 000 e     2 377 3 458 6 190
Poistot, 1 000 e     4 013 4 829 9 322
Arvonalentumiset, 1 000 e         5 069


*    Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.
**  Osuus liikevaihdosta.
*** Vertailutietoa oikaistu


SEGMENTTIRAPORTOINTI

Pyyhintä

1 000 e 1-6/2011 1-6/2010 Muutos % 1-12/2010
         
Liikevaihto        
- Codi Wipes 27 571 28 728 -4,0 56 371
- Kuitukankaat 30 076 25 968 15,8 59 084
- eliminoinnit -3 042 -3 000 1,4 -7 296
Yhteensä 54 606 51 696 5,6 108 159
         
Liikevoitto ennen arvonalentumisia -238 -929   -3 699
% liikevaihdosta -0,4 -1,8   -3,4
Arvonalentumiset       -4 906
Liikevoitto -238     -8 605
         
Varat 73 898 79 919   67 650
Velat 17 809 12 026   11 620
Nettovarat 56 089 67 893   56 030
Investoinnit 886 1 440   2 278
Poistot 2 440 3 256   6 117
Arvonalentumiset       4 906
Henkilöstö keskimäärin 341 377   369


Joustopakkaukset

1 000 e 1-6/2011 1-6/2010 Muutos % 1-12/2010
         
Liikevaihto 33 580 33 502 0,2 66 140
         
Liikevoitto -47 738   -1 941
% liikevaihdosta -0,1 2,2   -2,9
         
Varat 46 496 47 872   45 950
Velat 11 429 12 549   10 048
Nettovarat 35 067 35 323   35 902
Investoinnit 1 417 2 011   3 788
Poistot 1 556 1 561   3 181
Arvonalentumiset       163
Henkilöstö keskimäärin 494 529   521


Kohdistamattomat

1 000 e 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010
       
Liikevaihto -496 -434 -861
Liikevoitto -287 -150 -115
       
Varat 1 943 10 721 5 760
Velat 63 296 69 592 64 406
Investoinnit 73 7 124
Poistot 18 12 24
Henkilöstö keskimäärin 11 11 11

 

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

1 000 e 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010
       
Suomi 13 660 13 393 27 053
Skandinavia 8 085 7 817 14 821
Alankomaat 4 175 4 262 9 915
Muu Eurooppa 54 806 53 705 104 651
Muu maailma 6 963 5 587 16 998
Liikevaihto yhteensä 87 689 84 764 173 438

 

TULOSKEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

1 000 e III/2010 IV/2010 I/2011 II/2011 III/2010-I/2011
Liikevaihto          
Pyyhintä          
- Codi Wipes 14 210 13 433 13 985 13 586 55 214
- Kuitukankaat 14 958 18 159 15 091 14 985 63 193
- eliminoinnit -1 734 -2 562 -1 131 -1 911 -7 337
Yhteensä 27 434 29 029 27 946 26 660 111 069
Joustopakkaukset 16 125 16 513 16 561 17 019 66 218
Kohdistamattomat -200 -227 -203 -294 -924
Liikevaihto yhteensä 43 359 45 315 44 303 43 386 176 363
           
Liikevoitto          
Pyyhintä -1 136 -623 -298 60 -1 998
% liikevaihdosta -4,1 -2,1 -1,1 0,2 -1,8
Joustopakkaukset -720 -1 017 -62 512 -1 287
% liikevaihdosta -4,5 -6,2 -0,4 3,0 -1,9
Kohdistamattomat 33 3 -57 -230 -252
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä -1 824 -1 637 -417 342 -3 536
% liikevaihdosta -4,2 -3,6 -0,9 0,8 -2,0
           
Kertaluonteiset erät   -7 021 -195 -302 -7 518
Liikevoitto yhteensä -1 824 -8 658 -612 40 -11 054
% liikevaihdosta -4,2 -19,1 -1,4 0,1 -6,3
           
Nettorahoituskulut -1 028 -1 686 -1 547 -1 457 -5 718
Voitto ennen veroja -2 852 -10 344 -2 159 -1 417 -16 771KATSAUSVUODEN VEROT

Katsauskauden tuloverot perustuvat vuoden arvioituun keskimääräiseen tuloveroasteeseen, jonka odotetaan toteutuvan koko tilikaudella.

LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus ja johtoryhmän jäsenet. Yhtiöllä ei ole osakkuusyhtiöomistuksia. Palkat lähipiirille olivat 567 tuhatta euroa
, osakeperusteiset maksut 13 tuhatta euroa ja lähipiiriltä saadut lainat, joille ei ole asetettu vakuutta, 440 tuhatta euroa sekä maksetut korot 76 tuhatta euroa.


LAINOJEN MUUTOKSET

1 000 e 1-6/2011 1-6/2010
     
Lainat yhteensä 1.1. 61 282 60 861
     
Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat 1.1. 17 000  
Lyhytaikaisten rahoituslaitoslainojen muutos -564  
Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat 30.6. 16 436  
     
Yritystodistusohjelma 1.1. 988  
Yritystodistusten muutos   1 488
Yritystodistusohjelma 30.6. 988 1 488
     
Pitkäaikaiset lainat 1.1. 37 294 52 861
Pitkäaikaisten lainojen muutos 2 576 7 936
Pitkäaikaiset lainat 30.6. 39 870 60 797
     
Pääomalainat 1.1.  6 000 8 000
Pääomalainojen muutos -2 000 -2 000
Pääomalainat 30.6. 4 000 6 000
     
Lainat yhteensä 30.6. 61 294 68 285KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET

  1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010
1 000 e Aineellinen Aineeton Aineellinen Aineeton Aineellinen Aineeton
Kirjanpitoarvo kauden alussa 53 873 776 57 044 795 57 044 795
Investoinnit 2 232 78 3 345 50 5 884 177
Vähennykset -967   -160   -466 -1
Poistot ja arvonalentumiset -3 907 -106 -4 732 -97 -9 127 -195
Muuntoero ja muut muutokset -45   -121 -2 538  
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 51 186 747 55 376 746 53 873 776ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET

1 000 e 6/2011 6/2010 12/2010
Omasta velasta      
Kiinteistökiinnitykset 26 045 24 045 24 045
Yrityskiinnitykset 50 000 50 000 60 069
Pantatut tytäryhtiöosakkeet 82 982   82 982
       
Muut omat vastuut      
Muut vuokrasopimukset, kiinteistöt 11 902 9 371 9 465
Muut vuokrasopimukset, koneet ja laitteet 5 462 7 350 7 577
       
Takausvastuut 1 894 1 724 1 995JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT

1 000 e 6/2011 6/2010 12/2010
Valuuttatermiinit      
Nimellisarvo 6 464 6 351 5 172
Käypä arvo -17 111 -138
       
Koronvaihtosopimukset      
Nimellisarvo 9 333 25 833 13 833
Käypä arvo -14 -322 -143
       
Sähköjohdannaissopimukset      
Nimellisarvo 3 596 2 337 2 638
Käypä arvo 127 98 1 249Helsingissä 18.7.2011

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Petri Rolig, puh. 010 214 300
Talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300

Suominen valmistaa korkealaatuisia joustopakkauksia, kosteuspyyhkeitä ja kuitukankaita teollisuuden ja kaupan käyttöön. Yhtiö on merkittävä toimija Euroopassa jokaisella liiketoiminta-alueellaan. Suomisen yksiköt sijaitsevat Suomessa, Puolassa, Hollannissa, Ruotsissa ja Venäjällä. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2010 noin 173 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 900. Suominen on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä. www.suominen.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi 

ovk-2011-07-18F.pdf

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus