Suominen Yhtymä keräsi osakeanneilla 89,3 miljoonaa euroa

Tampere, Suomi, 2011-10-13 09:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Yhtymä Oyj                                                      Pörssitiedote 13.10.2011 klo 10.30

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Australiaan, Japaniin tai Kanadaan.

Suominen Yhtymä keräsi osakeanneilla 89,3 miljoonaa euroa


Suominen Yhtymä Oyj:n (”Suominen” tai ”Yhtiö”) hallitus päätti 3.10.2011 Ahlstrom Oyj:ltä ostettavan Home and Personal -liiketoiminta-alueen oston (”Yrityskauppa”) rahoittamiseen liittyvästä yleisölle suunnattavasta osakeannista (”Osakeanti”) ja Yhtiön pääomalainan 2008 haltijoille suunnattavasta osakeannista (”Konversioanti”). Osakeannissa tarjottiin merkittäväksi vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 uutta osaketta (”Antiosakkeet”) 0,45 euron merkintähinnalla ja Konversioannissa enintään 8.888.889 uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”) 0,45 euron merkintähinnalla. Osakeannin ja Konversioannin merkintäaika päättyi 11.10.2011. Yhtiön hallitus on päättänyt Osakeannissa ja Konversioannissa annettujen merkintöjen hyväksymisestä.

Yhtiön hallitus hyväksyi Osakeannissa 193.739.111 Antiosakkeen merkinnät, jotka vastaavat yhteensä 87,2 miljoonaa euroa. Merkitsijöille lähetetään ilmoitus merkintöjen hyväksymisestä 13.10.2011, ja merkinnät tulee maksaa viimeistään 14.10.2011 merkintäpaikan hyväksymisilmoituksen yhteydessä antamien ohjeiden mukaisesti.

Yhtiön hallitus hyväksyi Konversioannissa 4.799.997 Uuden Osakkeen merkinnät. Pääomalainan 2008 pääomaa konvertoitiin Konversioannissa yhteensä 2,2 miljoonaa euroa.
Merkintöjen maksamisen jälkeen Yhtiön pääomalainaa 2008 on jäljellä 1,8 miljoonaa euroa.

Osakeannissa ja Konversioannissa merkityt osakkeet edustavat yhteensä 418,9 prosenttia olemassa olevista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeantia ja Konversioantia ja 80,7 prosenttia olemassa olevista osakkeista, Antiosakkeista ja Uusista Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin ja Konversioannin jälkeen.

Osakeannissa ja Konversioannissa merkityt osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 21.10.2011. Kaupankäynti Antiosakkeilla ja Uusilla Osakkeilla alkaa yhdessä nykyisten osakkeiden kanssa arviolta 24.10.2011. Osakeannin ja Konversioannin seurauksena Yhtiön osakkeiden määrä kasvaa 198.539.108 osakkeella 245.934.122 osakkeeseen. Osakeannin ja Konversioannin yhteenlasketut merkinnät ovat yhteensä 89,3 miljoonaa euroa. Osakeannin nettotuotto on noin 85,3 miljoonaa euroa.

Home and Personal -liiketoimintakaupan arvioidaan toteutuvan viimeistään 31.10.2011 mennessä.


Helsingissä 13.10.2011

Suominen Yhtymä Oyj

Hallitus


Lisätietoja:
toimitusjohtaja Petri Rolig, puh. 010 214 300
talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300Suominen valmistaa korkealaatuisia joustopakkauksia, kosteuspyyhkeitä ja kuitukankaita teollisuuden ja kaupan käyttöön. Yhtiö on merkittävä toimija Euroopassa jokaisella liiketoiminta-alueellaan. Suomisen yksiköt sijaitsevat Suomessa, Puolassa, Hollannissa ja Venäjällä. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2010 noin 173 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 900. Suominen on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä. www.suominen.fi


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.suominen.fi


Huomautus:
Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Yhdysvalloissa, Australiassa, Japanissa, Kanadassa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa se olisi laitonta. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa eikä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita myydä julkisesti Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden mahdollista myyntiä tai hankintaa koskeva suora tai välillinen tarjous, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita Iso-Britanniassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Iso-Britanniassa. Tämä tiedote ei koske arvopapereiden tarjoamista Iso-Britanniassa.

Tämä tiedote on direktiivin 2003/71/EY (direktiivi mukaan lukien kaikki siihen liittyvät implementointitoimenpiteet kyseisessä jäsenvaltiossa, "Esitedirektiivi") implementointitoimenpiteiden mukainen mainos. Mahdollisen arvopapereita koskevan annin yhteydessä julkistetaan Esitedirektiivin mukaisesti laadittu esite, joka on saatavilla paikoista, jotka ottavat vastaan osakkeiden merkintöjä.

Mikäli tämän tiedotteen perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita missään Esitedirektiivin implementoineessa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville Esitedirektiivin tarkoittamille kokeneille sijoittajille.

Alexander Corporate Finance Oy toimii Osakeannissa ainoastaan Suominen Yhtymä Oyj:n eikä kenenkään muun lukuun, eikä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan Osakeannin yhteydessä (riippumatta siitä, onko kyseinen taho vastaanottanut tämän tiedotteen). Alexander Corporate Finance Oy ei ole vastuussa asiakassuhteen nojalla kenellekään muulle kuin Suominen Yhtymä Oyj:lle, eikä se anna Osakeantiin tai mihinkään tässä asiakirjassa viitattuun järjestelyyn liittyviä neuvoja. Alexander Corporate Finance Oy ei anna minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa vakuutusta tai takuuta tämän tiedotteen sisällöstä, sen täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai minkään sen sisältämän tiedon oikeellisuudesta, eikä mikään tässä tiedotteessa ole eikä muodosta lupausta tai vakuutusta nykyisestä tai tulevasta. Alexander Corporate Finance Oy ei ota mitään vastuuta tiedotteen sisällöstä, sen täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta ja sanoutuu irti sovellettavan lain sallimissa puitteissa kaikesta vastuusta, joka sille muutoin voisi tiedotteen johdosta syntyä.

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus