VUODEN 2009 KASSAVIRTA OLI VAHVA JA TULOS VOITOLLINEN

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ         TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 11.2.2010 KLO 13.00   


TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2009                      


VUODEN 2009 KASSAVIRTA OLI VAHVA JA TULOS VOITOLLINEN              


--------------------------------------------------------------------------------
| AVAINLUKUJA     | 10-12/2009 | 10-12/2008 |  1-12/2009 |  1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, milj. e |    44,9 |    49,8 |    179,4 |    214,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, milj. e |     0,6 |    -3,8 |     6,7 |    -4,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden    |    -0,3 |    -4,4 |     0,9 |    -7,2 |
| voitto/tappio, milj. |       |       |       |       |
| e          |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, e    |    -0,01 |    -0,19 |    0,04 |    -0,31 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan    |    0,08 |    0,29 |    1,13 |    0,80 |
| rahavirta/osake, e  |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------


Suomisen liiketoiminnan tulos parani edellisvuotisesta ja voitto ennen veroja  
oli 1,0 miljoonaa euroa (-8,8). Tulokseen sisältyy kertaluonteisia kuluja 1,2  
miljoonaa euroa (4,1).                             
                                        
Suominen Yhtymä Oyj:n liikevaihto vuonna 2009 oli 179,4 miljoonaa euroa ja se  
aleni 16 prosenttia edellisvuodesta. Voitto verojen jälkeen oli 0,9 miljoonaa  
euroa (-7,2). Tulos osaketta kohti oli 0,04 euroa (-0,31).           

Hallitus esittää, että tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,02 euroa osakkeelle.   


KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS                         

Suominen Yhtymä Oyj:n liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 44,9   
miljoonaa euroa (49,8). Liikevoitto oli 0,6 miljoonaa euroa (-3,8), voitto ennen
veroja -0,4 miljoonaa euroa (-5,0) ja verojen jälkeen -0,3 miljoonaa euroa   
(-4,4). Neljännen vuosineljänneksen tulos sisältää kertaluonteisia kuluja 0,6  
miljoonaa euroa (4,1).                             

Koko vuoden liikevaihto oli 179,4 miljoonaa euroa (214,6). Liikevoitto oli 6,7 
miljoonaa euroa (-4,0), voitto ennen veroja 1,0 miljoonaa euroa (-8,8) ja    
verojen jälkeen 0,9 miljoonaa euroa (-7,2). Poikkeuksellisen raaka-ainesyklin  
vuoksi ensimmäisen vuosineljänneksen tulos oli tilivuoden jaksoista paras.   

Liikevaihto aleni 16 prosenttia edellisvuodesta. Alenemisesta noin kolmasosa oli
seurausta raaka-ainesidonnaisten myyntihintojen laskusta. Myyntimäärät laskivat 
myös omien rationalisointitoimien ja pienentyneen kysynnän takia.        

Suomisen kustannus- ja tehostamisohjelmia on jatkettu, minkä ansiosta toiminnan 
kulut olivat edellisvuotista selvästi alemmat. Alkuvuodesta toteutettiin    
Alankomaissa toiminnan merkittävä rationalisointi ja viimeisellä neljänneksellä 
aloitettiin toimenpiteet Ruotsin joustopakkaustuotannon lopettamiseksi.     
Öljypohjaisten raaka-aineiden hinnat olivat keskimäärin edellisvuotta alemmat. 
Hinnat kuitenkin nousivat vuoden alun tasoista ja vasta viimeisellä       
vuosineljänneksellä hinnat tasoittuivat. Myynnin katteet paranivat       
edellisvuotisesta.                               

Pääomien käyttöä tehostettiin vapauttamalla käyttöpääomaa ja rajaamalla     
investoinnit tehokkuutta parantaviin kohteisiin. Vahvalla liiketoiminnan    
rahavirralla, 26,8 miljoonaa euroa (18,9), vähennettiin nettovelkoja 22,2    
miljoonaa euroa katsausvuoden aikana.                      


Kustannus- ja tehostamisohjelma                         

Portaat huipulle -ohjelmaa jatkettiin toiminnan tehostamisella ja        
myyntitarjonnan uudistamisella. Suurimmat säästöt kertomusvuoden aikana     
saavutettiin henkilöstökuluissa, ostoissa ja kuljetuksissa. Myös tuotannon   
saanto ja tehokkuus paranivat, vaikka tuotantomäärät alenivat. Säästö- ja    
tehostustoimenpiteiden vaikutus oli runsaat 7 miljoonaa euroa.         

Tuotetarjoaman uudistamisen merkittävimmät saavutukset olivat Kuitukankaiden  
uudet kevyemmät tuoteratkaisut ja Joustopakkausten markkinoille tuomat uudet  
tuotteet. Alueellisesti myynti kasvoi Venäjällä. Pyyhintätuotteissa onnistuttiin
myymään lisävolyymeja syksyllä syntyneeseen markkinatarpeeseen.         


Rahoitus                                    

Konsernin korolliset nettovelat olivat 59,1 miljoonaa euroa (81,4), mihin    
sisältyy yhtiön pääomalaina 8,0 miljoonaa euroa (10,0). Pitkäaikaisten lainojen 
lyhennykset ja takaisinmaksut olivat 65,0 miljoonaa euroa. Nettorahoituskulut  
olivat 5,7 miljoonaa euroa (4,8) eli 3,2 prosenttia (2,2) liikevaihdosta.    
Rahoituskuluihin sisältyy sijoitusvarojen alaskirjauksia 0,6 miljoonaa euroa.  
Käyttöpääomaa vapautui rahavirtalaskelmassa 15,2 miljoonaa euroa. Pankille   
myytyjen myyntisaatavien saldo oli vuoden lopussa 10,5 miljoonaa euroa, vuoden 
alussa vastaava luku oli 1,8 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 29,9     
prosenttia (24,6), omavaraisuusaste pääomalainat omaan pääomaan lukien 36,4   
prosenttia (31,6) ja velkojen suhde omaan pääomaan, johon pääomalainat on    
sisällytetty 114,4 prosenttia (157,2). Liiketoiminnan rahavirta osaketta kohti 
oli 1,13 euroa (0,80).                             


Investoinnit                                  

Yhtiön tuotannolliset bruttoinvestoinnit olivat 4,5 miljoonaa euroa (3,9).   
Suunnitelman mukaiset poistot olivat 10,2 miljoonaa euroa (12,6).        
Investoinneista Codi Wipesin osuus oli 1,0 miljoonaa euroa (0,5), Kuitukankaiden
1,5 miljoonaa euroa (1,5) ja Joustopakkausten 2,0 miljoonaa euroa (1,9).    
Uusinvestoinneista merkittävimmät olivat Codi Wipesin investointi        
automaattilinjaan ja Joustopakkausten investointi kaupan kasseja valmistavaan  
kassikoneeseen. Muut investoinnit olivat tehokkuus- ja ylläpitoinvestointeja.  


SEGMENTTIEN TULOS                                

Pyyhintä-toimialan liikevaihto vuonna 2009 oli 113,5 miljoonaa euroa eli 18   
prosenttia alempi kuin edellisenä vuonna. Toimialan liikevoitto oli 4,3     
miljoonaa euroa (-4,8).                             

Codi Wipesin liikevaihto, 64,5 miljoonaa euroa, aleni 11 prosenttia       
edellisvuotisesta. Myynti aleni selvimmin kotitalouspyyhkeissä.         
Henkilökohtaisten hygienia- ja lastenhoitopyyhkeiden osalta myynti laski    
maltillisemmin. Huonosti kannattavien tuoteryhmien myynnin lopettaminen     
alkuvuoden aikana vähensi myös liikevaihtoa. Myynnin marginaalit paranivat   
edellisvuotisesta. Viimeisellä neljänneksellä toteutettiin vaativa       
asiakasprojekti, jossa markkinoilla syntynyt tarjontavaje täytettiin Codi    
Connect -yhteistoimintakonseptia hyödyntäen. Yksikön rationointiohjelma eteni  
suunnitelmien mukaisesti ja toimintakulut alenivat selvästi. Ohjelmaan     
liittyvällä uudella automaattilinjalla aloitettiin tuotanto viimeisen      
vuosineljänneksen alussa. Yksikön henkilöstöresursseja vahvistettiin uusilla  
myynti- ja tuotejohtajilla.                           

Kuitukankaiden liikevaihto aleni 25 prosenttia 56,9 miljoonaan euroon.     
Pyyhintämateriaalin toimitukset alenivat niin Eurooppaan kuin USA:han. Myös   
hygieniatuotemateriaalin toimitukset pienenivät hieman edellisvuotisesta, kun  
taas terveydenhoitotuotteiden kauppa kävi edellisvuotisella tasolla. Myynnin  
keskihinnat alenivat raaka-ainehintojen laskiessa. Myynnin marginaalit olivat  
edellisvuotista paremmat. Yksikkö kehitti nopealla aikataululla         
markkinatilanteeseen soveltuvan uuden raaka-aineita säästävän kuitukankaan,   
minkä myynti lähti käyntiin kesän aikana. Myös toimitukset Venäjän markkinoille 
kasvoivat. Toimintakulut alenivat selvästi, tuotannon tehokkuus parani ja    
hävikki pienentyi edellisvuotiseen verrattuna. Yksikössä toteutettiin kevään ja 
syksyn aikana noin viikon mittaiset lomautusjaksot, jotka koskivat lähes koko  
henkilöstöä.                                  

Joustopakkausten liikevaihto oli 66,9 miljoonaa euroa (76,8) ja liikevoitto 2,8 
miljoonaa euroa (1,2). Liikevaihto aleni 13 prosenttia. Laskua oli niin     
hygieniapakkausten, kaupan pakkausten kuin turva- ja systeemipakkausten     
kohdalla. Elintarvikepakkausten myynti oli lähes edellisvuotisella tasolla.   
Toimitukset Venäjälle olivat lähes yhtä suuret kuin edellisvuonna. Myyntihinnat 
laskivat raaka-ainehintojen laskiessa. Myynnin marginaaleja onnistuttiin    
kuitenkin parantamaan.                             

Joustopakkausten kulut alenivat, mihin vaikuttivat sekä tehdyt         
henkilöstövähennykset että säästöt ostoissa ja kiinteissä kuluissa. Syksyllä  
tehtiin päätös Ruotsin tuotannon lopettamisesta ja tuotannon siirto Puolaan   
aloitettiin yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen. Tuotanto Ruotsissa päättyy   
vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä. Tuotannon uudelleenjärjestelystä   
syntyvä nettohenkilöstövähennys on noin 20 henkilöä. Tuotannon lopettamisesta  
kirjattiin viimeiselle vuosineljännekselle ylimääräisiä kertaluonteisia kuluja 
0,6 miljoonaa euroa. Ruotsin tuotannon alasajo viimeisellä vuosineljänneksellä 
aiheutti sen, että segmentin tuotantomäärät olivat myyntimääriä alemmat. Turva- 
ja systeemipakkausten kysynnän tilapäinen heikkeneminen syksyllä aiheutti lyhyen
lomautustarpeen Ikaalisten tehtaalla Vuoden lopulla tehtiin päätös hedelmä- ja 
vihannesrullapussien tuotannon lopettamisesta.                 


YHTIÖKOKOUKSET                                 

Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.3.2009. Yhtiökokous 
päätti, ettei vuodelta 2008 makseta osinkoa.                  

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilivuodelta 2008 ja  
myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.    

Yhtiön hallitukseen valittiin Heikki Bergholm, Kai Hannus, Juhani Lassila, Mikko
Maijala ja Heikki Mairinoja. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi    
puheenjohtajakseen Mikko Maijalan ja varapuheenjohtajakseen Heikki Mairinojan. 

Suominen Yhtymä Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy,  
KHT-yhteisö, vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Lassila.       


OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET                             

Osakepääoma                                   

Suomisen kaupparekisteriin merkittyjen osakkeiden määrä on 23 720 112 kappaletta
eli 11 860 056 euroa. Katsauskauden aikana osakkeiden määrässä ei ole tapahtunut
muutoksia.                                   


Vaihto ja kurssi                                

Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeiden vaihto NASDAQ OMX Helsingissä 1.1. - 31.12.2009
oli 3 306 822 osaketta eli 13,9 prosenttia osakepääoman mukaisista osakkeista. 
Kaupantekokurssi vaihteli 0,65 ja 1,93 euron välillä. Viimeinen kaupantekokurssi
oli 1,59 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo vuoden lopussa oli 37 713 894 
euroa.                                     


Omat osakkeet                                  

Yhtiöllä oli 1.1.2009 hallussaan 55 057 omaa osaketta, joiden osuus       
osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä oli 0,2 prosenttia.          

20.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään   
enintään 200 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on   
voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Osakkeiden hankkimisen 
tarkoituksena on yhtiön pääomarakenteen kehittäminen ja/tai osakkeiden     
käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön     
liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön osakeperusteista    
kannustinjärjestelmää ja/tai investointien rahoittaminen. Yhtiölle hankitut   
osakkeet voidaan joko pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Omat  
osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden    
suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken      
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa        
kaupankäynnissä.                                

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään myös enintään 255 057 yhtiön    
hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Luovutusvaltuutus on voimassa 18 
kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä. Valtuutuksen mukaisesti yhtiö on  
katsauskaudella luovuttanut 54 375 omaa osaketta hallituksen palkkioina.    
Luovutettujen osakkeiden hinta oli 0,80 euroa kappaleelta.           

Hallitus ei ole katsauskaudella käyttänyt valtuuttaan hankkia yhtiön omia    
osakkeita. Suominen Yhtymä Oyj:n hallussa oli 31.12.2009 yhteensä 682 omaa   
osaketta, joiden osuus osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä oli 0,0    
prosenttia.                                   


Optio-ohjelmat                                 

20.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi optio-ohjelman 2009, jonka  
mukaisesti optio-oikeuksia annetaan Suominen Yhtymä Oyj:n toimitusjohtajalle ja 
konsernin johtoryhmän jäsenille hallituksen määräämällä tavalla yhteensä    
enintään 450 000 kappaletta, joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden Suominen 
Yhtymä Oyj:n kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,50 euron osakkeen. Ohjelman  
mukaisesti on 2009A-optioita annettu katsauskaudella 150 000 kappaletta.    
Osakkeiden merkintähinta on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi  
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä toukokuussa 2009 eli 1,46 euroa. Osakkeiden     
merkintäaika optio-oikeudella 2009A on 2.5.2011 - 30.10.2012.          

Suomisella on optio-ohjelmat 2006, 2007 ja 2009. Tunnuksella 2006A merkityt   
optio-oikeudet ovat rauenneet kertomusvuoden aikana ja 2007A-optioista on    
palautunut yhtiölle 15 000 kappaletta. Kun yhtiön kaupparekisteriin merkitty  
osakkeiden määrä on 23 720 112 kappaletta, voi se optio-oikeuksien myötä nousta 
enimmillään 24 570 112 kappaleeseen.                      


Hallituksen muut valtuudet                           

Hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia osakeanteihin eikä       
vaihtovelkakirjan tai optiolainan liikkeeseen laskemiseen.           


Liputukset                                   

Yhtiö sai 4.6.2009 Etra-Invest Oy:ltä ilmoituksen, että sen osuus Suominen   
Yhtymä Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä oli 2.6.2009 noussut 14,12     
prosenttiin.                                  

Yhtiö sai 2.10.2009 Etra-Invest Oy:ltä ilmoituksen, että sen osuus Suominen   
Yhtymä Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä oli 1.10.2009 noussut 16,44     
prosenttiin.                                  


LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT                   

Suomisen tuotteiden kysyntää säätelevät eurooppalaisen kulutuskysynnän kehitys 
ja muutokset. Taloussuhdanteiden heikentyminen vaikuttaa osaltaan myös     
kuluttajien käyttäytymiseen ja on olemassa riski, että kuluttajat muuttavat   
ostokäyttäytymistään. Suomisen asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää  
asiakaskohtaista riskiä. Suomisen liiketoimintaan tämä voi vaikuttaa, jos    
asiakkaiden ostokäyttäytyminen muuttuu varovaisemmaksi kulutuksen yleisen    
heikkenemisen seurauksena tai jos myynnissä tapahtuu menetyksiä. Kymmenen    
suurimman asiakkaan osuus konsernin liikevaihdosta on 63 (61) prosenttia.    
Suurimpien asiakkaiden kohdalla pyritään pitkäaikaisiin sopimuksiin.      
Asiakkaisiin liittyvää luottoriskiä hoidetaan hallituksen hyväksymän      
riskipolitiikan mukaisesti. Asiakkaille vahvistetaan luottorajat        
luottokelpoisuustietoihin ja liikesuhteeseen perustuen. Saatavat, jotka eivät  
täytä luottokelpoisuusvaatimuksia, vakuutetaan.                 

Muovipohjaisilla tuotteilla on joissakin käyttökohteissa imago-ongelmia, mikä  
voi lisätä riskiä joidenkin tuotteiden kysynnän vähenemiseen. Korvaavien    
tuotteiden löytäminen on kuitenkin Suomisen tuotteiston osalta vaikeaa. Uuden  
teknologian tuotteet ja tuonti halvan valmistuskustannusten maista saattavat  
vähentää Suomisen tuotteiden kilpailukykyä. Näitä riskejä vähentävät tuotteilta 
edellytettävät laatuominaisuudet, joita nykyiset halvemman ratkaisun vaihtoehdot
eivät pysty saavuttamaan, sekä kuljetuksiin ja jakeluun liittyvät haasteet.   

Suomisen pääraaka-aineiden pitkälliset toimituskatkokset voisivat aiheuttaa   
tuotannon keskeytyksiä ja vaikuttaisivat näin häiritsevästi yhtiön       
liiketoimintaan. Suomisella on useampia suuria kansainvälisiä          
raaka-ainetoimittajia, minkä vuoksi merkittävät toimituskatkokset ovat     
epätodennäköisiä. Suomisen käyttämien öljypohjaisten raaka-aineiden hinnat   
määräytyvät suurimmaksi osaksi kansainvälisillä markkinoilla, minkä vuoksi   
niiden hinnat ovat vaikeasti ennustettavissa. Öljypohjaisia raaka-aineita    
ostetaan vuosittain noin 40 miljoonalla eurolla. Näiden hintamuutokset siirtyvät
sopimuspohjaisiin myyntihintoihin 3 - 6 kuukauden viiveellä.          

Suominen on pyrkinyt suojautumaan tuotevastuuriskeiltä järjestelmällisillä   
laadunvalvontaprosesseilla sekä tuotevastuuvakuutuksin. Tutkimus- ja      
kehitystoiminta varmistaa tuotteiden turvallisuuden tuotekehitysvaiheessa.   
Jatkuva laaduntarkkailu varmistaa tuotteiden laadun valmistuksessa. Yhtiön johto
pitää merkittäviä tuotevastuuseen perustuvia vaatimuksia epätodennäköisinä eikä 
johdon tiedossa ole tällaisia vaatimuksia.                   

Vahinkoriskin hallinta on osa yksiköiden toimintajärjestelmiä. Konsernin    
vahinkoriskit vakuutetaan niin, että toiminnan jatkuvuus on turvattu. Konsernin 
vakuutustoimintaa säätelee hallituksen hyväksymä vakuutuspolitiikka. Konserni  
käyttää ulkopuolista vakuutusmeklaria vakuutusturvan kartoittamisessa ja    
hoitamisessa. Vakuutukset ovat normaaleja omaisuus-, keskeytys- ja       
vastuuvakuutuksia hyvämaineisilta vakuutusyhtiöiltä.              

Konsernin rahoitusriskejä hoidetaan hallituksen vahvistaman politiikan     
mukaisesti. Rahoitusriskeinä käsitellään rahoituksen riittävyyttä, luottoriskiä 
ja rahoitusinstrumenttien markkinariskiä, valuutta-, korko- ja hyödykeriskiin  
eriteltynä. Suomisen luottosopimuksissa on kovenantteja, ja mikäli yhtiö ei   
tältä osin täytä velvollisuuksiaan, on pankeilla oikeus luottojen        
eräännyttämiseen ennenaikaisesti ja ehtojen uudelleenneuvotteluun.       
Neljännesvuosittain tarkasteltava nettovelkojen ja 12 kuukauden käyttökatteen  
suhdeluku saa olla enintään 4, kun pääomalainoja ei lueta velkoihin. Tältä osin 
kovenantin rikkoontuminen on mahdollista.                    

Liikearvo testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta. Testaukseen
liittyvät laskelmat edellyttävät arvioiden tekemistä. Toteutuneet rahavirrat  
voivat poiketa arvioiduista diskontatuista tulevista rahavirroista, koska yhtiön
omaisuuserien pitkä taloudellinen käyttöaika, tuotteiden ennustettujen     
myyntihintojen, tuotantokustannusten sekä laskelmissa käytetyn diskonttauskoron 
muutokset voivat johtaa merkittävien arvonalennuskulujen kirjaamiseen.     
Arvonalentumistestauksen laskelmat perustuvat tilinpäätöshetken arvioihin    
tulevaisuudesta. Codi Wipesin käyttöarvo ylittää yksikön kirja-arvon 2,2    
miljoonalla eurolla ja Kuitukankaiden käyttöarvo kirja-arvon 3,9 miljoonalla  
eurolla.                                    


NÄKYMÄT                                     

Suomisen tuotteiden kysynnän kehitystä arvioidaan lähinnä asiakkaiden kanssa  
tehtyjen sopimusten ja käyttöennusteiden perusteella. Suomisen         
päämarkkina-alueilla yleinen taloudellinen tilanne on edelleen vaimea ja    
Suomisen tuotteiden kysynnässä ei ole havaittavissa elpymistä. Tämän takia   
myynnin määrissä ei ole nähtävissä merkittävää muutosta vuoden 2009 tasosta.  

Raaka-aineiden hinnat tasaantuivat vuoden 2009 lopulla, mutta vuoden 2010 osalta
hintojen arvioidaan nousevan. Riski hintojen voimakkaillekin vaihteluille on  
tavanomaista suurempi taloudellisen epävarmuuden takia.             

Suomisen kehittämisen painopiste on kannattavuuden parantamisessa ja myyntiin  
panostamisessa pääomarakenteen vahvistamista jatkaen. Portaat huipulle     
-tehostamisohjelmaa jatketaan koko konsernissa ja sen odotetaan parantavan   
Suomisen kilpailukykyä. Suomisen toiminnallisen tuloksen arvioidaan olevan   
samalla tasolla kuin vuonna 2009.                        


Hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettava selvitys              

Suomisen hallitus on tänään antanut selvityksen konsernin hallinto- ja     
ohjausjärjestelmästä. Selvitys on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla      
osoitteessa www.suominen.fi.                          


TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT                         

Suominen Kuitukankaat -yksikössä käynnistettiin 11.2.2010            
yhteistoimintaneuvottelut mahdollisista lomautuksista, jotka koskevat koko   
Nakkilan tehtaan henkilöstöä, noin 180 henkilöä, tai sen organisaation osia.  
Lomautustarpeen arvioidaan olevan enintään 24 päivää ja mahdolliset lomautukset 
toteutetaan lyhyemmissä jaksoissa helmi- ja heinäkuun välisenä aikana 2010.   


VOITONJAKOEHDOTUS                                

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 9 811 118,73 euroa, josta tilikauden  
tappio 1 466 111,74 euroa on vähennetty.                    

Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus 23.3.2010 pidettävälle yhtiökokoukselle:  

--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkoa jaetaan 0,02 euroa osakkeelta          |    474 388,60 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jätetään tilille edellisten tilikausien voitto, EUR   |   9 336 730,13 |
--------------------------------------------------------------------------------

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut
olennaisia muutoksia.                              


SUOMINEN YHTYMÄ -KONSERNI 1.1. - 31.12.2009                   

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -säännösten   
mukaisesti. Julkaistujen tilinpäätösstandardien muutokset ja tulkinnat sekä   
uudet tilinpäätösstandardit, jotka tulivat voimaan 1.1.2009, on esitetty vuoden 
2008 tilinpäätöksessä.                             

Vuonna 2009 uudistettuna standardina otettiin käyttöön IFRS 7 (muutos),     
Rahoitusvarojen luokittelun muutokset, joka selkeyttää käyvistä arvoista    
esitettäviä liitetietoja ja vaatimuksia maksuvalmiusriskiä koskevien tietojen  
esittämisestä. Muutoksen mukaisesti käypään arvoon arvostetut erät on luokiteltu
käyttäen käypien arvojen hierarkiaa.                      

Tilinpäätöksen laskelmat on laadittu noudattaen uudistettua IAS 1 -standardia  
'Tilinpäätöksen esittämisestä'. Uudistuksen tarkoituksena on parantaa      
tilinpäätöksen käyttäjien mahdollisuuksia analysoida ja vertailla        
tilinpäätöslaskelmissa annettavia tietoja muun muassa erottamalla yrityksen   
omassa pääomassa tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät liiketoimiin yrityksen  
omistajien kanssa muista oman pääoman muutoksista. Omistajiin liittymättömät  
muutokset esitetään laajassa tuloslaskelmassa.                 

Suominen ei ole ennenaikaisesti ottanut käyttöön julkaistujen uusien standardien
ja tulkintojen mahdollistamia muutoksia laatimisperiaatteissaan. Päivitettyjä  
standardimuutoksia lukuun ottamatta käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin
tilinpäätöksessä vuodelta 2008.                         

Tässä tulostiedotteessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.     TASE                                      
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e                   |    12/2009 |    12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                    |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat             |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                  |    23 404 |     23 404 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet    |      795 |      855 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    |    57 044 |     62 661 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset        |      212 |      627 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset   |      225 |      172 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset         |      921 |     1 562 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä        |    82 601 |     89 281 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat             |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus               |    22 598 |     24 050 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset               |    11 514 |     21 174 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut lyhytaikaiset saamiset         |     4 416 |     4 843 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verosaamiset                |      112 |      228 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                  |     1 589 |     4 243 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä        |    40 229 |     54 538 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä               |    122 830 |    143 819 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT             |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                 |    11 860 |     11 860 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto              |    24 681 |     24 681 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonmuutos- ja muut rahastot        |     -402 |      -540 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                 |     -117 |      -365 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu oma pääoma               |      667 |      -246 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä             |    36 689 |     35 390 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat                    |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat             |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat          |     3 065 |     3 684 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                  |      280 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalainat                |     6 000 |     8 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat              |    43 390 |     66 436 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä        |    52 735 |     78 120 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat             |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat              |     9 471 |     9 967 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalainat                |     2 000 |     2 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verovelat                  |      39 |      229 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat    |    21 896 |     18 113 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä        |    33 406 |     30 309 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä               |    86 141 |    108 429 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä        |    122 830 |    143 819 |
--------------------------------------------------------------------------------TULOSLASKELMA                                  
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e        | 10-12/2009 | 10-12/2008 |  1-12/2009 |  1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO      |   44 855 |   49 824 |   179 354 |   214 605 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnan ja      |  -40 320 |  -46 770 |  -158 969 |  -203 429 |
| valmistuksen kulut   |      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| BRUTTOKATE       |   4 535 |   3 054 |   20 385 |   11 176 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut  |    124 |   1 022 |     530 |    1 547 |
| tuotot         |      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja       |   -1 085 |    -849 |   -3 715 |   -3 318 |
| markkinoinnin kulut  |      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tutkimus ja kehitys  |    -684 |    -668 |   -2 297 |   -2 233 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut    |   -1 701 |   -1 842 |   -7 144 |   -6 667 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut  |    -584 |   -2 001 |   -1 053 |   -2 060 |
| kulut         |      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO ENNEN   |    606 |   -1 283 |    6 706 |   -1 555 |
| ARVONALENTUMISIA    |      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumiset    |      |   -2 490 |       |   -2 490 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO      |    606 |   -3 773 |    6 706 |   -4 045 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja   |   -1 045 |   -1 252 |   -5 701 |   -4 796 |
| -kulut         |      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO ENNEN VEROJA  |    -439 |   -5 025 |    1 005 |   -8 841 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot       |     91 |    636 |    -145 |    1 600 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KATSAUSKAUDEN     |    -348 |   -4 389 |     860 |   -7 241 |
| VOITTO/TAPPIO     |      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, |   -0,01 |   -0,19 |    0,04 |    -0,31 |
| e           |      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------LAAJA TULOSLASKELMA                               
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e        | 10-12/2009 | 10-12/2008 |  1-12/2009 |  1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden     |    -348 |   -4 389 |     860 |   -7 241 |
| voitto/tappio     |      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |       |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen  |       |       |        |        |
| erät          |      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot       |    306 |   -2 262 |     335 |   -2 014 |
| ulkomaisista      |      |      |       |       |
| yksiköistä       |      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojausten |    428 |   -2 656 |     48 |   -2 990 |
| käypien arvojen    |      |      |       |       |
| muutokset       |      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien   |      |    -73 |     73 |     -73 |
| varojen käypien    |      |      |       |       |
| arvojen muutokset   |      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut siirrot      |     72 |     68 |     -9 |     -8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihin laajan tuloksen |    -191 |   1 231 |    -119 |    1 320 |
| eriin liittyvät verot |      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen  |    615 |   -3 692 |     328 |   -3 765 |
| erät yhteensä     |      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |       |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden laaja  |    267 |   -8 081 |    1 188 |   -11 006 |
| tulos yhteensä     |      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                   
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e | Osake- | Yli-kur |  Omat | Muunto- | Arvon- | Kerty- | Yhteensä|
|     | pääoma | ssirah |osakkeet |  erot | muutos- |  neet |     |
|     |    |  asto |     |     |rahastot | voitto- |     |
|     |    |     |     |     |     |  varat |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma   | 11 860 | 24 681 |   -50 |  -365 |  -490 |  -246 | 35 390 |
| pääoma |    |     |     |     |     |     |     |
| 1.1.2009|    |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikau |     |      |      |   248 |   89 |   851 |  1 188 |
| den   |    |     |     |     |     |     |     |
| laaja  |    |     |     |     |     |     |     |
| tulos  |    |     |     |     |     |     |     |
| yhteensä|    |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepe |     |      |      |      |      |   68 |   68 |
| -rustei |    |     |     |     |     |     |     |
| set   |    |     |     |     |     |     |     |
| maksut |    |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien  |     |      |   49 |      |      |   -6 |   43 |
| osakkei |    |     |     |     |     |     |     |
| den   |    |     |     |     |     |     |     |
| luovutus|    |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma   | 11 860 | 24 681 |   -1 |  -117 |  -401 |   667 | 36 689 |
| pääoma |    |     |     |     |     |     |     |
| 31.12. |    |     |     |     |     |     |     |
| 2009  |    |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e | Osake- | Yli-kur |  Omat | Muunto- | Arvon- | Kerty- | Yhteensä|
|     | pääoma | ssirah |osakkeet |  erot | muutos- |  neet |     |
|     |    |  asto |     |     |rahastot | voitto- |     |
|     |    |     |     |     |     |  varat |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma   | 11 860 | 24 681 |  -115 |  1 125 |  1 776 |  6 980 | 46 307 |
| pääoma |    |     |     |     |     |     |     |
| 1.1.2008|    |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikau |    |      |      | -1 490 | -2 267 | -7 249 | -11 006 |
| den   |    |     |     |     |     |     |     |
| laaja  |    |     |     |     |     |     |     |
| tulos  |    |     |     |     |     |     |     |
| yhteensä|    |     |     |     |     |     |     |
-------------------------------------------------------------------------------
| Osakepe |    |     |     |     |     |   72 |   72 |
| -rustei |    |     |     |     |     |     |     |
| set   |    |     |     |     |     |     |     |
| maksut |    |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien  |     |      |   -34 |      |      |      |   -34 |
| osakkei |    |     |     |     |     |     |     |
| den   |    |     |     |     |     |     |     |
| hankinta|    |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien  |     |      |   99 |      |      |   -48 |   51 |
| osakkei |    |     |     |     |     |     |     |
| den   |    |     |     |     |     |     |     |
| luovutus|    |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma   | 11 860 | 24 681 |   -50 |  -365 |  -490 |  -246 | 35 390 |
| pääoma |    |     |     |     |     |     |     |
| 31.12.2 |    |     |     |     |     |     |     |
| 008   |    |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------RAHAVIRTALASKELMA                                
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e                   |  1-12/2009 |   1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminta                |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                 |    6 706 |     -4 045 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut yhteensä              |    10 367 |     14 763 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta    |    17 073 |     10 718 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos             |    15 234 |     12 255 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserät                 |    -5 263 |     -4 682 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot                |     -251 |      621 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta           |    26 793 |     18 912 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointimaksut              |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointimaksut aineellisista ja      |    -4 373 |     -3 578 |
| aineettomista hyödykkeistä          |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuuden myynnit ja muut erät    |     388 |      274 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta           |    -3 985 |     -3 304 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus                   |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot        |    41 478 |     33 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut    |   -65 008 |    -35 147 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalainojen nostot            |        |     10 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalainojen takaisinmaksut        |    -2 000 |     -2 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden hankinta ja luovutus    |      44 |       17 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen muutos        |        |    -18 336 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta            |   -25 486 |    -12 466 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos              |    -2 678 |      3 142 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT        | 10-12/ |  10-12/ |  1-12/ |    |  1-12/ |
|              |  2009 |   2008 |   2009 |    |  2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihdon muutos, % *  |  -10,0 |   -7,9 |  -16,4 |    |  -0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttokate, % **      |  10,1 |   6,1 |   11,4 |    |   5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, % **     |   1,4 |   -7,6 |   3,7 |    |  -1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut, |  -2,3 |   -2,5 |   -3,2 |    |  -2,2 |
| % **            |     |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja, % ** |  -1,0 |  -10,1 |   0,6 |    |  -4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitto, % ** |  -0,8 |   -8,8 |   0,5 |    |  -3,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, e       |  -0,01 |  -0,19 |   0,04 |    |  -0,31 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, e    |     |     |   1,55 |    |  1,50 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko/osake, e      |     |     |   0,02 | ***  |  0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan       |     |     |   1,13 |    |  0,80 |
| rahavirta/osake, e     |     |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %   |     |     |   2,4 |    |  -16,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, |     |     |   6,4 |    |  -2,9 |
| %             |     |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %    |     |     |   29,9 |    |  24,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gearing, %         |     |     |  161,2 |    |  229,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit, 1 000 |     |     |  4 507 |    |  3 910 |
| e             |     |     |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot, 1 000 e      |     |     |  10 158 |    | 12 595 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumiset, 1 000 e |     |     |     |    |  2 490 |
--------------------------------------------------------------------------------

*  Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.               
** Osuus liikevaihdosta.                            
*** Hallituksen ehdotus.                            SEGMENTTIRAPORTOINTI                              

PYYHINTÄ                                    
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e              |  1-12/2009 |  1-12/2008 |   Muutos % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Codi Wipes           |   64 479 |   72 367 |    -10,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Kuitukankaat          |   56 905 |   76 320 |    -25,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - eliminoinnit          |   -7 888 |   -10 166 |    -22,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä             |   113 496 |   138 521 |    -18,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto ennen         |    4 299 |   -2 266 |       |
| arvon-alentumisia         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta         |     3,8 |    -1,6 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumiset         |       |   -2 490 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto            |    4 299 |   -4 756 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat               |   78 991 |   93 804 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat               |   13 349 |   12 242 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovarat            |   65 641 |   81 562 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit           |    2 447 |    2 042 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot              |    6 784 |    7 525 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumiset         |       |    2 490 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin      |     392 |     445 |       |
--------------------------------------------------------------------------------


JOUSTOPAKKAUKSET                                
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e              |  1-12/2009 |  1-12/2008 |   Muutos % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto            |   66 894 |   76 795 |    -12,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto            |    2 823 |    1 191 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta         |     4,2 |     1,6 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat               |   44 462 |   47 183 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat               |   10 039 |    8 136 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovarat            |   34 423 |   39 047 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit           |    2 059 |    1 820 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot              |    3 349 |    5 033 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin      |     541 |     562 |       |
--------------------------------------------------------------------------------


KOHDISTAMATTOMAT                                
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e                  |   1-12/2009 |    1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto                |     -1 036 |      -711 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                |      -415 |      -480 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat                   |      -623 |      2 832 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat                   |     62 752 |     89 244 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit               |       1 |       48 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                  |       24 |       37 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin          |       11 |       12 |
--------------------------------------------------------------------------------


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN                         
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e                  |   1-12/2009 |    1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                   |     29 883 |     34 954 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Skandinavia                |     15 843 |     18 375 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alankomaat                |     12 004 |     16 891 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu Eurooppa               |    106 220 |     119 573 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu maailma                |     15 404 |     24 812 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto yhteensä           |    179 354 |     214 605 |
--------------------------------------------------------------------------------TULOSKEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN                        
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e       |  I/2009 | II/2009 | III/2009 | IV/2009 | I/2009- |
|           |     |     |      |     | IV/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO     |     |     |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pyyhintä       |     |     |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Codi Wipes     |  15 914 |  15 899 |  15 843 |  16 824 |  64 479 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Kuitukankaat    |  16 822 |  13 947 |  13 637 |  12 499 |  56 905 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - eliminoinnit    |  -2 372 |  -2 356 |  -1 567 |  -1 592 |  -7 888 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä       |  30 364 |  27 489 |  27 913 |  27 730 | 113 496 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Joustopakkaukset   |  16 380 |  16 638 |  16 513 |  17 363 |  66 894 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamattomat   |   200 |   -739 |   -259 |   -238 |  -1 036 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto yhteensä |  46 944 |  43 388 |  44 167 |  44 855 | 179 354 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO     |     |     |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pyyhintä       |  1 405 |  1 319 |    677 |   898 |  4 299 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta   |   4,6 |   4,8 |    2,4 |   3,2 |   3,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Joustopakkaukset   |  2 220 |   420 |    496 |   275 |  3 412 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta   |   13,6 |   2,5 |    3,0 |   1,6 |   5,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamattomat   |   -74 |   -161 |   -202 |    21 |   -415 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto ennen  |  3 551 |  1 578 |    972 |  1 195 |  7 295 |
| kertaluonteisia eriä |     |     |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta   |   7,6 |   3,6 |    2,2 |   2,7 |   4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät |     |     |      |   -589 |   -589 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto yhteensä |  3 551 |  1 578 |    972 |   606 |  6 706 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta   |   7,6 |   3,6 |    2,2 |   1,4 |   3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| NETTORAHOITUSKULUT  |  -1 539 |  -1 589 |  -1 529 |  -1 045 |  -5 701 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO ENNEN VEROJA |  2 012 |   -11 |   -557 |   -439 |  1 005 |
--------------------------------------------------------------------------------KATSAUSVUODEN VEROT                               

Tuloverot on laskettu maakohtaisen verotettavan tuloksen ja tuloveroasteen   
perusteella.                                  


LÄHIPIIRITIEDOT                                 

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus ja johtoryhmän jäsenet. Yhtiöllä ei ole 
osakkuusyhtiöomistuksia. Palkat lähipiirille olivat 835 tuhatta euroa,     
osakeperusteiset maksut 68 tuhatta euroa ja lähipiiriltä saadut lainat, joille 
ei ole asetettu vakuutta, 880 tuhatta euroa sekä maksetut korot 127 tuhatta   
euroa.                                     LAINOJEN MUUTOKSET                               
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e                    |  1-12/2009 |  1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat yhteensä 1.1.              |    86 403 |    99 119 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat 1.1.    |       |    3 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten rahoituslaitoslainojen muutos  |       |    -3 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat 31.12.   |      0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritystodistusohjelma 1.1.           |       |    15 336 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritystodistusten muutos            |       |   -15 336 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yritystodistusohjelma 31.12.          |      0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset lainat 1.1.           |    76 403 |    78 783 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen muutos         |   -23 542 |    -2 380 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset lainat 31.12.          |    52 861 |    76 403 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalainat 1.1.               |    10 000 |    2 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalainojen muutos             |    -2 000 |    8 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalainat 31.12.              |    8 000 |    10 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat yhteensä 31.12.             |    60 861 |    86 403 |
--------------------------------------------------------------------------------KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET                           
--------------------------------------------------------------------------------
|         |  1-12/2009 |       |  1-12/2008 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e     | Aineellinen |   Aineeton | Aineellinen |   Aineeton |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo  |    62 661 |     855 |    74 083 |     942 |
| kauden alussa  |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit   |    4 311 |     143 |    3 701 |     137 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset   |     -161 |        |    -2 305 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja    |    -9 955 |     -203 |   -12 666 |     -219 |
| arvonalentumiset |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero ja   |     188 |        |     -152 |      -5 |
| muut muutokset  |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo  |    57 044 |     795 |    62 661 |     855 |
| kauden lopussa  |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET                            
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e                 |     12/2009 |     12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMASTA VELASTA              |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinnitykset          |     24 045 |     24 045 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityskiinnitykset            |     50 000 |     50 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT OMAT VASTUUT            |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vuokrasopimukset, kiinteistöt    |      9 878 |     12 389 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vuokrasopimukset, koneet ja     |      8 494 |     10 215 |
| laitteet                 |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TAKAUSVASTUUT              |      1 752 |      1 468 |
--------------------------------------------------------------------------------JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT               
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 e                 |     12/2009 |     12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VALUUTTATERMIINIT            |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo               |      5 637 |      6 548 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo                |       -27 |       121 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KORONVAIHTOSOPIMUKSET          |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo               |     25 833 |     58 700 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo                |      -448 |      -297 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| SÄHKÖJOHDANNAISSOPIMUKSET        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo               |      1 292 |      2 973 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo                |      -120 |      -394 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| HYÖDYKEJOHDANNAISET           |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvo               |       435 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypä arvo                |       48 |         |
--------------------------------------------------------------------------------Helsinki, 11.2.2010                               

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                               

Hallitus                                    


Lisätietoja antavat:                              
Toimitusjohtaja Petri Rolig, puh. 010 214 300                  
Talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300                 


Jakelu:                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.suominen.fi
tulostiedote-2009.pdf

Viimeisimmät uutiset

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 4.04.2024

Suomisen varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Vuosikertomukset, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 12.03.2024

Suominen on julkaissut vuoden 2023 vuosikertomuksensa sekä palkitsemispolitiikkansa

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 6.02.2024

Kutsu Suominen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen