SUOMINEN YHTYMÄN UUDET OSAKKEET MERKITTY KAUPPAREKISTERIIN

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ         PÖRSSITIEDOTE 1.7.2010 klo 11.30      


Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Australiaan, Japaniin tai
Kanadaan.                                    


SUOMINEN YHTYMÄN UUDET OSAKKEET MERKITTY KAUPPAREKISTERIIN           

Suominen Yhtymä Oyj:n ("Suominen") osakeannissa merkittiin yhteensä 23 674 902 
osaketta. Osakeannin merkintäaika päättyi 23.6.2010.              
                                        
Kaikki uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 1.7.2010. Suomisen   
osakkeiden kokonaismäärä on uusien osakkeiden rekisteröimisen jälkeen 47 395 014
osaketta. Uudet osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muuhun varojen jakoon  
sekä muut osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä 1.7.2010 lukien.   
                                        
Kaupankäynti uusilla osakkeilla yhdessä nykyisten osakkeiden kanssa alkaa    
2.7.2010.                                    

Helsinki 1.7.2010                                

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                               

Hallitus                                    


Lisätietoja antavat:                              
toimitusjohtaja Petri Rolig, puh. 010 214 300                  
talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300                 


Jakelu:                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.suominen.fi                                 


HUOMAUTUS:                                   

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai    
levitettäväksi suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Yhdysvalloissa, 
Australiassa, Japanissa tai Kanadassa. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole 
tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa eikä tiedotteessa tarkoitettuja
arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity 
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, 
muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai
ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa   
tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita
myydä julkisesti Yhdysvalloissa.                        

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden mahdollista myyntiä tai hankintaa koskeva  
suora tai välillinen tarjous, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla     
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden
rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun 
kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.       

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle      
Iso-Britanniassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole rekisteröity eikä   
rekisteröidä Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i)
henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian   
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets  
Act) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19 (5) artiklan (Financial 
Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) 
artiklan mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net  
worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti 
tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot"). Kaikki 
tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan     
asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei
tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.       

Mikäli tämän tiedotteen perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita   
missään Esitedirektiivin implementoineessa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa,
tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville Esitedirektiivin   
tarkoittamille kokeneille sijoittajille.                    

Tämä tiedote on direktiivin 2003/71/EY (direktiivi mukaan lukien kaikki siihen 
liittyvät implementointitoimenpiteet kyseisessä jäsenvaltiossa,         
"Esitedirektiivi") implementointitoimenpiteiden mukainen mainos. Mahdollisen  
arvopapereita koskevan annin yhteydessä julkistetaan Esitedirektiivin mukaisesti
laadittu esite, joka on saatavilla paikoista, jotka ottavat vastaan osakkeiden 
merkintöjä.                                   

Pohjola Corporate Finance toimii osakeannissa ainoastaan Suomisen eikä kenenkään
muun lukuun, eikä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan osakeannin yhteydessä  
(riippumatta siitä, onko kyseinen taho vastaanottanut tämän tiedotteen). Pohjola
Corporate Finance ei ole vastuussa asiakassuhteen nojalla kenellekään muulle  
kuin Suomiselle, eikä se anna osakeantiin tai mihinkään tässä asiakirjassa   
viitattuun järjestelyyn liittyviä neuvoja. Pohjola Corporate Finance ei anna  
minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa vakuutusta tai takuuta tämän tiedotteen   
sisällöstä, sen täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai minkään sen sisältämän  
tiedon oikeellisuudesta, eikä mikään tässä tiedotteessa ole eikä muodosta    
lupausta tai vakuutusta nykyisestä tai tulevasta. Pohjola Corporate Finance ei 
ota mitään vastuuta tiedotteen sisällöstä, sen täsmällisyydestä,        
täydellisyydestä tai oikeellisuudesta ja sanoutuu irti sovellettavan lain    
sallimissa puitteissa kaikesta vastuusta, joka sille muutoin voisi tiedotteen  
johdosta syntyä.

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus